Wat speelt er momenteel….. Veel, en dat zal ik hieronder even in het kort aanstippen.
Ik heb al ’s te horen gekregen dat de nieuwe organisatiestructuur stroperig is, dat het lang duurt voordat er een besluit valt. Misschien zijn dat nog aanloop perikelen, want gelooft u me, er wordt hard gewerkt en nagedacht achter de schermen. Er wordt ook veel vergaderd omdat bijna alles opnieuw moet worden geregeld nu we één gemeente zijn.
We werden één gemeente midden in de Corona pandemie en dat had óók grote invloed op de vergaderingen. We hebben het even uitgesteld maar we konden er niet meer omheen: we moesten online gaan vergaderen. Toen we allemaal online vergaderden ging het goed maar bij de Grote Kerkenraadsvergadering van 7 juni hadden de leden de keuze: fysiek vergaderen in De Oase of online thuis. De kerkenraadsleden die thuis de vergadering volgden konden het meeste wél horen maar zij konden zelf geen verbinding leggen met de Oase, zij konden hun stem niet uitbrengen. Die combivorm was -zachtjes uitgedrukt- geen succes, reden waarom we in het vervolg alle vergaderingen weer fysiek (hopen te kunnen) houden met uiteraard voorlopig nog op anderhalve meter afstand van elkaar.
Het eerste halfjaar hebben we als moderamen vergaderd in de Zuiderkerk, na de vakantie gaan we dat doen in De Schakel. En in 2022 kiezen we weer een andere locatie. Waarschijnlijk kunnen de vergaderingen van de Kleine Kerkenraad ook wel in De Schakel worden gehouden maar die van de Grote Kerkenraad niet, gezien het aantal leden en de 1,5 meter.
Het was bijzonder dat we afgelopen zondag weer konden zingen in de diensten, weer een stap in de goede richting. En dat was extra mooi vanwege de afscheidsdienst van ds. Boschma, van de Menorah en van koster Mieneke Bult. Zelf kunnen zingen in een dienst geeft weer meer verbondenheid, ook al zijn we nog niet allemaal lijfelijk bij de dienst aanwezig.
Onze Plaatselijke Regeling is in concept gereed en kan in de vergadering van de Grote Kerkenraad van 13 september worden vastgesteld. Maar nu al is duidelijk dat er het komende jaar ontwikkelingen zullen zijn waardoor we over twee jaar weer een wijzigingsvoorstel aan de gemeente gaan voorleggen. Een voorbeeld daarvan is het aantal werkgroepen, daarvan hebben we er nu negen en dat is veel. Als het enigszins kan worden er een paar samengevoegd. Dat komt de duidelijkheid ten goede en dan zijn er minder werkgroep leden nodig.
Op zaterdag 12 juni zaten de pastores van de PGD ’s ochtends aan tafel met het moderamen en konden we een paar uur lang brainstormen over de gevolgen van het vertrek van ds. Boschma, over deelgebieden, over pluriformiteit, over jeugd- en jongerenwerk en ouderenwerk, over (het voorkomen van) verbrokkeling in deelgebied West en Oost, enz. enz.
Maar een dergelijk gesprek willen we ook graag met de gemeente voeren. Hoe willen we kerk zijn, wat is onze stip op de horizon? Daarover hoort u hopelijk na de vakantie meer…..
Nu de beperkende maatregelen langzaam worden afgebouwd ontstaat er ook weer ruimte om doordeweeks een “Open Kerk” bijeenkomst te organiseren. In het verleden werden ochtenden in de wijken georganiseerd en vielen ze soms samen op één dagdeel. Nu stellen de pastores voor om het te laten organiseren door de werkgroep Vieren en er in ieder geval één predikant bij aanwezig te laten zijn. Weer een mooie stap op weg naar éénwording. Ook daarover is in september nieuws te verwachten.
Door de 3 nieuwsbrieven die daarover reeds zijn verschenen bent u al op de hoogte van de aanpassingen die in de zomerperiode in De Zuiderkerk zullen plaatsvinden. Als voldoende vrijwilligers hun krachten komen inzetten, dan zou het proces volgens planning rond de startzondag kunnen zijn afgerond. Laten we het hopen want verbouwingen geven soms niet voorziene “verrassingen”….
Het is prachtig dat een deel van de inventaris uit de Menorah een plekje krijgt in de gerenoveerde Zuiderkerk.
Wat wel stroperig verloopt is het ontvlechtingsproces van de Kapelgemeente en de PGD maar dat heeft direct te maken met het feit dat het juridisch zo ingewikkeld is.
Dit is echt specialistenwerk, voor ons maar ook voor de notaris. Zo’n punt ligt misschien één keer in je leven op je bordje….. Maar goed, we vorderen en ik heb goede hoop dat beide partijen in of na de zomervakantie (van 2021) de acte kunnen ondertekenen.
In het kort heb ik u geïnformeerd over de belangrijkste zaken die er spelen. Binnenkort gaan we als moderamen op zomerreces. Aan het eind van de moderamenvergadering van 28 juni hebben we de vakantie ingeluid. Onze eerstvolgende moderamenvergadering staat gepland op maandag 23 augustus.
De Kleine Kerkenraad vergadert nog op maandag 5 juli en neemt daarna ook een tijdje rust. Even op adem komen, ik durf te zeggen dat we dat hebben verdiend.
Ik eindig met een hartelijke groet,
Tett Vaatstra, scriba

Vergaderingen
Ná de vergadering van de Kleine Kerkenraad op maandag 5 juli 2021 zal er in de komende vakantieperiode geen vergadering zijn van het moderamen, Kleine Kerkenraad en Grote Kerkenraad. De eerste vergadering van het moderamen staat gepland op 23 augustus 2021 en de eerste vergadering van de Grote Kerkenraad op 13 september 2021.