PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Aanwezigen : ruim 100 personen

 

1. Opening door de voorzitter van de Kerkenraad dhr. Ale Groen.

Iedereen wordt hartelijk welkom geheten. Fijn dat de zaal zo goed gevuld is. De voorzitter heeft als thema voor zijn opening voor ‘Hoop’ gekozen.

De tekst van twee koppen uit de krant Trouw waren vandaag :
1. De wereld is nu misschien wel onveiliger dan ooit.
2. Mensen ervaren angst en onzekerheid, zeker sinds de invasie in Oekraïne.

We leven in een verscheurde wereld met oorlogen in Oekraïne en in het Midden Oosten, een wereld waarin het antisemitisme en de polarisatie toenemen en de politieke situatie in China en Amerika zorgen voor spanningen. Maar in Romeinen 5 vers 2 en vers 5 kunnen we lezen dat we Hoop mogen houden door het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Vervolgens leest Ale Groen het gedicht genaamd ‘De weg naar de hoop’ :

 

Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is, is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruit zien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet het zelfde als vreugde
omdat alles goed gaat of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is, niet omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Het is de zekerheid dat iets zinvol is, onafhankelijk van de afloop,
en onafhankelijk van het resultaat.

 

Het gedicht ‘De weg van de hoop’ wordt toegeschreven aan Václav Havel.
Ale Groen gaat voor in gebed.

 

2. De gemeenteleden krijgen de gelegenheid om vragen op het papier, dat op de tafels ligt, te schrijven.

De vragen zullen na de pauze worden beantwoord. Er volgen een aantal mededelingen over zaken waar de kerkenraad mee bezig is:
a. Opbrengst Kerkbalans 2024 door Cor Staal
    In de meegestuurde brief voor de Kerkbalans is door ds. Sijbrand Alblas de oproep gedaan om iets meer te geven ten behoeve van een plek voor de jeugd. De actie Kerkbalans heeft € 40.000 euro meer opgeleverd dan      begroot is. Dit is een bijzonder mooi resultaat en de gemeenteleden applaudisseren hiervoor. De werkgroep Jeugd wordt heel veel succes toegewenst om met dit bedrag een mooie plek voor de jeugd te creëren.
b. Voorstel stemrecht voor gastleden :
   Op de gemeente-avond van 15 november 2023 is gesproken over het aanpassen van de Plaatselijke Regeling met stemrecht voor vrienden en gastleden van de Protestantse Gemeente te Drachten. N.a.v. dit voorstel is    een aantal vragen en reacties binnengekomen. In een vergadering van de Grote Kerkenraad is besloten om het aanpassen van de Plaatselijke Regeling op dit punt eerst op te schorten en dat er geen verdere stappen zullen worden ondernomen om mensen gastlid te maken van de Protestantse Gemeente te Drachten (PGD).
c.  De kerkenraad is bezig met het opstellen van een gedragscode “In veilige handen”. Hierin wordt beschreven hoe een medewerker om moet gaan met mensen die aan zijn/haar zorg zijn toevertrouwd. De kerkenraad volgt hierin het beleid van de Protestantse Kerk Nederland.

d. Info over de te houden heidag
     Op zaterdag 1 juni zal er een heidag worden gehouden met de leden van de Grote Kerkenraad. Er zijn een drietal belangrijke zaken die besproken moeten worden :
     1. De evaluatie van het nieuwe bestuursmodel van de PGD.
     2. Het opstellen van een nieuw beleidsplan.
         Tijdens het proces van het beroepen van een nieuwe predikant bleek dat
         het laatste beleidsplan dateerde tot 2010.
         In 2023 is het beleidsplan 2023-2025 vastgesteld.  
         Het is nu tijd om na te denken hoe we in de toekomst kerk willen zijn.
     3. De meerjarenbegroting.
         Van het College van Kerkrentmeesters wordt verwacht een sluitende
         begroting op te stellen. De meerjarenbegroting laat zien dat de begrotingen
         niet sluitend zijn maar een tekort aangeven.
In een vergadering van de Grote Kerkenraad is voorgesteld en besloten dat voor het begeleiden van het proces een externe begeleider zal worden gezocht. Het moderamen heeft op advies van de classispredikant Fryslân contact gezocht met interim predikant Henk van den Bosch en hem gevraagd de PGD te willen begeleiden in de complexe materie. Op 21 maart heeft het moderamen een kennismakingsgesprek met ds. Henk van den Bosch gehad. Op 15 april is er een vervolg gesprek met ds. Henk van den Bosch waarin hij zijn advies zal geven hoe het proces aangepakt zou kunnen worden.  

3. Presentatie gemeente-app

Jan Zuiderveen, de voorzitter van de Werkgroep Communicatie, vertelt hoe men er toe is gekomen om voor de PGD een gemeente app te gaan gebruiken. Een programma op je telefoon of laptop om met elkaar iets te gaan doen. Het is de bedoeling dat het een app wordt voor alle gemeenteleden. De aanleiding was een enquête van de werkgroep Gemeenteopbouw waarmee onderzocht is wat er meer kan worden gedaan voor de gemeenteleden tussen de 25 en 50 jaar en jongeren Hieruit bleek dat er behoefte was aan een gemeente app. De werkgroepen Gemeenteopbouw, Communicatie, Jeugd en Pastoraat hebben met elkaar gekeken naar drie verschillende gemeente apps :

 1. Appostel : die in gebruik is bij de PGD. Kan eventueel uitgebreid worden.
 2. Scipio : wordt gebruikt door verschillende gemeenten om Drachten.
 3. Donkey Mobile wordt aanbevolen door de PKN. Alleen gericht op kerken.

Er is een adviesdocument opgesteld waarin de onderbouwing beschreven is waarom gekozen is voor de app Donkey Mobile. Deze kan worden aangevraagd bij Jan Zuiderveen. Donkey is het Engelse woord voor ezel n.a.v. het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het gaat niet om de ezel maar dit is het middel om in Jeruzalem te komen. Zo kan de app een middel zijn om meer met elkaar in verbinding te komen. Vervolg van de presentatie door Jan Willem ten Hove, van de werkgroep Gemeente opbouw. Vragen kunnen worden gesteld door het scannen van een QR code waarmee ee vraag gesteld kan worden die bij Jan Willem ten Hove op de laptop binnenkomt, vanuit de zaal en vragen kunnen beantwoord worden door het lezen van het adviesdocument. Het gebruik van de mobiele telefoon roept soms negatieve gevoelens op door de soms verslavende en asociale manier waarop ermee wordt omgegaan. Een plaatje laat zien dat iedereen 25 jaar geleden in de trein achter de krant zat. Een gemeentelid geeft aan dat zij goede herinneringen heeft aan de mooie gesprekken die gevoerd werden met een groepje vriendinnen op vakantie. Uit een filmpje blijkt dat zo’n 25 jaar geleden alle generaties het aanschaffen van een telefoontje niet nodig vonden. Het gebruik van social media is de laatste jaren gestegen. Het gebruik van meerdere platforms door de jeugd is gedaald en het gebruik van meerdere platforms door ouderen is gestegen. Vraag uit de kerkzaal : Zijn er in de zaal mensen zonder mobiele telefoon. Niemand steekt zijn hand omhoog. De manier van communiceren verschilt per generatie. Het gevolg hiervan kan zijn dat men elkaar niet meer begrijpt en communicatie irritatie oplevert. Als we ons verdiepen waarom generaties verschillend communiceren kan er weer wederzijds begrip ontstaan. Wat is er veranderd in het leven van Jan Willem ten Hove door de nieuwe technologie :

- Hij heeft ‘de Bijbel in 1 jaar’ gelezen wat hij anders niet zou hebben gedaan.
- De 40 dagen tijd app met muziek gebruikt ter voorbereiding van Pasen .
- De diensten vanuit de Oase en Zuiderkerk kunnen worden meebeleefd
  via You Tube.
- Er kan gemakkelijker iemand bemoedigd worden door muziek of een tekst te delen in moeilijke tijden.

Jan Willem ten Hove vraagt aan de gemeenteleden er over na te denken wat de nieuwe technologie hen heeft gebracht en bijgedragen of juist heeft afgedaan aan hun geloof en het omzien naar elkaar en dat te delen met degene die naast hem/haar zit.

Het doet een gemeentelid goed dat de manier van communiceren tussen de babyboomers en de generatie x bijna gelijk zijn.

Er wordt een filmpje getoond van de oprichter van de app Donkey Mobile die vertelt waarom hij een app voor de kerken heeft gemaakt. De kerk krimpt en de smartphone maakt een opmars. Zijn droom is dat kerkleden ervaren dat de kerkelijke gemeente verrijkt wordt door de gemeente app en de dingen die gemeenteleden doen net even sneller en gemakkelijker worden.

