Heb jij er wel eens aan gedacht om ouderling te worden? Of diaken? Of noem maar op?

Hoe zou je het vinden om ambtsdrager te worden? Ouderling of diaken of noem maar op? Misschien zeg je: ‘geen denken aan!’ en wil je gauw verder bladeren. Wacht dan even en lees door.

Niet voor mij!

Want, inderdaad, er zijn nogal wat redenen om nee te zeggen tegen het ambt. Je hebt het hartstikke druk met je gezin, je werk, je kinderen. Je bent met pensioen en je wilt je niet voor vier jaar vastleggen. Je hebt geleerd dat het belangrijk is tijd vrij te maken voor jezelf, voor sport en ontspanning. Je vraagt je af: ‘Ben ik wel geschikt; kan ik dat wel, mensen bezoeken, vergaderen, vooraan in de kerk staan, bidden in de consistorie en heb ik wel genoeg kennis en geloof om zoiets te doen?’.

Herbezinning op kerk en ambt

Ds. Peter Verbaan schrijft in het blad Credo, dat hij deze onderwerpen in de kerkenraad heeft besproken. Dat leverde niet alleen een boeiend gesprek op, maar ook een stukje verdieping. Het gesprek spitste zich toe op de vraag: Waar komt het in de kerk nu echt op aan (back to basic)? Waar kunnen we ons op concentreren? Wat kunnen we loslaten en wat vooral wél doen? Wat is nú nodig? Hoe kunnen we de agenda van de kerkenraad vereenvoudigen? Dit gesprek leverde een lijst met interessante minnen en plussen op.

De minnen

Ja, wat zijn de minnen die het ambt bij sommigen oproept?

Ik doe te weinig en daar voel ik mij schuldig over; soms heb ik nog het oude beeld van ouderling X op mijn netvlies en daar beantwoord ik niet aan; de kerk lijdt aan gebrek aan daadkracht; de samenwerkingen met andere wijken en kerken is te gering; ik kom bij allerlei mensen niet binnen; echt innoveren in de kerk is moeilijk; het ambt heeft iets eenzaams, soms ben je bezig met dingen die zelfs je partner anders of niet beleeft.

De plussen

Daarnaast kwamen er ook plussen naar voren, best verrassend!

Het ambt geeft energie; het ambt helpt bij mijn eigen geloofsopbouw, ik kom vaker in de kerk en het doet me meer; ik word enthousiast van al die gesprekken, zowel met ouderen als met jongeren; contacten met ambtsdragers uit andere wijken zijn mooie spiegelmomenten; het ambt helpt om echt iets te doen voor mensen: gemeentemaaltijden, voedselbank, schuldhulpmaatje, hulpdienst, maar ook een telefoontje, kaartje. Je krijgt dat ook terug als je zelf ziek bent, gemeente-zijn is echt meer dan een mooi woord ...

Diaconaal rentmeesters

Naast de bovengenoemde ambten zijn er in de PGD ook Diaconale rentmeesters.

Diaconaal-rentmeesters zijn leden van het college van diakenen die geen ambtsdrager zijn. Zij worden door de kerkenraad benoemd uit de gemeente. Diaconaal-rentmeesters kunnen (doop- en belijdende) leden, gastleden of vrienden zijn.

Projectmatig

Het kan ook zijn dat je denkt: Zo af en toe wil ik wel iets doen voor de kerk. Iets projectmatigs willen doen, waarvoor je niet per se ambtsdrager hoeft te worden. Je zou dan kunnen denken aan het mede organiseren van een maaltijd, helpen met activiteiten, zoals verjaardag 80-plus middagen, gastvrouw/-heer zijn bij een Open Kerk dag, meewerken bij de Voedselbank of als Schuldhulpmaatje, of gewoon als mentor van iemand uit de buurt.

Actief zijn voor de kerk

Tot zover ds. Peter Verbaan. Misschien helpt het je om bij jezelf na te gaan hoe dat bij jou werkt en is je interesse gewekt. Binnenkort organiseren wij een informatiebijeenkomst over het ambt, waarin deze punten aan de orde komen. Mogelijk kom je tot de conclusie dat het ambt misschien wel iets voor jou is. Of dat je ontdekt dat andere taken veel beter bij je passen om actief te zijn in de geloofsgemeenschap. Op deze bijeenkomst is er tijd om samen te praten over de minnen en de plussen, over hoe dat is voor jou. We nodigen je van harte uit voor de Informatiemiddag of -avond op 25 augustus in de Zuiderkerk. (15.30-17.30 uur of 19.30-21.00 uur) Hieronder vind je tot slot een taakomschrijving van het ambt van ouderling en diaken.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met een predikant of kerkelijk werker of iemand die je kent uit de kerkenraad.

