Aanwezigen : ruim 100 personen

 

1. Opening door de voorzitter van de Kerkenraad dhr. Ale Groen.

Iedereen wordt hartelijk welkom geheten. Fijn dat de zaal zo goed gevuld is. De voorzitter heeft als thema voor zijn opening voor ‘Hoop’ gekozen.

De tekst van twee koppen uit de krant Trouw waren vandaag :
1. De wereld is nu misschien wel onveiliger dan ooit.
2. Mensen ervaren angst en onzekerheid, zeker sinds de invasie in Oekraïne.

We leven in een verscheurde wereld met oorlogen in Oekraïne en in het Midden Oosten, een wereld waarin het antisemitisme en de polarisatie toenemen en de politieke situatie in China en Amerika zorgen voor spanningen. Maar in Romeinen 5 vers 2 en vers 5 kunnen we lezen dat we Hoop mogen houden door het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Vervolgens leest Ale Groen het gedicht genaamd ‘De weg naar de hoop’ :

 

Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is, is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruit zien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet het zelfde als vreugde
omdat alles goed gaat of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is, niet omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Het is de zekerheid dat iets zinvol is, onafhankelijk van de afloop,
en onafhankelijk van het resultaat.

 

Het gedicht ‘De weg van de hoop’ wordt toegeschreven aan Václav Havel.
Ale Groen gaat voor in gebed.

 

2. De gemeenteleden krijgen de gelegenheid om vragen op het papier, dat op de tafels ligt, te schrijven.

De vragen zullen na de pauze worden beantwoord. Er volgen een aantal mededelingen over zaken waar de kerkenraad mee bezig is:
a. Opbrengst Kerkbalans 2024 door Cor Staal
    In de meegestuurde brief voor de Kerkbalans is door ds. Sijbrand Alblas de oproep gedaan om iets meer te geven ten behoeve van een plek voor de jeugd. De actie Kerkbalans heeft € 40.000 euro meer opgeleverd dan      begroot is. Dit is een bijzonder mooi resultaat en de gemeenteleden applaudisseren hiervoor. De werkgroep Jeugd wordt heel veel succes toegewenst om met dit bedrag een mooie plek voor de jeugd te creëren.
b. Voorstel stemrecht voor gastleden :
   Op de gemeente-avond van 15 november 2023 is gesproken over het aanpassen van de Plaatselijke Regeling met stemrecht voor vrienden en gastleden van de Protestantse Gemeente te Drachten. N.a.v. dit voorstel is    een aantal vragen en reacties binnengekomen. In een vergadering van de Grote Kerkenraad is besloten om het aanpassen van de Plaatselijke Regeling op dit punt eerst op te schorten en dat er geen verdere stappen zullen worden ondernomen om mensen gastlid te maken van de Protestantse Gemeente te Drachten (PGD).
c.  De kerkenraad is bezig met het opstellen van een gedragscode “In veilige handen”. Hierin wordt beschreven hoe een medewerker om moet gaan met mensen die aan zijn/haar zorg zijn toevertrouwd. De kerkenraad volgt hierin het beleid van de Protestantse Kerk Nederland.

d. Info over de te houden heidag
     Op zaterdag 1 juni zal er een heidag worden gehouden met de leden van de Grote Kerkenraad. Er zijn een drietal belangrijke zaken die besproken moeten worden :
     1. De evaluatie van het nieuwe bestuursmodel van de PGD.
     2. Het opstellen van een nieuw beleidsplan.
         Tijdens het proces van het beroepen van een nieuwe predikant bleek dat
         het laatste beleidsplan dateerde tot 2010.
         In 2023 is het beleidsplan 2023-2025 vastgesteld.  
         Het is nu tijd om na te denken hoe we in de toekomst kerk willen zijn.
     3. De meerjarenbegroting.
         Van het College van Kerkrentmeesters wordt verwacht een sluitende
         begroting op te stellen. De meerjarenbegroting laat zien dat de begrotingen
         niet sluitend zijn maar een tekort aangeven.
In een vergadering van de Grote Kerkenraad is voorgesteld en besloten dat voor het begeleiden van het proces een externe begeleider zal worden gezocht. Het moderamen heeft op advies van de classispredikant Fryslân contact gezocht met interim predikant Henk van den Bosch en hem gevraagd de PGD te willen begeleiden in de complexe materie. Op 21 maart heeft het moderamen een kennismakingsgesprek met ds. Henk van den Bosch gehad. Op 15 april is er een vervolg gesprek met ds. Henk van den Bosch waarin hij zijn advies zal geven hoe het proces aangepakt zou kunnen worden.  

3. Presentatie gemeente-app

Jan Zuiderveen, de voorzitter van de Werkgroep Communicatie, vertelt hoe men er toe is gekomen om voor de PGD een gemeente app te gaan gebruiken. Een programma op je telefoon of laptop om met elkaar iets te gaan doen. Het is de bedoeling dat het een app wordt voor alle gemeenteleden. De aanleiding was een enquête van de werkgroep Gemeenteopbouw waarmee onderzocht is wat er meer kan worden gedaan voor de gemeenteleden tussen de 25 en 50 jaar en jongeren Hieruit bleek dat er behoefte was aan een gemeente app. De werkgroepen Gemeenteopbouw, Communicatie, Jeugd en Pastoraat hebben met elkaar gekeken naar drie verschillende gemeente apps :

  1. Appostel : die in gebruik is bij de PGD. Kan eventueel uitgebreid worden.
  2. Scipio : wordt gebruikt door verschillende gemeenten om Drachten.
  3. Donkey Mobile wordt aanbevolen door de PKN. Alleen gericht op kerken.

Er is een adviesdocument opgesteld waarin de onderbouwing beschreven is waarom gekozen is voor de app Donkey Mobile. Deze kan worden aangevraagd bij Jan Zuiderveen. Donkey is het Engelse woord voor ezel n.a.v. het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het gaat niet om de ezel maar dit is het middel om in Jeruzalem te komen. Zo kan de app een middel zijn om meer met elkaar in verbinding te komen. Vervolg van de presentatie door Jan Willem ten Hove, van de werkgroep Gemeente opbouw. Vragen kunnen worden gesteld door het scannen van een QR code waarmee ee vraag gesteld kan worden die bij Jan Willem ten Hove op de laptop binnenkomt, vanuit de zaal en vragen kunnen beantwoord worden door het lezen van het adviesdocument. Het gebruik van de mobiele telefoon roept soms negatieve gevoelens op door de soms verslavende en asociale manier waarop ermee wordt omgegaan. Een plaatje laat zien dat iedereen 25 jaar geleden in de trein achter de krant zat. Een gemeentelid geeft aan dat zij goede herinneringen heeft aan de mooie gesprekken die gevoerd werden met een groepje vriendinnen op vakantie. Uit een filmpje blijkt dat zo’n 25 jaar geleden alle generaties het aanschaffen van een telefoontje niet nodig vonden. Het gebruik van social media is de laatste jaren gestegen. Het gebruik van meerdere platforms door de jeugd is gedaald en het gebruik van meerdere platforms door ouderen is gestegen. Vraag uit de kerkzaal : Zijn er in de zaal mensen zonder mobiele telefoon. Niemand steekt zijn hand omhoog. De manier van communiceren verschilt per generatie. Het gevolg hiervan kan zijn dat men elkaar niet meer begrijpt en communicatie irritatie oplevert. Als we ons verdiepen waarom generaties verschillend communiceren kan er weer wederzijds begrip ontstaan. Wat is er veranderd in het leven van Jan Willem ten Hove door de nieuwe technologie :

- Hij heeft ‘de Bijbel in 1 jaar’ gelezen wat hij anders niet zou hebben gedaan.
- De 40 dagen tijd app met muziek gebruikt ter voorbereiding van Pasen .
- De diensten vanuit de Oase en Zuiderkerk kunnen worden meebeleefd
  via You Tube.
- Er kan gemakkelijker iemand bemoedigd worden door muziek of een tekst te delen in moeilijke tijden.

Jan Willem ten Hove vraagt aan de gemeenteleden er over na te denken wat de nieuwe technologie hen heeft gebracht en bijgedragen of juist heeft afgedaan aan hun geloof en het omzien naar elkaar en dat te delen met degene die naast hem/haar zit.

