PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid, vriendschap en zelfs geloof. Ook Jezus zat opvallend vaak aan tafel, niet alleen met zijn discipelen, maar ook met farizeeën, tollenaars, buitenbeentjes, zondaren, uitschot. Hij at met hen en Hij liet het hem goed smaken. Sommigen noemden hem denigrerend een ‘veelvraat’, maar hij schaamde zich er niet voor, want Hij was geen ‘Johannes de doper’ die vastte, Hij was de bruidegom. En moet er dan niet gegeten worden, feestelijk en met elkaar? Tijdens die maaltijden gebeurde er ook vaak wonderlijk dingen: Een vrouw die Jezus’ voeten met haar tranen waste en met olie zalfde. Een zieke die aan de tafel verscheen en door Jezus genezen werd, en dat nog wel op sabbat. Gesprekken die gingen over wat nu werkelijk rein is en onrein, over de eerste plaats en de laatste. Terwijl mensen hun brood met Jezus deelden, gaf Hij er eindeloos veel meer voor terug: brood voor het hart en woorden van leven.

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens, tot deel van het ene lichaam. Bij Christus aan tafel is altijd overvloed. De genade die je daar ontvangt is genoeg om van te leven en uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, gaan we de wereld in om die genade uit te delen en handen en voeten te geven. Wat gaan we met dit jaarthema doen het komende seizoen in de gemeente? Uiteraard zal met de startzondag het jaarthema centraal staan en zullen we samen eten. Tijdens de zondagse diensten zullen we regelmatig verhalen lezen over ‘Aan tafel met Jezus’. Er zullen in sommige deelgebieden ontmoetingsbijeenkomsten gehouden worden rondom het jaarthema. Ongetwijfeld zullen er nieuwe initiatieven genomen worden, die aansluiten op het jaarthema. Hoe zou het zijn om maaltijden te organiseren in onze kerken en in onze huizen, waarbij we gasten uitnodigen, buurtgenoten, vluchtelingen? Dat geeft mooie kansen om ons leven en geloof te delen. Natuurlijk zullen wij ook het Heilig Avondmaal vieren, tastbaar evangelie in brood en wijn: Aan tafel met Jezus!

Namens de pastores,
Peter Smilde

Pastorale brief bij de zorgen in de landbouw

Zorgen van boeren

In onze Friese samenleving, in het bijzonder bij de boeren, leven grote zorgen over de toekomst van de landbouw. In agrarische familiebedrijven is wanhoop soms dichtbij. Zullen boeren in de tijd die komt een voldoende bestaan uit hun bedrijf kunnen verwerven? Met deze zorgen gaan zij naar bed en staan daar weer mee op. Er is veel pastorale nood onder boeren. Zij vrezen dat ze hun grond en hun manier van leven kwijtraken.

Zorgen voor boeren

Met de werkgroep ‘Kerken en Landbouw’, die mede uitgaat van onze classis, roept het breed moderamen van onze classis u op pastoraal voor de boeren en hun families te zorgen. Ga bij boeren en hun gezinnen langs, of nodig hen uit voor een gesprek, ook degenen die geen lid zijn van de gemeente. Zoek niet zozeer naar oplossingen, maar luister allereerst, en deel in de zorgen.

Zorgen om de schepping

In de kerk hebben we ook zorgen om Gods schepping, om natuur en milieu. Hoe houdbaar is ons voedselsysteem en welke keuzes maken we als boeren én burgers? God roept ons om Zijn rentmeesters te zijn in de manier waarop we het voedsel verbouwen. Maar wij zijn als consument evenzeer geroepen tot goed rentmeesterschap in de eerlijke prijs die we willen geven voor duurzaam geproduceerde landbouw- en veeteeltproducten.

Zorgen in gebeden

Voor alles roepen wij u in deze bewogen tijden op elkaar te dragen in uw gebed. Onze gezamenlijke gebeden helpen ons naast elkaar te staan, niet tegenover elkaar. De preses van onze generale synode, ds. Marco Batenburg, gaat ons voor in het gebed voor boer en schepping:

 

Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.
Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde.
De aarde die ons voedt.
Wij danken U voor het leven dat U geeft,
elke dag opnieuw.
Leven dat mag bloeien,
tot Uw eer.

Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en bewaren.
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde
en vanuit ontzag voor het wonder van het leven.

U weet van de zorgen die er zijn.
Zorgen over hoe het verder moet,
zorgen over de toekomst van het boerenbedrijf.
Wij bidden: Heer, ontferm U.

U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling.
Scherpe woorden die we spreken.
Wij bidden: Christus, ontferm U.

U weet hoe belangen, meningen, mensen
lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.
Wij bidden: Heer, ontferm U.

Help ons te luisteren naar U en naar elkaar.
Help ons te onderscheiden waar het op aan komt.
Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit
en de ruimte om die aan te wenden,

in verbondenheid met elkaar.
Laat uw Geest ons zal leiden.
Door Christus onze Heer.
Amen

 

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het breed moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant

Bronnen:


http://www.kerkenenlandbouw.nl/
https://protestantsekerk.nl/nieuws/ieder-mens-is-geroepen-om-boer-te-zijn/
https://protestantsekerk.nl/nieuws/preek-niet-over-stikstof-en-nog-vier-adviezen-voorgemeenten/

Netwerken die hulp bieden aan agrariërs:

https://www.zorgomboerentuinder.nl/
https://agrozorgwijzer.nl

 

Bijna waren we het vergeten! Met een ‘klein beetje’ vertraging, maar van harte gemeend, zocht ik hem thuis op: onze dominee, ds. Jurgen van den Herik. Hij is herstellende van een operatie, maar het gaat gelukkig goed met hem.

In maart 2022 was hij 25 jaar predikant en stond hij in deelgebied West voor onze gemeente klaar en heeft hij zijn grote kennis en kunde voor ons ingezet.

Dat verdient een groot boeket en heel veel dank!

Op zondag 28 augustus leidt de dominee zijn laatste dienst in onze Zuiderkerk. Dat gaan we zeker niet vergeten! Komt u allen en noteert u dit bijzondere afscheidsmoment alvast in uw agenda?

Sandra Tromp, voorzitter PGD

Heb jij er wel eens aan gedacht om ouderling te worden? Of diaken? Of noem maar op?

Hoe zou je het vinden om ambtsdrager te worden? Ouderling of diaken of noem maar op? Misschien zeg je: ‘geen denken aan!’ en wil je gauw verder bladeren. Wacht dan even en lees door.

Niet voor mij!

Want, inderdaad, er zijn nogal wat redenen om nee te zeggen tegen het ambt. Je hebt het hartstikke druk met je gezin, je werk, je kinderen. Je bent met pensioen en je wilt je niet voor vier jaar vastleggen. Je hebt geleerd dat het belangrijk is tijd vrij te maken voor jezelf, voor sport en ontspanning. Je vraagt je af: ‘Ben ik wel geschikt; kan ik dat wel, mensen bezoeken, vergaderen, vooraan in de kerk staan, bidden in de consistorie en heb ik wel genoeg kennis en geloof om zoiets te doen?’.

Herbezinning op kerk en ambt

Ds. Peter Verbaan schrijft in het blad Credo, dat hij deze onderwerpen in de kerkenraad heeft besproken. Dat leverde niet alleen een boeiend gesprek op, maar ook een stukje verdieping. Het gesprek spitste zich toe op de vraag: Waar komt het in de kerk nu echt op aan (back to basic)? Waar kunnen we ons op concentreren? Wat kunnen we loslaten en wat vooral wél doen? Wat is nú nodig? Hoe kunnen we de agenda van de kerkenraad vereenvoudigen? Dit gesprek leverde een lijst met interessante minnen en plussen op.

De minnen

Ja, wat zijn de minnen die het ambt bij sommigen oproept?

Ik doe te weinig en daar voel ik mij schuldig over; soms heb ik nog het oude beeld van ouderling X op mijn netvlies en daar beantwoord ik niet aan; de kerk lijdt aan gebrek aan daadkracht; de samenwerkingen met andere wijken en kerken is te gering; ik kom bij allerlei mensen niet binnen; echt innoveren in de kerk is moeilijk; het ambt heeft iets eenzaams, soms ben je bezig met dingen die zelfs je partner anders of niet beleeft.