Organisatie pastoraat

We hebben in de Protestantse Gemeente Drachten vier pastorale deelgebieden PGD.

Elk deelgebied bestaat uit secties/wijkteams. Elke sectie wijkteam heeft een pastoraal team, met een ouderling, diaken, coördinator, contactpersonen en een medewerker in het ouderenpastoraat (Per deelgebied kan de samenstelling iets anders zijn). Dus je hoeft het niet alleen te doen!

Taakomschrijving ouderling

Een ouderling biedt pastorale zorg in de gemeente, samen met de predikant/pastor, de coördinatoren, pastorale bezoekers, contactpersonen en medewerkers in het ouderenpastoraat. Daarnaast draag je in de kerkenraad medeverantwoordelijkheid voor de kerkelijke koers.

Het ouderlingschap is een ambt, daarom word je officieel bevestigd met handoplegging en heb je ambtsgeheim.

Taken

 • Je geeft leiding aan het pastorale team van je wijk/sectie. Je bezoekt ook zelf mensen.
 • Je bent betrokken bij ‘ontmoetingsbijeenkomsten’.
 • Je bent ouderling-van-dienst bij erediensten, en/of – rouwdiensten en trouwdiensten.
 • Je woont, een aantal keer per jaar, vergaderingen bij van de taakgroep pastoraat in je deelgebied.
 • Je woont vergaderingen bij van de (Grote) Kerkenraad, 4 keer per jaar.
 • Als ouderling in de zorgcentra (Rispinge, Warrenhove, etc. ) ziet je taak er wat anders uit.

Diaken in de Protestantse Kerk

In de huidige versie van de kerkorde (januari 2022) wordt er 64 keer over diakenen en 89 keer over diaconaat gesproken, een teken van het belang van diaconaat.

De kerkorde heeft de taak van de diaken als volgt samengevat:

Tot opbouw van de gemeente, met het oog op haar dienst in de wereld, is deze aan de diakenen toevertrouwd:

Wat doet een diaken in ieder geval?

De diaken ondersteunt de gemeente in haar diaconale roeping in de wereld. Voor iedere diaken geldt dat hij/zij een onmisbare rol heeft bij de bediening van het Avondmaal, bij de voorbereiding van de voorbeden, en verantwoordelijk is voor de collecte.

Diakenen zijn lid van de kerkenraad. Het is belangrijk dat zij hun rol niet verkleinen tot de diaconale onderwerpen op de agenda. Ze zijn tenslotte ook geroepen tot de ‘toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping’. Dat is een grotere opdracht dan zorgen dat mensen voldoende geld in de collectezak doen. Dat betekent dat diakenen ook mogen meedenken over hoe je de gehele gemeente laat getuigen van de gerechtigheid van God en dat zij pleitbezorger kunnen zijn voor hen die geen helper hebben.

Minimale Tijdsbesteding

 • eens in de 4 à 5 weken dienst doen in één van onze kerken;
 • je woont de vergadering bij van het College van Diakenen, 4 keer per jaar;
 • je woont de vergadering bij van de Grote Kerkenraad, 4 keer per jaar.

Wat komt er bij?

De verdere invulling van deze roeping is voor ieder deelgebied anders. Dat hangt af van de diaconale thema’s die leven in de omgeving van de gemeente en de diaconale talenten die in de gemeente aanwezig zijn. Deze thema’s (kunnen) zijn:

 • armoede
 • eenzaamheid
 • mantelzorg
 • vluchtelingen
 • duurzaamheid en klimaat

Ben jij zo’n talent of heb je affiniteit met één van bovengenoemde thema’s neem dan contact met mij op (Ale Groen, voorzitter College van Diakenen, T: (06) 222 09 518 of kom naar de informatiebijeenkomst, zodat we afspraken gaan maken over de tijd die jij wilt en kunt besteden aan de uitwerking van één van deze thema’s.

Taakomschrijving diaken

Een diaken ondersteunt de gemeente in haar diaconale roeping in de wereld. Voor iedere diaken geldt dat hij/zij een onmisbare rol heeft bij de bediening van het Avondmaal, bij de voorbereiding van de voorbeden, en verantwoordelijk is voor de collecte. Het diaken zijn is een ambt. Daarom word je officieel bevestigd met handoplegging en heb je ambtsgeheim.

Taken

 • Je vertegenwoordigt het ambt in de kerkdiensten.
 • Je helpt bij het Avondmaal.
 • Je helpt mede bij het voorbereiden van de voorbeden.
 • Je helpt bij het inzamelen en besteden van de liefdegaven.
 • Je helpt bij het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping - het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven.
 • Je denkt mee bij het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn.