De Plaatselijke Regeling van de Protestantse Gemeente te Drachten 2021

Inleiding
De Protestantse Gemeente te Drachten heeft op 16 december 2019 besloten om te komen tot één Protestantse Gemeente te Drachten (PGD) met één kerkenraad, één breed moderamen (kleine kerkenraad) met werkgroepen.
In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat de kerkenraad van een gemeente binnen de kaders van de kerkorde zelf zaken mag regelen. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. De organisatiewijziging van PGD maakt een nieuwe Plaatselijke Regeling noodzakelijk. Heel veel zaken in deze nieuwe Plaatselijke Regeling zijn al jaren geleden vastgelegd, maar bijvoorbeeld het werken met werkgroepen is geheel nieuw.
De Grote Kerkenraad stelt de Plaatselijke Regeling vast nadat de gemeenteleden de gelegenheid is gegeven hun mening kenbaar hebben kunnen maken
In dit artikel willen we de belangrijkste elementen van deze nieuwe Plaatselijke Regeling weergeven: Hoe is de kerkenraad samengesteld, wat zijn de verantwoordelijkheden van de ambtsdragers, welke werkgroepen zijn er en wat is hun taak. En tot slot nog iets over het College van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen, de Begroting en de Jaarrekening.

We hopen dat dit artikel inzicht geeft in de organisatie. Maar ook in de taken en bevoegdheden van al die honderden vrijwilligers die zich in willen zetten voor een Kerk als middel om het koninkrijk van God bekend te maken in eenheid met God en met elkaar. Een Kerk waar ieder lid zijn of haar bijdrage aan mag geven en waar u van harte voor wordt uitgenodigd. De volledige Plaatselijke Regeling is opvraagbaar bij het kerkelijk bureau.

De Grote Kerkenraad
De Grote Kerkenraad (GK) wordt gevormd door alle ambtsdragers van de Protestantse te Gemeente te Drachten. De GK heeft de algemene leiding (beleid) aan de opbouw van de gemeente. De GK draagt zorg voor de dienst van Woord en Sacramenten. Er zijn zaken in de Kerkorde genoemd waar de GK in mag besluiten pas nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken. Ze staan in de Plaatselijke Regeling genoemd. Een paar willen we benoemen omdat ze mogelijk de komende jaren aan de orde kunnen komen: de plaats van samenkomst van de gemeente, het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden van een kerkgebouw, het wijziging van de plaatselijke regeling, het vaststellen van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening.
De GK stelt ook het aantal en omvang van fte’s van predikanten en kerkelijk werkers vast. Hij beroept de predikanten.
De GK kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door (tijdelijke) commissies die door hem worden ingesteld en die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de Grote Kerkenraad.

De Kleine Kerkenraad
Met behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid is een deel van de taak van de GK toevertrouwd aan de Kleine Kerkenraad (KK). De KK van de PGD bestaat uit het Moderamen en daarnaast vertegenwoordigers van de Werkgroepen, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. Voor de PGD zijn de taken van de KK nader uitgewerkt in deze Plaatselijke Regeling. Hierna volgt een bloemlezing van deze taken.
De KK stelt de werkgroepen in, legt hun taken vast en beoordeelt de jaarplannen van de werkgroepen aan het door de GK vastgestelde beleidsplan. De KK zet zich in voor de oecumene met andere kerken in de gemeente. Zij onderhoudt de contacten met de burgerlijke overheid inzake vraagstukken die het kerkelijk leven van de PGD raken.
De KK stelt de werkverdeling van de predikanten vast en geeft leiding aan de verkiezing en de bevestiging van de ouderlingen en diakenen en de benoeming van de kerkrentmeesters en van de diaconale rentmeesters. De KK stelt het rooster van kerkdiensten vast alsmede het preekbeurtenrooster en het collecterooster.
De Kleine Kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door (tijdelijke) commissies die door hem worden ingesteld en die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de Kleine Kerkenraad.

Het Moderamen
De Grote Kerkenraad kiest uit zijn midden een Moderamen, het dagelijks bestuur. Het Moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de GK en KK, de uitvoering van de besluiten van de kerkenraad. En verder, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.
Het Moderamen functioneert als woordvoerder, namens de Protestantse Gemeente te Drachten.

De Ambtsdragers
De ambten in onze kerk zijn, predikant, diaken, (pastorale) ouderling en ouderling-kerkrentmeester. Met ambt wordt bedoelen wij een officiële taak binnen onze kerkelijke gemeenschap waartoe je wordt gekozen door de belijdende leden en doopleden ouder dan 18 jaar van onze kerk. Ambtsdragers worden bevestigd voor hun taak. De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is in de regel vier jaar. Zij zijn telkens terstond als ambtsdrager herkiesbaar, voor een nieuwe termijn, met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren ambtsdrager kunnen zijn.

De Werkgroepen
De werkgroepen worden ingesteld door de Kleine Kerkenraad en rapporteren ook aan de Kleine Kerkenraad. De werkgroepen bestaan uit zowel één of meer ambtsdragers als uit een aantal andere leden van de gemeente. De werkgroepen hebben ruimte voor het ontwikkelen van eigen beleid en mogen zelf besluiten nemen mits het valt binnen het door de Kleine kerkenraad goedgekeurde plan. De volgende werkgroepen zijn in de plaatselijke regeling opgenomen.

Kerk naar buiten
De Werkgroep Kerk naar Buiten heeft als opdracht om in het spoor van Jezus, als zijn leerlingen, af te dalen in de concrete werkelijkheid van mensen, om in hun werkelijkheid, hun cultuur, hun samenleving te zoeken naar de bevrijdende werkelijkheid van het Koninkrijk van God.
Inspiratie en bezinning
De gemeente is een vierende, dienende en lerende gemeenschap. De Werkgroep Inspiratie en Bezinning draagt zorg voor deze inspiratie en bezinning van de gemeente en coördineert de activiteiten op dit terrein.
Grote Kerk
Van de werkgroep wordt verwacht dat zij binnen de PGD een Drachten brede functie heeft in het vervullen van taken rond erediensten, maatschappij en cultuur.
Schakel
De Schakel wil onder de leiding van de Heilige Geest een werkgroep zijn van toegewijde volgelingen van Jezus Christus die leven naar Bijbelse normen. Ze
verheerlijken God op enthousiaste wijze, zorgen voor elkaar en dienen elkaar met hun gaven en talenten.
Zorgcentra
De werkgroep is belast met het organiseren en aanbieden van pastorale zorg voor de bewoners van de zorgcentra in Drachten.
Pastoraat
Het pastoraat binnen de PGD wordt per deelgebied georganiseerd en aangeboden door pastorale teams. Onder een deelgebied verstaan we het werkgebied van een predikant waarbinnen met betrekking tot de inrichting van pastoraat en diaconaat met een grote mate van zelfstandigheid kan worden gewerkt.
Tot het dienstwerk (taken) van de ouderlingen hoort o.a. de zorg voor de gemeente als gemeenschap, het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten, het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping, de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente.
Diaconaat
Net als het pastoraat is ook het diaconaat per deelgebied georganiseerd. Er wordt veel samengewerkt met de pastorale teams. Taken van de diakenen zijn onder meer: bijstand verlenen binnen en buiten de gemeente en de organisatie van het Heilig Avondmaal.
Vieren
De Werkgroep Vieren is verantwoordelijk voor het uitdragen en uitvoeren van de missie en visie van de Protestantse Gemeente te Drachten op het gebied van de erediensten. Binnen de werkgroep zijn taakgroepen ingesteld. De taakgroepen zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van de hun toegewezen kerkdiensten. Ze dragen er zorg voor dat het eigene tot zijn recht komt en getoetst wordt.
Communicatie
De Werkgroep Communicatie faciliteert de communicatie tussen de kerkenraad, de werkgroepen en de gemeenteleden. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van onder andere Geandewei, de websites en de nieuwsbrieven.
Jeugd
De Werkgroep Jeugd heeft als opdracht het bereiken en bedienen van de jeugdleden van de Protestantse Gemeente Drachten.

De Kerkdiensten
De wekelijkse en bijzondere kerkdiensten van de gemeente worden door de Kleine Kerkenraad vastgesteld en gehouden in de Oase, de Zuiderkerk, De Grote Kerk en De Schakel. De predikanten geven “kleur” aan de diensten vanuit hun beleving, spiritualiteit en ligging aan de dienst waarbij zij het belang van heel de gemeente voor ogen houden. Want in deze verscheidenheid van beleving vullen wij elkaar aan en verrijken wij elkaar zodat wij de bandbreedte van de Protestantse gemeente (en daarbuiten) aanspreken en bij de diensten betrekken.

Het College van Kerkrentmeesters
Aan de ouderling-kerkrentmeesters is toevertrouwd de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente. De taken, bevoegdheden en werkwijze van het College van Kerkrentmeesters is vastgelegd in de Ordinantie 11, artikel 1 tot en met 9 van de PKN.

Het College van Diakenen
Het College van Diakenen ontwikkelt het diaconale beleid en coördineert de uitvoering van de diaconale activiteiten binnen de Protestantse Gemeente te Drachten. De plaatselijke diaconie kent deelgebieden waarbinnen het diaconaat gelijk loopt met de pastorale deelgebieden. Tot het dienstwerk van de diaken behoort o.a. de dienst aan de Tafel van de Heer, het mede voorbereiden van de voorbeden, het inzamelen en besteden van de liefdegaven, het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping, het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven, het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn.
Voor de taken, bevoegdheden en werkwijze van het College van Diakenen, met betrekking tot de vermogensrechtelijke werkzaamheden wordt gewerkt volgens Ordinantie 11, artikel 1 tot en met 9.

De Begroting en de Jaarrekening
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening worden de stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld. De leden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken.