Op de gemeentevergadering waren plm. 225 personen aanwezig.

1. Welkom en opening

Sandra Tromp, de voorzitter van de kerkenraad, heet een ieder van harte welkom. Het echtpaar Alblas wordt speciaal hartelijk welkom geheten.Fijn dat er boven verwachting veel gemeenteleden aanwezig. Hierdoor moesten er extra stembriefjes worden afgedrukt. Voor het stemmen zal vanavond gebruik worden gemaakt van stembriefjes i.v.m. de mogelijkheid via een volmacht een stem uit te brengen, zoals in de Plaatselijke Regeling staat beschreven.
De gemeentevergadering wordt live uitgezonden via de kerkomroep en er blijft de mogelijkheid de gemeentevergadering op een later tijdstip te bekijken.

Peter Smilde opent deze belangrijke gemeentevergadering met de tekst waarmee Ageeth de Vries vanochtend het overleg van het team van pastores heeft geopend nl. Mattheus 4 : Kom, volg mij. Letterlijke betekenis ‘Hier achter mij’.
De discipelen worden gevraagd Jezus te volgen, achter Hem aan te gaan.
Het werk van de beroepingscommissie is ook een vorm van vissen geweest en ze zijn met een behoorlijke vis bij de gemeenteleden van de PGD gekomen.
We mogen samen achter Jezus aan gaan om vissers van mensen te worden.
Soms moeten we dan ook dingen achter ons laten en open staan voor nieuwe dingen en nieuwe mensen.
We zingen lied 531 : ‘Jezus die langs het water liep’.
Vervolgens vraagt Peter Smilde in gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

2. Verslag van de beroepingscommissie door Johan Mulder en het verhaal van Esther Akkerman.

Johan Mulder, de voorzitter van de beroepingscommissie, geeft aan het fijn te vinden dat er zoveel mensen aanwezig zijn.
De toelichting van Johan Mulder is als bijlage aan dit verslag toegevoegd.
Vóóraf aan deze gemeentevergadering heeft er een gesprek plaats gevonden tussen de sollicitatiecommissie voor een jeugdwerker en ds. S. Alblas.
Er is overeengekomen dat ds. S. Alblas, naast de 0,7 fte als predikant voor de periode van twee jaar voor 0,3 fte aan de slag zou kunnen gaan als jeugdwerker.
Hierna vertelt Ester Akkerman over haar eigen ervaring in de periode in de beroepingscommissie. Ze voelde dit als een grote verantwoordelijkheid.
Er is veel informatie opgezocht en er zijn vele mooie preken beluisterd.
Met een aantal andere commissieleden is Esther Akkerman naar Ameland geweest om een dienst van ds. Alblas mee te maken.
De volgende dag hebben zij hun goede ervaring enthousiast gedeeld met de andere leden van de beroepingscommissie.
Er is toen besloten om het echtpaar Alblas uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek in Drachten. Esther Akkerman heeft de echtgenote van ds. S. Alblas op de fiets rondgeleid in Drachten en haar zo veel mogelijk laten zien wat voor belang zou kunnen zijn voor een gezin met jonge kinderen.
De leden van de beroepingscommissie werden steeds enthousiaster over het echtpaar Alblas en toen het bericht kwam dat zij wel naar Drachten wilden komen voor een verdere kennismaking, heerste er grote blijdschap.
Op 12 juni volgde een goed gesprek tussen het team van Pastores en ds. S. Alblas. In de hierop aansluitende vergadering van de Grote Kerkenraad stemden alle leden van de Grote Kerkenraad in met het voordragen van ds. Alblas aan de gemeenteleden als te beroepen predikant.
Esther Akkerman sluit haar verhaal af met een aantal regels uit een lied van
Sela : ‘De wind steekt op de wind steekt op. Waar zij waait leeft Uw kerk weer op. Het vuur laait op het vuur laait op. Het vuur van liefde voor God!’.

