PGD – samenvattend verslag van de gemeenteavond op woensdag 15 november 2023 in De Oase.

Aanwezig:       naar schatting 150 personen.

De leiding was in handen van de voorzitter ad-interim, de heer Ale Groen.

Het programma:

 1. Opening door ds. Sijbrand Alblas
 2. Presentatie werkgroep Jeugd
 3. Presentatie werkgroep Gemeenteopbouw
 4. Pauze
 5. Pastorale herverdeling
 6. Toelichting voorstel wijzigingen Plaatselijke Regeling
 7. Promotie enquête werkgroep Communicatie
 8. Vragen
 9. Sluiting
 10. Nazit met een hapje en een drankje.

 

Ds. Alblas spreekt zijn waardering uit voor de hoge opkomst, voor de getoonde betrokkenheid bij diverse thema’s van gemeente-zijn. Hij heeft als Bijbelgedeelte Johannes 15 vers 9 – 17 gekozen, en vat dat na voorlezing samen in de opdracht “Blijf in mijn liefde”
De PGD is een geloofsgemeenschap en op een gemeente-avond als deze zijn we verbonden en willen we elkaar stimuleren om mooie dingen mee te maken.
Daarna gaat ds. Alblas voor in gebed. 

De presentatie van de werkgroep Jeugd wordt verzorgd door Paul Veenstra (jeugdouderling) en Sijbrand Alblas, jeugdwerker, beiden personen die net zijn begonnen met hun werkzaamheden voor de doelgroep jeugd. Zij stippen mogelijke vormen aan als een podcast, interviews, persoonlijke kennismakingen, dit om input te krijgen voor een visie. Ze geven aan te werken met de 3 stappen vanuit een bekend model:

 • Why: waarom doe je wat je doet, wat drijft je, wat is je overtuiging? Wat kun je betekenen voor het grote(re) geheel?
 • How: hoe doe je wat je doet, hoe kunnen we het zoutend zout zijn in deze wereld?
 • What: wat doe je precies, wat wordt/is het resultaat?

Zij hebben dit uitgewerkt op een A4-tje waarop dezelfde gespreksvragen aan ouderen én jongeren worden gesteld. Op elke tafel liggen daarvan exemplaren en daarmee kan de bezetting van elk tafeltje met elkaar in gesprek gaan.

De zaal krijgt de tijd om dit gesprek te voeren en daarna is er ruimte om plenair opmerkingen te maken. Daarvan wordt gebruik gemaakt en enige punten worden later met de zaal gedeeld; :

 • Musicals, daarvan hebben we er een tijdje geleden een aantal gehad en daaraan werkten alle leeftijdscategorieën mee. Bijzonder was ook dat de deelnemers na afloop lange tijd contact met elkaar hebben gehouden.
 • Geef kinderen meer ruimte in de eredienst, geef ze een rol, laat ze zichtbaar zijn, stop ze niet weg in een andere ruimte. Laat ze bv lector zijn.
 • Na de groep after-Alfa valt een gat, dan is er geen specifiek aanbod.
 • We praten veel over de jeugd, maar wat vindt de jeugd zelf?

Sijbrand Alblas meldt dat een aantal jongeren bezig is met het oprichten van een bandje maar dat ze nog naarstig op zoek zijn naar een drummer.
Ook wordt er opgemerkt dat:

 • jongeren ouderen mogen stimuleren. En de al eerdergenoemde podcast zou moeten worden gepromoot via het kerkblad.
 • er veel respect is voor alles wat er wordt georganiseerd in De Oase maar Drachten is groter, kijk ook breder ajb.
 • er meer variatie in diensten kan worden gebracht: kerkdiensten, jeugddiensten, welkomdiensten, en dergelijke. De stichting Present werkt veel samen met mensen van de Royal Mission School 

Baukje de Boer verzorgt de presentatie van de Gemeenteopbouw, een werkgroep die naar ze zegt op haar lijf is geschreven. Zij geeft aan dat De Oase en aantal jaren geleden een bloeiende en groeiende wijk was en dat de werkgroep die situatie graag weer terug wil winnen.
Gemeenteopbouw is een breed begrip, de werkgroep richt zich op de leeftijdscategorie 25-50+. Zij probeert uit alle wijken mensen te selecteren en hen te interviewen. De werkgroep wil een klankbord zijn voor die doelgroep.
Inmiddels zijn er 75 interviews gehouden en eind november komt daarvan de eerste evaluatie. Op voorhand is al duidelijk dat de geïnterviewden zich gezien en gehoord voelden. Maar hun inbreng vraagt een vertaling, wat wil die middengroep graag?

In grote lijnen is het verschil tussen generaties te onderscheiden als hoofd, hart en handen. Ouderen leven over het algemeen meer vanuit de ratio en van daaruit worden geloofs- en zingevingsvragen geduid.  De midden generatie gaat meer met elkaar aan de slag, die wil het geloof voelen en ervaren.

Ook deze werkgroep zet de aanwezigen aan het werk, ze heeft een interactieve werkvorm gekozen waarvan een stencil de tafeltjes is gelegd. In het midden van dat A4-tje staat een gesprekswolk waarin mensen hun droom voor de PGD over 5 jaar kunnen verwoorden….
Daarmee gaan de tafels met elkaar in gesprek en na een minuut of tien wordt de droom door één van de aanwezigen als volgt verwoord: over 5 jaar zie ik een kerkelijke gemeente die midden in de maatschappij staat, die de liefde van Christus uitstraalt voor jong en oud en die binnen en buiten de kerkdeuren actief is.

Na de pauze krijgt ds. Peter Smilde het woord om uitleg te geven over de verdeling van het pastoresteam gemeente breed.
Drie vrij recent in dienst getreden kerkelijke werkers krijgen de ruimte om zich persoonlijk voor te stellen: Nicolien Bergsma, Ytje Hinke Attema en Saakje Hoekstra.
Per deelgebied geeft ds. Smilde via een kaartje op de beamer een toelichting op de pastores die daar werkzaam zijn.

Vanuit de zaal wordt gevraagd naar de werkdruk bij de pastores, is dit een eerlijke verdeling? Ds. Smilde antwoordt dat de werkdruk hoog is, maar dat we een team van pastores hebben dat bevlogen is en elkaar helpt als iemand werkdruk als te hoog gaat ervaren.
Per pastor heeft de PGD meer pastoranten dan het gemiddelde dat de PKN voorschrijft maar desondanks is geprobeerd de verdeling zo eerlijk mogelijk te maken. Aanvullend licht hij nog toe dat een kerkelijk werker meer tijd beschikbaar heeft voor pastoraat dan een predikant.

Het volgende agendapunt is een toelichting op de aanpassing van de Plaatselijke Regeling door de voorzitter van de avond, Ale Groen.
Hij geeft aan dat in de kerkorde en de ordinantiën zaken zijn geregeld als bij voorbeeld de taken van de kerkenraad en de vermogensrechtelijke aangelegenheden. Maar de details van het regelen van de werkzaamheden van een plaatselijke kerk zijn beschreven in een plaatselijke regeling.
De aanpassing die nu in voorbereiding is, is een beperkte wijziging; zoals in het beleidsplan is aangegeven is de bestuurlijke gang van zaken onderwerp van evaluatie in één van de volgende jaren.
Voorgestelde aanpassingen:

 1. het quorum, voorstel per 1/1/2024 bepalen op 30
 2. de werkgroepen: voorstel toevoegen de werkgroep Gemeenteopbouw
 3. het stemrecht, voorstel (kort samengevat) belijdende leden en doopleden stemgerechtigd te maken. Ook vrienden worden daarbij betrokken.

Onze Plaatselijke Regeling zoals die is vastgesteld in september 2021 staat op de site en vanaf 23 november is daar ook het nu voorliggende voorstel te vinden, voorzien van een uitgebreide toelichting. Gemeenteleden die hierop willen reageren worden verzocht dat te doen vóór 24 november a.s. want dan kunnen die reacties worden meegenomen naar de vergadering van de Grote Kerkenraad van 4 december a.s.

Opmerkingen vanuit de kerkzaal:

 • jammer dat deze aanpassing nu wordt gebracht en niet van tevoren aan de gemeente kenbaar is gemaakt;
 • vrienden komen van buiten, hebben rechten maar moeten dat dezelfde zijn?

Hierna krijgt de werkgroep Communicatie de ruimte om een toelichting te geven op de enquête die zij deze maand houdt rond de vraag “Wat vindt u van de website?”
Het is een korte enquête van de webmasters die graag van iedereen willen weten wat de bevindingen zijn van de site en welke ideeën er zijn met betrekking tot verbeteringen.

En last-but-not-least krijgen de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen:

 • vraag om een discussie / enquête over de vorm van viering van het Heilig Avondmaal. Bij de vragensteller leeft het idee dat dat er maar wat bijhangt in een eredienst. Een ander gemeentelid zegt de voorbereiding op de zondag eraan voorafgaand te missen. Ale Groen stelt voor deze punten door te geven aan de werkgroep Vieren.
 • ook bij de PGD wordt al veel online gedaan maar ouderen hebben daar moeite mee, reden waarom er wordt gevraagd om op z’n minst ook alle informatie via Geandewei kenbaar te maken.
 • Opmerking: ga meer mixen, betrek de jeugd meer bij de ouderen, ook bij voorbeeld bij het werken met de website. We kunnen elkaar helpen.
 • Waarom is de eerste collecte in de diensten niet altijd bestemd voor de Diaconie? En waarom volgen we in Drachten niet het landelijke collecte-rooster?
 • Het geluid in de Zuiderkerk is niet te verstaan. Als je daarnaar vraagt wordt er gezegd dat er een nieuw systeem is geïnstalleerd. Maar in De Oase is het altijd goed en in de Zuiderkerk bijna elke week niet. 

Aan het eind gekomen van de agenda, sluit de voorzitter deze gemeente-avond met het Avondgebed van Gezang 246.

Daarna wordt er in de ontmoetingsruimte een hapje en een drankje geserveerd en is er ruimte om nog even na te praten.

24 november 2023
voor verslag, Tett Vaatstra.