Voorgenomen afsplitsing van de Kapelgemeente
De Protestants Gemeente te Drachten is na de organisatiewijziging, die in november van het afgelopen jaar is bekrachtigd, een gemeente zonder wijkgemeenten. Deze verandering heeft ook gevolgen voor onze relatie met de Kapelgemeente.

Toen de PGD nog georganiseerd was met wijkgemeenten had de kapelgemeente de positie van wijkgemeente van bijzondere aard. Nu de structuur met wijkgemeente door de PGD is verlaten, zijn er voor de Kapelgemeente twee mogelijkheden. Zij kunnen ervoor kiezen om op te gaan in de nieuwe PGD, of zij kunnen zich afsplitsen. De Kapelgemeente heeft , vanuit de herkenbare behoefte aan een eigen identiteit, ervoor gekozen om zich af te splitsen. Deze afsplitsing, die overigens volledig gerespecteerd wordt door onze kerkenraad, geschiedt bij notariële akte. Deze akte is inmiddels in concept gereed en wordt door diverse betrokkenen aan een laatste toets onderworpen.

In de beoogde nieuwe situatie zal er niet veel veranderen ten opzichte van de huidige praktijk. De meest in het oog springende verandering is het feit dat nieuw inkomenden die afkomstig zijn uit kerkgemeente met als kerktype hervormd via het landelijke registratiesysteem zullen worden ingeschreven bij de Kapelgemeente. De mensen die naar Drachten komen vanuit een kerkgemeente van de kerktypes protestants of gereformeerd zullen via datzelfde systeem worden ingeschreven bij de PGD. Met de kapelgemeente is afgesproken dat alle nieuw inkomenden een gezamenlijke brief krijgen van de Kapelgemeente en de PGD. Daarin beschrijven beiden hun karakter en visie op de schrift en het geloof. De bedoeling is dat nieuw ingekomenden op basis van deze toelichting een bij hem of haar passende keuze kan maken ten aanzien van de kerkgemeenschap van hun voorkeur.

Het akte met betrekking tot de afsplitsing zal medio oktober in Geandewei worden gepubliceerd, waarna de gemeente op de gemeenteavond, die gehouden zal worden op 27 oktober 2021, gehoord zal worden over dit voorgenomen besluit, zoals de kerkorde dat voorschrijft.

Namens het moderamen,
Cor Staal