In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid, vriendschap en zelfs geloof. Ook Jezus zat opvallend vaak aan tafel, niet alleen met zijn discipelen, maar ook met farizeeën, tollenaars, buitenbeentjes, zondaren, uitschot. Hij at met hen en Hij liet het hem goed smaken. Sommigen noemden hem denigrerend een ‘veelvraat’, maar hij schaamde zich er niet voor, want Hij was geen ‘Johannes de doper’ die vastte, Hij was de bruidegom. En moet er dan niet gegeten worden, feestelijk en met elkaar? Tijdens die maaltijden gebeurde er ook vaak wonderlijk dingen: Een vrouw die Jezus’ voeten met haar tranen waste en met olie zalfde. Een zieke die aan de tafel verscheen en door Jezus genezen werd, en dat nog wel op sabbat. Gesprekken die gingen over wat nu werkelijk rein is en onrein, over de eerste plaats en de laatste. Terwijl mensen hun brood met Jezus deelden, gaf Hij er eindeloos veel meer voor terug: brood voor het hart en woorden van leven.

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens, tot deel van het ene lichaam. Bij Christus aan tafel is altijd overvloed. De genade die je daar ontvangt is genoeg om van te leven en uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, gaan we de wereld in om die genade uit te delen en handen en voeten te geven. Wat gaan we met dit jaarthema doen het komende seizoen in de gemeente? Uiteraard zal met de startzondag het jaarthema centraal staan en zullen we samen eten. Tijdens de zondagse diensten zullen we regelmatig verhalen lezen over ‘Aan tafel met Jezus’. Er zullen in sommige deelgebieden ontmoetingsbijeenkomsten gehouden worden rondom het jaarthema. Ongetwijfeld zullen er nieuwe initiatieven genomen worden, die aansluiten op het jaarthema. Hoe zou het zijn om maaltijden te organiseren in onze kerken en in onze huizen, waarbij we gasten uitnodigen, buurtgenoten, vluchtelingen? Dat geeft mooie kansen om ons leven en geloof te delen. Natuurlijk zullen wij ook het Heilig Avondmaal vieren, tastbaar evangelie in brood en wijn: Aan tafel met Jezus!

Namens de pastores,
Peter Smilde