Gemeente-avond
Elders in dit nummer kunt u lezen dat we doende zijn om een gemeente-avond te organiseren. Het nieuwe model van de PGD en de beperkende maatregelen roepen de vraag op “Hoe willen we gemeente zijn”.
Kortheidshalve verwijs ik u naar die brief waarin dat is samengevat.
Namens het moderamen,
Tett Vaatstra, scriba

Gemeenteavond op 27 oktober 2021– uw mening telt!
Uw mening vinden wij belangrijk, want wij staan als protestantse gemeente voor een paar belangrijke beslissingen in uw belang. Op woensdag 27 oktober houden wij daarom een gemeenteavond in de Oase, onder leiding van Louis Bakker.

Aanleiding
Tijdens de Algemene Kerkenraad op 23 november 2020 is besloten om als één Protestantse Gemeente te Drachten (PGD) verder te gaan. Dat wil zeggen één kerkenraad met een aantal werkgroepen en twee colleges, dus zonder wijkkerkenraden.
Na bijna een jaar in deze structuur vragen we ons als moderamen steeds vaker af hoe de PGD in de komende jaren – en na corona – uw dienende kerk kan zijn.
Aanpak
Op een mooie zaterdag in mei hebben we besloten dat we in gesprek wilden met:
- het team van pastores;
- de gemeenteleden;
- de Kerkenraad;
- de burgerlijke gemeente.
Dat zijn we stap voor stap aan het doen.

Thema’s overleg pastores
Met het team van pastores bespraken we onder meer de volgende thema’s:
• Deelgebieden
Er bestaat nog een directe koppeling tussen deelgebieden en predikant. In de nieuwe situatie na het vertrek van ds. Boschma kunnen we die koppeling loslaten of een andere (zo ja, welke?) ordening kiezen.
• Doordeweekse ontmoetingsplekken
Zijn er naast de Oase, Zuiderkerk, Schakel en Grote Kerk nog andere ontmoetingsplekken gewenst voor bijvoorbeeld het clubwerk, gespreksgroepen, catechisatie of gewoon onderling contact met een kopje koffie?
• Pluriformiteit, anders gezegd diversiteit in de geloofsbeleving
Hoe kunnen we die waarborgen? Wij ontvangen als moderamen signalen dat er binnen de PGD gaandeweg minder ruimte lijkt te zijn voor gemeenteleden, met een andere geloofsbeleving dan een – wat je zou kunnen noemen – evangelicaal profiel; minder ruimte dus voor een meer theologisch – kritische benadering van de Bijbelse teksten en van de inhoud van de te zingen liederen.
• Ouderenwerk
Door de vele zorgcentra in onze gemeente is de werkdruk van de predikanten erg hoog. Maar ook het ouderenwerk vraagt veel van een pastor. De vaak kortdurende contacten binnen dezelfde leeftijdscategorie zijn heel zingevend, maar ook belastend. Daarom is er grote behoefte om te investeren in het ouderenwerk.
• Jeugd- en jongerenwerk
Ook deze taak is veelomvattend voor een pastor, waardoor een structurele oplossing nodig is.

Financieel thema
De meerjarenbegroting van het College van Kerkrentmeesters (CVK) geeft aan dat – als wij op dezelfde voet doorgaan – het tekort op onze begroting oploopt tot € 500.000,- in 2028. Aan de ene kant moeten wij daarom bezuinigen door bijvoorbeeld geen predikanten meer van buiten aan te trekken en de vacature na het vertrek van ds. Boschma niet in te vullen. Aan de andere kant hebben we juist behoefte om te investeren in ouderenwerk en jeugd- en jongerenwerk.

Inspraakavond
De kerkenraad staat dus voor lastige keuzes waarvoor we uw mening hard nodig hebben. Waaraan heeft u behoefte en wat kunnen we anders of beter doen?
Om naar uw ideeën te luisteren, stellen we tijdens de inspraakavond de volgende vragen aan de orde:
1. Waar wordt u blij van wat betreft de PGD?
2. Wat baart u zorgen wat betreft de PGD?
3. Wat wilt u de Kerkenraad vooral meegeven?
Verder zullen de thema’s pluriformiteit, jeugd- en jongerenwerk en ouderenwerk aan bod komen.

Uitnodiging
Wat ons betreft een zeer zinvolle gemeenteavond om met elkaar in gesprek te gaan. Wij vinden een grote opkomst van gemeenteleden daarom erg belangrijk.
U bent van harte uitgenodigd voor deze gemeenteavond. Wij kijken uit naar uw komst!
Namens het moderamen,
Ale Groen