Uit de classisvergadering van 10 oktober 2018 
Waarschuwing: u leest hierna een weergave van de punten uit de classisvergadering van 10 oktober die wel erg aan een opsomming doet denken. De tekst mag niet te lang.

- Wat doen we met uitnodigingen voor afscheids- en intredediensten in een classis met zo’n 230 gemeenten? Het is ondoenlijk om vanuit het breed moderamen al die diensten bij te wonen. We willen graag een goede band opbouwen en onderhouden met alle gemeenten, maar op deze uitnodigingen zullen we met een kaart reageren en niet in persoonlijke vertegenwoordiging.
- Voor toegang tot het kerkelijk archief bij Tresoar moet iemand toestemming van de classis hebben. Voorheen erkende Tresoar de handtekening van de classicaal adviseur, nu die van de scriba van de classis.
- In de begroting 2019 komt de financiële commissie van de classis uit op een tekort. De jaarlijkse PKN-bijdrage aan de classis is en blijft € 6000,- en een buffer kent de nieuwe classis nog niet. Het geld van de oude classes blijft immers geoormerkt voor de betreffende Ringen; dat is niet van de classis Fryslân. Om toch een sluitende begroting op te kunnen stellen, moet dus naar een andere dekking van de onkosten worden gezocht.
Daarom stemt de classisvergadering ermee in dat de commissie begin 2019 alle gemeenten benadert en een jaarlijkse (kleine!) bijdrage vraagt. De grootte van het ledental wordt richtlijn.
Eerder genoemde oormerking houdt ook in dat voor alle activiteiten in een Ring dit Ringbudget kan worden aangesproken, zolang dat toereikend is. Is het geld op, dan moeten activiteiten zelfvoorzienend worden.
- Voor velen is het de vraag wat de nieuwe functie van classispredikant inhoudt.
Classispredikant ds. Wim Beekman (verder maar even als CP aangeduid) gaf een toelichting op het overzicht van zijn taak(invulling). Zoals bij elke predikant wordt ook in zijn functie ‘geestelijk leiderschap’ verondersteld; daarnaast is zeker ook ‘omzien en opzien’ een deel van zijn opdracht. In de vergadering klonk de wens ook voor deze nieuwe functie een evaluatiemoment te bepalen, een soort jaargesprek waaraan ook leden uit de CV deelnemen. Die wens sluit aan bij de taakopvatting van de CP.
Welke rol speelt de CP in of ten aanzien van de Ringen? Die rol is zeker niet organiserend; voor de inhoud van een bijeenkomst is de CP echter wel te raadplegen of in te schakelen. Samen met de binnenkort te benoemen voorzitter van het Classicaal College voor de Visitatie houdt de CP (toe)zicht op het functioneren van de Ringen. Al zullen zij stimuleren, de verantwoordelijkheid voor de onderlinge contacten ligt bij de gemeenten in de Ring. Hoe de organisatie van een bijeenkomst vorm krijgt, is daarom ook aan de Ringen.
In afwachting van de nieuwe vrouw/man bij het CCV wordt er nu nog geen actie ondernomen. Maar met een Ring waarin nog niets is geregeld, wordt begin 2019 toch wel contact opgenomen.
- Bij de introductie van het Liedboek 2013 is afgesproken het gebruik na vijf jaar te evalueren.
De classis kreeg nu de vraag voorgelegd ‘of Liedboek 2013 definitief aan de gemeenten kan worden aangeboden als Psalm- en Gezangboek van de kerk’. Geen probleem: de classicale vergadering is positief in haar reactie. Wel werd het erg jammer gevonden dat blijkens het onderzoeksrapport het Liedboek vooral tekstinhoudelijk is beoordeeld terwijl de muziek (en muziek in het algemeen) in ons geloven toch ook vaak zo’n grote rol speelt. Die opmerking geven we dus ook door.
- Vanaf 1 januari 2019 kent de classis Fryslân vijf afgevaardigden naar de synode: ds. E.J.M. Peersmann, ouderling B. Kamphuis, ouderling-kerkrentmeester H. Boersma en de heren J.W. Boorsma en W. de Boer als diaken.
Over de (her)verkiezing van afgevaardigden naar de classicale vergadering hebben alle Ringen en scriba’s intussen al informatie gehad.
Tot slot: de drie classicale vergaderingen van 2019 zijn op 7 februari, 21 mei en 16 oktober 2019. Locatie is steeds de Fontein in Leeuwarden.
Classispredikant ds. W. Beekman is te bereiken via E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (06) 319 911 01.
J. Brinkman-Dijkstra, scriba classis, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uit de Classisvergadering van 18 mei 2016
In de opening kwam naar voren dat we ons open dienen te stellen voor de Heilige Geest, die ons in beweging wil zetten om te bouwen aan de toekomst door ons geloof te belijden met daden.
Het Breed Moderamen heeft van de WGP Beetsterzwaag een brief ontvangen over de (te) hoge werkdruk van parttime predikanten. Gemeenten dienen hier goed oog voor te hebben en indien nodig op te anticiperen. Hetzelfde geldt ook voor kerkelijke werkers aldus de vergadering.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van ds. Mol als vicevoorzitter en ds. Van de Lagemaat als scriba.

