PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

 

Janneke is een ervaren SchuldHulpMaatje en levert een waardevolle bijdrage binnen het team van SchuldHulpMaatje Drachten. Bestuurslid Irma Faber heeft Janneke gevraagd voor een interview en is benieuwd wat haar ervaringen zijn het werk en wat SchuldHulpMaatje zijn zo leuk maakt.

Janneke, hoe ben je bij SchuldHulpMaatje terecht gekomen?

Toen Janneke op zoek was naar vrijwilligerswerk stond er een oproep in de kerkbode om als SchuldHulpMaatje aan de slag te gaan. Janneke geeft aan dat deze rol haar onmiddellijk aansprak.

Wat spreekt je het meeste aan in dit werk?

Janneke geeft aan dat zij het leuk vindt om andere mensen te helpen, wanneer zij zelf niet weten hoe ze hun problemen kunnen op lossen. Veel mensen die in de schulden zitten zien door de bomen het bos niet meer. Door de stress die schuldenproblematiek met zich mee kan brengen, kan het zijn dat mensen minder in staat zijn om goede beslissingen te nemen. Daarnaast merkt zij dat het voor mensen in de bijstand niet altijd duidelijk is welke regelingen er zijn. Zij vindt het leuk om mensen daar wegwijs in te maken, zodat zij zelf het pad gaan vinden en op een goede manier met hun financiën om gaan.

Waarom heb je de keuze voor vrijwillige schuldhulpverlening gemaakt?

Janneke geeft aan niet meer de energie te hebben voor een fulltime of parttime baan. Binnen het werk als SchuldHulpMaatje kan zij zelf haar tijd indelen.

Wil je iets vertellen over je eerste ervaring als SchuldHulpMaatje?

In het begin hadden we nog maar weinig klanten. We gingen dan met zijn tweeën naar klanten toe. Janneke geeft aan dat ze dat wel prettig vond, want wat de een niet weet dat weet de ander wel weer. Het eerste gezin wat ik kreeg toegewezen had geen idee van de hoogte van hun schulden. Ze gaven aan dat ze wel wat schulden hadden bij de belastingdienst, achterstand in de zorgpremie en ze hadden wel eens online een rokje besteld welke daarna niet was betaald. Toen Janneke alles ging navragen en op ging tellen kwam zij op een totale schuld van 30.000 euro. Janneke vond het verbijsterend dat het gezin eigenlijk geen flauwe notie had van de hoogte van hun schulden.

Welke tip wil jij meegeven aan mensen die overwegen om maatje te worden?

De tip die Janneke wil meegeven is de volgende; wees niet te idealistisch en denk niet dat je iedereen kan helpen en alle problemen kan oplossen. Het komt voor dat mensen halverwege een traject niet meer reageren op telefoontjes, appjes, mails of de deur niet meer open doen. Niet iedere hulpvraag zal succesvol worden afgerond, wanneer je daar met een realistische blik naar blijft kijken dan kan dit teleurstelling voorkomen.

Hoe heb je de SchuldHulpMaatje training, die je voor de start als maatje wordt gegeven, ervaren?

Ik had het prettig gevonden wanneer er op papier een aantal casussen geschetst werden zodat je deze kon oefenen voordat je bij de mensen thuis kwam. Bestuurslid Irma Faber heeft de training op een later moment gevolgd en geeft aan dat dit inmiddels ook gebeurt. Er wordt middels rollenspellen geoefend zodat men goed is voorbereid op de praktijk.

Irma Faber

De Dag van de Mensenrechten wordt elk jaar gevierd op 10 december omdat op die dag in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties.

Op de Dag van de Rechten van de Mens vragen de VN en de internationale en lokale mensenrechtenorganisaties aandacht voor hun werk, voor de successen en de probleemsituaties. Net als voorgaande jaren zullen we vanuit ZWO hier aandacht aan besteden door middel van de handtekeningenactie van Amnesty International bij de dienst op zondag 11 december.

Wij geloven in delen, om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Als ZWO PG Drachten willen we in actie komen voor mensen wereldwijd die hulp nodig hebben. Dat kan alleen met uw gebed en steun! Doet u mee?

Namens ZWO Drachten,
Maarten Rijken

Na lange tijd was er weer een stamppottenmaaltijd. En dit was een groot succes. Ongeveer 110 mensen hebben aan deze maaltijd deelgenomen. Het was ’s middags al gezellig druk met mensen die 35 kg aardappelen, 6 kg uien, 7 kg wortels hebben geschild en 7 kg boerenkool hebben gestript en gesneden. Bovendien was er al 6 kg spek uitgebakken en moesten er ook nog 60 rookworsten warm worden gemaakt. Maar de stamppotten waren gaar en alles was warm om 18.00 uur. En met een voorafje van brood met tapas en een toetje aan het eind was het een complete maaltijd. Iedereen vond het een heel gezellige avond. ’s Avonds kwam de voorzitter van de Voedselbank de heer R. Schaake nog iets vertellen over de voedselbank, wat zeer verhelderend was.

De netto opbrengst van deze avond was 965,35 euro, een prachtig resultaat. Dit mooie bedrag zal worden overgemaakt aan de voedselbank. Alle schillers, kokers, bakkers, eters, afwassers en opruimers heel hartelijk bedankt.

Ineke, Inge en Annie

In het samen gemeente zijn is het van belang om ook de betrokkenheid te kunnen tonen. Veel mensen doen dit door een telefoontje, een bloemetje of een bezoekje af te leggen. Ook bidden voor elkaar is een manier om het samen gemeente zijn vorm te geven.

Voor veel mensen is de stap om voorbede aan te vragen lastig doordat ze niet in de kerk kunnen komen of omdat het persoonlijk aanvragen bij een ambtsdrager lastig is. De Diaconie van PG Drachten heeft daarom de mogelijkheid tot het aanvragen van een voorbede digitaal gemaakt. Op de website van <www.PGDrachten.nl/voorbede> kunt u digitaal uw aanvraag voor een voorbede indienen. De dienstdoende diaken van de daaropvolgende zondag ontvangt deze aanvraag op zaterdagmiddag en kan eventueel nog contact met u opnemen mochten er nog vragen zijn betreffende uw aanvraag.

Met vriendelijke groet,
Diaconie PG Drachten

In 2016 werd in Colombia een vredesakkoord getekend na 50 jaar burgeroorlog. Een conflict tussen rijk en arm veroorzaakte 220.000 doden en 5 miljoen ontheemden. Hoe kunnen slachtoffers en daders straks weer samenleven?
Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van Bijbelverhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron. Het inspireert hen om zich ondanks hun pijn en verdriet in te zetten voor vrede en verzoening.
Zondag 20 november is de opbrengst van de eerste collecte bestemd voor het Kerk in Actie project Vrouwen als vredestichters in Colombia. Van harte bij u aanbevolen!

In eerdere bijdragen van ZWO in de Geandewei heb ik vertelt over Fryslân foar Moldavië: een samenwerkingsverband van protestantse gemeenten in Friesland, die 4 projecten van Kerk in Actie in Moldavié, het armste land van Europa, steunen.
Als alles goed gaat, vindt u als bijlage bij deze Geandewei het minimagazine Fryslân foar Moldavië. Om te lezen, en wellicht, te bewaren.

Wij geloven in delen, om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Als ZWO PG Drachten willen we in actie komen voor mensen wereldwijd die hulp nodig hebben. Dat kan alleen met uw gebed en steun! Doet u mee?

Namens ZWO Drachten
Maarten Rijken