De plussen

Daarnaast kwamen er ook plussen naar voren, best verrassend!

Het ambt geeft energie; het ambt helpt bij mijn eigen geloofsopbouw, ik kom vaker in de kerk en het doet me meer; ik word enthousiast van al die gesprekken, zowel met ouderen als met jongeren; contacten met ambtsdragers uit andere wijken zijn mooie spiegelmomenten; het ambt helpt om echt iets te doen voor mensen: gemeentemaaltijden, voedselbank, schuldhulpmaatje, hulpdienst, maar ook een telefoontje, kaartje. Je krijgt dat ook terug als je zelf ziek bent, gemeente-zijn is echt meer dan een mooi woord ...

Diaconaal rentmeesters

Naast de bovengenoemde ambten zijn er in de PGD ook Diaconale rentmeesters.

Diaconaal-rentmeesters zijn leden van het college van diakenen die geen ambtsdrager zijn. Zij worden door de kerkenraad benoemd uit de gemeente. Diaconaal-rentmeesters kunnen (doop- en belijdende) leden, gastleden of vrienden zijn.

Projectmatig

Het kan ook zijn dat je denkt: Zo af en toe wil ik wel iets doen voor de kerk. Iets projectmatigs willen doen, waarvoor je niet per se ambtsdrager hoeft te worden. Je zou dan kunnen denken aan het mede organiseren van een maaltijd, helpen met activiteiten, zoals verjaardag 80-plus middagen, gastvrouw/-heer zijn bij een Open Kerk dag, meewerken bij de Voedselbank of als Schuldhulpmaatje, of gewoon als mentor van iemand uit de buurt.

Actief zijn voor de kerk

Tot zover ds. Peter Verbaan. Misschien helpt het je om bij jezelf na te gaan hoe dat bij jou werkt en is je interesse gewekt. Binnenkort organiseren wij een informatiebijeenkomst over het ambt, waarin deze punten aan de orde komen. Mogelijk kom je tot de conclusie dat het ambt misschien wel iets voor jou is. Of dat je ontdekt dat andere taken veel beter bij je passen om actief te zijn in de geloofsgemeenschap. Op deze bijeenkomst is er tijd om samen te praten over de minnen en de plussen, over hoe dat is voor jou. We nodigen je van harte uit voor de Informatiemiddag of -avond op 25 augustus in de Zuiderkerk. (15.30-17.30 uur of 19.30-21.00 uur) Hieronder vind je tot slot een taakomschrijving van het ambt van ouderling en diaken.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met een predikant of kerkelijk werker of iemand die je kent uit de kerkenraad.

Op verzoek van de Kleine Kerkenraad heeft het moderamen de werkgroep Exit lockdown weer een advies gevraagd over de Corona beperkingen.

Er is namelijk nog steeds sprake van geldende maatregelen vanuit de PKN rondom drie punten: handen geven, collecteren en avondmaalsvieringen.

Maar in de praktijk werd daar in de erediensten van onze PGD verschillend mee omgegaan, terwijl we afgesproken hadden dat we het advies van de PKN zouden blijven volgen, zoals we in de achterliggende periode steeds gedaan hebben.

Nu de besmettingen weer toenemen en het reproductiegetal stijgt is er alle aanleiding om alert te worden en te blijven.

De werkgroep Exit lockdown heeft opnieuw geadviseerd en dat advies is digitaal voorgelegd aan de leden van de Kleine Kerkenraad

Deze heeft aangegeven het PKN-protocol te willen volgen en dat luidt (citaat):

  • geen collectezakjes of mandjes gebruiken tijdens de diensten, die door kerkgangers aan elkaar worden doorgegeven, dit om handcontact te vermijden.
  • ditzelfde geldt voor het doorgeven van avondmaalsbekers en -borden.
  • elkaar begroeten met een handdruk wordt afgeraden.

Met u hadden we gehoopt dat deze maatregelen zouden kunnen worden afgeschaft, maar helaas is de werkelijkheid van een andere orde en vraag ik u namens de Kleine Kerkenraad om u hieraan te houden, voor zover u dat nog niet deed.

Met vriendelijke groeten,
Tett Vaatstra, scriba PGD

Subcategorieën