PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Er zijn ongeveer 120 personen aanwezig.

Opening/ Welkom

Dhr. A. Groen heet een ieder van harte welkom op deze gemeenteavond. Hij is blij verrast dat er zoveel gemeenteleden aanwezig zijn. Ale Groen vervangt Sandra Tromp die vanaf de zomervakantie i.v.m. familie omstandigheden haar werk als voorzitter van de kerkenraad (tijdelijk) heeft moeten neerleggen. We zingen samen het lied ‘Wij delen geloof’ onder leiding van Jo Hoekstra op het orgel. Tett Vaatstra gaat voor in gebed.

Mededelingen

Ale Groen geeft aan dat er voor twee taken mensen worden gevraagd :

 1. Mensen die in een commissie willen zitten om een beleidsplan op te stellen.

De Missie en Visie zijn nog wel actueel. Er zijn drie redenen voor het opstellen van een nieuw beleidsplan :

 1. Het huidige beleidsplan dateert van 2011.
 2. De Classis Fryslân heeft aangegeven dat er een beleidsplan moet zijn.
 3. De PGD werkt nu met werkgroepen die binnen een beleidsplan moeten werken.

Er is een stappenplan beschikbaar en het Nieuw Kerkelijk Peil heeft een werkboek gemaakt voor het opstellen van een beleidsplan.

Het uitgangspunt is dat er eind 2023 een kader klaar is van het beleidsplan.

De aanwezige gemeenteleden kunnen, op de achterkant van het bij binnenkomst ontvangen kaartje met een nummer, een naam van een geschikte kandidaat schrijven.

 1. Er wordt gezocht naar een voorzitter voor de werkgroep Pastoraat : Onder deze werkgroep vallen de vier taakgroepen Pastoraat. De voorzitter zou een verbinder moeten zijn. Namen van geschikte kandidaten kunnen ook achter op het bij binnenkomst ontvangen kaartje worden geschreven.

De stijgende energiekosten

Cor Staal geeft informatie over de stijgende energiekosten voor de PGD. Het huidige contract van de PGD loopt per 31 december 2022 af. Het bedrag van de laatste jaar afrekening was € 62.000,Met de nieuwe tarieven en hetzelfde verbruik zou de PGD in 2023 € 192.000,moeten betalen. De verhoging is 22%, een bedrag van 42.000 euro. In de begroting 2023 is een bedrag van € 150.000 opgenomen.

Er zijn verschillende acties ondernomen:

 1. Het huidige verbruik van de kerkgebouwen is in kaart gebracht. Elke dag worden de meterstanden van gas en elektra uitgemeten. Dit om de opwarmtijd in beeld te krijgen i.v.m. het zo mogelijk instellen van een nachttemperatuur van 12 graden. In de Zuiderkerk en Oase zijn extra tussenmeters geplaatst.

 2. Het naar beneden brengen van het huidige gebruik door : Nachttemperatuur van 12 graden en overdag temperatuur van 18 graden. De temperatuur kan digitaal geregeld worden naar behoefte. Optimaliseren van de verwarming in de Oase door zoveel mogelijk gebruik te maken van de convectoren (nu nog niet in werking). Gebruik te maken van de ventilatie in de Zuiderkerk en Oase.

 3. Het concentreren van de activiteiten in één kerkgebouw.

 4. Eventueel een energietoeslag naast de huurtarieven berekenen en dit vooraf met de huurders bespreken.

 5. Het opstellen van een noodplan

Als de 22 % besparing door de maatregelen niet gehaald kan worden dan zou het mogelijk zijn dat de zondagse diensten geconcentreerd worden op 1 plek. Het CvK zal, samen met alle betrokken, haar best doen dat er geen gebruik van het noodplan behoeft te worden gemaakt.

 • Vraag : Is er ook gedacht aan isolatie ?
 • Antwoord : De meeste kou verdwijnt via de ramen en daarvoor is isolatie geen oplossing.
 • Vraag : Er wordt gesproken over het concentreren van de erediensten op 1 plek. Misschien kunnen eerst alle vergaderingen door de week worden afgezegd ?
 • Antwoord : Het concentreren van de erediensten hoort bij het noodplan en is hopelijk niet nodig. Er zal wel worden gekeken of de vergaderingen die door de week worden gehouden geconcentreerd kunnen worden.
 • Vraag: Hoe staat het met het energie verbruik in de Grote Kerk.
 • Antwoord : Dit is procentueel lager dan in de Zuiderkerk en in de Oase.
 • Vraag : Is er ook nagedacht over oplossingen voor de lange termijn ?
 • Antwoord : Er wordt nu eerst geprobeerd de huidige situatie te optimaliseren door het uitvoeren van de verschillende acties.

