OPROEP – Samen sterk
Om gelijk maar met de deur in huis te vallen, het College van Diakenen heeft dringend behoefte aan diakenen. Het volgende overzicht laat zien waarom.

Deelgebieden Aantal diakenen per 1 sept. 2021
Noord 12
Oost 2
Zuid 3
West 1

Arjan Boven schreef in Geandewei nummer 8 het volgende:
De ervaringen van de diakenen is, dat het wat stil is. Er komen weinig verzoeken voor ondersteuning in welke vorm dan ook. We kunnen zeggen, dat is mooi want dan gaat het wat dát betreft goed. Of zijn we door de stilte niet meer vindbaar?
Gezien de bovengenoemde aantallen ligt dit mijns inziens aan de onderbezetting van de diaconie.
En eigenlijk is dit heel vreemd want diaken zijn, is het mooiste ambt wat er is.
De diakenen geven inhoud aan “het omzien naar elkaar”
De diaconie is bij uitstek het middel om aan gemeenteopbouw te doen.
Het hart van het diaconaat dient in de gemeente te kloppen.
En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Uit een toespraak van ds. Dick Couvée, voormalig predikant van de Pauluskerk, het volgende citaat:
Over de positie van het diaconaat binnen de kerk zit het nogal eens scheef. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb vaak het gevoel, dat het ambt van diaken nog altijd wordt gezien als van een lagere orde, 3e rangs. Letterlijk. Je hebt eerst de predikanten en de ouderlingen. Het echte werk, zal ik maar zeggen. En dan pas de diaken. Diakenen zien zich zelf vaak als niet zo heel belangrijk. Zo staat het niet op papier, ook niet in de kerkorde, maar zo werkt het vaak wel, onder druk van de zorg voor de eigen gemeenschap en de eigen kerkelijke financiën.
“Het wezen van de kerk komt tot uitdrukking in een drievoudige opdracht: de verkondiging van het Woord van God, het vieren van de sacramenten en de dienst van de liefde……….. De dienst van de liefde is voor de kerk niet een soort steunverlening die men ook aan anderen zou kunnen overlaten. Zij behoort tot haar wezen, is een onontbeerlijke uitdrukking van haar diepste Wezen”. Aldus de vorige Paus, Benedictus. God is Liefde. Deze tekst is mij uit het hart gegrepen, omdat zij het diaconaat precies de plaats geeft, die het volgens mij op Bijbelse gronden hoort te hebben. Het is niet iets erbij, omdat wij als christenen toch goed moeten doen voor onze naaste. Het is een essentiële taak van het kerkzijn. Zonder diaconaat geen kerk!
Volgens de huidige kerkorde is het ook mogelijk om diaconaal-rentmeester te worden. Diaconale rentmeesters zijn leden van het College van Diakenen die geen ambtsdrager zijn. Zij kunnen bv helpen bij de uitvoering van diaconale projecten.

Spreekt u dit aan, voelt u zich geroepen of heeft u eerst behoefte aan een persoonlijk gesprek om het bijvoorbeeld ook te hebben over de tijdsbesteding? Meldt u via de onderstaande mailadressen van de diaconie van uw deelgebieden of T: (06) 222 09 518
Met een vriendelijke groet namens het college van diakenen
Ale Groen

De diaconieën PG Drachten
Voor contact met uw diaconie:
Diaconie Algemeen: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied Noord: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied Oost: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied Zuid: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied West: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vakantiegeld delen in Drachten
Voor een aantal mensen is het vakantiegeld weer binnen. Nu we vooruitzicht hebben op versoepelingen van de Lockdown, worden voorzichtig vakantieplannen gemaakt en we verheugen ons op de vakantie.
Zoals u misschien weet, geldt dat niet voor iedereen. De effecten van de COVID-19 crisis werken door in menig huishouden en vakantiegeld kan niet door iedereen besteed worden aan vakantie. Gaten die in het huishoudboekje zijn ontstaan, worden met het ontvangen vakantiegeld opgevuld. In veel gevallen blijft er dan bitter weinig over om er eens op uit te gaan en bij te tanken. Een aantal mensen zijn hun werk kwijt geraakt of failliet gegaan in de COVID-19 crisis en ontvangen helemaal geen vakantiegeld. Een aantal mensen hebben al veel langer geen werk en leven van een uitkering of de bijstand.
Daarom hebben wij besloten dit jaar het project ‘Vakantiegeld delen’ te organiseren. Dit werd eerder gedaan in deelgebied West, nu organiseren we het vanuit diaconie Drachten breed. De komende 4 weken, op zondag 16 mei, 23 mei, 30 mei en 6 juni wordt u in de gelegenheid gesteld om mensen met een kleine portemonnee te ondersteunen. Bij de uitgang van de Oase, Zuiderkerk en Grote kerk staan grote collecte bussen, waarin u uw gift kunt deponeren.
U kunt uw gift ook storten op bankrekening NL40RABO 0373 7368 43 ten name van diaconie-ZWO te Drachten, graag vermelden met omschrijving “Vakantiegeld delen Drachten”. De medewerkers van de diaconie zorgen ervoor dat uw gift goed besteed wordt aan mensen die het echt heel hard nodig hebben, zodat ook zij iets leuks in de zomerperiode kunnen doen.
Mocht u mensen kennen die juist voor de zomervakantie een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, kunt u hen ook aanmelden via bovenstaande e-mailadressen voor een bijdrage uit de project “vakantiegeld delen”.
Alvast hartelijk dank namens de diaconie PGD,
Annie Zuiderveen, Yttje Kooistra
Aalzen Adema, Willeke Bijma


ZWO, wat is dat eigenlijk?
“ZWO, wat is dat eigenlijk?” Onlangs kreeg ik het verzoek, of ik even het antwoord op die vraag op papier kon zetten. Wellicht heeft u zich dat ook wel eens afgevraagd. Daarom leek het me aardig, om op deze plaats dit antwoord ook met u te delen.
De afkorting ZWO staat voor de drie werkvelden:
• Zending
• Werelddiaconaat
• Ontwikkelingssamenwerking
De activiteiten van de ZWO-commissie PG Drachten richten zich op 2 doelen:
• Bewustwording creëren rond de ZWO-thema ‘s, bijvoorbeeld d.m.v.
o presentaties tijdens kerkdiensten
o bijdragen in de Geandewei en nieuwsbrieven
o informatieavonden en activiteiten
• Werven van geld ter ondersteuning van de projecten, bijvoorbeeld d.m.v.
o collectes
o specifieke acties
De projecten die we ondersteunen zijn over het algemeen (maar niet uitsluitend) projecten van Kerk in Actie. Kerk in Actie coördineert landelijk de ZWO-activiteiten binnen de Protestantse Kerk in Nederland:
“Samen zijn we Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.
In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd.
Wij weten ons geïnspireerd door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. We voelen ons geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed.”

Zo’n specifieke actie hebben we onlangs gehad. Onder het motto “Wees erBij voor Rwanda” hebben we zakjes bij-vriendelijke bloemenmengsels verkocht. Meer dan 250 zakjes hebben hun weg gevonden naar gemeenteleden. Een mooie bijdrage aan Fryslân foar Rwanda, maar ook een mooie bijdrage aan de biodiversiteit in Drachten en omstreken. Hartelijk dank voor uw steun!
Op het gebied van collectes hebben we onlangs de 40 dagentijd campagne afgesloten. Onder het motto “Ik ben er voor jou” ging de opbrengst van deze collectes naar verschillende ZWO doelen. De totale opbrengst was meer dan 2000 euro. Hartelijk dank voor uw steun!
De opbrengst is dan weer bestemd voor ons jaarproject Fryslân foar Rwanda. Het Kerk In Actie project Fryslân foar Rwanda blijft zich inzetten voor weeskinderen, jongeren en boeren.
- Opvang en scholing voor weeskinderen - Mwana Ukundwa (geliefd kind)
- Landbouwprogramma zendingsdiaconessen - Diaconessen Rubengera
- Meer jongeren in de kerk - EPR (Evangelisch Presbyteriaanse kerk Rwanda)
Namens ZWO,
Maarten Rijken

Giro555 - Samen in actie tegen Corona
Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar gewoon op de grond blijven liggen. De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Het is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als er niet sneller wordt gevaccineerd. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, is het nodig om nú in actie te komen.
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Dit zijn de hulporganisaties achter deze Giro555-actie: Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF, Nederlandse Rode Kruis, Plan Internationaal Nederland, Terre des Hommes en World Vision. Deze hulporganisaties zijn zelf of via lokale partners in die landen aanwezig waar de gezondheidszorg niet opgewassen is tegen een massale uitbraak van corona. Zij bieden directe noodhulp, medische zorg en ondersteuning.
Wij geloven in delen, om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.
Helpt u mee om de gevolgen van deze ongekende ramp zoveel mogelijk te beperken?
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'SHO - Samen in actie tegen corona'.
Namens ZWO Drachten,
Maarten Rijken
Bezoek deze link
https://vimeo.com/552288551?utm_source=Giro555+diaconie%C3%ABn+mei+2021&utm_campaign=5cd018af05-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_29_03_23_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3384f3526b-5cd018af05-304560238

Fryslân foar Rwanda!
Wij geloven in delen, om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Als ZWO PG Drachten willen we in actie komen voor ‘Fryslân foar Rwanda’. Dat kan alleen met uw gebed en steun! Doet u mee?
U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Fryslân foar Rwanda.
Namens ZWO Drachten,
Maarten Rijken