 

4. Kennismaking met ds. S. Alblas aan de hand van foto’s :

Ds. S. Alblas begroet de gemeenteleden en geeft aan het bijzonder te vinden dat er zoveel mensen aanwezig zijn.
Een groot verschil tussen Ameland en Drachten is dat Ameland 3500 inwoners heeft en de Protestantse Gemeente te Drachten bestaat uit 5000 gemeenteleden.
1e foto : ds. S. Alblas en M. Alblas.
2e foto : Dochter Hannah van 4 jaar en zoon IJsbrand van 7 jaar die naar Damwoude gaat naar het bijzonder onderwijs i.v.m. zijn autisme.
3e foto : Marjanne met een zelf gemaakt schilderij. Zij heeft de opleiding docent beeldende kunst en vormgeving gedaan. Zij is opgegroeid in Schoonrewoerd, een klein dorpje bij Utrecht in een christelijk gezin.
4e foto : Marjanne houdt zich nu bezig met het maken van knutselboxen en souvenirs van afvalmaterialen en geeft workshops met afvalproducten.
5e foto : Marjanne is begonnen op Ameland op de kaasboerderij. Zelf kaas en ijs gemaakt. Anderhalf jaar geleden is ze hiermee gestopt.
6e foto : Het ‘Mens erger je niet’ spel gemaakt van yoghurt emmertjes.
Op de emmertjes zijn gespreksvragen geschreven waarmee men met elkaar in gesprek gaat en verbinding maakt.
Ook worden er weekenden georganiseerd waar men op nieuwe manieren met elkaar in verbinding kan komen en in gesprek te gaan.
Op dit moment is Sijbrand Alblas voor 40% als gemeentepredikant en voor 60% aangesteld als pionier op Ameland. Er wordt door Bijbelverhalen geprobeerd op een nieuwe manier verbinding met mensen te maken.
7e foto : Bevestigingsdienst in de Lier door zijn vader. Ds. S. Alblas komt uit een  domineesgezin en is rond de tien keer verhuisd.
Opleiding gehad in Leuven, Antwerpen via Houten in Utrecht gekomen waar hij zijn echtgenote heeft leren kennen in het studentenhuis.

Zijn tweede gemeente is, tot op dit moment, op Ballum op Ameland.
8e foto : De regenboog op het strand wat wel op een heilige plek lijkt.
De regenboog staat symbool voor het geloof, hoop en vertrouwen op God.
Er is een periode geweest dat hij kanker kreeg maar hier gelukkig weer van hersteld is. Op zijn ziekbed heeft hij ervaren dat God hier ook bij aanwezig was.
JHWH de Godsnaam is ook het geluid van de ademhaling.
9e  foto : een afbeelding waar een eend en/of een konijn in kan worden gezien.
Deze afbeelding laat zien dat gemeenteleden op verschillende manieren tegen zijn/haar geloof aan kan kijken. Het is belangrijk om elkaar hierin te inspireren en te respecteren.
10e foto : Het gezin Alblas in een bootje op Ameland en ze willen graag op het bootje stappen om naar Drachten te komen.
Wat trekt hen aan in Drachten : bezieling en passie over de gemeente en het geloof, respect voor de verschillen en hoe hier mee wordt omgegaan.
Ds. Alblas wil graag samen op zoek gaan naar mogelijkheden om de PGD te laten groeien en te zoeken naar waar we als gemeenschap blij van worden en waar men zich thuis en veilig voelt.


5. Gelegenheid voor de aanwezigen tot het stellen van vragen

Eén van de gemeenteleden herkend de echtgenote van ds. Alblas uit een artikel in de krant ‘Meer’ en wenst hen veel sterkte toe.
Een ander gemeentelid vertelt over hun vakantie op Ameland waarbij hun kinderen vroegen om naar de kerk te gaan en heet het gezin Alblas van harte welkom.
Een gemeentelid vraagt naar de kleur van ds. Alblas.
Deze vraag is ook gesteld in de ontmoeting met het team van pastores.
Als er een kleur genoemd moet worden zou dat de kleur rood zijn. Rood is de kleur van de Geest. Ds. Alblas is gegrepen door de Geest en door de verhalen uit de Bijbel. Het gaat hem om de liefde van Christus uit te dragen dat in kan in verschillende kleuren en vakjes zijn. 
Een gemeentelid wil het echtpaar wijzen op de prachtige ronde lampen in de Zuiderkerk. Als je de ogen een beetje dicht knijpt lijkt het net of Gods straal op het echtpaar straalt en wenst hen de zegen van de Heer toe.
Er zijn geen vragen meer en het echtpaar wordt hartelijk bedankt voor hun verhaal. Hierna verlaat het echtpaar de kerkzaal aangezien er nu gestemd mag worden door de aanwezige gemeenteleden.


6. Stemmen

Iedereen heeft een stembriefje gekregen en ook voor de volmachten heeft men een stembriefje gekregen. Sjouke Faber, Hennie Wester en Marijke Brouwer zijn gevraagd voor de stemcommissie. Zij halen de stembriefjes op.

7. Tellen van de stemmen

Uitslag van de telling :
Er zijn 233 geldige stemmen uitgebracht waarvan 231 vóór het uit brengen van het beroep op ds. S. Alblas hebben gestemd.
Ds. Alblas en zijn echtgenote worden met applaus weer de kerkzaal binnengehaald.
Ds. S. Alblas bedankt iedereen voor het vertrouwen in hen en graag tot ziens.

 

8. Sluiting door Ale Groen

Ale Groen sluit de gemeentevergadering af met het uitspreken van een gebed waarin ook het lied ‘Tel uw zegeningen één voor één’ aan wordt gehaald en waarin wordt gevraagd om een zegen en wijsheid voor het echtpaar Alblas die nu hun definitieve keuze moeten maken.
En de passende zegenbede van de Regenboog :
Ik zegen je met rood van de passie,
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt, dat je leeft!
Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon,
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.
Ik zegen je met geel van narcissen,
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.
Ik zegen je met groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.
Ik zegen je met blauw van water,
om af te spoelen wat mis gaat
en waar je op stukloopt in het leven.
Ik zegen je met paars, dat als een
mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.
Ik zegen je met Gods licht,
waarin alle kleuren samensmelten
en wij thuiskomen in wie wij zijn.
Amen.

 

De gemeenteavond wordt afgesloten met het nuttigen van een hapje en drankje.

 

Het verslag is vastgesteld op 10 juli 2023 in de Kleine Kerkenraad

Mw. S. Tromp, voorzitter Kerkenraad PGD    

 

 

Bijlage bij het verslag van de gemeentevergadering op 20 juni 2023.

Toelichting op de voordracht van de beroepingscommissie om ds. Sijbrand Alblas, predikant en pionier bij de Hervormde Gemeente op Ameland, te beroepen tot predikant voor de PGD.

Op 2 november 2022 is de beroepingscommissie bestaande uit Jellie Douma, Esther Akkerman, Marian Poort, Arjan Boven, Geert v.d. Meulen, Albert de Vries, Maarten Rijken, Cor Staal en ondergetekende geïnstalleerd. Een brede samenstelling met leden afkomstig uit alle wijken van Drachten, met een zwaartepunt uit de wijken Oost en West, alwaar vooreerst het aandachtsgebied van de te beroepen predikant zal liggen. De commissie heeft ook dankbaar gebruik mogen maken van de kennis van ds. Harmen Engelsma, ons toegewezen als consulent.

De opdracht van de kerkenraad aan de beroepingscommissie, verwoord in de instellingsbrief, was, in hoofdlijnen, op zoek te gaan naar een kandidaat voor 0,7 FTE en één die past binnen de modaliteit Midden Orthodox. Daaraan gekoppeld werd de opdracht meegegeven om allereerst tot een uitgewerkte profielschets te komen, die ter instemming aan de kerkenraad moest worden voorgelegd.