Mocht het probleem van de hoge energiekosten blijvend worden zal er worden gedacht aan lange termijn oplossingen zoals isolatie, warmtepomp o.i.d.

De personele ontwikkelingen binnen de PGD

Huidige situatie :

Tot midden 2023 is er 5,1 fte beschikbaar; In de periode van midden 2023 tot 2025 is er 4,1 fte beschikbaar; In 2026 is er nog 3,1 fte beschikbaar om te komen tot een sluitende begroting.

Er wordt door een kleine commissie gesproken over de overgang van 5,1 fte nu naar 3,1 fte in 2026.

Ontwikkelingen

 • Ds. Peter Smilde gaat per 1 januari 2023 0,35 fte minder werken;
 • Ds. Gera den Dikken heeft voor de middengroep uitbreiding van 0,3 fte tot oktober 2024 naast haar 0,7 fte;
 • Het contract van Sjouke v.d. Meulen loopt halverwege 2023 af;
 • Het contract van Klaas Hoekstra loopt eind dit jaar af. Er is een sollicitatie commissie bezig voor vervanging voor zijn aantal uren;
 • Ds. Harmen Engelsma heeft aangegeven te willen verlengen met een jaar;
 • Er is een beroepingsprocedure opgestart voor een jeugd werker voor 0,5 fte en een predikant voor 0,7 fte.
 • Overige fte’s : De kosters in de Oase en Zuiderkerk hebben een contract voor 18 uren en in de Schakel en Grote Kerk een contract voor 7 uren voor de kerkelijke werkzaamheden. De commerciële activiteiten moeten kostendekkend zijn.

Hiernaast is er nog een aantal fte’s voor de noodzakelijke financiële administratie van het kerkelijk bureau en voor de secretariële werkzaamheden.

 • Vraag : In de opsomming van het aantal fte’s worden uren voor het ouderenpastoraat gemist.
 • Antwoord : Er moeten nog keuzes worden gemaakt voor welke doelgroepen de fte’s worden ingezet. Er zal een vervanger komen voor Sjouke van der Meulen. De uitvaartdiensten gaan buiten de fte’s om.
 • Vraag : Hoe lang kan de PGD het nog uitzingen met de exploitatie in de komende jaren.
 • Antwoord : Het is de bedoeling dat er in 2026 een sluitende begroting is voor de PGD. De meerjarenbegroting is gebaseerd op een sluitende begroting, maar hier zijn de extra kosten voor de energie en de hogere loonkosten door inflatie niet in meegenomen. Dit zou kunnen leiden tot een extra tekort van € 150.000,-. Om te voorkomen dat het vrije vermogen van dit moment (€ 1,5 miljoen) binnen 10 jaar op is en zijn extra maatregelen noodzakelijk.
 • Vraag : Kan ik ook inzicht krijgen in de begroting 2023 van de PGD ?
 • Antwoord : De begroting 2023 wordt gepubliceerd in de eerst komende Geandewei.
 • Vraag : Is er geen ruimte om een predikant voor 1 fte aan te nemen i.p.v. 0,7 fte.
 • Antwoord : Om te komen tot een sluitende begroting in 2026 niet.
 • Vraag : Het team van pastores ervaart grote druk. Er vallen steeds meer gemeenteleden onder 1 predikant. Er zijn meer fte’s noodzakelijk. Verzoek aan de gemeenteleden om de financieel meer bij te dragen.
 • Antwoord : Er zou eventueel ook een fonds voor uitbreiding van fte’s kunnen worden opgezet.

Pauze

Het peilen van de temperatuur van gemeenteleden

Er staan 5 flapovers in de kerkzaal opgesteld met elk een nummer en een vraag. Een ieder heeft bij binnenkomst een kaartje ontvangen met een nummer. De gemeenteleden worden gevraagd bij de flap-over met het corresponderende nummer op het kaartje te gaan staan en samen te praten over de vraag. Na plm. 10 minuten gaat het groepje naar de volgende vraag. Nadat er gelegenheid is geweest om samen over alle vragen te praten geven de gespreksleiders een korte samenvatting :

Vraag 1 : Hoe beleeft u de nieuwe organisatie.

