In de rubriek PGD bestuurlijk worden die zaken genoemd die vanuit de werkgroepen worden aangedragen en ondersteund en resulteren in besluitvorming van de kerkenraad.
In de overgangsfase naar één PGD wordt het dagelijks bestuur gevormd door het moderamen van de Algemene Kerkenraad in overleg met de voorzitters en in de deelgebieden. Richtinggevend overleg plaats tussen de voorzitters (van de vroegere kerkenraden) van de huidige deelgebieden. Afstemming vindt plaats in het gezamenlijk overleg van de ambtsdragers van de (voormalige) kerkenraden.

Protestantse Gemeente van Drachten
Bestuurlijke zaken

Terugblik Stuurgroep Implementatie
Van een echte terugkoppeling was het nog niet gekomen. De communicatie vanuit de stuurgroep zal per toerbeurt door verschillende personen gebeuren. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de implementatie van 'één pg Drachten'. Flarden daarvan las u in Geandewei. Er is veel enthousiasme en betrokkenheid. Met dit verslag hoop ik u bij te praten.
De stuurgroep ging van start begin januari 2020. De stuurgroep is samengesteld uit de leden van het moderamen, aangevuld met de voorzitters van de wijkkerkenraden. Ze komt één keer per veertien dagen bijeen en heeft dus al een aantal vergaderingen achter de rug. Eén van de eerste dingen was het aanwijzen van trekkers voor de verschillende werkgroepen. Meer daarover stond in de Geandewei van 31 januari 2020, onder de wijkberichten van 'de Oase'. Volledigheidshalve vermeld ik ze ook in deze terugblik:
werkgroep pastoraat; trekker Arie Jansen
werkgroep College van Diakenen; Jaap Bruintjes
werkgroep College van Kerkrentmeesters; Cor Staal
werkgroep Vieren; de predikanten
werkgroep PR en Communicatie; Jan Zuiderveen
werkgroep Jeugd; Kerst Ruiter
werkgroep Grote Kerk; Jan van der Leij
werkgroep Zorgcentra; ds. Jan Jurjens
werkgroep 'de Schakel'; Douwe de Boer
Afstemmingsorgaan; Douwe de Boer
Plaatselijke Regeling; Jan Jurjens, Ties Zweers en inmiddels aangevuld met Aize Veger
werkgroep Kerk naar Buiten; later opstarten
werkgroep Missie en Visie; later opstarten.
Kort iets over de laatste drie. Het maken van een nieuwe Plaatselijke Regeling kan pas echt serieus van start als de werkgroepen verder zijn uitgewerkt. In de stuurgroep is afgesproken dat het concept daarvoor klaar moet zijn voor 1 juli 2020. Gebruik wordt gemaakt van een 'model Plaatselijke Regeling' dat door de PKN landelijk is uitgegeven. De stuurgroep adviseert de Algemene Kerkenraad om per 1 juli 2020 de nieuwe kerkenraad te installeren. De verwachting is dat er dan al veel is uitgewerkt. Wat niet klaar is kan onder regie van de nieuwe kerkenraad. Een belangrijk document is de 'Plaatselijke Regeling'. Het is daarom volgens de stuurgroep aan te bevelen om dat document als concept en later definitief door de nieuwe kerkenraad te laten vaststellen. Daar hoort bij het 'horen en kennen' van de gemeente voorafgaande aan definitieve vaststelling. De werkgroepen 'Kerk naar Buiten' en 'Missie en Visie' gaan later van start. De stuurgroep hoopt dat er vóór 1 juli 2020 trekkers voor deze werkgroepen zijn aangewezen. Met het materiaal dat er dan ligt en het inzicht over wat er ontbreekt, kunnen deze werkgroepen aan de slag. De nieuwe kerkenraad zal dan de rol van de stuurgroep op deze punten overnemen.
Voor alle werkgroepen met aangewezen trekkers geldt dat ze er hard aan trekken. Van de voortgang houden zij de stuurgroep elke veertien dagen op de hoogte. Het zijn broedende kippen en het heeft pas zin inhoudelijk daarvan verslag te doen als de werkgroep zijn klus heeft geklaard. De stuurgroep heeft de werkgroepen een format voor tussen- of eindrapportage aangeboden. De stuurgroep hoopt daarmee het werk voor de werkgroepen te vergemakkelijken. Bovendien bevordert dit de uniformiteit in de rapportage.
De eerste werkgroep heeft inmiddels zijn eindrapportage klaar. Dat is de 'werkgroep Grote Kerk'. De stuurgroep stemde in met deze eindrapportage. Wel deed ze daarbij het verzoek om een aantal tekstuele aanpassingen te doen. De stuurgroep Grote Kerk had reeds beleid ontwikkeld en werkt met een aantal taakgroepen. In de uitwerking van de werkgroep Grote Kerk kreeg dat beleid en die structuur een plek. Door de omzetting van de stuurgroep Grote Kerk naar werkgroep Grote Kerk is de Grote Kerk meer geïntegreerd in het totaal van de organisatie van onze protestantse gemeente.
Voor het College van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen en 'de Schakel' bestaat de verwachting dat veel van de manier waarop nu wordt gewerkt, in de toekomst zal worden gecontinueerd. In de volgende vergadering van de stuurgroep komt ook de eindrapportage van de Zorgcentra aan de orde. Daarover een volgende keer meer. Tot zover deze 'bijpraatsessie'.

Werkgroepen
Toelichting bij de werkgroepen
Het “werken, vieren en dienen” wordt uitgevoerd in de werkgroepen en in de daaraan gekoppelde commissies. De volgende elf werkgroepen worden ingesteld:

Pastoraat
De werkgroep pastoraat blijft opgedeeld in de huidige deelgebieden (Noord – Westzijde, Noord – Oostzijde, Oost, Zuid en West) met hun eigen predikant / kerkelijk werker. Het seniorenpastoraat wordt, met uitzondering van de senioren in de zorgcentra, ook binnen deze werkgroepen uitgevoerd;

College van Diakenen
De werkgroep blijft functioneren zoals nu al het geval is: een deel Drachten breed en een deel is gekoppeld aan het diaconaat van de deelgebieden;

Vieren
Deze PGD werkgroep wordt zowel centraal als per vierplek ingevuld, waarbij de decentrale commissies alle activiteiten rondom de eredienst op de vierplek coördineren;

PR en Communicatie
Deze werkgroep wordt bijna helemaal Drachten breed opgezet, waar nodig gekoppeld aan activiteiten in de deelgebieden of in de vierplekken;

Jeugd
De werkgroep Jeugd werkt Drachten breed. Alleen de kindernevendiensten en de oppas bij de vierplekken blijven gekoppeld aan de decentrale commissies vieren

College van Kerkrentmeesters
Dit College van Kerkrentmeesters (CvK) functioneert Drachten breed. De kerkrentmeesters en de kosters werken vierplek gebonden. De in de deelgebieden actieve activiteiten-commissies blijven actief binnen hun deelgebieden. Financieel rapporteren deze activiteitencommissies aan het CvK, maar inhoudelijk bemoeit het CvK hier zich niet mee;

Kerk naar Buiten
Deze werkgroep zal nog vorm moeten krijgen. De pioniersgroep “Yours” valt onder de werkgroep;

Inspiratie en Bezinning
De huidige activiteiten op het gebied van vorming en toerusting worden ondergebracht in de werkgroep;

Grote Kerk
De werkgroep Grote Kerk werkt Drachten breed. Voor de PGD is de Grote Kerk een vierplek, die door de AK kan worden meegenomen als 3e (wisselende) vierplek. Een vertegenwoordiger van de werkgroep heeft zitting in de Kleine Kerkenraad;

Zorgcentra
De werkgroep Zorgcentra wordt vormgegeven conform het rapport “Evaluatie van het seniorenpastoraat” van november 2016;

De Schakel
De Schakel bedient niet alleen een groep binnen de PGD, maar heeft een bovenregionale functie, waarbij een laagdrempelige aanpak een bijzondere aantrekkingskracht heeft. De werkgroep De Schakel blijft functioneren zoals nu het geval is.

Gezamenlijke vergadering van de Kleine Kerkenraden.
In het kader van de reorganisatie is afgesproken dat, op weg naar één PGD zonder wijkgemeenten, de kerkenraden een aantal keren gezamenlijk zullen vergaderen. Op 13 februari zijn de leden van de kleine kerkenraden uit alle wijken bijeengekomen. Op deze vergadering, gehouden in de Oase, hebben we met elkaar kennis gemaakt. Ook de status van de reorganisatie is met elkaar doorgesproken, waarbij vooral aandacht is geschonken aan het pastoraat, het diaconaat en de vieringen, de erediensten. Een probleem dat voorkomt bij alle groepen is: de communicatie. Hoe houden we als kerkenraden elkaar goed op de hoogte en ook hoe kunnen we de gemeente informeren over wat er allemaal speelt, want er gebeurt veel. Hiervoor zijn een aantal ideeën geopperd die verder uitgewerkt worden.
Huidige afspraken over wat wel en niet af te kondigen zijn ook aan bod gekomen en afgestemd. Afkondigingen van overlijden van leden van onze gemeente worden zowel in de Zuiderkerk, de Menorah en de Oase genoemd. Zo zullen ook huwelijksafkondigingen in alle 3 kerken genoemd worden. Over de bloemengroet is het volgende afgesproken, de namen van de gemeenteleden die de bloemen ontvangen worden niet (meer) afgekondigd, maar alle namen vanuit alle deelgebieden (wijken) zullen op via beamer worden getoond.
Op 17 maart zal een volgende gezamenlijke vergadering zijn.
Jan Zuiderveen.

Ontmoetingsavond voor ambtsdragers van de PGD
Hoe kun je samenwerken terwijl je elkaar eigenlijk nog nooit in persoon hebt ontmoet. Dat gaat zeker in het begin vaak niet gemakkelijk. Een goede reden om avondje bij elkaar te komen en samen leuke dingen doen. De Menorah was de plaats van samenkomst voor de ambtsdragers.
Karla en Marieke hadden er samen goed over nagedacht. Bij binnenkomst kreeg iedereen een papiertje met een tafelnummer.
Er werd gestart met een pitch voor alle voortrekkers van de werkgroepen die de verschillende taken binnen de PGDrachten inhoud gaan geven. Een pitch is een korte presentatie over je werkgroep waarin je in maximaal 60 seconden over de toegevoegde waarde van jouw werkgroep vertelt. Wat is het moeilijk om een onuitwisbare en wervende indruk achter te laten en dat in 1 minuut.
Daarna werd een pubquiz gedraaid waarbij na een serie vragen steeds de papiertjes met tafelnummers werden in genomen en opnieuw werden uitgedeeld. Niet voor de hand liggende vragen, wel samen één antwoord geven. Na iedere serie samen de juiste antwoorden horen. En iedereen weer door naar een andere tafel met nieuwe mensen en nieuwe vragen en samen antwoorden geven. Korte ontmoetingen en gesprekken in een snelkookpan. Met veel mensen kennismaken in een open, ontspannen en vrolijke sfeer. De avond werd afgesloten met het samen zingen van een bijzonder en speciaal voor deze avond geschreven lied. Er werd uit volle borst gezongen:

De ware kerk des Heeren
Wordt hier nu neergezet
Wij gaan nu samen verder
Het lijkt nu zelfs perfect
In tweeduizendenveertien
de eerste stap gezet
In tweeduizendentwintig
vervolg nu ingezet

Door God bijeen vergaderd
Zijn wij nu bij elkaar
De ambtsdragers die blijven
Maar anderen die gaan
Door de veranderingen
Ontstaat er veel onrust
Hoe gaan we dit bestrijden
Wie is het die dit sust.
In’t woeden aller tijden
Is nooit het lied verstomt
Wij gaan ons nu verblijden
Met alles wat er komt
Eén PGD gemeente
Eén zijn in woord en geest
Dat is waar wij naar streven
Dit is wat men beleeft

In’t woeden aller tijden
Is nooit het lied verstomt
Wij gaan ons nu verblijden
Met alles wat er komt
Eén PGD gemeente
Eén zijn in woord en geest
Dat is waar wij naar streven
Dit is wat men beleeft

De wijken zijn nu samen
Oost, West en Zuid en Noord
Verschillen zullen blijven
En worden al gehoord.
De Arke is gesloten
De Menorah die volgt
We gaan nu samen verder
In Liefde, hoop, Geloof
 

Daarna de sfeer nog even vasthouden onder het genot van een hapje en een drankje. Het was nog lang onrustig in de Menorah.
Laat dit de toon en de sfeer zijn waarin we samen mogen werken en uitgroeien tot een gemeente van Christus in Drachten.

Voortvarend Verder naar Eén PGDrachten
Deze rubriek is in het leven geroepen om aan te geven welke stappen de wijkgemeentes van de Oase, Zuiderkerk, de Arke en de Menorah samen maken in het proces van ‘Eén PGDrachten’.
De vier wijkgemeentes van Drachten zijn onderweg naar één Protestantse Gemeente van Drachten. Dat betekent één organisatie met één Centrale Kerkenraad met pastorale en diaconale eenheden zonder een eigen wijkkerk. De datum dat de organisatie wordt geeffectueerd, is gesteld op uiterlijk medio 2020.
In de aanloop naar die datum gaan de wijkgemeentes van de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah nauwer samenwerken. De wijkgemeente van de Oase zit nog in een ander proces en sluit zich zo snel als mogelijk aan bij het proces van ‘Eén PGDrachten’.

Implementatie van de nieuwe organisatie voor de PGD:
Begin januari is de stuurgroep geïnstalleerd, bestaande uit de moderamenleden van de Algemene Kerkenraad (AK) en de vier voorzitters van de wijken. Deze groep met Ties Zweers als voorzitter en Douwe de Boer als vicevoorzitter gaat middels een plan van aanpak werken aan de implementatie.
Elke twee weken komt de groep bijeen om de voortgang te bespreken. In het eerste overleg zijn voor alle werkgroepen trekkers benoemd:

Werkgroep Trekker
Pastoraat  Arie Jansen
Vieren de predikanten
PR en Communicatie Jan Zuiderveen
Jeugd Kerst Ruiter
College van Kerkrentmeesters Cor Staal
College van Diakenen Jaap Bruintjes
Grote Kerk Jan van der Leij
Zorgcentra  ds. Jan Jurjens
De Schakel Douwe de Boer
Afstemmingsorgaan  Douwe de Boer
   
Kerk naar Buiten later opstarten
Inspiratie en Bezinning
Plaatselijke regeling
Missie en visie

Activiteiten V & V en 200 jaar Hillebrandorgel

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Collectebonnen

Doelen en Acties

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com