PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

De Dag van de Mensenrechten wordt elk jaar gevierd op 10 december omdat op die dag in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties.

Op de Dag van de Rechten van de Mens vragen de VN en de internationale en lokale mensenrechtenorganisaties aandacht voor hun werk, voor de successen en de probleemsituaties. Net als voorgaande jaren zullen we vanuit ZWO hier aandacht aan besteden door middel van de handtekeningenactie van Amnesty International bij de dienst op zondag 11 december.

Wij geloven in delen, om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Als ZWO PG Drachten willen we in actie komen voor mensen wereldwijd die hulp nodig hebben. Dat kan alleen met uw gebed en steun! Doet u mee?

Namens ZWO Drachten,
Maarten Rijken

Bij de vorige Geandewei hebt u het minimagazine Fryslân foar Moldavië ontvangen. Hopelijk heeft u het gelezen en een beter beeld gekregen van Moldavië en de projecten daar die door Kerk In Actie ondersteund worden.

Zondag 4 december is de opbrengst van de eerste collecte voor Fryslân foar Moldavië.

Na lange tijd was er weer een stamppottenmaaltijd. En dit was een groot succes. Ongeveer 110 mensen hebben aan deze maaltijd deelgenomen. Het was ’s middags al gezellig druk met mensen die 35 kg aardappelen, 6 kg uien, 7 kg wortels hebben geschild en 7 kg boerenkool hebben gestript en gesneden. Bovendien was er al 6 kg spek uitgebakken en moesten er ook nog 60 rookworsten warm worden gemaakt. Maar de stamppotten waren gaar en alles was warm om 18.00 uur. En met een voorafje van brood met tapas en een toetje aan het eind was het een complete maaltijd. Iedereen vond het een heel gezellige avond. ’s Avonds kwam de voorzitter van de Voedselbank de heer R. Schaake nog iets vertellen over de voedselbank, wat zeer verhelderend was.

De netto opbrengst van deze avond was 965,35 euro, een prachtig resultaat. Dit mooie bedrag zal worden overgemaakt aan de voedselbank. Alle schillers, kokers, bakkers, eters, afwassers en opruimers heel hartelijk bedankt.

Ineke, Inge en Annie

In het samen gemeente zijn is het van belang om ook de betrokkenheid te kunnen tonen. Veel mensen doen dit door een telefoontje, een bloemetje of een bezoekje af te leggen. Ook bidden voor elkaar is een manier om het samen gemeente zijn vorm te geven.

Voor veel mensen is de stap om voorbede aan te vragen lastig doordat ze niet in de kerk kunnen komen of omdat het persoonlijk aanvragen bij een ambtsdrager lastig is. De Diaconie van PG Drachten heeft daarom de mogelijkheid tot het aanvragen van een voorbede digitaal gemaakt. Op de website van <www.PGDrachten.nl/voorbede> kunt u digitaal uw aanvraag voor een voorbede indienen. De dienstdoende diaken van de daaropvolgende zondag ontvangt deze aanvraag op zaterdagmiddag en kan eventueel nog contact met u opnemen mochten er nog vragen zijn betreffende uw aanvraag.

Met vriendelijke groet,
Diaconie PG Drachten

Verzoek om Poiesz spaarkaarten t.b.v. de kerstactie.

De diaconie van de Protestantse Gemeente Drachten (PGD) organiseert in december de kerstactie.

De kerstattenties worden Drachten-breed georganiseerd. Gezinnen of mensen (wel of geen kerklid) die materiële tekorten hebben (door echtscheiding, werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden of andere oorzaken) ontvangen hiermee een steuntje in de rug.

Wij willen u graag bij deze actie betrekken, door u te vragen volle Poiesz spaarkaarten in te leveren in de kerken in de daarvoor bestemde bussen. Wij kunnen van deze spaarkaarten handdoekpakketten samenstellen. Bij het handdoekenpakket ontvangen deze gezinnen/personen een tegoedbon voor de supermarkt.

Mocht u een financiële bijdrage willen doen, dan kan dat op IBAN NL40 RABO 0373 7368 43 ten name van: Diaconie-ZWO, onder vermelding van ‘kerst-actie’, of door een envelop met inhoud te deponeren in de spaarkaartenbussen.

Kent u gezinnen en/of personen die voor de kerstattentie in aanmerking komen, wilt u dit dan bekend maken bij de diakenen van de PGD? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens de werkgroep Kerst/Zomeractie diaconie PGD,
Douwe Jansma