A. Algemene gegevens

Naam ANBI   

Protestantse Classis Drachten

Telefoonnummer

0512-462277

RSIN/Fiscaal nummer

RSIN: 824107640

Website adres           

 

E-mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres

Doarpsstrjitte 8,   

Postcode

9245HP

Plaats

Nij Beets

De Classis Drachten is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Een classis is een verzameling van een aantal gemeenten.  In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk wordt in ordinantie 2, artikel 20, lid 1 gezegd: “De gemeenten worden door de kleine synode samengebracht in classes”.

De Classis Drachten is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 13 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft in Nederland van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Classis Woerden 

B. Samenstelling bestuur en dagelijks bestuur.
Het bestuur van de classis is de classicale vergadering. In ordinantie 4, artikel, 14 lid 1 wordt de samenstelling van de classicale vergadering als volgt omschreven: “De classicale vergadering wordt gevormd door de afgevaardigde ambtsdragers van de tot de classis behorende gemeenten. De afgevaardigden worden aangewezen door de kerkenraden.”

Het dagelijks bestuur van de classis ligt bij het breed moderamen en wordt jaarlijks uit het midden van de classicale vergadering gekozen door de afgevaardigde ambtsdragers van de tot de classis behorende gemeenten. In ordinantie 4, artikel 16, lid 5 is ten aanzien van de samenstelling van het breed moderamen het volgende bepaald: “Het breed moderamen wordt zo samengesteld dat tenminste twee predikanten, twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en twee diakenen van het breed moderamen deel uitmaken.”

Voor zowel de classicale vergadering als haar breed moderamen geldt volgens ordinantie 4, artikel 5, lid 4 dat zij rechtsgeldige besluiten kunnen nemen als ten minste de helft van het voor het voor hen vastgestelde leden (het quorum) aanwezig is.

De classicale vergadering is voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de classis eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Ten aanzien van de financiën van de classis is in ordinantie 11, artikel 11, lid 1 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bepaald dat de classicale vergadering bevoegd is: “de vergader- en administratiekosten van de classicale vergadering, van haar breed moderamen, van haar organen van bijstand en van de werkgemeenschappen van predikanten om te slaan over de tot de classis behorende gemeenten.”

Elke classicale vergadering ontvangt jaarlijks uit de algemene middelen van de Protestantse Kerk in Nederland een bedrag van € 1.500 als tegemoetkoming in de vergader- en administratiekosten.

In ordinantie 11, artikel 14, lid 1 van kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is bepaald dat betrokkenheid van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken ten aanzien van de financiën van de classicale vergadering alleen dan van toepassing is wanneer de classis andere inkomsten en uitgaven heeft dan die in verband met vergader- en administratiekosten.

C. Doelstelling/visie.

1.         1.         De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
2.         De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
3.         Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
4.         Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Het beleid van de classis richt zich in het bijzonder op het uitvoeren van de taken, die genoemd worden onder punt F. over de activiteiten van de classis.

E. Beloningsbeleid.
Aan de classis zijn geen medewerkers verbonden die hun rechtspositie aan de classis ontlenen. De beloning van predikanten die in een voorkomend geval rechtspositioneel verbonden zijn aan de classis is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van classicale vergaderingen, brede moderamina, werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers, en classicale commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de classis. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

In ordinantie 4, artikel 15, lid 1 is bepaald dat de classicale vergadering o.a. tot taak heeft:
·                     het leiding geven aan het leven en werken van de classis op haar verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen van al wat het kerkelijk leven in de classis kan bevorderen
·                     het bevorderen van de missionaire arbeid van de gemeenten
·                     het gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar
·                     het erop toezien dat de gemeenten haar roeping en taak nakomen en het advies en hulp bieden aan de kerkenraden
·                     het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de classis

De taak van de classicale vergadering spitst zich toe op het ondersteunen, stimuleren en in voorkomende gevallen het beleidsmatig faciliteren van het leven en werken van de plaatselijke gemeenten behorende bij de Protestantse Kerk in Nederland.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de classicale vergadering vertoont een grote mate van continuïteit: de classicale vergadering komt 3 maal per jaar bij elkaar, haar breed moderamen vergadert eveneens 3 maal per jaar, voorafgaande aan de classicale vergadering. Waar nodig wordt een extra vergadering belegd. Eventuele classicale commissies ontplooien activiteiten conform de opdracht die hen door de classicale vergadering is verstrekt. De drie werkgemeenschappen predikanten in de classis vergaderen naar behoefte en krijgen een vaste vergoeding, die gebruikt wordt voor een gezamenlijke studiedag.

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Laten Classicale Vergadering

Baten

 

 

 

Begroting

Begroting

Jaarrek.

 

 

 

 

2016

2015

2014

Bijdrage algemene middelen PKN

1500,00

1500,00

1500,00

Bijdrage gemeenten

 

 

2110,00

2110,00

2983,00

Overige inkomsten

 

 

 

 

116,20

 

 

Totaal baten

3610,00

3610,00

4599,20

Lasten

 

 

 

 

 

 

Verg.kosten classicale vergaderingen

600,00

600,00

590,00

Verg.kosten breed moderamen

680,00

570,00

562,07

Kosten werkgemeenschappen

 

1650,00

1650,00

1650,00

Kosten classicale commissies

 

1155,00

1425,00

1425,00

Onvoorzien

 

 

70,00

30,00

1540,65

 

 

Totaal lasten

4155,00

4275,00

5767,72

 

Resultaat (baten - lasten)

545,00

665,00

1168,52

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.

Kerkgenootschappen ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of voor een specifiek project.

De inkomsten van de classis zijn bedoeld ter bestrijding van de onkosten van vergaderingen en bijeenkomsten die voortvloeien uit de kerkordelijk geformuleerde taak van de classicale vergadering en het in het verlengde hiervan door haarzelf vastgestelde beleidsplan.

De lasten van de classis beperken zich tot vergader- en administratiekosten.

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com