Door de ogen van de voorzitter
Op maandagavond 23 april 2018 vergaderde de Algemene Kerkenraad. De voorzitter begon deze vergadering met het lezen van Psalm 127, een pelgrimslied van Salomo. Niet David maar Salomo was uitverkoren om de tempel te bouwen. God ontwierp mee en Hij bouwde mee: “Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers”. Vergeefs is ons werk, ja ook al is dat van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, als we ons daarbij niet overgeven aan Gods leiding. Daarna ging de voorzitter voor in gebed.
Een aantal reguliere punten (notulen, ingekomen stukken) kon vlot worden afgewerkt. Het belangrijkste vanavond was de bespreking van het Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak formuleert de opdracht aan de commissie tot uitwerking van het besluit van de AK van 19 februari 2018. Doel van dat besluit: één PG Drachten met één kerkenraad. Het Plan van Aanpak beschrijft de achtergrond van de opdracht – zeg maar de voorgeschiedenis – formuleert de doelstelling en redigeert de concrete opdracht aan de commissie. Ook vraagt het PvA aan de commissie handreikingen te doen voor gemeenteopbouw nu en in de toekomst. We zijn een pluriforme gemeente en we beogen dat die pluriforme gemeente – ondanks haar omvang - voor mensen overzichtelijk en herkenbaar blijft, waarin zij zich gekend en geborgen weten en waarin aandacht hebben voor elkaar een belangrijke plaats inneemt. Volgens de opdracht rapporteert de commissie periodiek over de voortgang. Ze zal de opdracht in fasen uitwerken. Over de fasering gaat de commissie nog nadenken. Iedere fase wordt afgerond met een advies aan de Algemene Kerkenraad. Die spreekt daarover en nadat de AK akkoord is gegaan, kan een volgende fase worden ingegaan. Als de onderwerpen daarom vragen zal ook de gemeente worden geraadpleegd. Omdat het oogmerk is één PG Drachten zal de communicatie als regel gemeentebreed vanuit de Algemene Kerkenraad gebeuren. Dat kan zijn via Geandewei, dat kan ook door bijvoorbeeld een gemeenteavond voor alle wijken tezamen te beleggen. De eerste uitdaging aan de commissie is om aan te geven hoe zij de opdracht wil gaan aanpakken. De commissie zal haar werkzaamheden afgerond moeten hebben op 1 juni 2019. Daarna is het woord aan de Algemene Kerkenraad en aan de wijken (de wijkkerkenraden en de wijkgemeenteleden) om tot een definitief oordeel te komen. Meegaan in deze transformatie of kiezen voor een zelfstandige gemeente. De Algemene Kerkenraad stemde met inachtneming van enkele wijzigingen/aanvullingen in met dit Plan van Aanpak.
Nog iets over de commissie. Deze komt onder leiding te staan van de heer Louis Bakker. Hij volgde na een economische opleiding een theologieopleiding. Als voormalig gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk biedt hij nu als zelfstandige zijn diensten aan in Noord-Nederland. Hij heeft inmiddels veel ervaring in dit type processen. Verder bestaat de commissie uit 2 leden uit iedere wijk, ook het College van Kerkrentmeesters heeft een vaste vertegenwoordiger. De Centrale Diaconie, de Centrale Jeugdraad, de stuurgroep Grote Kerk en stuurgroep De Schakel worden betrokken waar nodig of gewenst.
De Centrale Jeugdraad rapporteerde haar bevindingen in de afgelopen maanden. Een aantal evenementen is in voorbereiding, zoals de gezamenlijke start van het jeugdwerk in de wijken Oost, Zuid en West, een avond voor jeugdvrijwilligers en een bezoek aan de EO-jongerendag. Ook werd de zorg uitgesproken over krimp in jeugd en leiding.
Met een gedicht van Gerrit Achterberg uit het boek “God in gedichten” werd de vergadering afgesloten.
De volgende vergadering van de AK vindt plaats op dinsdag 22 mei 2018.
Ties Zweers,
preses Algemene Kerkenraad

Door de ogen van de voorzitter 2018-03-19
De Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente Drachten (PGD) kwam bijeen voor haar maandelijkse vergadering.

Door afwezigheid van de voorzitter werd de vergadering geleid door de vicevoorzitter Guus Bräuner.
Deze opende de vergadering met het lezen van Lucas 23 vers 13 t/m 25 met daarbij een korte toelichting en ging vervolgens voor in gebed.
Na het vaststellen van de agenda en de inventarisatie van de rondvraag kwamen een aantal met de stukken meegestuurde mededelingen betreffende persberichten, over de beoogde organisatiestructuur van de PGD, ter kennisname aan de orde. Daarbij werd nog de afspraak gememoreerd dat de contacten met de pers daarover lopen via de voorzitter van de AK.
Er werd gemeld dat ds. H. Wijnja, die van 1958 tot 1966 predikant was in Drachten, was overleden. Namens de AK wordt een condoleancekaart gestuurd.
De notulen van 19 februari worden vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen komen nog een aantal punten aan de orde. Zoals de samenstelling van de Commissie Voortvarend Verder, dat er door de scriba van Noord een oplossing is gevonden voor het geval dat er geen predikant zou komen opdagen en dat er nog een paar redactionele onjuistheden zouden staan in het besluit van 19-3-2018, deze worden nog doorgemaild naar de notulist. De scriba van de AK merkt op dat de aangepaste tekst van het besluit is gecommuniceerd met de leden van de AK met het verzoek aan te geven of men hiermee akkoord gaat. Het besluit is daarna op de website geplaatst.
De wijken en de Kapelkerk doen een mondeling verslag van een aantal zaken die bij hen aan de orde zijn en het College van Kerkrentmeesters rapporteert over de Eindejaarscollecte en Kerkbalans.
Bij de rondvraag kwam een vraag over uitvaartdiensten, dit zal verder worden besproken in het overleg van predikanten en kerkelijk werkers.
Er wordt nog aandacht gevraagd voor de bijlagen van West en Noord bij het genomen besluit van 19 februari 2018.
Douwe de Boer(Noord) leest een gedicht ter afsluiting.
De voorzitter dankt allen voor hun inbreng en wenst allen wel thuis.
Guus Bräuner, vicevoorzitter

Op 19 februari 2018 vergaderde de Algemene Kerkenraad in de Zuiderkerk.
Aan het begin van de vergadering stond de voorzitter stil bij de woorden van Psalm 15, een Psalm van David. Het woord “trouw” komt in dit Bijbelgedeelte niet voor. En toch kun je zeggen dat die waarde hier centraal staat. Trouw heeft iets van vastheid, iets waarop je kunt bouwen. Op iemand kunnen rekenen. Waarden die stand houden. Ook binnen de kerk is trouw zijn aan iets of iemand van onschatbare waarde. De voorzitter refereert ook aan het 75-jarig jubileum van het dagblad “Trouw”. De mensen van toen verzetten zich tegen de Duitse overheersing. Zij waren trouw aan hun beginselen, zij toonden moed om dat ook in moeilijke omstandigheden te blijven doen. Daarna vroeg de voorzitter een zegen over deze vergadering.