Jan Willem ten Hove geeft de mogelijkheden van de gemeente app aan :

- Gemeenteleden leren kennen.
- Informatie delen die in de gemeentegids staan
- Eenvoudig gemeenteleden op de hoogte brengen van nieuws
- Integreren van de Bijbel, dagelijkse Broodkruimels, livestream of podcast
- Promotie en sponsorwerving
- Agendabeheer van activiteiten
- Spontane actie en nodig mensen uit om naar toe te gaan
- Foto’s met elkaar delen
- Doneren aan de collecte of aan een bepaalde actie

Met een laptop en computer kan worden ingelogd en is alle informatie op een groot scherm te lezen. Dit is uniek voor de Donkey Mobile app. De app kan worden ingericht zoals u/jezelf wil en kunt u/jij alleen de informatie ontvangen die voor u/jouw van belang zijn.

Veiligheid en controle is erg belangrijk. In de app is alles geïntegreerd en op één plek te vinden. Er moeten afspraken worden gemaakt over wie toegang heeft/krijgt.

Vragen van gemeenteleden :

-Is de gemeenteapp een extra communicatie kanaal ?

Antwoord : De communicatie zoals die nu gaat kan geïntegreerd worden.

-Moet je je op de app abonneren ?
Antwoord : De app kan op de mobiele telefoon gedownload worden. Er moet een account worden aangemaakt en u/jij moet lid zijn van de PGD.

- Kan een uitnodiging worden gedeeld met iemand die geen lid is van de PGD.
Antwoord : Dit zou dan via bv. WhatsApp mogelijk zijn.

Hoe nu verder :

De handtekening is bijna gezet onder het contract. Er is een team van mensen nodig die de gemeenteleden gaat enthousiasmeren voor de app. Het is de bedoeling dat de app rond de zomer online zal worden gezet, en de officiële start zal op de startzondag zijn. Op de startzondag wordt ook gelegenheid aangeboden om vragen te stellen en is het mogelijk om hulp te krijgen bij het installeren en het gebruik van de app.

 

Pauze.

 

Er is nog een aantal vragen over de app binnengekomen die door Jan Willem ten Hove worden beantwoord :

- In hoeveel gemeenten draait de gemeente app Donkey Mobile.
Er zijn rond de 400 gemeenten die deze app al gebruiken.

- Paar vragen over het beheer.
Er moeten afspraken worden gemaakt over het beheer van de informatie door de verschillende groepen. Wie heeft het beheer en waarover.

- Wie zorgt voor de algemene informatie.
Het is een taak/mogelijkheid voor iedereen om de informatie door te geven aan degene die het beheer over de app heeft.

- Komt de app in plaats van de Geandewei ?
Het zijn twee verschillende soorten van communiceren. Er kan in de loop van de tijd wel worden nagedacht op welke manier de gemeenteleden het makkelijkst met elkaar kunnen communiceren. Momenteel is een kwart van de leden van de PGD niet betrokken bij de kerk en leest geen Geandewei. De PGD zou zich moeten concentreren op deze groep gemeenteleden met de nieuwe app.

-Is er een verbinding met de website van de PGD.
De gemeenteapp wordt gebruikt door bepaalde groepen en niet alle informatie zal hoeft op de website te staan. Wel  bv. aankondigingen van activiteiten en de kerkdiensten die de nieuwe bezoekers van de website makkelijker vinden.

-Wat zijn de kosten van deze operatie ?
In het eerste jaar zijn de kosten € 1858,-. De kosten voor de volgende jaren zijn afhankelijk van het aantal gebruikers. Het College van Kerkrentmeesters is akkoord gegaan met deze kosten.

-Hoe zit het met de beveiliging :
De app is alleen voor de eigen gemeenteleden die ook hun persoonlijke beveiliging in kan stellen.

-Is er al over nagedacht hoe iedereen bereikt kan worden.
Hier zijn wel ideeën over maar dat is een onderdeel voor het invoeringsteam. De app is waarschijnlijk een goede manier om jongeren te bereiken en mogelijk komen er weer meer jongeren hierdoor in de kerk. Geloven wordt echter niet alleen beleefd in de kerk maar iemand kan wel gestimuleerd worden om een dienst te bezoeken. Ideeën voor het bereiken van alle gemeenteleden kunnen worden doorgegeven aan de werkgroep Gemeenteopbouw.

-Wat voegt de app toe aan de persoonlijk zorg voor elkaar. De app kan worden gezien als een toevoeging om generaties makkelijker met elkaar in verbinding te brengen. Het is wel belangrijk dat de bezoekjes blijven bestaan.

Ale Groen bedankt Jan Zuiderveen en Jan Willen ten Hove hartelijk voor de inspirerende presentatie. Deze heeft wel wat los gemaakt  

 

Vragen/opmerkingen die opgeschreven zijn door gemeenteleden :

- Hartekreet : Verzoek om, ondanks de geldelijke tekorten, een opvolger te zoeken van ds. P. Smilde die volgend jaar met emeritaat zal gaan. Hiervoor zou een extra financiële actie kunnen worden georganiseerd. Deze oproep kan ook in de gemeente app worden gedaan.

- Wat houdt gastlid zijn in?
Ds. H. Engelsma beantwoordt deze vraag met :
Een gastlid is iemand die al lid is van één kerk maar hiernaast graag lid wil worden van de PGD. De PKN biedt de mogelijkheid om gastlid te worden. Ook als de partner van iemand lid is van de PGD kan men gastlid worden. Een tweede mogelijkheid om gastlid te worden is dat men lid is van een andere kerk waarvan het kerkgebouw op een te grote afstand staat van de woonplek. De kerkenraad moet hiervoor toestemming geven en van een gastlid wordt ook een financiële bijdrage verwacht. Aanvraag kan via het Kerkelijk Bureau worden gedaan. Als je niet gedoopt bent kun je wel vriend worden van de PGD. Als je in een andere gemeente woont maar wel graag betrokken wil zijn bij de PGD kun je ook vriend worden. Hierbij geldt ook dat er een financiële bijdrage wordt verwacht. Ds. H. Engelsma voegt nog toe dat naar zijn mening gastleden en vrienden van de PGD ook gebruik moeten kunnen maken van de app.

- Waarom wordt er bij de afkondiging van overlijden niet gezegd broeder of zuster maar ons gemeentelid.
Het aanspreken als broeder en zuster wordt in de PGD niet gedaan. Niet iedereen stelt dit op prijs.

- Beperkte openstelling van het Kerkelijk Bureau :
Het Kerkelijk Bureau is 2 uren op de woensdagen open. Er wordt steeds minder gebruik gemaakt van het Kerkelijk Bureau. De bemensing van het Kerkelijk Bureau wordt door vrijwilligers gedaan die soms een aantal uren aanwezig waren terwijl er niemand komt. In noodgevallen kan gebruik gemaakt worden van de professionele mensen van het Kerkelijk Administratie Bureau en/of via de mail van het Kerkelijk Bureau.

- Is het ook mogelijk om het Kerkelijk Bureau via de app te bereiken.
Dat is ook mogelijk.


Er zijn geen vragen meer en/of wensen over waar de kerkenraad zich mee bezig houdt.

Cor Staal sluit het formele deel van de gemeente-avond met een kort gedicht uit het liedboek :
Geschreven door Bara van Pelt. Een gedicht dat hem telkens weer weet te ontroeren:

 

Het is maar dat U het weet


Ik ben vandaag gevallen
op het grind van het wandelpad

Ik moest er zo van huilen
Heel mijn shirt was nat

Het is gelukkig over maar toch
het is dat U het weet

Dat ik zo erg gevallen ben
en dat ik Irma heet.

 

 

Ter afsluiting van de gemeente-avond is er gelegenheid voor een nazit met een hapje en drankje.

15 april 2024
voor verslag, Lena Minnema.

PGD – samenvattend verslag van de gemeenteavond op woensdag 15 november 2023 in De Oase.

Aanwezig:       naar schatting 150 personen.

De leiding was in handen van de voorzitter ad-interim, de heer Ale Groen.

Het programma:

 1. Opening door ds. Sijbrand Alblas
 2. Presentatie werkgroep Jeugd
 3. Presentatie werkgroep Gemeenteopbouw
 4. Pauze
 5. Pastorale herverdeling
 6. Toelichting voorstel wijzigingen Plaatselijke Regeling
 7. Promotie enquête werkgroep Communicatie
 8. Vragen
 9. Sluiting
 10. Nazit met een hapje en een drankje.

 

Ds. Alblas spreekt zijn waardering uit voor de hoge opkomst, voor de getoonde betrokkenheid bij diverse thema’s van gemeente-zijn. Hij heeft als Bijbelgedeelte Johannes 15 vers 9 – 17 gekozen, en vat dat na voorlezing samen in de opdracht “Blijf in mijn liefde”
De PGD is een geloofsgemeenschap en op een gemeente-avond als deze zijn we verbonden en willen we elkaar stimuleren om mooie dingen mee te maken.
Daarna gaat ds. Alblas voor in gebed. 

De presentatie van de werkgroep Jeugd wordt verzorgd door Paul Veenstra (jeugdouderling) en Sijbrand Alblas, jeugdwerker, beiden personen die net zijn begonnen met hun werkzaamheden voor de doelgroep jeugd. Zij stippen mogelijke vormen aan als een podcast, interviews, persoonlijke kennismakingen, dit om input te krijgen voor een visie. Ze geven aan te werken met de 3 stappen vanuit een bekend model:

 • Why: waarom doe je wat je doet, wat drijft je, wat is je overtuiging? Wat kun je betekenen voor het grote(re) geheel?
 • How: hoe doe je wat je doet, hoe kunnen we het zoutend zout zijn in deze wereld?
 • What: wat doe je precies, wat wordt/is het resultaat?

Zij hebben dit uitgewerkt op een A4-tje waarop dezelfde gespreksvragen aan ouderen én jongeren worden gesteld. Op elke tafel liggen daarvan exemplaren en daarmee kan de bezetting van elk tafeltje met elkaar in gesprek gaan.

De zaal krijgt de tijd om dit gesprek te voeren en daarna is er ruimte om plenair opmerkingen te maken. Daarvan wordt gebruik gemaakt en enige punten worden later met de zaal gedeeld; :

 • Musicals, daarvan hebben we er een tijdje geleden een aantal gehad en daaraan werkten alle leeftijdscategorieën mee. Bijzonder was ook dat de deelnemers na afloop lange tijd contact met elkaar hebben gehouden.
 • Geef kinderen meer ruimte in de eredienst, geef ze een rol, laat ze zichtbaar zijn, stop ze niet weg in een andere ruimte. Laat ze bv lector zijn.
 • Na de groep after-Alfa valt een gat, dan is er geen specifiek aanbod.
 • We praten veel over de jeugd, maar wat vindt de jeugd zelf?

Sijbrand Alblas meldt dat een aantal jongeren bezig is met het oprichten van een bandje maar dat ze nog naarstig op zoek zijn naar een drummer.
Ook wordt er opgemerkt dat:

 • jongeren ouderen mogen stimuleren. En de al eerdergenoemde podcast zou moeten worden gepromoot via het kerkblad.
 • er veel respect is voor alles wat er wordt georganiseerd in De Oase maar Drachten is groter, kijk ook breder ajb.
 • er meer variatie in diensten kan worden gebracht: kerkdiensten, jeugddiensten, welkomdiensten, en dergelijke. De stichting Present werkt veel samen met mensen van de Royal Mission School 

Baukje de Boer verzorgt de presentatie van de Gemeenteopbouw, een werkgroep die naar ze zegt op haar lijf is geschreven. Zij geeft aan dat De Oase en aantal jaren geleden een bloeiende en groeiende wijk was en dat de werkgroep die situatie graag weer terug wil winnen.
Gemeenteopbouw is een breed begrip, de werkgroep richt zich op de leeftijdscategorie 25-50+. Zij probeert uit alle wijken mensen te selecteren en hen te interviewen. De werkgroep wil een klankbord zijn voor die doelgroep.
Inmiddels zijn er 75 interviews gehouden en eind november komt daarvan de eerste evaluatie. Op voorhand is al duidelijk dat de geïnterviewden zich gezien en gehoord voelden. Maar hun inbreng vraagt een vertaling, wat wil die middengroep graag?

In grote lijnen is het verschil tussen generaties te onderscheiden als hoofd, hart en handen. Ouderen leven over het algemeen meer vanuit de ratio en van daaruit worden geloofs- en zingevingsvragen geduid.  De midden generatie gaat meer met elkaar aan de slag, die wil het geloof voelen en ervaren.

Ook deze werkgroep zet de aanwezigen aan het werk, ze heeft een interactieve werkvorm gekozen waarvan een stencil de tafeltjes is gelegd. In het midden van dat A4-tje staat een gesprekswolk waarin mensen hun droom voor de PGD over 5 jaar kunnen verwoorden….
Daarmee gaan de tafels met elkaar in gesprek en na een minuut of tien wordt de droom door één van de aanwezigen als volgt verwoord: over 5 jaar zie ik een kerkelijke gemeente die midden in de maatschappij staat, die de liefde van Christus uitstraalt voor jong en oud en die binnen en buiten de kerkdeuren actief is.

Na de pauze krijgt ds. Peter Smilde het woord om uitleg te geven over de verdeling van het pastoresteam gemeente breed.
Drie vrij recent in dienst getreden kerkelijke werkers krijgen de ruimte om zich persoonlijk voor te stellen: Nicolien Bergsma, Ytje Hinke Attema en Saakje Hoekstra.
Per deelgebied geeft ds. Smilde via een kaartje op de beamer een toelichting op de pastores die daar werkzaam zijn.

Vanuit de zaal wordt gevraagd naar de werkdruk bij de pastores, is dit een eerlijke verdeling? Ds. Smilde antwoordt dat de werkdruk hoog is, maar dat we een team van pastores hebben dat bevlogen is en elkaar helpt als iemand werkdruk als te hoog gaat ervaren.
Per pastor heeft de PGD meer pastoranten dan het gemiddelde dat de PKN voorschrijft maar desondanks is geprobeerd de verdeling zo eerlijk mogelijk te maken. Aanvullend licht hij nog toe dat een kerkelijk werker meer tijd beschikbaar heeft voor pastoraat dan een predikant.

Het volgende agendapunt is een toelichting op de aanpassing van de Plaatselijke Regeling door de voorzitter van de avond, Ale Groen.
Hij geeft aan dat in de kerkorde en de ordinantiën zaken zijn geregeld als bij voorbeeld de taken van de kerkenraad en de vermogensrechtelijke aangelegenheden. Maar de details van het regelen van de werkzaamheden van een plaatselijke kerk zijn beschreven in een plaatselijke regeling.
De aanpassing die nu in voorbereiding is, is een beperkte wijziging; zoals in het beleidsplan is aangegeven is de bestuurlijke gang van zaken onderwerp van evaluatie in één van de volgende jaren.
Voorgestelde aanpassingen:

 1. het quorum, voorstel per 1/1/2024 bepalen op 30
 2. de werkgroepen: voorstel toevoegen de werkgroep Gemeenteopbouw
 3. het stemrecht, voorstel (kort samengevat) belijdende leden en doopleden stemgerechtigd te maken. Ook vrienden worden daarbij betrokken.

Onze Plaatselijke Regeling zoals die is vastgesteld in september 2021 staat op de site en vanaf 23 november is daar ook het nu voorliggende voorstel te vinden, voorzien van een uitgebreide toelichting. Gemeenteleden die hierop willen reageren worden verzocht dat te doen vóór 24 november a.s. want dan kunnen die reacties worden meegenomen naar de vergadering van de Grote Kerkenraad van 4 december a.s.

Opmerkingen vanuit de kerkzaal:

 • jammer dat deze aanpassing nu wordt gebracht en niet van tevoren aan de gemeente kenbaar is gemaakt;
 • vrienden komen van buiten, hebben rechten maar moeten dat dezelfde zijn?

Hierna krijgt de werkgroep Communicatie de ruimte om een toelichting te geven op de enquête die zij deze maand houdt rond de vraag “Wat vindt u van de website?”
Het is een korte enquête van de webmasters die graag van iedereen willen weten wat de bevindingen zijn van de site en welke ideeën er zijn met betrekking tot verbeteringen.

En last-but-not-least krijgen de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen:

 • vraag om een discussie / enquête over de vorm van viering van het Heilig Avondmaal. Bij de vragensteller leeft het idee dat dat er maar wat bijhangt in een eredienst. Een ander gemeentelid zegt de voorbereiding op de zondag eraan voorafgaand te missen. Ale Groen stelt voor deze punten door te geven aan de werkgroep Vieren.
 • ook bij de PGD wordt al veel online gedaan maar ouderen hebben daar moeite mee, reden waarom er wordt gevraagd om op z’n minst ook alle informatie via Geandewei kenbaar te maken.
 • Opmerking: ga meer mixen, betrek de jeugd meer bij de ouderen, ook bij voorbeeld bij het werken met de website. We kunnen elkaar helpen.
 • Waarom is de eerste collecte in de diensten niet altijd bestemd voor de Diaconie? En waarom volgen we in Drachten niet het landelijke collecte-rooster?
 • Het geluid in de Zuiderkerk is niet te verstaan. Als je daarnaar vraagt wordt er gezegd dat er een nieuw systeem is geïnstalleerd. Maar in De Oase is het altijd goed en in de Zuiderkerk bijna elke week niet. 