 • Mooi dat we vanavond samen bij elkaar zitten
 • Groot; onoverzichtelijk; onduidelijk waar moet men zijn met vragen
 • We moeten niet naar het verleden blijven kijken
 • Er wordt nog rivaliteit tussen de kerken ervaren

Vraag 2 : Waar wordt u blij van

 • Belangstelling en goede sfeer van deze gemeenteavond
 • Jezus is een vriend van mij
 • goede mensen
 • positiviteit
 • de erediensten na coronatijd
 • ontmoeting
 • verschillende initiatieven
 • inzet van de vele vrijwilligers
 • goed werk van het pastoraat
 • activiteiten in de Grote Kerk
 • het opnieuw opstarten van Triskentijd
 • samen zingen
 • een volle kerk
 • samen koffie drinken na de diensten.

Vraag 3 : Waar wordt u niet blij van

 • Te weinig vanuit pastoraat denken
 • het missen van gemeenteleden in de kerk
 • geen verbinding hebben
 • het in groepjes blijven
 • het liturgisch centrum in de Zuiderkerk (zo laten blijven met spullen uit de Menorah)
 • het missen van een gemeentegids
 • de krimp in de kerk
 • het ontbreken/of niet zien van de jeugd in de kerk
 • de eigen gelijkheid willen vasthouden
 • het ontbreken van pluriformiteit
 • het eventueel sluiten van een kerkgebouw in de wintertijd
 • het ontbreken van een goede toon
 • het ontbreken van de kerk-school-gezinsdienst
 • de opdeling in 4 deelgebieden i.p.v. Noord en Zuid
 • activiteiten zijn vaak voor ouderen
 • het ontbreken van activiteiten voor de middengroep

Vraag 4 : Wat wil u de kerkenraad meegeven

 • Maak een zorgvuldige keuze bij investeren in gebouwen of in mensen.
 • Alle mensen die ingeschreven staan benaderen of ze iets kunnen betekenen of de mogelijkheid benoemen tot uitschrijven.
 • Maak een lange termijn visie voor de problemen van de hoge energiekosten.
 • Streven naar 3 predikanten.
 • Laat mensen een kaartje kopen voor een kerkdienst.
 • Inzicht in de kosten geven. Richtlijn voor bijdragen aangeven. Openheid. - Zorg goed voor de vrijwilligers.
 • Gemeenteleden uit Oost en West opnieuw benaderen i.v.m. ontheemdheid
 • Wees een open kerk.
 • Iedereen koopt voor € 100,- collectebonnen.

Opmerking : Het vragen om extra/hogere bijdrage kan voor gemeenteleden ook negatief uitpakken.

 • Vraag : Kan er iets worden gedaan aan het tekort aan parkeergelegenheid bij de Zuiderkerk. Hier is op dit moment geen antwoord op.

Vraag 5 : Hoe zou het komen dat er steeds minder ambtsdragers kunnen worden gevonden

 • Er zijn veel oudere gemeenteleden
 • Ga praten met jongeren (Gera den Dikken gaat hiermee aan de slag)
 • De moeilijke nieuwe organisatie structuur
 • Hebben we wel zoveel ambtsdragers nodig ?
 • Positief praten over het ambtsdrager zijn
 • Ambtsdrager wordt als een drukke baan met veel druk ervaren
 • De gemeente legt de verantwoording bij een kleine groep ambtsdragers
 • Onderlinge saamhorigheid van ambtsdragers is er niet voldoende
 • Angst voor kritische opmerkingen/vragen

Oproep : Men weet vaak niet hoe mooi het is, dus draag dit enthousiast uit.

Mededeling : Voor vermelding in de Geandewei kunnen de activiteiten voor 4 weken vooruit worden ingeleverd bij de redactie van de Geandewei.

 • Vraag : Wat is een fte?
 • Antwoord : Fulltime equivalent (omvang van een baan) Een contract van 40 uur is 1 fte voor een predikant en een contract van 36 uur is 1 fte voor een kerkelijk werker.
 • Opmerking : In het kader van de beroepingsprocedure is er een vacaturegesprek gehouden met classispredikant Wim Beekman, scriba Janny Brinkman, Cor Staal en Tett Vaatstra. Een opmerking van ds. Beekman was dat die ene PGD niet het vertrekpunt is maar het aankomstpunt.

Afsluiting

Ale Groen bedankt een ieder hartelijk voor zijn/haar inbreng. Er wordt een verslag van de gemeenteavond gemaakt. De opmerkingen op de vragen worden besproken in de kerkenraad. Wellicht zijn de opmerkingen ook van belang voor de beleidscommissie. Punt van aandacht is om duidelijker te communiceren met de gemeenteleden.

Ale Groen sluit om 22.00 uur de gemeentebijeenkomst af met een avondgebed en wenst een ieder wel thuis.

Voordracht van twee nieuwe ambtsdragers

Twee gemeenteleden hebben zich bereid getoond het ambt van ouderling op zich te nemen, graag stel ik hen aan u voor: mevrouw Dineke Boshuis, woonachtig op het adres Flevo 204 en de heer Arie Willem van Keulen, adres Braambos 2. Zij worden -indien er binnen twee weken geen gegronde bezwaren zijn binnengekomen– in de dienst van 1 of 15 januari 2023 in De Oase bevestigd door ds. Peter Smilde.

Opheffing Corona beperkingen

Het lijkt erop dat we na bijna 2 jaar beter bestand zijn geraakt tegen het virus door vaccinaties, boosterprikken en opgebouwde immuniteit. De PKN heeft inmiddels alle beperkingen omtrent Corona opgeheven. Landelijk ligt er een protocol gereed voor het geval dat het virus weer gaat oplaaien, maar laten we het niet hopen! Onze adviescommissie Exit lockdown heeft de kerkenraad geadviseerd om alle beperkingen op te heffen, maar zij wees er tegelijkertijd op dat een aantal kerkgangers het vieren van avondmaal waarbij brood en wijn wordt meegegeven bij binnenkomst, plezierig vindt. En dat geldt ook voor het collecteren met behulp van de mandjes bij de uitgangen. Conform onze werkwijze wordt het opheffen van de geldende beperkingen én het mogelijk invoeren van een nieuwe aanpak eerst voorgelegd aan de Kleine Kerkenraad, waarbij ook het advies van de werkgroep Vieren en het College van diakenen wordt betrokken. Hoe dat uitvalt kan ik u op dit moment nog niet aangeven, daarover leest u later meer in de nieuwsbrieven en Geandewei.

Onze pastores

Binnen de formatie is veel gaande. Ik noem u de beëindiging van het dienstverband met de heer Klaas Hoekstra, de ziekte van ds. Gera den Dikken, de werktijdvermindering van ds. Peter Smilde.

Er zijn twee sollicitatiecommissies aan het werk, eentje om een jeugdwerker te selecteren én eentje om een kerkelijk werker te werven. En ook de beroepingscommissie is aan de slag, er is dus veel reuring. Terugblik op die gemeenteavond van 7 december

Bijna 120 mensen kwamen naar de gemeente-avond om zich te laten informeren door het College van kerkrentmeesters over de mogelijke ontwikkelingen in de kosten van ons energieverbruik én de inspanningen om deze uitgaven in de hand te blijven houden. Deze uitgebreide en zorgvuldige uitleg werd met een spontaan applaus beantwoord.

Vervolgens werd er een toelichting gegeven op de formatie van pastores per 1 januari 2023 en de ontwikkelingen daarbinnen die we nu al weten. Dit alles in het licht van een sluitende meerjarenbegroting per 1 januari 2026. Het is duidelijk dat de druk op het pastoresteam steeds groter wordt. Er werden ideeën naar voren gebracht om gelden te werven, om bij voorbeeld een fonds te vormen waaruit extra formatie zou kunnen worden bekostigd. Na een korte pauze kon de goegemeente in vijf groepen bij flap-overs langs om hun mening te geven op een vijftal vragen:

 • Hoe beleeft u de nieuwe organisatie?
 • Waar wordt u blij van?
 • Waar wordt u niet blij van?
 • Wat wilt u de kerkenraad meegeven?
 • Hoe zou het komen dat er steeds minder ambtsdragers gevonden kunnen worden?

