Mijn Archief
In mijn archief vond ik het volgende:
“In 1959 toen de gereformeerde kerk van Drachten nog de grootste kerk van Nederland was, werd op een gemeenteavond besloten om naast de Noorder- en Zuiderkerk, een derde kerk te bouwen: de Fonteinkerk. Architect Bosma, een plaatselijke architect, kreeg de opdracht hiervoor een ontwerp te maken.

Het duurde echter nog twee jaar voordat een definitief ontwerp voor de kerk werd goedgekeurd. De kosten werden begroot op 485.000 gulden, maar voor de bouw van een kerkorgel en een pastorie met grond, was niets gereserveerd.
Via acties en met de hulp van de stichting Steun Kerkbouw, kreeg de kerkelijke gemeente in vier jaar tijds het benodigde geld bij elkaar en de plannen (ook voor een kerk met orgel en pastorie) konden worden uitgewerkt.
Na een selectie van verschillende orgelbouwers waarbij er onder anderen gekeken werd naar kwaliteit, klank en bouwtijd, is gekozen voor de orgelbouwer Pels en van Leeuwen uit Alkmaar. Hij kreeg de volgende opdracht:
• bouw een mechanisch pijporgel volgens het sleepladensysteem
• een orgel met een hoofdwerk, een rugwerk en een vrij pedaal
• een orgel met tongwerken op het hoofdwerk, rugwerk en het pedaal.
De bouw van dit instrument duurde ongeveer driekwart jaar. De houten en metalen pijpen werden handmatig in de werkplaats vervaardigd en vóór-geïntoneerd .In die tijd was het gebruikelijk om kerkorgels vrij scherp te intoneren. Ook het Fonteinorgel werd vrij scherp geïntoneerd.
Later is het orgel opnieuw geïntoneerd waardoor er een mildere klank is ontstaan. Tegelijkertijd werd de dispositie op het rugwerk aangepast en werd de nasard vervangen door een sesqualter.
Op woensdagavond 11 augustus 1965 werd de Fonteinkerk feestelijk geopend. De leiding was in handen van de wijkpredikant ds. Van Twillert die toen al in de pastorie ernaast woonde.
Omdat het orgel op de dag van ingebruikname nog niet gebruiksklaar was, werd er gebruik gemaakt van een koororgel. Waar dat koororgel naar toe is gegaan is onbekend.
Op woensdag 9 februari 1966 werd het kerkorgel officieel in gebruik genomen. Maar pas op zondag 13 februari 1966 werd het orgel voor het eerst gebruikt bij de gemeentezang.
De laatste officiële dienst van de Gereformeerde kerk was op zondag 10 oktober 1993. Voorganger was dominee Pluim en organist ondergetekende. De overdracht van de Fonteinkerk aan de Gereformeerde kerk vrijgemaakt was op vrijdag 15 oktober 1993.
Cor Zijlstra, organist

Geschiedenis van de gereformeerde kerk te Drachten
Hierbij delen we u mee, dat gisteren op onze website GereformeerdeKerken.info het vijfde en laatste deel verscheen van een historisch overzicht betreffende de v/m. Gereformeerde Kerk te Drachten.
Hoewel we u kort geleden de link naar deel 1 van de serie ook toestuurden, geven we bij deze gelegenheid die link naar dat eerste deel nogmaals aan u door, nu met de aantekening dat onder aan elk artikel via een 'link' kan worden 'doorgeschakeld' naar het volgende verhaal.
Dit is de bewuste link: https://gereformeerdekerken.info/2017/11/14/de-gereformeerde-kerk-te-drachten-1/
We weten zeker dat veel van uw gemeenteleden zeer geïnteresseerd zullen zijn de vijf verhalen te lezen. Vandaar dat we u ook nu weer meedelen dat het u vrij staat de aandacht van uw gemeenteleden op de vijfdelige serie te vestigen door onderstaande link aan hen door te geven, bijv. via de kerkelijke website.

Met een hartelijke groet, namens het redactieteam van GereformeerdeKerken.info,
G.J, Kok - Groningen