Aanleiding

In onze Plaatselijke Regeling staat in hoofdstuk 7 “Overige bepalingen” dat deze elk twee jaar wordt geëvalueerd en, indien nodig, gewijzigd.

Voor een wijziging geldt delfde regeling als bij de vaststelling:

 • de Plaatselijke Regeling wordt vastgesteld door de Grote Kerkenraad.
 • voordat de Grote Kerkenraad dit doet vraagt hij de mening van de gemeenteleden
 • ook voert de Grote Kerkenraad voorafgaand overleg met
  • het College van Kerkrentmeesters
  • het College van Diakenen
  • werkgroepen en commissies voor zover de wijzigingen / aanpassingen betrekking hebben op hun werkzaamheden.

In het beleidsplan 2023 – 2025 is bij Uitdaging 6 Bestuur vastgesteld dat er een evaluatie plaats moet vinden over het huidige bestuursmodel.
In de vergadering van de Grote Kerkenraad van 11 september 2023 is de start van deze bezinning gepland in de tweede helft 2024 met als bedoeling dat dit proces afgerond is eind 2025 en dan als input kan dienen voor het nieuwe beleidsplan vanaf 2025.
Het gaat op dit moment én in dit stuk dus alleen om (noodzakelijke) kleine wijzigingen en aanpassingen welke hieronder worden toegelicht.

Hoofdstuk 1.1.1 Samenstelling van de Kerkenraad

Quorum, het aantal leden dat in een vergadering aanwezig moet zijn om geldige besluiten te nemen. Dat quorum is in de vergadering van de Grote Kerkenraad van 13 september 2021 vastgesteld op 45 leden, zijnde de helft van de bezetting van de Grote Kerkenraad op dat moment.
Inmiddels is het aantal ambtsdragers per 1 oktober 2023 gedaald tot 60 waardoor het quorum nu ligt op een aanwezigheid van 30 leden om geldige besluiten te kunnen nemen.

Voorstel:         het quorum per 1/1/2024 bepalen op 30.

 

Hoofdstuk 3.3 De werkgroepen

Aan het aantal werkgroepen is inmiddels een nieuwe toegevoegd, te weten de werkgroep Gemeenteopbouw.  Het gevoel leeft dat het aantal werkgroepen (te) groot is, daar wordt nader naar gekeken bij de evaluatie van het bestuursmodel.

Voorstel:         de werkgroep Gemeenteopbouw toevoegen in de Plaatselijke Regeling als 3.3.10 en de instructies zoals deze zijn vastgesteld in de vergadering van de Kleine Kerkenraad op te nemen in bijlage 5 van de Plaatselijke Regeling.

 

Hoofdstuk 2.1 Stemrecht, verkiesbaarheid en regels voor het stemmen.

In de Plaatselijke Regeling wordt onder 2.1 eerste en tweede artikel onderscheiden belijdende leden en doopleden als stemgerechtigd.
Maar onze PGD heeft ruim 400 vrienden en 2 gastleden.
Zij hebben nog geen stemrecht, passief en actief.
Uit navraag is gebleken dat stemmen bij volmacht mogelijk is en dat dit geldt voor alle verkiezingen. Daarin voorziet onze Plaatselijke regeling.
De verkiesbaarheid van gemeenteleden vraagt aanscherping:
daarom mogelijk de volgende toevoeging:

 • de kerkenraad geeft actief en passief stemrecht aan belijdende gastleden;
 • gastleden die als dooplid staan geregistreerd krijgen een actief stemrecht, geen passief stemrecht;
 • aan hen die als belijdende vrienden zijn opgenomen in de ledenadministratie geeft de kerkenraad actief en passief stemrecht;
 • vrienden die dooplid zijn krijgen actief stemrecht, geen passief stemrecht;
 • vrienden die niet gedoopt zijn krijgen actief stemrecht, geen passief stemrecht.

Voorstel:         de hierboven genoemde vijf mogelijkheden toevoegen aan de Plaatselijke Regeling

 

Ter toelichting op dit voorstel het volgende:
‘Gastleden’ en ‘vrienden’ hebben in de PKN dezelfde status (gastleden leven mee in de gemeente, vanuit een gemeente/parochie in een ander kerkgenootschap – vrienden leven mee in de gemeente, vanuit een andere gemeente in de PKN).
Eerste twee groepen (eerste beide aandachtstreepjes): op deze manier worden belijdende gastleden en vrienden gelijkgesteld aan ‘gewone’ belijdende leden. Zij kunnen meebeslissen en zij kunnen ook in de kerkenraad komen.
Groep 3 en 4: Op deze manier krijgen gastleden en vrienden die gedoopt zijn actief stemrecht. Zij kunnen meebeslissen, maar niet in de kerkenraad komen. Dat zij niet in de kerkenraad kunnen komen, hebben we met z’n allen in de PKN zo besloten.
Groep 5: Wat zijn ‘niet gedoopte vrienden’? Deze mensen zijn geen lid van de kerk, maar ze willen wel een band met de kerk onderhouden. Ze worden ook aangeschreven voor activiteiten, krijgen pastorale zorg en worden ook aangeschreven voor kerkbalans.

 

De “procedure”

 1. toelichting van de aanpassingen mondeling op de gemeenteavond van 15 november
 2. publicatie van de aanpassingen in nummer 22 van Geandewei van 30 november.
 3. agendering én besluitvorming in de vergadering van de Grote Kerkenraad van 4 december 2023.

 

File: PGD wijzigingen Plaatselijke Regeling per 1 januari 2024