Aan het eind gekomen van de agenda, sluit de voorzitter deze gemeente-avond met het Avondgebed van Gezang 246.

Daarna wordt er in de ontmoetingsruimte een hapje en een drankje geserveerd en is er ruimte om nog even na te praten.

24 november 2023
voor verslag, Tett Vaatstra.

 

 

 

 

 

Op de gemeentevergadering waren plm. 225 personen aanwezig.

1. Welkom en opening

Sandra Tromp, de voorzitter van de kerkenraad, heet een ieder van harte welkom. Het echtpaar Alblas wordt speciaal hartelijk welkom geheten.Fijn dat er boven verwachting veel gemeenteleden aanwezig. Hierdoor moesten er extra stembriefjes worden afgedrukt. Voor het stemmen zal vanavond gebruik worden gemaakt van stembriefjes i.v.m. de mogelijkheid via een volmacht een stem uit te brengen, zoals in de Plaatselijke Regeling staat beschreven.
De gemeentevergadering wordt live uitgezonden via de kerkomroep en er blijft de mogelijkheid de gemeentevergadering op een later tijdstip te bekijken.

Peter Smilde opent deze belangrijke gemeentevergadering met de tekst waarmee Ageeth de Vries vanochtend het overleg van het team van pastores heeft geopend nl. Mattheus 4 : Kom, volg mij. Letterlijke betekenis ‘Hier achter mij’.
De discipelen worden gevraagd Jezus te volgen, achter Hem aan te gaan.
Het werk van de beroepingscommissie is ook een vorm van vissen geweest en ze zijn met een behoorlijke vis bij de gemeenteleden van de PGD gekomen.
We mogen samen achter Jezus aan gaan om vissers van mensen te worden.
Soms moeten we dan ook dingen achter ons laten en open staan voor nieuwe dingen en nieuwe mensen.
We zingen lied 531 : ‘Jezus die langs het water liep’.
Vervolgens vraagt Peter Smilde in gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

2. Verslag van de beroepingscommissie door Johan Mulder en het verhaal van Esther Akkerman.

Johan Mulder, de voorzitter van de beroepingscommissie, geeft aan het fijn te vinden dat er zoveel mensen aanwezig zijn.
De toelichting van Johan Mulder is als bijlage aan dit verslag toegevoegd.
Vóóraf aan deze gemeentevergadering heeft er een gesprek plaats gevonden tussen de sollicitatiecommissie voor een jeugdwerker en ds. S. Alblas.
Er is overeengekomen dat ds. S. Alblas, naast de 0,7 fte als predikant voor de periode van twee jaar voor 0,3 fte aan de slag zou kunnen gaan als jeugdwerker.
Hierna vertelt Ester Akkerman over haar eigen ervaring in de periode in de beroepingscommissie. Ze voelde dit als een grote verantwoordelijkheid.
Er is veel informatie opgezocht en er zijn vele mooie preken beluisterd.
Met een aantal andere commissieleden is Esther Akkerman naar Ameland geweest om een dienst van ds. Alblas mee te maken.
De volgende dag hebben zij hun goede ervaring enthousiast gedeeld met de andere leden van de beroepingscommissie.
Er is toen besloten om het echtpaar Alblas uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek in Drachten. Esther Akkerman heeft de echtgenote van ds. S. Alblas op de fiets rondgeleid in Drachten en haar zo veel mogelijk laten zien wat voor belang zou kunnen zijn voor een gezin met jonge kinderen.
De leden van de beroepingscommissie werden steeds enthousiaster over het echtpaar Alblas en toen het bericht kwam dat zij wel naar Drachten wilden komen voor een verdere kennismaking, heerste er grote blijdschap.
Op 12 juni volgde een goed gesprek tussen het team van Pastores en ds. S. Alblas. In de hierop aansluitende vergadering van de Grote Kerkenraad stemden alle leden van de Grote Kerkenraad in met het voordragen van ds. Alblas aan de gemeenteleden als te beroepen predikant.
Esther Akkerman sluit haar verhaal af met een aantal regels uit een lied van
Sela : ‘De wind steekt op de wind steekt op. Waar zij waait leeft Uw kerk weer op. Het vuur laait op het vuur laait op. Het vuur van liefde voor God!’.

 

4. Kennismaking met ds. S. Alblas aan de hand van foto’s :

Ds. S. Alblas begroet de gemeenteleden en geeft aan het bijzonder te vinden dat er zoveel mensen aanwezig zijn.
Een groot verschil tussen Ameland en Drachten is dat Ameland 3500 inwoners heeft en de Protestantse Gemeente te Drachten bestaat uit 5000 gemeenteleden.
1e foto : ds. S. Alblas en M. Alblas.
2e foto : Dochter Hannah van 4 jaar en zoon IJsbrand van 7 jaar die naar Damwoude gaat naar het bijzonder onderwijs i.v.m. zijn autisme.
3e foto : Marjanne met een zelf gemaakt schilderij. Zij heeft de opleiding docent beeldende kunst en vormgeving gedaan. Zij is opgegroeid in Schoonrewoerd, een klein dorpje bij Utrecht in een christelijk gezin.
4e foto : Marjanne houdt zich nu bezig met het maken van knutselboxen en souvenirs van afvalmaterialen en geeft workshops met afvalproducten.
5e foto : Marjanne is begonnen op Ameland op de kaasboerderij. Zelf kaas en ijs gemaakt. Anderhalf jaar geleden is ze hiermee gestopt.
6e foto : Het ‘Mens erger je niet’ spel gemaakt van yoghurt emmertjes.
Op de emmertjes zijn gespreksvragen geschreven waarmee men met elkaar in gesprek gaat en verbinding maakt.
Ook worden er weekenden georganiseerd waar men op nieuwe manieren met elkaar in verbinding kan komen en in gesprek te gaan.
Op dit moment is Sijbrand Alblas voor 40% als gemeentepredikant en voor 60% aangesteld als pionier op Ameland. Er wordt door Bijbelverhalen geprobeerd op een nieuwe manier verbinding met mensen te maken.
7e foto : Bevestigingsdienst in de Lier door zijn vader. Ds. S. Alblas komt uit een  domineesgezin en is rond de tien keer verhuisd.
Opleiding gehad in Leuven, Antwerpen via Houten in Utrecht gekomen waar hij zijn echtgenote heeft leren kennen in het studentenhuis.

Zijn tweede gemeente is, tot op dit moment, op Ballum op Ameland.
8e foto : De regenboog op het strand wat wel op een heilige plek lijkt.
De regenboog staat symbool voor het geloof, hoop en vertrouwen op God.
Er is een periode geweest dat hij kanker kreeg maar hier gelukkig weer van hersteld is. Op zijn ziekbed heeft hij ervaren dat God hier ook bij aanwezig was.
JHWH de Godsnaam is ook het geluid van de ademhaling.
9e  foto : een afbeelding waar een eend en/of een konijn in kan worden gezien.
Deze afbeelding laat zien dat gemeenteleden op verschillende manieren tegen zijn/haar geloof aan kan kijken. Het is belangrijk om elkaar hierin te inspireren en te respecteren.
10e foto : Het gezin Alblas in een bootje op Ameland en ze willen graag op het bootje stappen om naar Drachten te komen.
Wat trekt hen aan in Drachten : bezieling en passie over de gemeente en het geloof, respect voor de verschillen en hoe hier mee wordt omgegaan.
Ds. Alblas wil graag samen op zoek gaan naar mogelijkheden om de PGD te laten groeien en te zoeken naar waar we als gemeenschap blij van worden en waar men zich thuis en veilig voelt.


5. Gelegenheid voor de aanwezigen tot het stellen van vragen

Eén van de gemeenteleden herkend de echtgenote van ds. Alblas uit een artikel in de krant ‘Meer’ en wenst hen veel sterkte toe.
Een ander gemeentelid vertelt over hun vakantie op Ameland waarbij hun kinderen vroegen om naar de kerk te gaan en heet het gezin Alblas van harte welkom.
Een gemeentelid vraagt naar de kleur van ds. Alblas.
Deze vraag is ook gesteld in de ontmoeting met het team van pastores.
Als er een kleur genoemd moet worden zou dat de kleur rood zijn. Rood is de kleur van de Geest. Ds. Alblas is gegrepen door de Geest en door de verhalen uit de Bijbel. Het gaat hem om de liefde van Christus uit te dragen dat in kan in verschillende kleuren en vakjes zijn. 
Een gemeentelid wil het echtpaar wijzen op de prachtige ronde lampen in de Zuiderkerk. Als je de ogen een beetje dicht knijpt lijkt het net of Gods straal op het echtpaar straalt en wenst hen de zegen van de Heer toe.
Er zijn geen vragen meer en het echtpaar wordt hartelijk bedankt voor hun verhaal. Hierna verlaat het echtpaar de kerkzaal aangezien er nu gestemd mag worden door de aanwezige gemeenteleden.


6. Stemmen

Iedereen heeft een stembriefje gekregen en ook voor de volmachten heeft men een stembriefje gekregen. Sjouke Faber, Hennie Wester en Marijke Brouwer zijn gevraagd voor de stemcommissie. Zij halen de stembriefjes op.

7. Tellen van de stemmen

Uitslag van de telling :
Er zijn 233 geldige stemmen uitgebracht waarvan 231 vóór het uit brengen van het beroep op ds. S. Alblas hebben gestemd.
Ds. Alblas en zijn echtgenote worden met applaus weer de kerkzaal binnengehaald.
Ds. S. Alblas bedankt iedereen voor het vertrouwen in hen en graag tot ziens.

 

8. Sluiting door Ale Groen

Ale Groen sluit de gemeentevergadering af met het uitspreken van een gebed waarin ook het lied ‘Tel uw zegeningen één voor één’ aan wordt gehaald en waarin wordt gevraagd om een zegen en wijsheid voor het echtpaar Alblas die nu hun definitieve keuze moeten maken.
En de passende zegenbede van de Regenboog :
Ik zegen je met rood van de passie,
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt, dat je leeft!
Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon,
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.
Ik zegen je met geel van narcissen,
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.
Ik zegen je met groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.
Ik zegen je met blauw van water,
om af te spoelen wat mis gaat
en waar je op stukloopt in het leven.
Ik zegen je met paars, dat als een
mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.
Ik zegen je met Gods licht,
waarin alle kleuren samensmelten
en wij thuiskomen in wie wij zijn.
Amen.

 

De gemeenteavond wordt afgesloten met het nuttigen van een hapje en drankje.

 

Het verslag is vastgesteld op 10 juli 2023 in de Kleine Kerkenraad

Mw. S. Tromp, voorzitter Kerkenraad PGD    

 

 

Bijlage bij het verslag van de gemeentevergadering op 20 juni 2023.

Toelichting op de voordracht van de beroepingscommissie om ds. Sijbrand Alblas, predikant en pionier bij de Hervormde Gemeente op Ameland, te beroepen tot predikant voor de PGD.

Op 2 november 2022 is de beroepingscommissie bestaande uit Jellie Douma, Esther Akkerman, Marian Poort, Arjan Boven, Geert v.d. Meulen, Albert de Vries, Maarten Rijken, Cor Staal en ondergetekende geïnstalleerd. Een brede samenstelling met leden afkomstig uit alle wijken van Drachten, met een zwaartepunt uit de wijken Oost en West, alwaar vooreerst het aandachtsgebied van de te beroepen predikant zal liggen. De commissie heeft ook dankbaar gebruik mogen maken van de kennis van ds. Harmen Engelsma, ons toegewezen als consulent.

De opdracht van de kerkenraad aan de beroepingscommissie, verwoord in de instellingsbrief, was, in hoofdlijnen, op zoek te gaan naar een kandidaat voor 0,7 FTE en één die past binnen de modaliteit Midden Orthodox. Daaraan gekoppeld werd de opdracht meegegeven om allereerst tot een uitgewerkte profielschets te komen, die ter instemming aan de kerkenraad moest worden voorgelegd.

Tijdens onze eerste bijeenkomsten is ds. Harmen Engelsma een aantal keren aanwezig geweest om ons van procedurele informatie te voorzien en tips te geven over de te volgen kerkelijke procedures waar we rekening mee moesten houden.  

Vervolgens hebben we ons in eerste instantie beziggehouden met het opstellen van het gewenste profiel van de te beroepen predikant, rekening houdend met de opdracht die we hebben meegekregen van de kerkenraad. Dit heeft geleid tot een profielschets voor de te beroepen predikant, die op 6 februari jl. is geaccordeerd door de kerkenraad.

Deze profielschets luidt als volgt:

Profielschets Predikant

Wij zoeken een gelovige predikant, ervaren, modern, midden-orthodox, die:

 • Tijd en aandacht neemt voor het pastoraat, óók voor de jongere generatie en de middengroep (30-50 jaar);
 • De samenleving ook in de kerk kan brengen / ermee verbinden;
 • Het Evangelie/ de boodschap op een eigentijdse manier weet te vertalen naar de praktijk;
 • Gemeente en vrijwilligers, vanuit de Bijbel, enthousiast weet toe te rusten en te inspireren in geloof en bemoediging van elkaar;
 • Daarbij niet alle taken naar zichzelf toetrekt, maar ook vrijwilligers kan mobiliseren en ruimte geven om verantwoordelijkheid te dragen, passend bij zijn/ haar talent;
 • Die bruggen weet te bouwen en de onderlinge verbanden weet te versterken en daarmee bijdraagt aan de eenwording van één PG Drachten;
 • Oog heeft voor het verenigen van generaties;
 • Goed kan samenwerken in een team, ruimte geeft aan anderen en de samenwerking opzoekt;
 • Anderen weet mee te nemen in een proces van verandering, vernieuwing en het opbouwen van de gemeente;
 • Initiatief durft te nemen als het gaat om cultuurverandering.

 

Kortom, wij zoeken een:

 • Predikant, fris en jong van geest, die de Geest in de gemeente verder weet aan te wakkeren, om zodoende de gemeente weer op te bouwen en te laten opbloeien;
 • Verbinder, organisatorisch en communicatief sterk;
 • Teamworker met humor en relativeringsvermogen;
 • Gemeenteopbouwer/

 

Op basis van dit goedgekeurde profiel is een voorlopig werkplan opgesteld en zijn advertenties en oproepen geplaatst op de PKN-site, in de Geandewei en in Reliwerk en is de gemeente gevraagd namen aan te leveren. Tevens hebben we, zoals te doen gebruikelijk, een lijst van mogelijk geschikte kandidaten opgevraagd bij het kerkelijk centrum van de PKN in Utrecht. 

De “opbrengst” van deze acties hebben geleid tot het volgende resultaat:

 • 52 namen ingediend door de gemeente (36 unieke namen), 2 sollicitaties en een lijst met 12 namen via Utrecht;
 • Al deze namen zijn door de commissie stuk voor stuk besproken en onderzocht op passend in het profiel;
 • Op basis van dit onderzoek zijn 11 van de genoemde kandidaten benaderd, die alle hebben aangegeven niet beschikbaar te zijn op 1 sollicitant na, nl. ds. Sijbrand Alblas van Ameland.

 

Nadat online preken van ds. Alblas door de beroepingscommissie zijn beluisterd, zijn een viertal leden op 23 april jl. naar Ameland geweest om een preek van ds. Alblas live te horen, terwijl andere leden deze dienst online hebben beluisterd. De lunch aangeboden in huize Alblas, met kennismaking en verdiepende gesprekken, gaf een goed beeld en vergrootte het enthousiasme van de beroepingscommissie nog meer.   

Vervolgens is er op 6 mei jl. een afspraak met ds. Sijbrand Alblas en zijn vrouw Marjanne in Drachten gepland om met elkaar verder te praten over de vacature en de invulling ervan binnen de PGD. Na een gezamenlijke lunch en kennismaking met de gehele beroepingscommissie heeft een van de leden van de commissie Marjanne Alblas een rondleiding op de fiets door Drachten gegeven. De overige commissieleden zijn met ds. Alblas in gesprek gegaan waarbij naast een aantal praktische zaken gesproken is over zaken als geloofsbeleving, het opgestelde profiel, waarom hij voor het vak van predikant heeft gekozen en zeker niet in de laatste plaats waarom hij naar PG Drachten heeft gesolliciteerd en wat zijn beeld van de PGD is. Verder is ook stilgestaan bij huisvesting en de omvang van de vacature.

Tijdens de beide ontmoetingen heeft ds. Alblas ons overtuigd dat hij in staat is om een gemeente als de onze mee richting te geven, te inspireren, te verbinden, met andere woorden de gemeente verder op te bouwen en te laten bloeien. 

Het is goed om te benoemen dat er in overleg met de voorzitter van het CvK toegezegd is dat er samen met het gezin gekeken gaat worden naar een passende woonruimte, die door de kerk gekocht of gehuurd zal worden als pastorie en aan de familie Alblas (door)verhuurd gaat worden. Dit mede omdat wij als gemeente de plicht hebben voor passende huisvesting te zorgen. Daarnaast heeft ds. Alblas geïnformeerd naar de tijdelijke vacature van kerkelijk werker voor de jeugd. Deze vraag had betrekking op het feit dat Marjanne Alblas haar betaalde werkzaamheden door de verhuizing moet opgeven en ze op zoek zal moeten gaan naar een andere invulling, waardoor er tijdelijk een teruggang in het gezinsinkomen ontstaat. Na overleg met de voorzitter van het CvK is het aanbod gedaan om ds. Alblas, naast zijn aanstelling voor 0,7 fte, gedurende 2 jaar een tijdelijke uitbreiding aan te bieden voor 0,3 fte, nog nader in te vullen. (toelichting dat wij als beroepingscommissie niet gaan over de invulling van de vacature jeugdwerker, hoewel wij van mening zijn dat dit een prima keuze zou zijn.)

De beroepingscommissie is in totaal 18 keer bij elkaar geweest sinds 4 november jl. en is unaniem van mening dat we met ds. Sijbrand Alblas de kandidaat hebben gevonden die we zochten en die uitstekend past in het opgestelde profiel. 

Als commissie willen wij tenslotte onderstrepen dat wij heel erg enthousiast zijn over ds. Alblas: 

 • Wij zien in hem een open en toegankelijk persoon;
 • Heeft eigentijdse preken;
 • Staat, vanuit de bijbel,midden in de gemeente en samenleving;
 • Heeft ervaring met opbouw en samenwerking binnen een gemeente in verandering/opbouw
 • Is een verbinder
 • Heeft ervaring met het motiveren en stimuleren van vrijwilligers, ook voor het pastoraat

Wij zijn verheugd dat de Algemene Kerkenraad van de PGD ook enthousiast is en onze voordracht op 12 juni jl. heeft overgenomen.

Concluderend:

De beroepingscommissie van Protestantse Gemeente Drachten adviseert de gemeente van harte om het voorstel van de kerkenraad over te nemen en ds. Sijbrand Alblas, momenteel voorganger en pionier bij de Hervormde Gemeente op Ameland, te beroepen als nieuwe predikant te Drachten voor 0.7 fte met een tijdelijke aanvulling voor 2 jaar van 0,3 fte omvang.

 

Ik wens u, mede namens de leden van de commissie wijsheid en zegen toe bij uw besluitvorming en hoop dat wij u voldoende hebben overtuigd met de voordracht van ds. Alblas.

 

Er zijn iets meer dan honderd personen aanwezig.

Welkom/Opening :

Sandra Tromp, de voorzitter van de kerkenraad Protestantse Gemeente te Drachten, heet een ieder van harte welkom op deze gemeente-avond en spreekt de wens uit dat het een vruchtbare gemeenteavond mag zijn.
Vervolgens leest Sandra Tromp uit Johannes 20 de verzen 30 en 31.
Jezus is de Messias en de zoon van God. We hebben de belofte dat we in Jezus naam leven ontvangen als een geschenk van God.
Sandra Tromp gaat voor in gebed met de eigen woorden van het ‘Onze Vader’ van de op eerste Paasdag overleden Huub Oosterhuis.
Voor de pauze komt een aantal punten aan de orde en na de pauze is er gelegenheid om informatie in te winnen bij de tafels van alle werkgroepen.

Informatie over beroepingswerk, toelichting Johan Mulder

Johan Mulder, voorzitter beroepingscommissie, geeft aan dat hij i.v.m. de  vertrouwelijkheid niet alles kan zeggen. De beroepingscommissie is begin november 2022 begonnen door eerst kennis met elkaar te maken. Vervolgens is er een profielschets opgesteld die door de leden van de Grote Kerkenraad op 6 februari 2023 is vastgesteld. Er is een advertentie geplaatst waarop 2 sollicitanten hebben gereageerd. Hiernaast zijn er 50 namen van voorgangers door 35 gemeenteleden aan de beroepingscommissie doorgegeven en hierbij ook een aantal  steunbetuigingen.
Johan Mulder bedankt hartelijk voor de ontvangen steunbetuigingen.
Er is een selectie gemaakt uit de namen en er zijn personen aangeschreven of ze bereid zijn om met de beroepingscommissie in gesprek te gaan.
Volgende week zullen er gesprekken plaats vinden met een aantal personen.
De beroepingscommissie zal de beroepingsprocedure in alle rust uitvoeren.
Vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze toelichting :
a. Een gemeentelid geeft aan dat hij geschrokken is van de vele functie eisen.
Johan Mulder antwoordt dat er gekozen is voor een breed inzetbare predikant.
b. Er zijn in de afgelopen paar jaar 3 predikanten vertrokken en er zijn twee
    kerkgebouwen verkocht. Dan zou er toch meer mogelijk moeten zijn dan de
    0,7 fte voor de nieuw te beroepen predikant.
De opdracht die de beroepingscommissie heeft gekregen van de leden van de Grote Kerkenraad is om een predikant voor 0,7, fte te zoeken.
Cor Staal, de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, geeft aan dat er een meerjarenbegroting is opgesteld om ervoor te zorgen stabiel te blijven in de uitgaven. Er moet ook geld beschikbaar blijven voor tegenvallers en calamiteiten zoals bv. de tegenvallende energiekosten.

c. In een krantenartikel wordt opgeroepen meer te investeren in predikanten
en worden gemeenteleden gevraagd financieel hier in bij te dragen.
De actie Kerkbalans 2023 heeft een meevaller opgeleverd van € 20.000,-.
Dit bedrag zal worden gebruikt voor het pastoraat in de PGD.

2. Organisatie model 1 PGD, toelichting Cor en Ale

Cor Staal: Dit punt komt aan de orde n.a.v. de zorgen die gehoord worden over de nieuwe organisatiestructuur.
In de oude situatie was er een Algemene Kerkenraad, 4 wijkgemeenten, de Grote Kerk en de Schakel. Elke wijkgemeente had een predikant.
Deze situatie was financieel niet meer haalbaar.
In de nieuwe situatie is er een Grote Kerkenraad, een Kleine Kerkenraad en een aantal werkgroepen en twee colleges.
Naast de werkgroep Pastoraat zijn in de deelgebieden taakgroepen Pastoraat en naast de werkgroep Vieren zijn er taakgroepen Vieren voor de Oase, Zuiderkerk en de Grote Kerk.
In de werkgroepen zitten 35 ambtsdragers waarvan een aantal ambtsdragers in meerdere werkgroepen zitting hebben. Er hebben 12 gemeenteleden zitting in een werkgroep. In verhouding is het aantal gemeenteleden te beperkt.
Veel gehoorde opmerkingen en zorgen zijn :
Een te complexe organisatie; we moeten nu alles hetzelfde doen; verliezen van eigenheid en herkenbaarheid; geen stem en invloed te hebben.
Mogelijke bestuurlijke oplossingen :
- Op de terreinen van Vieren en Pastoraat meer ruimte bieden aan de
  verschillende wensen, behoeften en gewoonten zoals ook in het concept
  beleidsplan zijn beschreven.
- Breed waar het breed moet zijn, smal waar het kan.
  De werkgroepen een breed mandaat geven om zelf  besluiten te nemen.
  Niet alles hoeft in de deelgebieden hetzelfde te zijn.
Aan de gemeenteleden wordt gevraagd :
- Actieve betrokkenheid bij het werk in de PGD en hun stem te laten horen.
- Minder consumentengedrag en zich beschikbaar stellen aan de gemeente.

Vragen en opmerkingen :
Vraag : Er wordt gesproken over vier identiteiten : de Schakel, de Grote Kerk, de Oase en de Zuiderkerk. Hoe krijgt de eigen identiteit vorm in de Oase en in de Zuiderkerk?
Antwoord : De discussies en onduidelijkheden over het profiel van de Oase en Zuiderkerk worden voornamelijk bij de werkgroepen Pastoraat en Vieren ervaren. De taakgroepen krijgen meer mogelijkheden om zelf besluiten te nemen. In de verschillende werk- en taakgroepen zijn ambtsdragers en gemeenteleden uit alle deelgebieden vertegenwoordigd.

Opmerkingen : Er wordt een visie gemist en de taak van de kerkenraad is om sturing te geven. In het conceptbeleidsplan, dat op deze gemeenteavond ook aan de orde zal komen, staan deze punten beschreven.

 1. Conceptbeleidsplan, toelichting door Douwe de Boer

  Met een aantal mensen is het conceptbeleidsplan opgesteld maar ‘t’ is mei sizzen net te dwaan’ dus geen woorden maar daden.
  Het conceptbeleidsplan staat op de website van de PGD vermeld en er zijn gedrukte exemplaren in de kerkgebouwen aanwezig.
  Een groot aantal gemeenteleden geeft aan het beleidsplan al te hebben gelezen.
  Uit de cijfers blijkt dat in de afgelopen 10 jaar :
  Het ledental met 30 % is afgenomen; De kerkelijke bijdrage met plm.
  € 300.000,- is afgenomen; De bijdrage per lid is redelijk stabiel gebleven nl. plm. € 140,-. ; dat er twee kerkgebouwen zijn afgestoten; Het aantal predikanten en kerkelijk werkers is van 9,25 fte naar 4,4 fte gegaan.
  Doel van het beleidsplan is om richting aan te geven waar de kerkenraad, de werkgroepen en de gemeenteleden aan kunnen werken in de komende tijd.
  Er zijn zeven uitdagingen geformuleerd waarmee een ieder aan de slag moet om te werken aan een vitale kerk en levendige gemeente volgens de visie, de verbondenheid met God, elkaar en met anderen en de bestuurlijke organisatie.