Er worden geen vragen gesteld over de jaarrekening 2015, de kascontrole was in orde en decharge is verleend.

Vanuit de Synode worden een 5-tal punten aangehaald door da. Pronk: nieuwe scriba, vervolg Kerk 2025, beleidsplan dienstenorganisatie “Dichtbij het hart” met o.a. een sociaal plan voor uit de dienstenorganisatie vertrekkende gemeenteadviseurs (50 fte) per 1-1-2017, voorstel bijzondere betrekkingen t.a.v. kleinere gemeenten en uitnodiging van pas afgestudeerde predikanten. 25 van deze pas afgestudeerde predikanten kwamen in de Synodevergadering aan het woord om te vertellen over hun beweegredenen om te kiezen voor het vak. Deze veelal ontroerende verhalen gaven veel hoop voor de toekomst. Iedereen wordt van harte aanbevolen om nadere details na te lezen op de site van PKN, waar o.a. een filmpje van de nieuwe scriba is te vinden.

De Classis feliciteert Drachtster Compagnie met hun naamswijziging in Protestantse Gemeente. Ook wordt dhr. Van Heijningen, kerkelijk werker in de Hervormde kerk van Wijnjewoude,  gefeliciteerd met zijn hernieuwde preekconsent (volle rechten in de hele Classis). In Tijnje Terwispel is ds. Van der Leij bevestigd en ook daarvoor de felicitaties van de Classis.

Ouderenwerker dhr. Jan Lenze van der Wal uit Wijnjewoude is vertrokken en ook in Drachten West is Ellie de Rover als kerkelijk werker vertrokken.

Tijdens de rondvraag wordt besloten om de gemeentelijke bijdrage te verlagen en dat er uitstel wordt aangevraagd voor de consideratie t.a.v. wijzigingen in de kerkorde, omdat de deadline voor de volgende vergadering is.

De volgende vergadering is op dinsdag 11 oktober 2016 in de Ontmoetingskerk van Beetsterzwaag.

Na de pauze presenteert ds. Jonker “De Gemeentemonitor”, die hij samen met drs. De Jonge heeft ontwikkeld. Deze monitor biedt gemeenten kansen om door samenwerking gezamenlijk te bouwen aan de toekomst. De monitor geeft gemeenten zicht op haar eigen profiel en op welke onderdelen samenwerking met omliggende gemeenten het meest kansrijk is. Het idee is om successen en andere positieve zaken te benadrukken door op een goede manier samen te werken en geen energie meer te steken in onhaalbare kaarten. Met z’n allen, o.l.v. de onmisbare Heilige Geest, de opwaartse spiraal onderhouden en te versterken en hier enthousiaster en gemotiveerder van worden.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com