Het doet een gemeentelid goed dat de manier van communiceren tussen de babyboomers en de generatie x bijna gelijk zijn.

Er wordt een filmpje getoond van de oprichter van de app Donkey Mobile die vertelt waarom hij een app voor de kerken heeft gemaakt. De kerk krimpt en de smartphone maakt een opmars. Zijn droom is dat kerkleden ervaren dat de kerkelijke gemeente verrijkt wordt door de gemeente app en de dingen die gemeenteleden doen net even sneller en gemakkelijker worden.

Jan Willem ten Hove geeft de mogelijkheden van de gemeente app aan :

- Gemeenteleden leren kennen.
- Informatie delen die in de gemeentegids staan
- Eenvoudig gemeenteleden op de hoogte brengen van nieuws
- Integreren van de Bijbel, dagelijkse Broodkruimels, livestream of podcast
- Promotie en sponsorwerving
- Agendabeheer van activiteiten
- Spontane actie en nodig mensen uit om naar toe te gaan
- Foto’s met elkaar delen
- Doneren aan de collecte of aan een bepaalde actie

Met een laptop en computer kan worden ingelogd en is alle informatie op een groot scherm te lezen. Dit is uniek voor de Donkey Mobile app. De app kan worden ingericht zoals u/jezelf wil en kunt u/jij alleen de informatie ontvangen die voor u/jouw van belang zijn.

Veiligheid en controle is erg belangrijk. In de app is alles geïntegreerd en op één plek te vinden. Er moeten afspraken worden gemaakt over wie toegang heeft/krijgt.

Vragen van gemeenteleden :

-Is de gemeenteapp een extra communicatie kanaal ?

Antwoord : De communicatie zoals die nu gaat kan geïntegreerd worden.

-Moet je je op de app abonneren ?
Antwoord : De app kan op de mobiele telefoon gedownload worden. Er moet een account worden aangemaakt en u/jij moet lid zijn van de PGD.

- Kan een uitnodiging worden gedeeld met iemand die geen lid is van de PGD.
Antwoord : Dit zou dan via bv. WhatsApp mogelijk zijn.

Hoe nu verder :

De handtekening is bijna gezet onder het contract. Er is een team van mensen nodig die de gemeenteleden gaat enthousiasmeren voor de app. Het is de bedoeling dat de app rond de zomer online zal worden gezet, en de officiële start zal op de startzondag zijn. Op de startzondag wordt ook gelegenheid aangeboden om vragen te stellen en is het mogelijk om hulp te krijgen bij het installeren en het gebruik van de app.

 

Pauze.

 

Er is nog een aantal vragen over de app binnengekomen die door Jan Willem ten Hove worden beantwoord :

- In hoeveel gemeenten draait de gemeente app Donkey Mobile.
Er zijn rond de 400 gemeenten die deze app al gebruiken.

- Paar vragen over het beheer.
Er moeten afspraken worden gemaakt over het beheer van de informatie door de verschillende groepen. Wie heeft het beheer en waarover.

- Wie zorgt voor de algemene informatie.
Het is een taak/mogelijkheid voor iedereen om de informatie door te geven aan degene die het beheer over de app heeft.

- Komt de app in plaats van de Geandewei ?
Het zijn twee verschillende soorten van communiceren. Er kan in de loop van de tijd wel worden nagedacht op welke manier de gemeenteleden het makkelijkst met elkaar kunnen communiceren. Momenteel is een kwart van de leden van de PGD niet betrokken bij de kerk en leest geen Geandewei. De PGD zou zich moeten concentreren op deze groep gemeenteleden met de nieuwe app.

-Is er een verbinding met de website van de PGD.
De gemeenteapp wordt gebruikt door bepaalde groepen en niet alle informatie zal hoeft op de website te staan. Wel  bv. aankondigingen van activiteiten en de kerkdiensten die de nieuwe bezoekers van de website makkelijker vinden.

-Wat zijn de kosten van deze operatie ?
In het eerste jaar zijn de kosten € 1858,-. De kosten voor de volgende jaren zijn afhankelijk van het aantal gebruikers. Het College van Kerkrentmeesters is akkoord gegaan met deze kosten.

-Hoe zit het met de beveiliging :
De app is alleen voor de eigen gemeenteleden die ook hun persoonlijke beveiliging in kan stellen.