Tijdens onze eerste bijeenkomsten is ds. Harmen Engelsma een aantal keren aanwezig geweest om ons van procedurele informatie te voorzien en tips te geven over de te volgen kerkelijke procedures waar we rekening mee moesten houden.  

Vervolgens hebben we ons in eerste instantie beziggehouden met het opstellen van het gewenste profiel van de te beroepen predikant, rekening houdend met de opdracht die we hebben meegekregen van de kerkenraad. Dit heeft geleid tot een profielschets voor de te beroepen predikant, die op 6 februari jl. is geaccordeerd door de kerkenraad.

Deze profielschets luidt als volgt:

Profielschets Predikant

Wij zoeken een gelovige predikant, ervaren, modern, midden-orthodox, die:

 • Tijd en aandacht neemt voor het pastoraat, óók voor de jongere generatie en de middengroep (30-50 jaar);
 • De samenleving ook in de kerk kan brengen / ermee verbinden;
 • Het Evangelie/ de boodschap op een eigentijdse manier weet te vertalen naar de praktijk;
 • Gemeente en vrijwilligers, vanuit de Bijbel, enthousiast weet toe te rusten en te inspireren in geloof en bemoediging van elkaar;
 • Daarbij niet alle taken naar zichzelf toetrekt, maar ook vrijwilligers kan mobiliseren en ruimte geven om verantwoordelijkheid te dragen, passend bij zijn/ haar talent;
 • Die bruggen weet te bouwen en de onderlinge verbanden weet te versterken en daarmee bijdraagt aan de eenwording van één PG Drachten;
 • Oog heeft voor het verenigen van generaties;
 • Goed kan samenwerken in een team, ruimte geeft aan anderen en de samenwerking opzoekt;
 • Anderen weet mee te nemen in een proces van verandering, vernieuwing en het opbouwen van de gemeente;
 • Initiatief durft te nemen als het gaat om cultuurverandering.

 

Kortom, wij zoeken een:

 • Predikant, fris en jong van geest, die de Geest in de gemeente verder weet aan te wakkeren, om zodoende de gemeente weer op te bouwen en te laten opbloeien;
 • Verbinder, organisatorisch en communicatief sterk;
 • Teamworker met humor en relativeringsvermogen;
 • Gemeenteopbouwer/

 

Op basis van dit goedgekeurde profiel is een voorlopig werkplan opgesteld en zijn advertenties en oproepen geplaatst op de PKN-site, in de Geandewei en in Reliwerk en is de gemeente gevraagd namen aan te leveren. Tevens hebben we, zoals te doen gebruikelijk, een lijst van mogelijk geschikte kandidaten opgevraagd bij het kerkelijk centrum van de PKN in Utrecht. 

De “opbrengst” van deze acties hebben geleid tot het volgende resultaat:

 • 52 namen ingediend door de gemeente (36 unieke namen), 2 sollicitaties en een lijst met 12 namen via Utrecht;
 • Al deze namen zijn door de commissie stuk voor stuk besproken en onderzocht op passend in het profiel;
 • Op basis van dit onderzoek zijn 11 van de genoemde kandidaten benaderd, die alle hebben aangegeven niet beschikbaar te zijn op 1 sollicitant na, nl. ds. Sijbrand Alblas van Ameland.

 

Nadat online preken van ds. Alblas door de beroepingscommissie zijn beluisterd, zijn een viertal leden op 23 april jl. naar Ameland geweest om een preek van ds. Alblas live te horen, terwijl andere leden deze dienst online hebben beluisterd. De lunch aangeboden in huize Alblas, met kennismaking en verdiepende gesprekken, gaf een goed beeld en vergrootte het enthousiasme van de beroepingscommissie nog meer.   

Vervolgens is er op 6 mei jl. een afspraak met ds. Sijbrand Alblas en zijn vrouw Marjanne in Drachten gepland om met elkaar verder te praten over de vacature en de invulling ervan binnen de PGD. Na een gezamenlijke lunch en kennismaking met de gehele beroepingscommissie heeft een van de leden van de commissie Marjanne Alblas een rondleiding op de fiets door Drachten gegeven. De overige commissieleden zijn met ds. Alblas in gesprek gegaan waarbij naast een aantal praktische zaken gesproken is over zaken als geloofsbeleving, het opgestelde profiel, waarom hij voor het vak van predikant heeft gekozen en zeker niet in de laatste plaats waarom hij naar PG Drachten heeft gesolliciteerd en wat zijn beeld van de PGD is. Verder is ook stilgestaan bij huisvesting en de omvang van de vacature.

Tijdens de beide ontmoetingen heeft ds. Alblas ons overtuigd dat hij in staat is om een gemeente als de onze mee richting te geven, te inspireren, te verbinden, met andere woorden de gemeente verder op te bouwen en te laten bloeien. 

Het is goed om te benoemen dat er in overleg met de voorzitter van het CvK toegezegd is dat er samen met het gezin gekeken gaat worden naar een passende woonruimte, die door de kerk gekocht of gehuurd zal worden als pastorie en aan de familie Alblas (door)verhuurd gaat worden. Dit mede omdat wij als gemeente de plicht hebben voor passende huisvesting te zorgen. Daarnaast heeft ds. Alblas geïnformeerd naar de tijdelijke vacature van kerkelijk werker voor de jeugd. Deze vraag had betrekking op het feit dat Marjanne Alblas haar betaalde werkzaamheden door de verhuizing moet opgeven en ze op zoek zal moeten gaan naar een andere invulling, waardoor er tijdelijk een teruggang in het gezinsinkomen ontstaat. Na overleg met de voorzitter van het CvK is het aanbod gedaan om ds. Alblas, naast zijn aanstelling voor 0,7 fte, gedurende 2 jaar een tijdelijke uitbreiding aan te bieden voor 0,3 fte, nog nader in te vullen. (toelichting dat wij als beroepingscommissie niet gaan over de invulling van de vacature jeugdwerker, hoewel wij van mening zijn dat dit een prima keuze zou zijn.)

De beroepingscommissie is in totaal 18 keer bij elkaar geweest sinds 4 november jl. en is unaniem van mening dat we met ds. Sijbrand Alblas de kandidaat hebben gevonden die we zochten en die uitstekend past in het opgestelde profiel. 

Als commissie willen wij tenslotte onderstrepen dat wij heel erg enthousiast zijn over ds. Alblas: 

 • Wij zien in hem een open en toegankelijk persoon;
 • Heeft eigentijdse preken;
 • Staat, vanuit de bijbel,midden in de gemeente en samenleving;
 • Heeft ervaring met opbouw en samenwerking binnen een gemeente in verandering/opbouw
 • Is een verbinder
 • Heeft ervaring met het motiveren en stimuleren van vrijwilligers, ook voor het pastoraat

Wij zijn verheugd dat de Algemene Kerkenraad van de PGD ook enthousiast is en onze voordracht op 12 juni jl. heeft overgenomen.

Concluderend:

De beroepingscommissie van Protestantse Gemeente Drachten adviseert de gemeente van harte om het voorstel van de kerkenraad over te nemen en ds. Sijbrand Alblas, momenteel voorganger en pionier bij de Hervormde Gemeente op Ameland, te beroepen als nieuwe predikant te Drachten voor 0.7 fte met een tijdelijke aanvulling voor 2 jaar van 0,3 fte omvang.

 

Ik wens u, mede namens de leden van de commissie wijsheid en zegen toe bij uw besluitvorming en hoop dat wij u voldoende hebben overtuigd met de voordracht van ds. Alblas.