Bij het punt “mededelingen” gaf de vertegenwoordiger van de Kapelgemeente aan in gesprek te zijn met een zustergemeente over nauwe samenwerking. Die gesprekken verkeren in een vergevorderd stadium en zijn hoopvol.

Na deze mededeling kwamen we aan bij het punt “Voortvarend Verder”, dat vanavond opnieuw op de agenda stond. In deze vergadering moest duidelijk worden hoe we verder gaan. Het moderamen had een voorstel voor het te nemen besluit op tafel gelegd. Dat (concept)besluit vormde een weergave van de processtappen vanaf juli 2017, inclusief de besluiten, die de AK sindsdien nam. En het was geënt op scenario 3, waarover in de AK van 18 december 2017 was gesproken. Dit scenario vormde het ultieme compromis. Dat zou aan de wijken worden voorgelegd en verdedigd. Een belangrijk element van dit compromis was de vorming van één PG Drachten, zonder wijken en met één centrale kerkenraad. Voordat hierover inhoudelijk werd gesproken moest er eerst meer duidelijkheid komen over iets anders. In de Leeuwarder Courant had namelijk een artikel gestaan over samenvoeging of splitsing van de 4 wijkgemeenten van onze protestantse gemeente. Het artikel vermeldde onder andere dat de wijk Oase “een eigen gemeente wil blijven met een eigen kerkenraad”. In de voorlaatste Geandewei (2 februari) sprak de Oase “de intentie uit om verbonden te blijven met de PGD; toch blijft het onze wens ook om te kijken of (binnen scenario 3) de komende 2 jaar onderzocht kan worden of 2 wijken/zones (Noord en Zuid) ook nog tot de mogelijkheden behoort”. In de discussie die daarop volgde werd duidelijk dat vanavond bij het nemen van een besluit en ook de komende 2 jaar bij de uitwerking van dat besluit het alleen nog maar gaat over één PG Drachten met een centrale kerkenraad en zonder wijken. Daarna kwam aan de orde een schriftelijke reactie van de Grote Kerkenraad van de Oase, waarin hij aangaf “te worstelen” met het feit dat (een meerderheid van) de AK niet bereid is als tussenstap 2 wijken te overwegen. Welke argumenten gelden daar voor? Deze argumenten werden in de vergadering gewisseld. Op zich geen nieuwe argumenten. Ik doe een greep uit deze argumenten: de stroperigheid van de besluitvorming, een groot deel van de gemeente kiest hier voor, de wens van minder vergader- en regeldruk, de afnemende bereidheid om ambtsdrager te worden, mensen “vrijspelen” (of de hoop daar op) voor pastorale en diaconale zorg (zoals dat in de zorg heet: “meer handen aan het bed”). Toen ook hierover duidelijkheid was gecreëerd, kon worden overgegaan tot bespreking en vaststelling van het voorliggende besluit. De wijken schetsten de uitkomst van de gehouden ruggespraak over scenario 3 en vertelden hoe dat proces in hun wijk was verlopen. Daaruit volgde een positief oordeel over de uitgangspunten van scenario 3. Met eenparigheid van stemmen kon de Algemene Kerkenraad overgaan tot vaststelling van het besluit. Dat stemt tot tevredenheid en vertrouwen voor de toekomst. Dat laatste werd ook nadrukkelijk door alle leden benoemd en onderschreven. Hopelijk komt daarmee een eind aan een lange periode van onzekerheid en onduidelijkheid. Wat gaat er nu gebeuren. Er moet voor 1 mei 2018 een Plan van Aanpak zijn, vastgesteld door de AK. In dat Plan van Aanpak worden de wensen en ideeën vanuit de wijken meegenomen. Drie wijken hadden al eerder hun wensen kenbaar gemaakt, de Oase leverde tijdens deze vergadering haar wensenpakket in. En na vaststelling van het Plan van Aanpak kan de commissie aan de slag. Elke wijk mag 2 vertegenwoordigers leveren. De meeste namen zijn inmiddels bekend.

Bij de rapportages werd aandacht geschonken aan ervaringen van de redactie Geandewei. Bij de redactie heerst een grote tevredenheid over het aanbod. Binnenkort zal het ook mogelijk zijn een digitaal abonnement te nemen. Ook liggen er extra faciliteiten in het verschiet om met smartphone artikelen te ontsluieren.

Als toegevoegd agendapunt volgde de vaststelling van het Preekrooster 2019(!) en werd kennis genomen van een aantal kerkdiensten in 2018, waarvoor nog geen voorganger kon worden gevonden. Hiervoor gaan de wijken naar een oplossing zoeken. Het was weer een hele puzzel om het rooster rond te krijgen en om voor de plotseling opengevallen plaatsen een oplossing te vinden. Ere wie ere toekomt. Dank Jan Schoonhoven voor het vele werk dat je in dit verband verricht.

Bij de rondvraag werd aandacht gevraagd om vanuit de AK medeleven te betuigen naar de moslimgemeenschap in Drachten. Aanleiding daarvoor was de brandstichting van de moskee in Drachten-Oost. Dat zal gebeuren via een brief.

De vertegenwoordiger van de Kapelgemeente beëindigde de vergadering met het lezen van een gedicht.

De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad vindt plaats op maandag 19 maart 2018 in de Zuiderkerk.

Ties Zweers, voorzitter AK

NB. Wilt u het besluit dat de Algemene Kerkenraad nam op 19 februari 2018 lezen, dan kan dat. Het zal op 1 maart 2018 of kort daarna op de website (www.pgdrachten.nl) worden geplaatst. De tekst is wat formeel en niet alledaags. Door even door te bijten moet het lukken deze tekst tot je te nemen.

Reacties van de wijken
Bijlage 2 Inventarisatie van door de wijken aangedragen onderwerpen waarmee in het plan van aanpak indien mogelijk rekening dient te worden gehouden. Samengesteld op 20 februari 2018. 

1) Opmerkingen Arke in een notitie ontvangen op 25 april 2017

Als wijkgemeente hebben we een gemeenteavond gehad op 8 maart 2017 na de Biddienst voor Gewas en Arbeid.
Op 14 maart 2017 is het rapport besproken in de Wijkkerkenraad.

Het is belangrijk dat:

 • we de inwoners van Drachten(-West) (blijven) vertellen wie Jezus voor hen wil zijn;
 • het pastoraat en diaconaat een heldere plek krijgt binnen één PGD, waarbij mensen zich ‘gezien’ weten;
 • ook in een andere bestuursvorm (binnen één PGD) handen en voeten gegeven wordt aan ons missionaire profiel;
 • we ons als werkgever verplicht voelen goed te zorgen voor de werknemers (kerkelijk werkers en kosters);
 • het geheel van deze veranderingen vergezeld gaat van een intensief communicatieplan, teneinde een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen.
 • Als Wijkgemeente De Arke willen we graag, binnen de PGD, een aantal succesvolle activiteiten behouden:

-VakantieBijbelWeek
-Open Kerk
-Werkcafé
-KunstInnArk
-Geestdriftdiensten
-ArkeNieuws (digitale nieuwsbrief)
-Aansprekende website

2)  Opmerkingen Zuid per mail binnengekomen op 16 november 2017

Op 1 november 2017 hebben we in wijk Zuid een gemeenteavond gehouden, waarin de gemeenteleden de mogelijkheid hebben gekregen om onderwerpen aan te dragen voor het  `Plan van Aanpak`.
In de kerkenraadsvergadering van dinsdag 14 november hebben we de lijst van onderwerpen besproken en samengesteld.