En deze inhoudelijke punten werden besproken in een ongedwongen sfeer, het was plezierig en gezellig, er werden veel nieuwe contacten gelegd, het voelde als een eenheid, als één PGD. Mocht ik u nieuwsgierig hebben gemaakt, u kunt de bijeenkomst bekijken via kerkomroep.nl.

Er wordt een verslag gemaakt van deze gemeenteavond en uit alle informatie op de flapovers zullen de grote lijnen worden gedestilleerd als basis waarmee we in 2023 aan de slag kunnen. Het is namelijk onze bedoeling om in het jaar 2023 een (meerjarig) beleidsplan te ontwikkelen en dat aan u voor te leggen.

Het jaar 2022

“Uren, dagen en maanden, ook dit jaar vlogen ze als een schaduw heen”.

Aan het eind van 2021 schreef ik in Geandewei het volgende: En, ook in 2022 zal er nog hard moeten worden gewerkt én veel moeten worden vergaderd om ons nieuwe model, ons nieuwe huis bewoonbaar te krijgen en leefbaar te houden. Die “voorspelling” is uitgekomen, ook in het bijna afgelopen jaar is er hard aan gewerkt!

Onlangs was ds. Beekman op bezoek in verband met de start van de beroepingsactiviteiten en hij informeerde ook even naar onze ervaringen met één PGD. Nadat hij in het kort op de hoogte was gesteld van de stand van zaken sprak hij de wijze woorden: één PGD worden is niet het vertrekpunt maar het aankomstpunt. Die woorden geven moed, volhouden, we zijn er nog niet. Want ook aan het einde van het jaar 2022 concludeer ik dat we -om in die beeldspraak te blijven- steeds beter de weg weten te vinden in ons nieuwe huis maar ook dat er nog niet alle ruimten worden benut en dat we nog wel wat handjes kunnen gebruiken.

Maar tegelijk realiseer ik me de luxe waarin wij wonen in vergelijking met bij voorbeeld de Oekraïne. Wij beraden ons op het gebruik van kerkgebouwen vanwege de hoge energietarieven maar veel van hun kerkgebouwen zijn kapot geschoten en als ze nog wel in hun huis kunnen wonen dan is er geen energievoorziening. En toch houden ze moedig stand. Een voorbeeld voor mij, voor ons, laten we ook in 2023 de hobbels nemen en verbinding met elkaar blijven zoeken. Ik eindig met een “passende” uitspraak van Augustinus: vertrouw het verleden toe aan Gods barmhartigheid, het heden aan zijn liefde en de toekomst aan zijn voorzienigheid.

Tett Vaatstra, scriba

Op maandag 16 januari 2023 wordt een vergadering van de Kleine Kerkenraad gehouden. Het moderamen vergaderd in 2022 nog op maandag 19 december en de eerste vergadering van het moderamen in 2023 zal op 9 januari plaats vinden ter voorbereiding van de vergadering van de Kleine Kerkenraad op 16 januari 2023.

Punten voor de vergadering van de Kleine Kerkenraad kunnen worden doorgegeven voor 7 januari 2023 via mailadres E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De werktijden van de scriba en het secretariaat van de kerkenraad zijn van maandag vanaf 09.00 uur tot vrijdag 12.00 uur.

Iedereen fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling toegewenst,
Lena Minnema, secretariaat Kerkenraad

Energiecontract

Vanaf 1 januari wordt het huidige energiecontract aangepast. De laatste jaarafrekening over de periode april 2021 tot en met maart 2022 bedroeg € 62.000, -. Op basis van het verbruik over die periode zijn we met het nieuwe contract € 192.000, - kwijt.
In de begroting 2023 zijn we uitgegaan van een bedrag van € 150.000, - voor de energiekosten. Om binnen deze begroting te blijven moeten we dus € 42.000, - besparen. Dit komt overeen met een besparing van 22%.
Dit zijn de genomen en nog te nemen stappen in het kader van de energiebesparing:

 1. Het nauwkeurig in kaart brengen van het huidige gasverbruik.

Het doel hiervan is om het energiebeheer goed in de vingers te krijgen. Dat gebeurt onder andere door het dagelijks uitlezen van de verbruikshoeveelheden. Met die gegevens kunnen we de nachttemperaturen van vooral de kerkzalen optimaal instellen bij een gegeven (verwachte-) buitentemperatuur. Ook kunnen we met deze gegevens gebruiken om precies op tijd de opwarming van een kerkzaal te starten, dus niet onnodig lang.
Dit alles vereist het plaatsen van extra tussenmeters voor gas in de Oase en de Zuiderkerk om daarmee het gasverbruik van de kerkzaal en de bijzalen afzonderlijk te kunnen monitoren. In de Zuiderkerk is dit reeds gerealiseerd, de Oase volgt binnenkort. Ook zijn er inmiddels zogenaamde dataloggers geplaatst om de temperatuur per ruimte te meten.

 1. Het naar beneden brengen van het huidige gebruik.

Het verlagen van de comfort temperatuur naar 18 ˚C.
Het verlagen van de nachttemperatuur naar 12 ˚C.
Individuele op de planning gebaseerde CV regeling per ruimte.
Het optimaliseren van de verwarming van de Oase door het zoveel mogelijk verwarmen van de kerkzaal - inclusief de ontmoetingsruimte – met behulp van de aanwezige convectoren. De vloerverwarming wordt alleen gebruikt om de nachttemperatuur van 12 ˚Cte handhaven.
Het zorgvuldig gebruik, naar behoefte, van de ventilatie van de Oase en de Zuiderkerk om te voorkomen dat onnodig warme lucht wordt afgezogen en vervangen door koude buitenlucht.

 1. Het concentreren van activiteiten

Bij met name bijeenkomsten met een beperkt aantal deelnemers wordt gekeken waar deze het beste kunnen plaatsvinden. Waar mogelijk worden deze bijeenkomsten verplaatst naar een plek waar, vanwege ander activiteiten, toch al wordt verwarmd.

 1. Het tegen het licht houden van onze verhuurtarieven

We zullen op basis van de nieuwe energietarieven de huurbedragen van de verschillende niet-kerkelijke huurders tegen het licht houden. Waar blijkt dat we vanwege de hoge energiekosten geld toeleggen op de verhuur, gaan we in gesprek met die partijen over een energietoeslag tijdens de winterperiode.

 1. Het opstellen van een noodplan

Met bovengenoemde maatregelen verwachten we de benodigde besparing van 22% te kunnen halen. Mocht blijken dat dit, bijvoorbeeld vanwege een bovengemiddeld strenge winter, niet gaat lukken, zullen we met een nader plan komen dat inhoudt dat we de activiteiten in onze gebouwen, inclusief de zondagse eredienst, verder gaan concentreren en/of beperken. Met de huidige maatregelen en inzet van alle betrokkenen hopen en verwachten we dat dit niet zover zal hoeven komen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Cor Staal

Op grond van de Ordinantie 11 artikel 6 moet een (samenvatting van) de begroting 2023 in de gemeente gepubliceerd worden. Op grond van dit artikel vindt u onderstaand de Staat van Baten en lasten uit de begroting 2023.

 

De begroting 2023 ligt tot een week na de publicatie in Geandewei in haar geheel ter inzage op het Kerkelijk Bureau, De Drift 46.
Namens het College van Kerkrentmeesters

Gerben Kijlstra

 

Toelichting bij de begroting 2023 van het College van Kerkrentmeesters

Inleiding

Uitgangspunten

Wij hebbende begroting 2023 opgesteld. Uitgangspunten zijn de werkelijke cijfers over het jaar 2021 en de goedgekeurde begroting 2022. De post onderhoud is in het gezamenlijk overleg tussen de leden van het College en de kerkmeesters vastgesteld. De begrotingen van de werkgroepen zijn het resultaat van overleg tussen de CvK en de vertegenwoordigers van de werkgroepen en de begrotingsonderdelen Missiefonds Schakel en Fonds instandhouding Schakel zijn in overleg met de penningmeester van De Schakel vastgesteld.

Toelichting begroting

Onderstaand geven wij aan hoe de significante verschillen tussen de begroting 2023 en de werkelijke kosten 2021 dan wel de begroting 2022 verklaard kunnen worden.

