Door de ogen van de voorzitter 24 oktober 2016

De vergadering van de AK was op 24 oktober 2016 in De Oase. De voorzitter opende deze vergadering met Nehemia 1. Een prachtig verhaal over het volk Israël, een eeuw na de Babylonische ballingschap. Nehemia die vanuit een groot Gods vertrouwen leiding gaf aan de wederopbouw van Jeruzalem. Israël was het mikpunt van spot van de omringende volkeren door de verdwenen tempel en muren. 
Schouder aan schouder bouwden de mensen aan het herstel van de tempel, muren en poorten. En zo ontstond er weer een veilige woonplek, waar Israël zich thuis voelde.

In de vergadering kwamen de volgende punten aan de orde:
1.Bij de mededelingen;
a. De procedure voor de bijzondere visitatie in wijk West is van start gegaan.
b. Informatie over een bijeenkomst (11/10) van het Platform Kerkelijk Smallingerland. Deze bijeenkomst kende een goede sfeer. Besproken onderwerpen de nieuwe website van het Platform en een toelichting vanuit de werkgroep Kiryat Ono over de samenwerking Smallingerland-Kiryat Ono.

2.Uniformering website. Dit punt was nog blijven liggen in afwachting van een gesprek van West met de webmasters. Dat gesprek vond ondertussen plaats. West gaf aan voor de website en het voeren van domeinnamen een eigen koers te kiezen. De andere wijken besloten om gezamenlijk door te gaan met de uniformering van de website. Een evaluatie in de toekomst zal moeten uitwijzen of samenwerking van alle wijken op dit punt kans van slagen biedt.

3.Formatie wijk Noord. In een notitie bepleitte wijk Noord ruimte voor 2 volledige predikantsplaatsen. De vacatures zijn nu opengesteld voor 1,7 fte predikanten of voor 1 fte predikant en 1 fte kerkelijk werker. Deze ruimteberekening is gebaseerd op BAC-III. De AK voelde niet voor tussentijdse wijziging van deze norm. Aanpassing van de norm vraagt om een beoordeling in een breder (financieel) kader. Een discussie daarover kan het best plaatsvinden als er een advies ligt van de Werkgroep Toekomst PGDrachten. Doet zich op korte termijn een concrete situatie voor voor de invulling van de vacatures, die afwijkt van de norm, dan staat het Noord vrij om dat voor te leggen aan de AK. Het is dan aan de AK om een afweging te maken, waarbij in de discussie daarover duidelijk werd dat de AK nauwelijks tot geen ruimte zag om af te wijken van het bestaande beleidskader.

4.Jeugdbeleid. De discussie spitste zich toe op de centrale vraag; willen we het jeugdwerk centraal of per wijk organiseren. Er vond inhoudelijk een goede discussie plaats over de kansen en mogelijkheden voor samenwerking. Duidelijk werd dat het de voorkeur heeft om het jeugdwerk in eigen wijk te organiseren als dat voldoende body en kwaliteit heeft. Dat is ook de geest van BAC-III. Jeugd die je niet langs deze weg bereikt, zou je een andere mogelijkheid moeten bieden om elkaar op te zoeken. Het werd geschetst als een droombeeld om dat vanuit de PGDrachten vorm te geven. Bovenwijks, waarbij woorden vielen als ruimte voor “pionieren” en “experimenteren” en “out of the box” denken. De voorzitters van de 4 wijken (of een vertegenwoordiger vanuit de wijk namens hen) zullen de contouren van wat wel of niet beoogd wordt op papier zetten voor een nadere verkenning in november 2016. Wordt vervolgd dus.

5.Rapportages. De stuurgroep Grote Kerk rapporteerde een aantal zaken. Over het algemeen is er tevredenheid over de manier waarop de Grote Kerk zich manifesteert. Velen denken en werken mee om activiteiten op touw te zetten. Het inloophuis wordt goed bezocht, de erediensten blijken in een behoefte te voorzien. Zomaar een greep uit een veelheid van zaken die de revue passeerden.

De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

Activiteiten Vorming & Verdieping

ma di wo do vr za zo
1
3
4
7
8
10
14
15
17
21
22
25
28

Collectebonnen

Laatste nieuws

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com