Onderwerpen Plan van Aanpak

 • Samenstelling  gemeentegids met daarbij een overzicht van de taak- werkgroepen,  + bemensing.
 • Totale betaalbaarheid van de toekomstige plannen qua structuur en organisatie
 • Beleidsplan 2017-2020
 • Een vaste eigen plek voor alle jeugdactiviteiten met een enthousiaste jeugdwerker.
 • Een open kerk naar buiten gericht en niet naar binnen
 • In kleine groepen  wat je bezig houd bespreekbaar maken
 • Predikanten moeten in hun kracht gezet worden en hoeven niet overal goed in te zijn. Predikanten een specifieke taak geven ( jeugd, pastoraat, diaconaat, jonge gezinnen, `proeftuinen`)
 • Hoe zal organisatorisch het vervoer naar de kerk geregeld worden
 • Verschillende soorten diensten met een thema.
 • Communicatie scherp houden (Leeuwarder situatie voorkomen)
 • samenwerking blijvend ontwikkelen en bewaken
 • Gastvrij overkomen naar gemeenteleden en gasten
 • Jezelf de vraag stellen: Wat heeft de organisatie nodig als deze blanco begint.

3) Opmerkingen Menorah per mail binnengekomen op 16 november 2017

Op de Gemeenteavond zijn de volgende suggesties voor de projectgroep naar voren gekomen:

Suggesties:

 • Wordt er rekening gehouden met de leeftijdsopbouw in de projectgroep. De jeugd moet ook vertegenwoordigd zijn in de projectgroep
 • Laten we snel in tijd doorgaan, want de tekorten lopen op.
 • Is meewerken in de projectgroep niet moeilijk voor de vertegenwoordiger van Noord. 
 • Noord heeft nog geen besluit genomen, is de vertegenwoordiger van Noord voor of tegen één PG.
 • Moeten we niet sneller overgaan tot het sluiten van een kerkgebouw?
 • De nieuwe kerkenraad beslist over de grote lijnen, de werkgroepen van de wijken zorgen voor het herkenbaar houden van de eigenheid van de wijk.
 • Er zijn omliggende gemeentes die ervaring hebben met deze processen. Kijken we daar ook naar? We hoeven niet alles zelf uit te vinden.
 • Vrijwilligers zijn schaars. als de organisatie klein is komt er meer energie vrij voor de vrijwilligers
 • Predikant of kerkelijk werker kan via een geografische indeling van de wijk ingezet worden. Maar dat kan ook voor een bepaalde doelgroep.
 • Netwerk en verbindingen zijn belangrijk voor de energie.

4) Opmerkingen Oase

De uitgangspunten geformuleerd op 10 februari 2018 n.a.v. een Grote Kerkenraad op 7 februari:

Kerkgebouw: het kerkgebouw de Oase is nu en in de toekomst belangrijk voor het gemeentewerk.

 • Predikanten: de Oase heeft momenteel 2 predikanten. Het is belangrijk dat de predikanten hun eigen wijk/regio houden, zodat de gemeenteleden hun “herder” kennen en de predikanten hun “schaapjes”.
 • Pastoraat: invulling en organisatie van het pastoraat is opnieuw georganiseerd in teams. Het pastoraat moet de ruimte en tijd hebben en krijgen om deze reorganisatie tot een succes te maken.
 • Diaconie: de diakenen vormen een op elkaar ingespeelde groep. Er wordt met veel animo door de diakenen gewerkt. Ook het aantrekken van nieuwe diakenen gaat voorspoedig.
 • Erediensten: de erediensten worden goed bezocht. Hieruit blijkt dat de wijze van het vieren van de diensten bij veel mensen gewaardeerd wordt. De organisatie hiervan (commissie erediensten) moet in regie blijven bij de lokale commissie.
 • Jeugdwerk: het is en blijft bijzonder belangrijk om de jeugd te behouden voor de kerk. Dit moet door zowel lokale, wijkgebonden activiteiten voor de jongere jeugd als ook Drachten breed voor de oudere jeugd. Initiatieven zoals de pioniersgroep Yours moeten blijvend ondersteund worden. Capaciteit (geld) vrijmaken voor het jeugdwerk wordt aanbevolen.
 • Activiteiten commissie: zelfstandigheid zowel voor activiteiten als financiën moet gewaarborgd worden.
 • Betrokkenheid: de nieuwe organisatie streeft naar een goede betrokkenheid van de gemeenteleden met het reilen en zeilen van de kerk (kerkbestuur, kerkenraad). 
 • Organisatie: De organisatie zodanig inrichten dat de Oase de regie over haar eigen wijk/gebied behoudt. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten duidelijk worden vastgelegd.
 • Centrale kerkenraad: de samenstelling van de toekomstige raad zal een evenredige / evenwichtige vertegenwoordiging moeten zijn vanuit de Oase en de andere wijken.

Uitwerking Scenario 3

2018-02-19: Besluit: één PG Drachten
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten, in vergadering bijeen op 19 februari 2018,

Overwegende,

dat de Protestantse Gemeente te Drachten in een proces zit van aanpassing van de kerkelijke organisatie van de gemeente,

dat in dat verband de Algemene Kerkenraad op 22 mei 2017 een “Voorgenomen Besluit” vaststelde, waarin met eenparigheid van stemmen het voornemen werd uitgesproken om per 1 oktober 2017 over te gaan tot de vorming van één PG Drachten, zonder wijkgemeenten en zonder de Hervormde gemeente van bijzondere aard (de Kapelgemeente), hoewel de wijkkerkenraad van wijk Noord had aangegeven te kiezen voor een zelfstandig opererende gemeente met een samenwerkingsverband met de overige (wijk)gemeente(s),

dat  vervolgens over dit “Voorgenomen Besluit” de wijkkerkenraden en de kerkenraad van de Kapelgemeente zijn gehoord en dat van de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op dit “Voorgenomen Besluit” door verschillende personen gebruik is gemaakt,

dat in beginsel de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” in een “Definitief Besluit” mogelijk zou zijn, maar dat in het bijzonder de gehouden hoorzitting in wijk Noord en de ingekomen schriftelijke reacties, overwegend uit wijk Noord,  de Algemene Kerkenraad daarvan hebben weerhouden,

dat daarmee de Algemene Kerkenraad gehoor gaf aan de indringende oproep, in een aantal reacties verwoord, om eerst het voorgenomen organisatiemodel te gaan uitwerken,

dat hierdoor de wijken de gelegenheid wordt geboden om op een later tijdstip en op basis van meer inzicht biedende documenten te bepalen of zij wel of niet zullen deelnemen aan één PG Drachten, zonder wijken,

dat dit alles naar voren kwam in zijn vergadering van 3 juli 2017, waarin de Algemene Kerkenraad een voorstel dd. 29 juni 2017 van het moderamen van de Algemene Kerkenraad besprak om de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” in een “Definitief Besluit” op te schorten tot uiterlijk 1 juli 2018,

dat dit voorstel een breed positief onthaal kreeg in de Algemene Kerkenraad, zonder dat dit – in verband met het hierna volgende - op dat moment tot besluitvorming leidde,

dat een lid van de Algemene Kerkenraad aan het begin van de bespreking van dit agendapunt had aangegeven dat hij (mondeling) een gedachte wilde inbrengen, die mogelijk als tussenoplossing zou kunnen dienen om uit een dreigende impasse te komen,

dat deze tussenoplossing kort samengevat inhoudt dat de focus gericht bleef op de vorming van één PG Drachten zonder wijkgemeenten, maar dat, om daar te komen, een tussenstap zou worden ingebouwd door – voor een vooralsnog onbepaalde tijd – over te gaan tot de vorming van 2 wijken, te weten een wijk Noord (“Noorder–Drachten”) en een wijk Zuid (“Zuider-Drachten”) (samenvoeging van de wijken Oost, Zuid en West) en een kleinere Algemene Kerkenraad,

dat verschillende vertegenwoordigers van de wijken zich in de vergadering van 3 juli 2017 uitspraken voor een nadere verkenning van deze gedachte en dat op basis van die nadere verkenning over haalbaarheid en uitvoerbaarheid van die gedachte de beraadslaging in september 2017 zou worden vervolgd,

dat het moderamen van de Algemene Kerkenraad deze verkenning uitvoerde in goed overleg met de indiener van het idee /de gedachte en dat dit vruchtbare overleg leidde tot het voorstel dd. 14 september 2017, aan de Algemene Kerkenraad met als essentie om :

1.de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” in een “Definitief Besluit” op te schorten tot 1 januari 2019

2.bij de uitwerking onderscheid te gaan maken tussen een geografisch gebiedsdeel Noord enerzijds (de huidige wijk Noord) en een geografisch gebiedsdeel Zuid anderzijds (samenvoeging van de wijken Oost, Zuid en West), maar dan niet in de vorm van aparte wijken

dat dit voorstel de aansluiting behield met de uitgezette lijn in het “Voorgenomen Besluit” en deze lijn vervolgens nuanceerde in die zin dat bij de nadere uitwerking van het organisatiemodel onderscheid zou worden gemaakt tussen een noordelijk gebiedsdeel, samenvallend met de huidige wijk Noord, en een zuidelijk gebiedsdeel, een samenvoeging van de wijken Oost, Zuid en West, omdat beide gebiedsdelen op basis van een aantal karakteristieken goed waren te onderscheiden en door deze gebiedsonderscheiding bij de uitwerking meer maatwerk zou kunnen worden betracht,

dat met deze nuancering de verbinding werd gelegd met de uiteengezette gedachte in de vergadering van 3 juli 2017, zonder die gedachte op het onderdeel van vorming van een tweetal wijken en de instandhouding van een (kleinere) Algemene Kerkenraad te volgen,

dat in de vergadering dd. 18 september 2017 van de Algemene Kerkenraad dit voorstel werd besproken en met eenparigheid van stemmen het volgende besluit werd vastgesteld:

1.schort de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” van 22 mei 2017 in een “Definitief Besluit” op tot uiterlijk 1 januari 2019

2.nodig de wijkkerkenraden uit om – eventueel gehoord de wijkgemeente - voor 15 november 2017 met suggesties te komen voor uit te werken onderwerpen

3.stel voor 1 januari 2018 een Plan van Aanpak vast, met daarin in ieder geval opgenomen de uit te werken onderwerpen, een tijdsschema en fasering, een procesbeschrijving (inclusief de wijze waarop de gemeente haar inbreng kan geven), de communicatie en de besluitvormingsprocedure

4.Stel een commissie in, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle wijken, het College van Kerkrentmeesters en verder wordt aangevuld met professionele ondersteuning door een externe vertegenwoordiger; nodig de wijkkerkenraden en het CvK uit voorstellen te doen voor een vertegenwoordiger in de commissie en een plaatsvervanger (tevens klankbord voor de 1e vertegenwoordiger); deze commissie krijgt de opdracht – zo mogelijk voor of uiterlijk op 1 oktober 2018 – voorstellen te doen voor uitwerking van het Plan van Aanpak, zoals dat door de Algemene Kerkenraad is vastgesteld; waar nodig of gewenst worden de Centrale Diaconie Drachten en de Centrale Jeugdraad Drachten bij de nadere uitwerking betrokken,

dat in wijk Noord op basis van op zich begrijpelijke gronden dit besluit van de Algemene Kerkenraad breedvoerig is besproken binnen de wijkgemeente en op grond van deze consultatieronde de wijkkerkenraad besloot een reactie, neergelegd in een notitie dd. 15 november 2017, te geven op het op 18 september 2017 door de Algemene Kerkenraad genomen besluit,

dat deze reactie een pleidooi inhield om voor onbepaalde tijd over te gaan tot de vorming van 2 wijken, te weten een wijk Noord en een wijk Zuid, met inherent daaraan behoud van een (kleinere) Algemene Kerkenraad, waarmee het pleidooi voortborduurde op het idee/de gedachte, gelanceerd in de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 3 juli 2017 en waarvan de Algemene Kerkenraad op 18 september 2018, op het onderdeel van wijkvorming, uitdrukkelijk afstand had genomen,

dat deze reactie in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 20 november 2017 aan de orde kwam, daarover toen in informerende zin werd gesproken en in die vergadering leidde tot de afspraak om in een extra vergadering in december 2017 over de reactie in relatie tot het besluit van 18 september 2017 een standpunt in te nemen,

dat deze extra vergadering plaatsvond op 18 december 2017 en dat voorafgaande aan deze vergadering de leden van de Algemene Kerkenraad een tweetal documenten ontving te weten:

1.een e-mail dd. 13 december 2017 met als bijlage een brief, van een aantal leden uit wijk Noord, die zich verenigd hebben in “de spontane werkgroep Toekomst Oase”, met daarin   – in niet mis te verstane woorden - vervat een dringende oproep aan de Algemene Kerkenraad om af te stappen van de ingeslagen weg en om de door wijk Noord in de notitie van 15 november 2017 gewenste route te gaan volgen