-Is er al over nagedacht hoe iedereen bereikt kan worden.
Hier zijn wel ideeën over maar dat is een onderdeel voor het invoeringsteam. De app is waarschijnlijk een goede manier om jongeren te bereiken en mogelijk komen er weer meer jongeren hierdoor in de kerk. Geloven wordt echter niet alleen beleefd in de kerk maar iemand kan wel gestimuleerd worden om een dienst te bezoeken. Ideeën voor het bereiken van alle gemeenteleden kunnen worden doorgegeven aan de werkgroep Gemeenteopbouw.

-Wat voegt de app toe aan de persoonlijk zorg voor elkaar. De app kan worden gezien als een toevoeging om generaties makkelijker met elkaar in verbinding te brengen. Het is wel belangrijk dat de bezoekjes blijven bestaan.

Ale Groen bedankt Jan Zuiderveen en Jan Willen ten Hove hartelijk voor de inspirerende presentatie. Deze heeft wel wat los gemaakt  

 

Vragen/opmerkingen die opgeschreven zijn door gemeenteleden :

- Hartekreet : Verzoek om, ondanks de geldelijke tekorten, een opvolger te zoeken van ds. P. Smilde die volgend jaar met emeritaat zal gaan. Hiervoor zou een extra financiële actie kunnen worden georganiseerd. Deze oproep kan ook in de gemeente app worden gedaan.

- Wat houdt gastlid zijn in?
Ds. H. Engelsma beantwoordt deze vraag met :
Een gastlid is iemand die al lid is van één kerk maar hiernaast graag lid wil worden van de PGD. De PKN biedt de mogelijkheid om gastlid te worden. Ook als de partner van iemand lid is van de PGD kan men gastlid worden. Een tweede mogelijkheid om gastlid te worden is dat men lid is van een andere kerk waarvan het kerkgebouw op een te grote afstand staat van de woonplek. De kerkenraad moet hiervoor toestemming geven en van een gastlid wordt ook een financiële bijdrage verwacht. Aanvraag kan via het Kerkelijk Bureau worden gedaan. Als je niet gedoopt bent kun je wel vriend worden van de PGD. Als je in een andere gemeente woont maar wel graag betrokken wil zijn bij de PGD kun je ook vriend worden. Hierbij geldt ook dat er een financiële bijdrage wordt verwacht. Ds. H. Engelsma voegt nog toe dat naar zijn mening gastleden en vrienden van de PGD ook gebruik moeten kunnen maken van de app.

- Waarom wordt er bij de afkondiging van overlijden niet gezegd broeder of zuster maar ons gemeentelid.
Het aanspreken als broeder en zuster wordt in de PGD niet gedaan. Niet iedereen stelt dit op prijs.

- Beperkte openstelling van het Kerkelijk Bureau :
Het Kerkelijk Bureau is 2 uren op de woensdagen open. Er wordt steeds minder gebruik gemaakt van het Kerkelijk Bureau. De bemensing van het Kerkelijk Bureau wordt door vrijwilligers gedaan die soms een aantal uren aanwezig waren terwijl er niemand komt. In noodgevallen kan gebruik gemaakt worden van de professionele mensen van het Kerkelijk Administratie Bureau en/of via de mail van het Kerkelijk Bureau.

- Is het ook mogelijk om het Kerkelijk Bureau via de app te bereiken.
Dat is ook mogelijk.


Er zijn geen vragen meer en/of wensen over waar de kerkenraad zich mee bezig houdt.

Cor Staal sluit het formele deel van de gemeente-avond met een kort gedicht uit het liedboek :
Geschreven door Bara van Pelt. Een gedicht dat hem telkens weer weet te ontroeren:

 

Het is maar dat U het weet


Ik ben vandaag gevallen
op het grind van het wandelpad

Ik moest er zo van huilen
Heel mijn shirt was nat

Het is gelukkig over maar toch
het is dat U het weet

Dat ik zo erg gevallen ben
en dat ik Irma heet.

 

 

Ter afsluiting van de gemeente-avond is er gelegenheid voor een nazit met een hapje en drankje.

15 april 2024
voor verslag, Lena Minnema.