College van Kerkrentmeesters

Toelichting bij bijlage 2: Procedure rouwdiensten Protestantse Gemeente te Drachten
In bijlage 2 van de Plaatselijke Regeling wordt de procedure rond rouwdiensten in de Protestantse Gemeente te Drachten beschreven. Deze procedure is, bij kerkenraadsbesluit, laatst gewijzigd in maart 2019. De toen vastgestelde aanpassing is, naar met een zekere regelmaat blijkt, niet voldoende bekend bij alle gemeenteleden. Reden om deze wijziging hierbij te belichten.
De wijziging betreft het besluit om voor een begrafenisdienst te houden in een kerkgebouw van de PGD en/of onder begeleiding van een van haar predikanten, kerkelijk werkers of een daartoe opgeleid en aangesteld gemeentelid, een vergoeding in rekening te brengen van € 300,- bij de begrafenisondernemer.

De overwegingen die aan dit besluit ten grondslag hebben gelegen waren ondermeer het steeds groter wordende tijdsaandeel van begrafenissen in de agenda’s van de predikanten en kerkelijk werkers, de steeds precairdere financiële situatie van de PGD en het “recht” van niet- of nauwelijks actief betrokken ingeschreven gemeenteleden op een kosteloze begeleiding vanuit de PGD. Omdat het ondoenlijk bleek een onderscheid te maken in hoeverre een gemeentelid als betrokken kan worden aangemerkt, is uiteindelijk voor de bovenstaande vergoedingsregeling gekozen, in het besef dat daarmee actief en financieel betrokken gemeenteleden op dit punt tekort wordt gedaan.
Namens het CvK,
Cor Staal, voorzitter