Werkgroep IKW
Het is lang geleden dat u iets gehoord en gelezen hebt over onze werkgroep IKW (Inter Kerkelijke Werkgroep voor ongedocumenteerde asielzoekers.
Tijdens de lockdown hebben onze medewerkers met de cliënten contact moeten houden met beeldbellen en online contacten.
Geen spreekuur kunnen houden en daardoor geen contactmomenten met de cliënten, die vaak met veel vragen rondlopen en een luisterend oor nodig hebben. De spanningen die er al zijn, zijn hierdoor ook groter geworden.
We hopen dat we binnen kort onze cliënten weer persoonlijk kunnen ontmoeten op ons spreekuur in de Zuiderkerk.
Al enige tijd is onze werkgroep niet compleet. We zijn nog steeds opzoek naar iemand die onze voorzitter wil worden. Denkt u, daar wil ik mij wel voor inzetten, dan kunt u contact met mij opnemen.
Ook willen we ons spreekuurteam gaan versterken met enkele medewerkers. Misschien denkt u, van asielzoekers en hun problemen weet ik niets af, maar ik zou me er wel in willen verdiepen. Er gaat een wereld voor u open. U hoort en leest over procedures, veilige en onveilige landen, levensonderhoud, ziekte en bezoek aan artsen. Allemaal problemen waar asielzoekers mee te maken krijgen als ze niet meer in een AZC mogen wonen.
Veel vragen en onzekerheden waar asielzoekers mee te maken hebben worden met ons gedeeld.
Denkt u, daar wil ik mij wel voor inzetten, neem dan contact met mij op. Graag willen wij onze kennis en ervaringen met u delen, zodat u ook een luisteren oor wordt voor uw medemens.
Wilt u ons ondersteunen met een gift, dan kunt u die overmaken naar IBAN NL61 INGB 0007463945 t.n.v. Penningmeester: dhr. M. Krikke.
Akke Oppewal: secretaris IKW
T: (0512) 51 92 20

Afscheid van Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Drachten
Het is al vele maanden geleden, dat u iets van onze werkgroep hebt gehoord in dit kerkblad. Dat wil niet zeggen, dat er weinig is gebeurd in die tijd, want het meeste werk wordt in stilte gedaan, gericht op de persoonlijke problemen van de mensen, die wij helpen. Dat u niets over ons las heeft vooral te maken met het feit, dat ik mij al een poosje mentaal niet goed voel, waardoor ik zowel voor het voorzitterschap als het lidmaatschap van de werkgroep heb menen te moeten bedanken. Dat was een moeilijke stap na meer dan tien jaar meegedraaid te hebben in dit werk, maar het was wel het beste in de gegeven omstandigheden.
Gelukkig wordt de hulp aan de asielzoeker zonder verblijfsvergunning door de andere leden voortgezet. Hun wens ik daarbij veel sterkte en Gods zegen.
Aanspreekpunt voor de werkgroep is voorlopig de secretaresse mw. Akke Oppewal. Haar telefoonnummer is T: (0512) 51 92 20 en het mailadres is E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Graag bedank ik u voor de steun aan de werkgroep via giften, collectes, kerstpakketten enz.,
maar ook voor de uitgesproken waardering voor ons werk. Ik heb mij persoonlijk daardoor ook altijd weer gestimuleerd gevoeld. Ik hoop, dat u de werkgroep blijft steunen. U kunt dit o.a. doen door een financiële bijdrage over te maken op rekeningnummer NL61 INGB 0007463945 t.n.v. Interkerkelijke Werkgroep AZC.
Met hartelijke groet,
Harm Klein Ikkink

Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers
De deurcollecte in het kader van de veertig-dagen-tijd heeft in totaal ruim €829.- opgebracht voor het werk van onze werkgroep. Daarnaast kregen wij ook nog eens € 500.- van de opbrengst van de bazaar in Menorah. Dit zijn formidabele bedragen en daar zeggen wij alle gevers heel hartelijk dank voor. Bij de collecte op 14 april konden wij melden, dat één van de gezinnen, die zich voor het verruimde kinderpardon had aangemeld, in de week daarvoor een verblijfsvergunning had gekregen. Groot was de blijdschap bij hen en bij ons. Al negen jaar kwamen zij bij ons en wij hebben hen nooit losgelaten. Dat hebben zij zeer gewaardeerd. Wij hopen, dat de vier families, die nog in de wachtkamer zitten en die ook met ons verbonden zijn, spoedig eveneens een positieve uitslag mogen krijgen.
Wij merken, dat veel mensen ons werk een goed hart toedragen. Dat maakt ons dankbaar en stimuleert ons om verder te gaan.
Tenslotte geef ik u, gewoonte getrouw, onze gegevens door: NL61 INGB 0007 4639 45 ten name van Interkerkelijke Werkgroep AZC Drachten.
Harm Klein Ikkink

Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers
Het is al weer enkele maanden geleden, dat er een pardon kwam voor ouders met kinderen, die in Nederland geworteld zijn. Helaas is de aanvraag van de families, die bij ons komen en op grond hiervan in aanmerking menen te komen voor dit pardon, nog niet gehonoreerd en wachten zij nog steeds in spanning af.
Wij blijven mensen helpen bij hun procedures. Het komt nogal eens voor dat iemand zonder verblijfsvergunning wel kinderen heeft, die hier geboren en legaal zijn. Voor betrokkene is het dan niet mogelijk bij de moeder in te wonen. Dat zou te risicovol zijn voor zijn vriendin in verband met haar uitkering. Via een speciale rechterlijke procedure probeert deze man op grond van gezinshereniging en zorgplicht voor de kinderen alsnog een vergunning te krijgen. Het is echter een lange weg.
Zo blijven wij bezig. Mensen komen en gaan, sommigen bezoeken ons soms jarenlang.
Financieel kunnen wij hen een beetje helpen met leefgeld en andere noodzakelijke kosten, die zij moeten maken. Gelukkig maakt u dit mede mogelijk door uw gift.
Zondag 14 april heeft de diaconie de veertigdagen-collecte bij de uitgang in alle kerken bestemd voor het werk van onze werkgroep. Daar zijn wij heel blij mee. Uiteraard kunt ons ook altijd steunen via
NL 61 INGB 0007 4639 45 t.n.v. Interkerkelijke Werkgroep AZC Drachten.
Harm Klein Ikkink

Toch een kinderpardon!
Wat een maand geleden nog onmogelijk leek, is toch gebeurd. Er komt een kinderpardon voor honderden gewortelde kinderen en hun ouders. Als werkgroep waren en zijn wij hier uiteraard heel blij mee. Want wij zijn bij vijf families betrokken, die voor dit pardon in aanmerking kunnen komen.
Met opzet zeg ik: kunnen komen, omdat je het pas zeker weet, als je van de IND zwart op wit de toezegging hebt. Daarom reageren de betrokkenen en ook wij nog wel wat voorzichtig. Pas als iedereen een vergunning krijgt, gaan wij echt uit ons dak. Met name voor degenen, die wij kennen vanuit onze regio, gingen wij naar de Bethelkapel in Den Haag en verzorgden daar twee uur lang twee kerkdiensten. Veel bewondering heb ik voor de kerkenraad van de protestantse gemeente in Den Haag, die dit initiatief nam en er stug mee doorging, ook toen na maanden nog niets op verandering wees.
Wij hopen van harte, dat van hogerhand dit pardon nu op ruimhartige wijze wordt toegepast en niet allerlei belemmerende criteria worden opgesteld. Anders blijft het een wond, die doorettert.
Wij hopen en bidden op het beste.
Als werkgroep blijven wij ons werk voor de asielzoeker zonder verblijfsvergunning voortzetten.
Als christen mag je je niet afsluiten voor de nood van de ander. Wij helpen waar wij kunnen.
Daarvoor houden wij uw steun nodig, zowel geestelijk als materieel.
Voor dat laatste geef ik onze gegevens door: NL61 INGB 0007 4639 45 t.n.v. Interkerkelijke Werkgroep AZC Drachten.
Namens de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers,
Harm Klein Ikkink

Terug van weg geweest naar Den Haag
Het was een bijzondere ervaring voor een ieder, die erbij was, om met een groep van 27 mensen uit Drachten met een bus naar Den Haag te reizen en daar samen een viering te hebben, waarin de vluchteling in ons midden centraal stond. Vader en moeder Tamrazyan, de ouders van het gezin, dat al vier weken in het gebouw van de Bethelkapel woont, waren in ons midden, maar ook 5 mensen uit Drachten zonder verblijfsvergunning. Drie van hen zijn al sinds hun twaalfde jaar in Nederland en inmiddels ruim volwassen. Ook hebben wij gebeden voor een gezin uit Drachten, bestaande uit vader, moeder en dochter, die twee weken geleden ‘s morgens vroeg van huis zijn opgehaald door de vreemdelingenpolitie en per overvalwagen zijn afgevoerd naar een detentiecentrum in Zeist. De zoon van dit gezin was die nacht niet thuis en houdt zich nu ergens op een geheime plek verscholen.
Wij, die deze familie al jaren kennen, raakt dit zeer.
Wij hebben respect voor de kerkenraad van de Protestantse gemeente van Den Haag, die dit kerkasiel organiseert. Dat het landelijke bestuur van PKN zich achter deze actie stelt, voelen wij als een steun in de rug. De actie in Den Haag is mede gericht op het verkrijgen van een pardon voor 400 kinderen zonder verblijfsvergunning, die in Nederland geworteld zijn.
Of dit kerkasiel wat uithaalt? Wij weten het niet, maar wij hopen erop en bidden erom. Ik ben blij met een kerk, die in deze zaak de kant van de kwetsbare mens kiest.
Wij danken u voor uw sympathie en steun voor ons werk tot nu toe en hopen, dat u die voortzet.
Giften, die aftrekbaar zijn, kunt u overmaken op rekeningnummer NL61 INGB 0007 4639 45 ten name van Interkerkelijke Werkgroep AZC.
Harm Klein Ikkink

Kinderpardon: op naar Den Haag!
Er zijn op dit moment 400 kinderen van buitenlandse afkomst, die in Nederland zijn geboren of al op jonge leeftijd hier zijn gekomen. Sommigen zijn door het jarenlange verblijf in ons land inmiddels al volwassen geworden. Onze werkgroep kent verschillende van deze gezinnen, waarvan een aantal hier al tien, soms bijna twintig jaar woont. De kinderen gaan en gingen hier naar school, spreken goed Nederlands en voelen zich hier helemaal thuis. Howick en Lily hebben een gezicht gekregen, maar wij kennen de gezichten van zovele anderen in dezelfde situatie. Dat maakt, dat onze werkgroep zich van harte schaart achter het bestuur van de Protestantse Kerk in Nederland, dat vindt, dat deze hier gewortelde kinderen echt niet meer terug kunnen en nu een verblijfsvergunning moeten krijgen.
Wij zijn geen actiegroep. Wij helpen asielzoekers in nood en dat zijn er zo velen. Maar deze keer komen wij wel in actie met vele andere kerkelijk- en niet kerkelijk gebonden groepen, om legaal verblijf voor deze kinderen met hun ouders te bepleiten. Met name de kinderen hebben niet om deze situatie gevraagd. Daarom komen wij voor hen op.
Donderdag 22 november gaan wij naar Den Haag en nemen 2 uur van de doorlopende kerkdienst daar voor onze rekening. Van twaalf tot twee geven wij er invulling aan. Zolang de dienst duurt, kan de vreemdelingenpolitie geen inval doen in de kerk, waarin een Armeens gezin met kinderen verblijft, dat bedreigd wordt met uitzetting. Zodoende zijn zij veilig Wij doen echter niet alleen mee om dit gezin, maar ook om de gezinnen, die wij kennen. Die zitten al zo lang in angst en onzekerheid. Om hen en om de 400 kinderen met hun families kunnen wij niet langer werkeloos toezien.
Wij gaan naar den Haag naar de Bethelkapel. Wij hebben een bus gehuurd, die ons heen en terug zal vervoeren.
Wij hebben deze stap gezet in de wetenschap, dat velen van u het met ons eens zijn en mee zullen willen gaan. De kosten hiervoor bedragen € 15.- per persoon. U kunt zich bij Akke Oppewal, tel. 06-31365402, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij ondergetekende, tel. 06-30827072, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. opgeven tot uiterlijk 19 november. Wij vertrekken ‘s morgens om 9 uur vanaf het bustransferium Oost aan het Ureterpverlaat in Drachten. Daarachter is ruime parkeermogelijkheid. Mensen uit Leeuwarden en omgeving kunnen zich opgeven bij Jan van Belle, tel.06-11710346, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tijd van vertrek daar is 8.30 uur. Jan maakt u de opstapplaats bekend. Er is een maximum aan het aantal deelnemers, dus wacht niet te lang met aanmelden.
Wij stoppen onderweg niet en raden u aan brood en drinken mee te nemen.
Namens de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers (IKW)
Harm Klein Ikkink

Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers
In mijn vorige bericht in Geandwei meldde ik, dat er naast de Interkerkelijke Werkgroep nog twee kerkelijke groepen zich inzetten voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
Eén werkt vanuit de vrije Baptistengemeente Bethel en de ander vanuit de vrijgemaakte kerk de Hoeksteen in Drachten-Oost. Wij weten van elkaars bestaan en werken, waar nodig, ook samen.
Vanuit de Hoeksteen werkt ook de stichting Sprekende Harten. Die heeft enkele keren van zich doen horen in dit kerkblad. De diaconieën van de wijken Oost en Zuid hebben afgelopen zondag een vrij te besteden collecte voor deze groep gehouden. Wij, de Interkerkelijke Werkgroep, vinden het belangrijk, dat u deze achtergrondinformatie krijgt. Door het missen daarvan konden sommigen deze groep niet plaatsen en dachten verschillenden van u, dat de collecte voor ons bestemd was, hetgeen dus niet het geval was.
Zoals u weet, biedt de gemeente Smallingerland noodopvang aan een aantal asielzoekers zonder verblijfsvergunning. Tien van hen wonen in twee woningen. Van de woning aan de Hooizolder doet onze groep het beheer. Er ligt een voornemen van B en W om de noodopvang af te bouwen in het komende jaar. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, beslist uiteindelijke de raad. Voorlopig wachten wij af.
Op een oproep in dit blad om twee nieuwe mensen voor onze werkgroep, heeft één persoon te kennen gegeven mee te doen in het beheer van het huis aan de Hooizolder. Daar zijn wij heel blij mee. Wij zoeken nu nog naar iemand, die mee wil draaien in ons wekelijks spreekuur bij de Zuiderkerk .Daar komen asielzoekers met hun vragen bij ons. Het gaat om aandacht, financiële steun en hulp bij hun procedure. Als u hier belangstelling voor hebt, kunt u geheel vrijblijvend contact met mij hierover opnemen, T: (06) 308 270 72.
Tenslotte geef ik, gewoontegetrouw, onze gegevens aan u door voor uw eventuele, altijd welkome, steun voor ons werk. Het nummer is: NL61 INGB 0007 4639 45 ten name van Interkerkelijke Werkgroep AZC.
Met vriendelijke groet,
Harm Klein Ikkink

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com