  Uitdaging 1 : De PGD formuleert een inspirerende en breed gedragen visie waarbij ‘eenheid in verscheidenheid’ centraal staat.
  Bestuurlijk is er 1 PGD maar de uitvoering mag veelkleurig zijn.

  Uitdaging 2 : Er moet naar worden gestreefd dat jongeren en middengroepen zich thuis voelen en betrokken zijn in de PGD.
  Hiervoor is een werkgroep Jeugd en een werkgroep gemeenteopbouw ingesteld. Er is 0,5 fte beschikbaar voor een jeugdwerker en 0,3 fte voor gemeenteopbouw.

  Uitdaging 3 : Meer pastorale zorg van en voor gemeenteleden en in het bijzonder voor de groeiende groep ouderen.
  In de afgelopen jaren is het aantal ambtsdragers steeds gedaald.
  Het voorstel is pastoraat van onderaf te organiseren met teams en secties.
  Ook zou de werkgroep Pastoraat een meer coördinerende rol naar de taakgroepen Pastoraat moeten krijgen en de taakgroepen meer ruimte om eigen keuzes te maken in het betreffende deelgebied.
  De gemeenteleden moeten meer uitgedaagd worden om financieel bij te dragen aan uitbreiding van de fte’s zoals bij de actie Kerkbalans 2023.

  Uitdaging 4 : Gemeenteleden weer het gevoel geven dat ze erbij horen.
  Het vertrek van 3 fulltime predikanten, het sluiten van twee kerkgebouwen, de coronacrisis, de terugloop van gemeenteleden en de nieuwe bestuurlijke organisatie hebben er toe geleid dat gemeenteleden zich ontheemd voelen.
  Op deze gemeenteavond kan worden meegedeeld dat per 1 mei 2023 kerkelijk werker Nicolien Bergsma-Wolters voor 0,7 fte is aangenomen voor het pastoraat in deelgebied Noord. Applaus !

  Uitdaging 5 : Meer missionair worden, naar buiten gericht in daad en woord.
  - Het is wel belangrijk dat de interne organisatie eerst op orde is.
  - De Zuiderkerk zou een soort buurtcentrum kunnen worden.
  - Er moet samengewerkt worden met andere kerken.
  - Uitbouwen van de Groene Kerk en verduurzaming van alle kerkgebouwen.

  Uitdaging 6 : Een bestuur dat dichterbij de gemeenteleden staat en slanker en slagvaardiger is.
  - Het huidige bestuursmodel evalueren, eventueel aanpassen binnen de regels
  van de kerkorde.
  - Helderheid geven wat de taken en bevoegdheden van de werkgroepen zijn.
  - Het twee keer per jaar organiseren van gemeente avonden.

  Uitdaging 7: Meer aandacht voor het werven en ondersteunen van vrijwilligers en ambtsdragers.
  - Gemeenteleden persoonlijke benaderen werkt het beste.
  - Het bieden van flexibiliteit in bv. het ambtstermijn of vrijstelling van taken. 
  - Vrijwilligers autonomie geven.
  - Personen worden vaak vrijwilliger om bij een groep te horen of een hobby te
    kunnen delen.

  Tenslotte :
  - Vanaf nu kunnen de kerkenraden, colleges, werk- en taakgroepen aan de slag
    met de in het conceptbeleidsplan genoemde actiepunten.
  - De doelstelling te werken met een sluitende begroting kan worden gerealiseerd
    door kosten te verlagen en door gerichte acties om de inkomsten te verhogen.

  Vragen en opmerkingen :
  - Verzoek om bij uitdaging 2 het werven van een jeugdouderling toe te voegen.
  - Verzoek bij uitdaging drie naast pastorale zorg, diaconale zorg toe te voegen.
  - Verzoek bij uitdaging drie het derde bolletje bij de actie :
    Het College van Diaken uit de laatste zin te verwijderen waarin het CvD wordt
    gevraagd financiën vrij te maken voor meer pastores.
    Er is bij de diaconie nog enige financiële ruimte voor een diaconaal werker.
  - Opmerking : Op dit moment is er een groot gebrek aan leiding voor de
    kindernevendienst en jeugd. Jongeren voelen zich niet thuis in de PGD.
    De oproep wordt gedaan om voor de jeugd te bidden.
    Hiernaast is de leiding van de kindernevendienst stuurloos, weet niet waar ze
    met hun vragen terecht kunnen en ondersteuning kunnen vinden.
    Antwoord : Er is een sollicitatiecommissie benoemd door de kerkenraad voor
    een jeugdwerker voor 0,5 fte. Door uitval van twee personen van deze
    sollicitatiecommissie is het aantrekken van een jeugdwerker nog niet opgestart.
  - Opmerking : Er worden twee zaken gemist in het beleidsplan :
    a. Verzoek om in het beleidsplan uit te spreken dat de PGD een werkplaats
        wil zijn voor mensen binnen en van buiten de kerk om te groeien in kennis
        en geloof. Een kerk is ook een geloofsgemeenschap.
 2. Verzoek dat in het beleidsplan wordt uitgesproken dat de missionaire en
      diaconale opdracht in de komende beleidsperiode professionele
        ondersteuning behoeft en dat het met name op de weg ligt van de diaconie
        om daarvoor middelen vrij te maken en middelen te zoeken.

  Hoe gaan we nu verder :

  Alle reacties die nu en later binnenkomen worden meegenomen in het voorstel beleidsplan. Het voorstel beleidsplan komt op de agenda van de vergadering van de Grote Kerkenraad op 12 juni ter vaststelling.
  Er zullen wel keuzes moeten worden gemaakt in wat mogelijk is en er moeten prioriteiten worden vastgesteld waarmee eerst te beginnen. In de werkplannen en begrotingen van de werkgroepen kunnen de acties mee worden genomen.
  Schriftelijk reacties kunnen nog tot 27 april worden doorgegeven via : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Elevatorpitch van de werkgroepen, colleges en initiatiefgroep Groene Kerk

Sandra Tromp nodigt de werkgroepen uit om hun elevatorpitch te houden.

Werkgroep Inspiratie en bezinning : Ad Vermeulen :
Er worden al heel veel activiteiten georganiseerd in de PGD. De werkgroep is om de gaten op te vullen zoals de toerusting voor vrijwilligers en ambtsdragers.
De werkgroep vraagt om : Projectleiders, financiële ondersteuning en versterking in de werkgroep met leden uit de deelgebieden Zuid en Oost.

Werkgroep Pastoraat :
Ale Groen : De werkgroep Pastoraat heeft een moeilijke start achter de rug.
Kortgeleden is gesproken over welke vorm van Pastoraat bij de PGD zou passen. De conclusie uit deze gesprekken is dat ‘netwerkpastoraat’ goed bij de PGD zou passen. Kleine groepjes mensen die omzien naar elkaar.

College van Diakenen :
Ale Groen : Het CvD is een aparte rechtspersoon en de goederen en financiën van de diaconie zijn bestemd voor mensen in armoede, voor ondersteuning van mantelzorgers en huisvesting van statushouders of gezinnen met gescheiden ouders. Hiervoor zou de pastorie bij de Zuiderkerk opgeknapt kunnen worden.

Werkgroep Grote Kerk : Jan v.d. Leij :
De werkgroep Grote Kerk kan worden gezien als werkplaats :
Een plek voor ontmoeten, naar elkaar omzien en waar men handen en voeten kan geven aan het christen zijn. Maar ook voor beleving van schoonheid, ruimte voor experimenten, voor dialoog rondom maatschappelijke vraagstukken, en waar culturele uitingen kunnen plaatsvinden. Samen met de Diaconie en andere Maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan projecten om mensen in de maatschappij rechtop te zetten en eenzaamheid te bestrijden.
Naast de werkgroep Grote Kerk zijn de taakgroep Vieren, taakgroep Cultuur en taakgroep Maatschappij actief binnen de Grote Kerk.

Werkgroep Vieren : Ate Klomp :
De vieringen zijn het hart van elke gemeente. De taakgroepen Vieren regelen de praktische zaken bij de vieringen in de kerkgebouwen.
Er worden contacten onderhouden met mensen die betrokken zijn bij een dienst. De werkgroep Vieren vraagt ondersteuning bij verschillende acties zoals de startzondag en de vespers. De taakgroep Vieren Zuiderkerk is onderbezet.

