PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Denktank, denkrichtingen, bloei-bevorderende factoren en meer…..
Op maandag 3 maart presenteerde de Denktank haar advies aan de Kleine Kerkenraad. Het stuk kreeg de titel mee “Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente”
Graag vertel ik u nog even in het kort iets over die bijeenkomst van 3 maart.
Onder leiding van Louis Bakker hebben de leden van de Denktank in drie maanden tijd een rapport opgesteld waarmee de PGD beleid kan ontwikkelen over haar toekomst. Een advies, in de wandelgangen hebben we het over een raamwerk, een denkrichting op papier.
De Denktank had negen leden, een notuliste en een voorzitter van buiten. Twee van de negen leden vertelden in de bijeenkomst over hun ervaringen in de commissie, over hoe verschillend ze in het geloof staan, maar hoe ze elkaar met vragen en doorvragen hebben leren begrijpen en waarderen.
De Denktank had alle informatie die al was verzameld overhandigd gekregen: sessies met de pastores, met de leden van de Kleine Kerkenraad en alle formulieren van de vorige gemeenteavond op 21 oktober 2021, evenals de ingekomen brieven. Al die stukken zijn gelezen en ook de visienota van onze landelijke PKN “Van u is de toekomst” is erbij betrokken.
In zeven bijeenkomsten heeft de commissie zich in die informatie verdiept en haar bevindingen in het rapport gepubliceerd.

Wat voor de leden van de commissie inmiddels gesneden koek was werd op die maandagavond aangeboden aan de leden van de Kleine Kerkenraad. Natuurlijk werd het toegelicht, natuurlijk kregen we een leespauze en ter afwisseling was er ook een bloemrijk intermezzo: twee dames van de Denktank hadden allerlei verschillende bloemen gekocht en daaraan een kaartje gehangen met als tekst een “bloei-bevorderende factor”. Iedere aanwezige had bij binnenkomst een bloem gekregen en in de pauze was de opdracht om in 3 groepen een kleurrijk boeket samen te stellen, waarmee we hebben geposeerd voor de lens van koster Jaap Bruintjes. Bij dit artikel treft u één van die foto’s aan.

Na de pauze was er tijd voor het stellen van vragen en vervolgens hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de communicatie: hoe gaan we hiermee verder, hoe informeren we de gemeente, e.d.
Het werd laat, later, veel later dan de bedoeling van deze bijeenkomst was, maar vóórdat de bijeenkomst werd afgesloten waren er woorden van dank voor de leden van de Denktank, haar voorzitter en notulist en -in stijl blijvend- werd die dank onderstreept met een bloei-bevorderende attentie: een prachtig boeket en een klein doosje chocola.
Weer een stap op weg naar een vertrouwensvolle gemeente….., wordt vervolgd!
Tett Vaatstra, scriba

Commissie Visie-document heet nu DENKTANK
Op 9 december is de commissie voor de eerste keer bij elkaar geweest.
Na de presentatie van Sandra Tromp die ging over de verdraaide organisatie (werken van uit de bron in plaats van uit het systeem), kwam als eerste aan de orde de naamgeving van de commissie en de opdracht.
Zoals zo vaak gaat een bepaalde kreet een eigen leven leiden. Dit is ook gebeurd met de naamgeving van deze commissie. Het moderamen is al vanaf mei 2021 bezig met een proces wat moet leiden tot een werkbare en een voor een ieder, herkenbare Protestantse Gemeente van Drachten.
Zoals ik in Geandewei nr. 22 heb vermeld, is er in dit proces heel veel informatie verzameld waar wat mee gedaan moet worden door een aantal wijze mensen. Deze club van wijze mensen kreeg al vroeg in het proces gemakshalve de naam “Commissie Visie-document” mee. Dit suggereert dat er een visie ontwikkeld moest worden, maar dit berust op een misverstand omdat wij als Protestantse Gemeente al een missie en visie hebben. Deze missie en visie is op de Grote Kerkenraad van 8 november nog eens tegen het licht gehouden en de conclusie was toen dat er met deze missie en visie niets mis is en dat dit dus uitgewerkt kan worden tot beleid met de informatie, kennis en de situatie van nu. Vandaar dat er in de deze eerste bijeenkomst is gekozen voor DENKTANK wat beter tot zijn recht komt.
Volledigheidshalve nog de formulering van de opdracht die door de Grote Kerkenraad is goed gekeurd met daarbij een opmerking dat de opdracht wel erg ruim is geformuleerd:
“Een jaar geleden zijn we gestart met het nieuwe model van één PGD. De eerste ervaringen zijn opgedaan en er zijn ontwikkelingen in de gebouwen- en personele sfeer.
Hoe gaan we verder? Langs welke lijnen zal het beleid van de PGD worden ontwikkeld?”
Al pratende zijn we op deze eerste bijeenkomst tot de conclusie gekomen dat de DENKTANK moet komen tot een raamwerk waarin een denkrichting zichtbaar is voor de wijze waarop wij als PGD gemeente willen zijn. Binnen dit raamwerk zal de Grote Kerkenraad door middel van het maken van keuzes, de denkrichting concreet moeten gaan maken.
De DENKTANK zal nu eerst op stoom moeten komen om na een paar bijeenkomsten tot een “houtskoolschets” te komen. Vervolgens zal alle verzamelde informatie ingevlogen worden, die de DENKTANK behulpzaam kan zijn en waarmee accenten aangegeven kunnen worden.
En dan even terug naar de bron, waar Sandra het over heeft gehad. Aan de DENKTANK werd gevraagd wat voor hen de bron is van hun geloof. De volgende woorden vielen hierbij op:
liefde ruimte geven
vertrouwen omzien naar elkaar
samen zoeken aandacht
dienstbaar geborgenheid – vrijheid
open blik eigen weg
veelkleurig grensmomenten rituelen/markeren
Allemaal bemoedigende woorden.
Om nu helemaal volledig te zijn, hierbij de missie en visie zoals die is vastgesteld:
Missie:
De Protestantse Gemeente Drachten is, geïnspireerd door Gods woord en geleid door de Geest, een liefdevolle en bewogen gemeente van Jezus Christus voor iedereen.
Visie:
Wij zijn een gemeente, die
• zich blijvend geïnspireerd weet door genoemde missie;
• ruimte laat voor theologische verschillen en verschillende vormen van geloofsbeleving, maar die wel één gemeente van Christus vormt;
• bij zoveel mogelijk kerkelijke activiteiten, vormen zoekt die inspelen op de verwachte ontwikkelingen;
• bijzondere aandacht heeft voor jongeren en inspeelt op hun belevingswereld;
• een stimulerend en inspirerend beleid voert ten aanzien van Vorming en Verdieping waarbij vraag en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd;
• een heldere boodschap uitdraagt;
• missionair en diaconaal van wanten weet.

In volgende nummers van Geandewei zullen wij u op de hoogte houden.
Met een vriendelijke groet,
Namens het moderamen,
Ale Groen