PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

 

 

 

Begroting voor het jaar 2019

Op grond van de Ordinantie 11 artikel 6 moet een (samenvatting van) de begroting 2019 in de gemeente gepubliceerd worden. Op grond van dit artikel vindt u onderstaand de Staat van Baten en lasten uit de begroting 2019.

 

Begroting 2019

Begroting 2018

Werkelijk 2017

Baten

 

 

 

Bijdragen

937.500

981.000

999.363

Giften en Legaten

2.000

2.400

5.274

Collecten

85.300

92.700

90.204

Baten onroerende zaken

42.000

42.700

59.724

Rentebaten en dividenden

2.700

4.500

7.427

Overige opbrengsten

108.590

100.600

125.664

Som der baten                                 

1.178.090

1.223.900

1.287.656

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Personeelskosten

742.300

719.500

705.962

Huisvestingskosten

236.500

224.700

221.684

Organisatiekosten

130.500

128.200

118.772

Plaatselijke Pastorale arbeid

105.470

103.700

99.225

Kerkelijke arbeid elders

80.300

83.500

86.946

Financiële lasten

1.250

2.000

1.589

Overige lasten

11.000

16.000

9.153

Som der lasten                                

1.307.320

1.277.600

1.243.331

Saldo van baten en lasten           

-129.230

-53.700

44.325

Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen regulier

-21.060

-20.100

-17.805

Resultaat na onttrekking en toevoeging reguliere fondsen en voorzieningen

-150.290

-73.800

26.520

Saldo bijzondere baten en lasten

23.700

36.000

8.331

Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen via bijzondere baten en lasten

-16.900

6400

198

Totaal resultaat na onttrekking en toevoeging fondsen en voorzieningen

-143.490

-44.200

35.049

Resultaat begraafplaatsen

15.200

17.100

25.700

De begroting 2019 ligt tot een week na de publicatie in Geandewei in haar geheel ter inzage op het Kerkelijk Bureau, De Drift 46.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gerben Kijlstra, penningmeester

Protestantse Gemeente te Drachten

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente te Drachten

Telefoonnummer (facultatief):

0512 539946

RSIN/Fiscaal nummer:

817951581

KvK-nummer:

76400182

Website adres:

www.pgdrachten.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

De Drift 46

Postcode:

9203 GH

Plaats:

Drachten

Postadres:

De Drift 46

Postcode:

9203 GH

Plaats:

Drachten

De Protestantse Gemeente te Drachten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). 

De Protestantse Gemeente te Drachten wil, geïnspireerd door Gods woord en geleid door de Geest, een liefdevolle en bewogen gemeente van Jezus Christus zijn voor iedereen.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Drachten.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 125 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pgdrachten.nl vindt u het Eindrapport beleidsadviescommissie 2011-2015 van onze gemeente.
Mede op grond van discussieavonden in de wijkgemeenten over “Missie en Visie” komt de commissie tot een vijftal hoofdlijnen van beleid. Dat zijn:
            - jongerenbeleid
            - vergroten betrokkenheid van de gemeenteleden
            - samenwerking van de wijken
            - vorming en toerusting
            - missionaire gemeente zijn

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.