Het nieuwe logo van de Protestantse Gemeente te Drachten

Wie kijkt, ziet een kruis en een duif in een prachtige stralenkrans: betekenisvolle, rijke, christelijke symboliek. De Protestantse Kerk in Nederland wil uitdragen waar dit logo voor staat. Een kerk met toekomst die leeft vanuit het Woord van God. Een kerk die gericht is op vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Ook een moedige kerk, waarin onbevangen, ontvankelijk, geïnspireerd en overtuigd geloofd en geleefd wordt. Enthousiast geloven dus.

Het logo bepaalt ons met de symbolen (cirkel, kruis, duif) bij de drie-enige God: God, Jezus Christus en de Heilige Geest. En daarmee bij de weg die onze Protestantse Kerk in Nederland wil gaan.

 
    
Cirkel
De cirkel symboliseert eenheid, ook de eenheid van de kerken. Hij staat ook voor volkomenheid en eeuwigheid en daarmee voor God. God is immers het begin en het einde, tegelijkertijd: ‘Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde’ (Openbaring 22:13). De cirkel houdt ook verband met Gods schepping: heelheid, een schepping waarvan God zei dat zij ‘zeer goed’ was (Genesis 1:31).
 
    
Kruis
In de cirkel licht het kruis op, het christelijk symbool bij uitstek. Gekozen is voor de meest eenvoudige vorm ervan, het Griekse kruis met vier armen van gelijke lengte. Het verwijst naar Pasen: het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus.
 
    
Achtarmig kruis
In de stralenkrans is ook het achtarmige kruis te zien. Dit kruis is een samenstelling van het vierarmige Griekse kruis en de eerste letter van het Griekse woord christos, de chi, die je schrijft als: X. Het getal acht verwijst naar de achtste dag van de schepping. Na de zevende dag, de vervulling van de schepping, is er de achtste dag. De dag van het nieuwe begin. De dag van de opstanding.
 
    
Duif
In het midden van het logo is een duif zichtbaar, het teken van vrede en van de heilige Geest. In de bijbel komt de duif verschillende keren voor. Hierbij denken wij aan de duif die met een olijftak terugkwam naar de ark van Noach. En in het Nieuwe Testament lezen we over Jezus, die zich door Johannes in de Jordaan laat dopen. Bij deze doop daalt de Geest als een duif op Hem neer: ‘En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen’ (Marcus 1:9).
 

Het beeldmerk bepaald ons met deze symbolen bij de drie-enige God: God, Jezus Christus en de heilige Geest. En daarmee bij de weg die onze Protestantse Kerk in Nederland wil gaan.

Het voormalige logo van de Protestanste Gemeente Drachten was gebaseerd op het beeldhouwerk: "Vuur en Vrucht"

Niet groter dan een zandkorrel beweegt zich de planeet aarde in het oneindige heelal. Slapend in de diepte van de aarde ligt het gestolde vuur als steen. Een groot gedeelte van de aarde is overspoeld met water. Vuur en en water, twee tegenovergestelde krachten, maken het domein voor al wat leeft. Dan klinkt opeens een stem door het onmetelijke duistere heelal: "Er zij licht!". Levende organismen gaan de aarde bewonen, waarvan en één uitreindelijk een dominante rol gaat spelen: "de mens". Na het eten van de vrucht van de goddelijke boom, ontwaakt de kracht van goed en kwaad. Verdreven van al het goede staat daar de gekwetste boom. Als in hordes gaan dood en verderf over aard. Sinds mensenheugenis spelen krachten van goed en kwaad een spel met al wat geschapen is.

In deze rusteloze mysterieuze wereld wordt eeuwen later in de duisternis een heldere stern aan de hemel ontdekt. Een echo van de oerstem die sprak: "Er zij licht", breng een lichtstraal naar de aard. Met dit licht als oriëntatie voor de "levensreis", vaart een schip op de grote ontsuimige wereldzee. Ik heb geprobeerd om dit mysterieuze licht vorm te geven in een beeldhouwwerk gemaakt van steen en hout. Stenen en bergen hadden goddelijke macht. De achterkant van de steen is ruw en oorspronkelijk. De voorkant is glad en bewerkt door een mensenhand. De steen heeft de vorm van een vlam. Een weldaad maar tevens levensbedreigend. Het takje met de bladeren herinnert aan het scheppingsverhaal maar ook aan de boom van goed en kwaad. Aan het takje hangt een vrucht, waarvan de bovenkant de appel symboliseert. De drie bladeren, symbool voor drie richtingen in het christendom, vinden hun eenheid in de vrucht die overgaat in de vorm van een hart.

De stenen vlam wordt geplaatst op een boomstam. Mijn keuze was een oude boom die getroffen werd door de bliksem. Dit hemelvuur dat een diepe wond had gelsagen is een mooi symboliek voor de engel met het vlammende zwaar uit het scheppingsverhaal. Helaas was deze boom te dode opgeschreven, want hij was bewoond door insekten die van binnenuit al het goede hout hebben vernietigd. Daarom heb ik gekozen voor een gave boom die niet is aangetast door dit vernietigd organisme. De doodsboom wordt in de hof van Getsémane de levensboom. Hier verdrijft het licht de duisternis. Albert Schweitzer vatte dit samen in een paar woorden: "Het enige waarop het aankomt, is dat we worstelen, dat er licht in ons zij". Anne Woudwijk, beeldhouwer mei, 2004

Vrucht van vuur, lied voor de Protestantse Gemeente Drachten"

tekst: Eppie Dam
melodie en zetting: Hindrik van der Meer

De kiem uit vruchtbaar zaad geboren
draagt van een sterke vlam de sporen
die zich als waaiend vuur vertakt.
Elk hart in gloed aan hem verbonden
heeft in de Levensboom gevonden
een geestdrift niet door storm geknakt.
Hoe vaak door grauwheid ook omgeven,
een mens door wind en vuur gedreven
richt nog zijn oog naar heinde en ver.
Hij acht de luwte uit den boze
en heeft De Goede Hoop gekozen:
het schip dat blind vaart op een Ster.

Het duo Eppie Dam en Hindrik van der Meer heeft al heel veel prachtige liederen voor school en kerk geschreven. In diverse muziekdiensten in onze gemeente zijn in de loop der jaren producten van hun hand ten gehore gebracht, vaak met medewerking van zingende basisscholieren. Nu is er speciaal voor ons als Protestantse Gemeente een lied van hun hand. Ter gelegenheid van onze kerkvereniging in Drachten schreef dhr. Dam een lied bij de motieven het kunstwerk dat Anne Woudwijk vervaardigd heeft. Alle elementen keren er in terug: de vlam, de tak, de stam, het schip, de ster! Dhr. Van der Meer schreef er vervolgens een melodie bij. Voor de muzikale uitvoering voegde hij er ook nog diverse partijen' aan toe: een pianobegeleiding, drie solopartijen voor muzikale omspeling door fluit, blokfluit en/of klarinet, alsmede extra partijen voor tenor en bas. Het lied kan zo niet alleen 'gewoon' gezongen worden, maar ook als canon en vier- tot zesstemmig!

Op zondag 12 september werd het lied voor het eerst gezongen. Met al deze muziek erbij leent het zich om daarna nog vele malen te klinken in de diensten van onze Protestantse Gemeente Drachten, bij bijzondere gelegenheden maar ook 'gewoon'.

Vader ik zing U een lied van geloof
Vader ik zing U een lied van geloof.
U heeft alle dingen gemaakt.
Heer God ik dank U in liefde,
in hoop uw macht heeft mijn leven geraakt.
Vader ik zing U dit lied met mijn stem
een lied U al eeuwen bekend
O Vader, o Zoon, o Heilige Geest,
o maak deze dag tot een feest.
Jezus wij hebben van U steeds gehoord
te leven als mens naast elkaar.
Jezus wij zien vaak uw voorbeeld verkeerd,
Wij zijn met onszelf nog niet klaar.
Jezus, de Bouwheer van heel ons geloof,
sta ons toch steeds bij in gevaar.
O Vader, o Zoon, o Heilige Geest,
o maak deze dag tot een feest.
Heilige Geest die de wereldlast draagt,
die liefde en vriendschap ons geeft
Heilige Geest die ons noot meer vraagt
dat wij door uw hulp kunnen zijn.
Heilige Geest die de krachten vervaagt
van oorlog en angsten en pijn.
O Vader, o Zoon, o Heilige Geest,
o maak deze dag tot een feest.

Sjongend op Wei lied 66