Bijdragen

De post bijdragen wordt verdeeld in twee inkomensstromen, te weten:

 1. a) de toezeggingen op basis van de actie Kerkbalans en
 2. b) drie aparte acties gedurende het jaar, waarbij we accept girokaarten naar de gemeenteleden sturen. De toezeggingen op basis van de actie kerkbalans vormen veruit de belangrijkste inkomensbron van de PGD.

Bij het vaststellen van de post vaste bijdragen is uitgegaan van de toezeggingen die in 2021 zijn ontvangen (€ 835.000), waarbij een neerwaartse correctie van circa 5% is toegepast. Dit percentage is hoger dan de 3% die we afgelopen jaren hebben gehanteerd vanuit de zorgen dat de recente sterke achteruitgang in besteedbaar inkomens een weerslag zal geven op de hoogte van de vrijwillige bijdragen.

Salariskosten

Ten aanzien van de personele kosten en die van daaraan gerelateerde diensten is de te verwachten verhoging gebaseerd op de te verwachten stijging van de Consumenten Prijs Index. Het huidige beeld is dat deze per 1 januari 2023 met 10% zal stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Alle daaraan gerelateerde kosten zijn derhalve met 10% verhoogd.

Formatieplaatsen

Bij het opstellen van de begroting is het onderstaande overzicht van de formatieplaatsen als basis gebruikt:

-           3,70 fte predikanten*
-           0,44 fte kerkelijk werkers
-           1,3 fte kosters
-           1,2 fte administratief medewerkers, waarvan 0,28 fte wordt doorberekend aan de begraafplaatsadministratie

* De 3,7 fte predikanten in als volgt onderverdeeld:
Ds. Smilde 0,7 fte
Ds. Den Dikken 0,7 fte en een tijdelijke uitbreiding met 0,3 fte
Ds Engelsma 0,22 fte totdat de predikantsvacature is ingevuld
Vacature predikant 0,7 fte
Klaas Hoekstra 0,44 fte
Sjouke van der Meulen 1,0 fte
Vacature Kerkelijk Jeugd 0,5 fte.
Met de factor 0,9 t.a.v. de kerkelijk werkers komt dit in totaal op 4,4 fte. Deze overschrijding is niet begroot omdat de twee vacatures niet per 1 januari 2023 zullen zijn ingevuld. De apart vermelde 0,44 fte betreft de kerkelijk werker in vaste dienst, Rudie Koetje.

Huisvestingskosten

De grote mutatie bij de post huisvestingskosten bedraagt de verhoging van de energiekosten. Met inbegrip van de resultaten van energiebesparende ingrepen en stringente beheersmaatregelen om het verbruik terug te brengen, verwachten we een verhoging op de post energie met € 100.000, -, namelijk van de huidige € 50.000, - naar € 150.000, -. De komende tijd wordt besteed aan het onderzoek naar de op korte termijn te realiseren besparende ingrepen en een inventarisatie van de beheersmaatregelen.

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

De opgetelde begrotingen van de werkgroepen (de som van Wijkwerk en gemeenteavonden en Jeugdwerk) zijn ten opzichte van de begroting 2022 gestegen met € 24.100, -. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de grotere focus op jeugd en middengroepen.

Resultaat 2023

Het College van Kerkrentmeesters heeft als taakstelling een “sluitende” begroting te presenteren. Waar de afgelopen jaren een begroting met een relatief bescheiden tekort kon worden gepresenteerd, zien we ons voor 2023 geconfronteerd met dalende opbrengsten, maar vooral met explosief stijgende kosten. Dientengevolge verwachten wij het tekort in 2023 zal uitkomen op € 148.200, -.  Grofweg komt dit tekort voor € 100.000, - voor rekening van de stijging van de energiekosten en is € 40.000, - toe te schrijven aan de inflatiecorrectie. De teruglopende opbrengsten worden op ander posten in de begroting gecompenseerd door besparingen.

De begroting 2023 van de PGD sluit met een negatief resultaat van € 148.200. De dekking van dit tekort vindt plaats door een onttrekking uit de post “Overig kapitaal” van het Eigen Vermogen van de PGD.
De begroting 2023 van de Begraafplaatsen sluit met een positief resultaat van € € 2.700. Overschotten worden toegevoegd aan de post “Kapitaal Begraafplaatsen” van het Eigen Vermogen van de PGD

Drachten, oktober 2022
College van Kerkrentmeesters,
Gerben Kijlstra, penningmeester