Werkgroep gemeenteopbouw Jan Willem ten Hove :
Er zijn plm. 1200 gemeenteleden die onder de middengroep vallen waar de werkgroep Gemeenteopbouw zich op richt. De aanwezige gemeenteleden kunnen hun naam en adres doorgeven voor het ontvangen van gebedspunten, zich op geven om te koken of om iets anders te doen. Ook worden er mensen gevraagd om de gemeenteleden van de middengroep te bezoeken.

Werkgroep Kerk naar Buiten : Dineke Boshuis :
De inzet is om niet alleen naar buiten maar ook Drachten breed te verbinden.
Op een laagdrempelige en behulpzame manier een plek voor iedereen creëren.
Deelgebied Zuid is nog niet vertegenwoordigd in de werkgroep.

WG pastoraat Zorgcentra : Aukje Boersma :
De werkgroep zorgt ervoor dat gemeenteleden in de zorgcentra bezocht worden.
In de verzorgingshuizen worden geregeld kerkdiensten gehouden en zijn er  gespreksgroepen. Er is behoefte aan mensen die een bezoekje willen afleggen.

Initiatiefgroep Groene kerk :
Houdt zich bezig met verduurzamen, het voorkomen van verspilling en mensen bewust maken van de  klimaatverandering.

Werkgroep de Schakel : Hennie Dorenbos:
Hier worden 1x in de veertiendagen laagdrempelige diensten, meestal met medewerking van een koor, gehouden. Na de dienst is er gelegenheid samen een kopje koffie/thee te drinken. Omzien naar elkaar is erg belangrijk. Er wordt een Lezerscontact verspreid, rommelmarkten gehouden en koffie ochtenden. Elk jaar is er een vrijwilligersavond en worden een aantal goede doelen gesteund.

College van Kerkrentmeesters : Cor Staal :
Het CvK houdt zich bezig met Geld, Gebouwen en Personeel.
Er is behoefte aan een kerkmeester voor de Grote Kerk en iemand die zo’n twee maanden per jaar zich bezig wil houden met de actie Kerkbalans.
Werkgroep Communicatie:  Jan Zuiderveen :
Zaken waar de werkgroep zich mee bezig heeft gehouden : het faciliteren van het kunnen communiceren, de website, de nieuwsbrieven, de online vergaderingen, de gemeentegids, emailadressen, centraal kerkdienstrooster.
Er is behoefte aan een contactpersoon voor de website in de werkgroep.

 

Banenmarkt van de werkgroepen.

Gezien de tijd (21.30 uur) wordt het nuttigen van het drankje en hapje gecombineerd met het informatie inwinnen bij de tafels van alle werkgroepen, colleges en initiatiefgroep Groene Kerk.

Voordracht van twee nieuwe ambtsdragers

Twee gemeenteleden hebben zich bereid getoond het ambt van ouderling op zich te nemen, graag stel ik hen aan u voor: mevrouw Dineke Boshuis, woonachtig op het adres Flevo 204 en de heer Arie Willem van Keulen, adres Braambos 2. Zij worden -indien er binnen twee weken geen gegronde bezwaren zijn binnengekomen– in de dienst van 1 of 15 januari 2023 in De Oase bevestigd door ds. Peter Smilde.

Opheffing Corona beperkingen

Het lijkt erop dat we na bijna 2 jaar beter bestand zijn geraakt tegen het virus door vaccinaties, boosterprikken en opgebouwde immuniteit. De PKN heeft inmiddels alle beperkingen omtrent Corona opgeheven. Landelijk ligt er een protocol gereed voor het geval dat het virus weer gaat oplaaien, maar laten we het niet hopen! Onze adviescommissie Exit lockdown heeft de kerkenraad geadviseerd om alle beperkingen op te heffen, maar zij wees er tegelijkertijd op dat een aantal kerkgangers het vieren van avondmaal waarbij brood en wijn wordt meegegeven bij binnenkomst, plezierig vindt. En dat geldt ook voor het collecteren met behulp van de mandjes bij de uitgangen. Conform onze werkwijze wordt het opheffen van de geldende beperkingen én het mogelijk invoeren van een nieuwe aanpak eerst voorgelegd aan de Kleine Kerkenraad, waarbij ook het advies van de werkgroep Vieren en het College van diakenen wordt betrokken. Hoe dat uitvalt kan ik u op dit moment nog niet aangeven, daarover leest u later meer in de nieuwsbrieven en Geandewei.

Onze pastores

Binnen de formatie is veel gaande. Ik noem u de beëindiging van het dienstverband met de heer Klaas Hoekstra, de ziekte van ds. Gera den Dikken, de werktijdvermindering van ds. Peter Smilde.

Er zijn twee sollicitatiecommissies aan het werk, eentje om een jeugdwerker te selecteren én eentje om een kerkelijk werker te werven. En ook de beroepingscommissie is aan de slag, er is dus veel reuring. Terugblik op die gemeenteavond van 7 december

Bijna 120 mensen kwamen naar de gemeente-avond om zich te laten informeren door het College van kerkrentmeesters over de mogelijke ontwikkelingen in de kosten van ons energieverbruik én de inspanningen om deze uitgaven in de hand te blijven houden. Deze uitgebreide en zorgvuldige uitleg werd met een spontaan applaus beantwoord.

Vervolgens werd er een toelichting gegeven op de formatie van pastores per 1 januari 2023 en de ontwikkelingen daarbinnen die we nu al weten. Dit alles in het licht van een sluitende meerjarenbegroting per 1 januari 2026. Het is duidelijk dat de druk op het pastoresteam steeds groter wordt. Er werden ideeën naar voren gebracht om gelden te werven, om bij voorbeeld een fonds te vormen waaruit extra formatie zou kunnen worden bekostigd. Na een korte pauze kon de goegemeente in vijf groepen bij flap-overs langs om hun mening te geven op een vijftal vragen:

 • Hoe beleeft u de nieuwe organisatie?
 • Waar wordt u blij van?
 • Waar wordt u niet blij van?
 • Wat wilt u de kerkenraad meegeven?
 • Hoe zou het komen dat er steeds minder ambtsdragers gevonden kunnen worden?

En deze inhoudelijke punten werden besproken in een ongedwongen sfeer, het was plezierig en gezellig, er werden veel nieuwe contacten gelegd, het voelde als een eenheid, als één PGD. Mocht ik u nieuwsgierig hebben gemaakt, u kunt de bijeenkomst bekijken via kerkomroep.nl.

Er wordt een verslag gemaakt van deze gemeenteavond en uit alle informatie op de flapovers zullen de grote lijnen worden gedestilleerd als basis waarmee we in 2023 aan de slag kunnen. Het is namelijk onze bedoeling om in het jaar 2023 een (meerjarig) beleidsplan te ontwikkelen en dat aan u voor te leggen.

Het jaar 2022

“Uren, dagen en maanden, ook dit jaar vlogen ze als een schaduw heen”.

Aan het eind van 2021 schreef ik in Geandewei het volgende: En, ook in 2022 zal er nog hard moeten worden gewerkt én veel moeten worden vergaderd om ons nieuwe model, ons nieuwe huis bewoonbaar te krijgen en leefbaar te houden. Die “voorspelling” is uitgekomen, ook in het bijna afgelopen jaar is er hard aan gewerkt!

Onlangs was ds. Beekman op bezoek in verband met de start van de beroepingsactiviteiten en hij informeerde ook even naar onze ervaringen met één PGD. Nadat hij in het kort op de hoogte was gesteld van de stand van zaken sprak hij de wijze woorden: één PGD worden is niet het vertrekpunt maar het aankomstpunt. Die woorden geven moed, volhouden, we zijn er nog niet. Want ook aan het einde van het jaar 2022 concludeer ik dat we -om in die beeldspraak te blijven- steeds beter de weg weten te vinden in ons nieuwe huis maar ook dat er nog niet alle ruimten worden benut en dat we nog wel wat handjes kunnen gebruiken.

Maar tegelijk realiseer ik me de luxe waarin wij wonen in vergelijking met bij voorbeeld de Oekraïne. Wij beraden ons op het gebruik van kerkgebouwen vanwege de hoge energietarieven maar veel van hun kerkgebouwen zijn kapot geschoten en als ze nog wel in hun huis kunnen wonen dan is er geen energievoorziening. En toch houden ze moedig stand. Een voorbeeld voor mij, voor ons, laten we ook in 2023 de hobbels nemen en verbinding met elkaar blijven zoeken. Ik eindig met een “passende” uitspraak van Augustinus: vertrouw het verleden toe aan Gods barmhartigheid, het heden aan zijn liefde en de toekomst aan zijn voorzienigheid.

Tett Vaatstra, scriba