2.een bijdrage van de preses en scriba van de Algemene Kerkenraad, eigener beweging door de Algemene Kerkenraad aangemerkt als een officieel ingekomen stuk, om aan de hand van een aantal scenario's (bijlage 1) de discussie te voeren om een dreigende impasse het hoofd te bieden,

dat na uitvoerige beraadslaging over de reactie van wijk Noord en het hiervoor onder 2 genoemde ingekomen stuk, kerkenraadsbreed een sterke voorkeur werd uitgesproken voor wat onder scenario 3 – met in de vergadering aangebrachte tekstaanvullingen en wijzigingen – werd verwoord, met nog steeds als doel één PG Drachten, zonder wijkgemeenten, nu voorzien van een aantal aanvullende maatregelen voor het in gang zetten van gewenste en soms noodzakelijke ontwikkelingen,

dat alle wijken de behoefte voelden om over dit voorkeursscenario ruggespraak te gaan houden met hun eigen wijkgemeente, waarbij de vertegenwoordigers/woordvoerders van de wijken verklaarden dat zij dit voorkeursscenario als ultiem compromis binnen hun wijk zouden gaan verdedigen,

dat verder de afspraak werd gemaakt om op 19 februari 2018 een definitief besluit te nemen over het vervolgen van het proces via dit voorkeursscenario, dan wel om uitvoering te geven aan het besluit van 18 september 2017 indien dit scenario zou worden verworpen,

dat in deze vergadering het hiervoor onder 1 genoemde ingekomen stuk van de “spontane werkgroep” voor kennisgeving is aangenomen, omdat het daarin vervatte voorstel afwijkt van de in het “Voorgenomen Besluit” vervatte route, nader genuanceerd op 18 september 2017, en de Algemene Kerkenraad er voor kiest om deze lijn vast te houden,

dat op 19 februari 2018 het volgende is gebleken:

dat wijk Noord blijkens een schriftelijke reactie van hun Grote Kerkenraad, ontvangen per e-mail op 15 februari 2018, worstelt met de vraag waarom een gemeente met 2 wijken en een Algemene Kerkenraad (scenario 2) als tussenstap volgens de Algemene Kerkenraad niet overwogen wordt,

dat als reactie daarop wordt aangegeven dat de Algemene Kerkenraad op 18 september 2017 een besluit nam, dat daarvoor geen ruimte biedt,

dat – naast dit formele argument – bovendien gedurende het proces “voortvarend verder” is gebleken dat een structuur van wijkkerkenraden met een algemene kerkenraad, stroperig werkt en een slagvaardige besluitvorming niet ten goede komt, hetgeen een bevestiging is van één van de argumenten om niet te kiezen voor wijken met eigen kerkenraden en een algemene kerkenraad ,

dat  scenario 2 niet overeenkomt met de meermalen naar voren gebrachte keuze door een groot deel van de gemeente om over te gaan tot de vorming van één PG Drachten met een centrale kerkenraad,

dat landelijk sterk wordt aanbevolen om een duidelijke keuze te maken tussen óf een centrale organisatiestructuur óf een decentrale organisatiestructuur en dat op lokaal niveau een groot deel van de Protestantse Gemeente te Drachten een sterke voorkeur heeft voor een meer centraal gestuurde organisatie,

dat ook in het “Voorgenomen Besluit” van 22 mei 2017 in een aantal overwegingen, daarbij refererend aan het advies van de werkgroep “Toekomst PG Drachten”, de keuze voor dit model is onderbouwd,

dat de verwachting bestaat dat met een onderscheid naar een gebiedsdeel Noord en een gebiedsdeel Zuid binnen nader te stellen kaders nog veel ruimte blijft om in de verschillende  geloofsgemeenschappen “handen en voeten” te geven aan pastorale en diaconale taken en aan de missionaire opdracht voor de gemeente,

dat nu het moment is aangebroken om een duidelijke keuze te maken om óf mee te gaan in de uitwerking van het model van één PG Drachten met een centrale kerkenraad óf om dat niet te doen en dat het meegaan in deze operatie alleen zinvol is als dat gebeurt in de volle overtuiging en het absolute vertrouwen om samen binnen de Algemene Kerkenraad de nog af te leggen route te voltooien,

dat dat vertrouwen naar elkaar toe en in elkaar in deze vergadering uitdrukkelijk wordt uitgesproken,

dat de optie aanwezig blijft om als zelfstandige gemeente verder te gaan, als het resultaat van de nadere uitwerking niet of onvoldoende beantwoord aan de verwachtingen,

dat vervolgens de vertegenwoordigers van wijk Noord aangeven dat zij alles zullen doen wat in hun vermogen ligt om uitvoering te geven aan het voorgenomen doel: één PG Drachten met een centrale kerkenraad,

dat de wijkgemeente van wijk Oost in een op 31 januari 2018 gehouden gemeenteavond heeft ingestemd met uitwerking van het voorstel, zoals dat is neergelegd in scenario 3 en dus ook akkoord gaat met de vorming van één PG Drachten met een centrale kerkenraad, uiterlijk op 1 januari 2020

dat datzelfde geldt voor wijkgemeente Zuid, die eveneens op 31 januari 2018 een gemeenteavond hield en zich conformeerde aan de uitgangspunten volgens scenario 3,

dat de wijkkerkenraad van wijk West hierover niet opnieuw een gemeenteavond heeft belegd, maar de eerder aangegeven lijn doortrekt en zich conformeert aan de uitgangspunten, neergelegd in scenario 3,

dat de Hervormde gemeente van bijzondere aard, de Kapelgemeente, nog steeds achter haar keuze staat voor model 4 en blijft bij haar eerder uitgesproken standpunt op zoek te gaan naar samenwerking met een andere gemeente van dezelfde signatuur,

dat vanuit alle wijken wensen en ideeën zijn ingebracht met het verzoek om bij de uitwerking met deze wensen en ideeën – waar het kan en mogelijk is – rekening te houden,

dat deze wensen en ideeën zijn gebundeld  in de staat, waarin zij aan de Algemene Kerkenraad zijn aangeboden (bijlage 2),

dat de beraadslaging over deze wensen en ideeën duidelijk heeft gemaakt dat ze niet de status hebben van voorwaarden vooraf, niet in beton zijn gegoten, maar duidelijk als wensen moeten worden gekwalificeerd en de betekenis hebben van wezenlijke aandachtspunten voor een nadere afweging in de uitwerking die volgt en dat de Algemene Kerkenraad het meest geëigende orgaan is om die afweging te maken,

dat het van groot belang is dat de interne en externe communicatie over dit besluit duidelijk en eenduidig gebeurt door middel van een persbericht dat uiterlijk op 20 februari 2018 naar de media zal worden verzonden, door het geven van een toelichting op dit besluit in het eerstvolgende nummer van het kerkblad Geandewei via de rubriek “door de ogen van de voorzitter” en waar nodig en gewenst aanvullend via berichtgeving in het gedeelte dat is ingeruimd voor de wijken en tenslotte door middel van publicatie van dit besluit met bijlagen op de website van de Protestantse Gemeente te Drachten,

Besluit:

1.de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” van 22 mei 2017 in een “Definitief Besluit” om over te gaan naar één PG Drachten, zonder wijkgemeenten en zonder Kapelgemeente op te schorten tot uiterlijk 1 januari 2020, onder intrekking van het op 18 september 2017 ter zake genomen besluit en onder voorwaarde dat het effectueren van het te nemen besluit uiterlijk zal zijn voltooid op 1 juli 2020

2.de wijkgemeenten tot uiterlijk 1 januari 2020 de mogelijkheid te bieden om een aanvraag in te dienen bij het Breed Moderamen van de Classis om een nieuwe zelfstandige gemeente te vormen

3.de Kapelgemeente tot 1 januari 2020 de mogelijkheid te bieden om uit de PG Drachten te treden en aansluiting te zoeken bij een gemeente met een signatuur die vergelijkbaar is met het bijzondere karakter van de Kapelgemeente, dan wel om zelfstandig verder te gaan

4.een samenwerking te bevorderen tussen de wijken Oost, Zuid en West onder instandhouding van de wijken totdat deze zijn opgeheven, hetzij via het onder 1 beoogde besluit, hetzij via een apart besluit van de Algemene Kerkenraad

5.om vóór 1 mei 2018 een Plan van Aanpak vast te stellen voor uitwerking van het “Voorgenomen Besluit”, daarbij rekening houdend met de later aangebrachte nuancering voor een onderscheid tussen noordelijk gebiedsdeel, samenvallend met de grenzen van wijk Noord, en een zuidelijk gebiedsdeel, samenvallend met de grenzen van de wijken Oost, Zuid en West; dit Plan van Aanpak bevat in ieder geval de door de wijken aangedragen thema's voor nadere uitwerking, een tijdschema, een fasering, een regeling voor de inrichting van het proces en besluitvorming, een communicatieparagraaf

6.een commissie in te stellen voor uitwerking van het Plan van Aanpak, welke commissie wordt samengesteld uit 2 vertegenwoordigers van alle wijken (met uitzondering van de Kapelgemeente), 1 vertegenwoordiger van het College van Kerkrentmeesters en verder wordt aangevuld met professionele ondersteuning door een externe vertegenwoordiger; deze commissie consulteert waar nodig of gewenst de Centrale Diaconie van de PG Drachten (CDD) en de Centrale Jeugdraad van de PG Drachten (CJD)

7.het College van Kerkrentmeesters te vragen om vóór 1 januari 2019 een voorstel te ontwikkelen voor het in beheer houden, dan wel het vervreemden of op andere wijze in gebruik geven van onroerend goed

 

preses,Ties Zweers

 

scriba,Hans Bouma

 

bijlage 1: scenariobeschrijving van 3 mogelijke scenario's, besproken in de algemene kerkenraad van 18 december 2017

bijlage 2: door wijkkerkenraden aangevoerde onderwerpen om te betrekken bij de nadere uitwerking van het voorgenomen organisatiemodel

Op 22 januari 2018 vergaderde de Algemene Kerkenraad. Het was de eerste vergadering in dit nieuwe jaar.
De voorzitter begon met het lezen uit Exodus 18: 13-27. Boven dit hoofdstuk staat: “Jetro geeft Mozes raad”. Mozes dreigde te bezwijken onder de zware last, die op zijn schouders drukte. Zijn schoonvader gaf hem enkele tips. Je moet je agenda anders indelen, Mozes, je moet meer delegeren en zelf beschikbaar blijven voor de meer complexe zaken. En Mozes volgde deze wijze raad op. Na deze Bijbellezing en toelichting  ging de voorzitter voor in gebed.

Het belangrijkste agendapunt deze avond was de rapportage door de stuurgroep Grote Kerk. Het was tevens een kennismaking met kerkelijk werker Grote Kerk, Aafke Stegeman. Zij vergezelde de voorzitter van de stuurgroep, Cees Boutsma. Uit de schriftelijke verslaglegging van Inloophuis 't Centrum, de taakgroep Erediensten en de taakgroep Kunst en Cultuur, bleek een grote verscheidenheid aan activiteiten in en rond de Grote Kerk in 2017. Daarvoor was breed waardering. De stuurgroep vroeg aandacht voor de positionering van de Grote Kerk en de aldaar gegroeide geloofsgemeenschap. Bepleit werd om daar aandacht aan te besteden bij het verder ontwikkelen van “Voortvarend Verder”. Dat zal gebeuren. Heel bijzonder was de ervaring met de openstelling van de kerk voor iedereen die een geliefde met het aansteken van een kaarsje wilde gedenken. In de vorm van verschillende projecten hoopt de stuurgroep met haar vrijwilligers de ambities voor 2018 waar te maken.

Naast dit agendapunt werd ook informatie uitgewisseld over hoe de wijken om gaan met de voorliggende vraag over de vervolgstap “Voortvarend Verder”, waarover de AK op 19 februari 2018 een besluit zal nemen. Er kwam een antwoord van de Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen Friesland op een vraag vanuit wijk Noord hoe de Plaatselijke Regeling zich op het punt van het wijzigen van het aantal wijkgemeenten verhoudt tot de kerkorde. Zijn antwoord is terug te vinden in bepaling 4-4-2 van de kerkorde: “Bepalingen in regelingen van kerkelijke lichamen die in strijd zijn met hetgeen in de kerkorde, de ordinanties en de generale regelingen is bepaald, hebben geen kracht. Bepalingen die in strijd komen met hetgeen in de kerkorde of de ordinanties wordt bepaald, verliezen op dat moment hun kracht.” Onze Plaatselijke Regeling is op een aantal punten achterhaald door de kerkorde en dat geldt ook voor de bepaling inzake wijziging van het aantal wijkgemeenten. Een constatering die al eerder werd gedaan. Aanpassing van de Plaatselijke Regeling zal daarom een plaats moeten krijgen bij de uitwerking van een ander organisatorisch model.

Vervolgens rapporteerden de wijken Noord, Oost, Zuid, West, de Kapelgemeente en het College van Kerkrentmeesters hun bevindingen van de afgelopen periode over uitgevoerde activiteiten en melden zij de activiteiten die op korte termijn plaatsvinden.

Wijk Zuid verzorgde de sluiting met een Franciscaanse zegenbede uit het boekje kerk in actie.
De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad vindt plaats op maandag 19 februari 2018 in de Zuiderkerk.

Tenslotte nog iets over deze rubriek. Deze is ontstaan om u zo snel mogelijk te informeren over wat er is besproken. Voorheen had een samenvatting van de door de AK geaccordeerde notulen deze functie. Soms verscheen die in Geandewei 2 maanden nadat de vergadering was gehouden. Dat is niet echt actueel meer te noemen. In overleg met de AK is toen besloten tot de rubriek “door de ogen van de voorzitter”. Zoals de titel al aangeeft is het een persoonlijke waarneming, wel een zo objectief mogelijk weergave van wat er in de AK besproken is. Voor de geschiedschrijving blijven de notulen van de AK de aangewezen bron.

Ties Zweers,
voorzitter Algemene Kerkenraad

Op 18 december 2017 was  een extra vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK). Dat moet dan bijzonder zijn en dat was het ook.
Als altijd werd de vergadering begonnen met het lezen van een Bijbelgedeelte. Dit keer had de voorzitter voor enkele gedeelten uit Prediker (3 en 7) gekozen. Een aantal wijsheden zoals “beter de voltooiing van de dingen dan dat ze beginnen, beter geduld dan ongeduld” en ook “En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt”. Of deze tekst “Laat ik wijsheid zoeken, maar ze bleef ver weg. Ver is alles wat er is geweest, dieper nog dan diep. Wie zal ooit inzicht vinden?” En ter relativering van wat ook de uitkomst zou mogen zijn op deze avond: “Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten.” Daarna ging de voorzitter voor in gebed om een zegen over deze vergadering te vragen.

Op de agenda stonden 2 belangrijke punten. De begroting voor 2018 van de Centrale Diaconie Drachten (CDD) en hoe gaan we verder met “de toekomst van de PG Drachten”. Met de ontwerpbegroting was de Algemene Kerkenraad zeer tevreden. De vaststelling daarvan was zo maar klaar. Dat lag anders – begrijpelijk – met het volgende punt. Er lag een reactie (november 2017) van de wijkkerkenraad van Noord, die bepleitte om in plaats van het voornemen om over te gaan naar één PG Drachten, zonder wijkgemeenten en zonder Kapelgemeente, de gemeente onder te verdelen in een 2-tal wijken met een (kleinere) Algemene Kerkenraad. Deze reactie borduurde voort op een gedachte, die werd gelanceerd in de vergadering van de AK op 3 juli 2017. Al weer enige tijd geleden dus. In die vergadering was aan de orde de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” (22 mei 2017) in een definitief besluit. Op zich lag de optie om van het “Voorgenomen Besluit” een definitief besluit te maken het meest voor de hand. In plaats daarvan stelde het moderamen voor die omzetting op te schorten naar een later tijdstip. Een voorstel dat appelleerde aan de ingekomen reacties – in het bijzonder vanuit Noord – om in plaats van nu al te besluiten tot één PG Drachten, zonder wijkgemeenten en zonder Kapelgemeente, dat pas te doen, nadat een meer gedetailleerde uitwerking daarvan had plaatsgevonden. De wijken konden dan op grond van die uitwerking bepalen om wel of niet mee te doen. Dat voorstel kreeg in de AK brede steun. Staande de vergadering werd mondeling ook een andere gedachte ingebracht, namelijk om een tussenstap in te bouwen. De focus bleef gericht op één PG Drachten, de tussenstap zou er uit bestaan de protestantse gemeente op te knippen in 2 wijken (Noorder-Drachten en Zuider-Drachten) en een (kleinere) Algemene Kerkenraad. De omzetting naar één PG Drachten zou in die gedachte plaats kunnen vinden als de tijd daarvoor rijp was. Deze gedachte beoordeelden de delegaties vanuit de wijkkerkenraden als “een interessante optie”', een “idee om verder te verkennen”. Duidelijk was ook dat dit idee haaks stond op het oordeel van de wijken West, Zuid en Oost en dat zeker die wijken terug zouden moeten naar hun wijkgemeenten, als de AK zou besluiten om met dit idee verder te gaan. In september stond dit punt – overeenkomstig de afspraak in de AK – opnieuw op de agenda. Met een voorstel van het moderamen. De essentie van dat voorstel was om – in navolging van “de gedachte” hiervoor – de protestantse gemeente op te delen in 2 gebieden, Noord (huidige wijk Noord) en Zuid (samenvoeging van de wijken West, Zuid en Oost). Anders dan in “de gedachte” was aangegeven, niet in de vorm van wijken met een Algemene Kerkenraad, maar als één PG Drachten zonder wijken. En dus ook zonder wijkkerkenraden. In lijn met het “Voorgenomen Besluit” en in lijn met het moderamenvoorstel dat op 3 juli 2017 voorlag. Met het onderscheid in gebieden werd het mogelijk bij de nadere uitwerking maatwerk te leveren naar de verschillende geloofsgemeenschappen. Voor Noord hield dat bijvoorbeeld in behoud van De Oase, het bieden van ruimte om “kerk-zijn” in de volle breedte te ervaren en te laten groeien en bloeien, om daaraan te werken samen met de 2 nieuwe predikanten die aan deze wijk zijn verbonden. Voor Zuid golden bij het maatwerk andere accenten. Ook een vitale geloofsgemeenschap met bijzondere aandacht voor het ouderenpastoraat, het jeugd- en jongerenwerk, de positionering van de Grote Kerk. Ook sorteerde dit onderscheid in gebieden voor op een proces om een oplossing te zoeken voor de “gebouwenproblematiek”. Nog steeds was aan de orde opschorting van de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” in een definitief besluit. Daarover was op 3 juli geen beslissing genomen. Op 18 september 2017 ging de Algemene Kerkenraad met het voorstel van het moderamen om de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” naar een definitief besluit op te schorten, unaniem akkoord. Inclusief de hierboven vermelde nuancering voor een gebied Noord en een gebied Zuid. En toen ging er blijkbaar iets mis. In de communicatie en in de interpretatie. Communiceren is een vak, zo blijkt maar weer. In Noord heeft – zo bleek uit het overleg op 18 december – de gedachte postgevat dat de delegatie van Noord in de AK “dus” ook (impliciet) heeft ingestemd met de doelstelling één PG Drachten, zonder wijkgemeenten en zonder Kapelgemeente. Dat misverstand moet uit de wereld. Het besluit van 18 september 2017 zegt niet dat iedereen heeft ingestemd met (een voornemen tot) één PG Drachten, zonder wijkgemeenten, sterker nog het besluit beoogde dat ook niet. Het zegt wel dat iedereen zich heeft geconformeerd aan uitwerking van het “genuanceerde model 4”. Niet meer en niet minder. Tot het moment van de omzetting van het “Voorlopige Besluit” in een definitief besluit, blijft voor elke wijk de mogelijkheid aanwezig om er uit te stappen en zelfstandig te worden. Maar het zou mooi zijn als dat niet gebeurt en gehoopt wordt dat de nadere uitwerking en een goede inrichting van het proces daarvoor louterend werken en ook recht doen aan de opmerkingen uit de door de AK georganiseerde vragenronde bij alle wijken. Omdat deze aspecten ook op 18 december 2017 de revue passeerden, hecht ik er aan in deze rubriek nogmaals de context te schetsen. Nadat er op dit punt volstrekte helderheid was gecreëerd, kon de beraadslaging worden vervolgd. Het vertrekpunt is nog steeds het geldende besluit van 18 september. De AK kreeg 3 scenario's aangereikt om uit de dreigende impasse te komen. Bij elk scenario werden voor - en nadelen benoemd. Wat houden die scenario's kort samengevat in.

Het 1e scenario richt zich op uitvoering van het besluit van 18 september.

Het 2e scenario houdt in het volgen van het voorstel van Noord voor 2 wijken met een Algemene Kerkenraad.

Het 3e scenario gaat uit van:
1.(een voornemen tot vorming van) één PG Drachten zonder wijkgemeenten vóór 1 januari 2020 (operationeel uiterlijk per 1 juli 2020); hiervoor wordt iets meer tijd genomen.
2.op zo kort mogelijke termijn samenwerking tussen de wijken West, Zuid en Oost op een aantal terreinen (de wijken blijven tot de éénwording in tact).
3.het starten van een proces om te komen tot de verkoop van één of meer kerkgebouwen.

Dit laatste scenario bevat enkele nieuwe elementen en houdt het schip “Voortvarend Verder” op koers. Voor alle duidelijkheid, ook in dit scenario blijft uitstappen mogelijk, mits dat gebeurt voor 1 januari 2020. Voorwaarde voor dit 3e scenario was wel dat iedereen van de AK daarin mee zou gaan. Na een korte schorsing werd duidelijk dat niet nog dezelfde avond deze gordiaanse knoop kon worden doorgehakt. Ook werd overduidelijk dat er een breed gevoelen was om scenario 3 te volgen. Er staan veel belangen op het spel en het ligt gevoelig. Om die reden hadden de vertegenwoordigers van de wijken behoefte om ruggespraak met hun wijkkerkenraden (en eventueel wijkgemeenten) te houden, voordat zij als lid van de AK definitief hun standpunt gaan bepalen. Deze extra ronde gaat nu volgen, dit alles vanuit een breed gedragen overtuiging in de AK dat het 3e scenario perspectief biedt en als weg begaanbaar is.

Het antwoord komt in de vergadering van maandag 19 februari 2018. Dan zal de knoop hoe dan ook worden doorgehakt. Of uitvoering geven aan het besluit van 18 september óf aanpassing van dit besluit volgens het 3e scenario. Een andere keuze is er niet. We zullen het zien. De wijkkerkenraden zijn nu aan zet.

Excuus voor dit lange verhaal, het leek me toch zinvol om de essentie van waar we mee bezig zijn nog eens op een rijtje te zetten in relatie tot wat op 18 december 2017 werd besproken.
De eerstvolgende vergadering van de AK zal zijn op 22 januari 2018 in de Zuiderkerk.

Ik wens u een goed en gezegend 2018.
De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

De Algemene Kerkenraad vergaderde op 20 november 2017. Plaats van handeling: de Zuiderkerk.
Een agenda die spanning op zou kunnen roepen. “Voortvarend Verder” stond weer op het programma. Voordat ik mijn indruk daarvan weergeef, allereerst iets over Numeri 13. Met het lezen van enkele Bijbelteksten uit dit boek en dit hoofdstuk werd begonnen. Er staat boven “Verkenning van Kanaän”. De 12 verspieders die op pad gingen kwamen ieder met hun eigen indruk terug. Over één ding waren ze het eens: Kanaän, het land dat overvloeit van melk en honing”. Maar oh, zeiden de tien verspieders, ze zijn zo sterk daar, de mensen zo groot en lang: “We kunnen dat volk niet aanvallen”, we komen Kanaän niet in. Nee, zeiden Kaleb en Jozua: “Als de Heer ons goedgezind is, zal Hij ons er heen brengen en ons het land geven.” Al met al duurde het nog 40 jaar, voordat het volk Israël het beloofde land in trok. Maar ze bereikten uiteindelijk wel samen hun einddoel! Was er binnen de 12 verspieders verschil van inzicht, we zien het ook binnen onze PG Drachten als het gaat om herinrichting van de organisatie.

Dan nu de belangrijkste agendapunten deze avond.

Toekomst PG Drachten
Op 18 september 2017 besloot de AK tot één PG Drachten met een gebiedsdeel Noord en een gebiedsdeel Zuid (samenvoeging van West, Oost en Zuid) met als invoeringsdatum 1 januari 2019. De wijkkerkenraden werden gevraagd onderwerpen te noemen voor opneming in een Plan van Aanpak. En om vertegenwoordigers aan te wijzen voor de commissie die dit Plan van Aanpak gaat uitwerken. Op basis van die uitwerking kunnen alle wijken in de toekomst definitief besluiten om wel of niet mee te doen aan die ene PGDrachten, maar dan beter gedocumenteerd en beargumenteerd dan in de oorspronkelijke opzet. Van de wijken Zuid, Oost en Noord kwam een reactie. Zuid en Oost gingen in op de vraagstelling. De reactie van Noord ging in op het genomen besluit van 18 september 2017. Zij  vond – ook gehoord de wijkgemeente – die ene PG Drachten zonder wijkgemeenten (nog) een stap te ver. Er was in de wijk een zekere euforie ontstaan over het idee (let wel: het was geen besluit!), gelanceerd op 3 juli in de AK, om als tussenstap twee wijkgemeenten te vormen en een kleinere Algemene Kerkenraad. Wijk Noord kan zich in zo'n organisatiemodel helemaal vinden, ze behoudt haar eigen regie, iets waar ze aan hecht, ziet dat ook als een mogelijke toekomstige opstap naar het AK – besluit van september. En ze stapt daarmee af van haar aanvankelijke keuze voor model 2 (zelfstandige gemeente met samenwerking). U begrijpt dat deze reactie naar aanleiding van een unaniem genomen besluit vroeg om een nadere toelichting, zowel op inhoud van dit standpunt als op het proces dat daartoe heeft geleid. De discussie bij dit agendapunt werd vooral daarop toegespitst, een toelichting door Noord en beantwoording van vragen vanuit de AK. In de discussie kwam ook nadrukkelijk de status van het genomen 18/9-besluit aan de orde, de afgelegde weg er naar toe, de ruimte die voor Noord is gecreëerd. Daar is het deze vergadering op dit punt bij gebleven. Dat was ook aan het begin van de bespreking van dit punt zo afgesproken, mede ook omdat de stukken op een laat moment de leden hadden bereikt en een afgewogen zorgvuldig oordeel op zo'n cruciaal moment daardoor moeilijk is . In een extra vergadering in december 2017 zal de Algemene Kerkenraad een besluit nemen óf doorgaan volgens  het besluit van 18 september 2017 óf met een eventuele tussenstap. We wachten deze vergadering af, dat het geen “gelopen race” moge duidelijk zijn. Hopelijk komen we er alsnog samen uit.

Begroting 2018
Een ander agendapunt betrof het vaststellen van de begroting 2018. Hier en daar werden enkele vragen gesteld, die de aanwezige leden van het College van Kerkrentmeesters passend konden beantwoorden. Met de complimenten voor de samenstellers van dit stuk, werd de begroting vastgesteld.

Collecterooster 2018
Ook stemde de AK in met het voorgestelde collecterooster 2018, een coproductie van de Centrale Diaconie en het College van Kerkrentmeesters, tot stand gekomen na veel voorwerk door Tett Vaatstra.

Rapportages
Hierna volgde nog de rapportages vanuit de verschillende wijken en het CvK.

De volgende (extra) vergadering vindt plaats op maandag 18 december 2017, opnieuw in de Zuiderkerk.

Ties Zweers,
voorzitter Algemene Kerkenraad

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com