Commissie Uitwerking Voortvarend Verder 3
Een dag na de elfstedentocht van 1986, stapte ik bij Sneek op het ijs, om een stukje van de tocht der tochten te rijden. Goed ingepakt met rugzakje en al, bewoog ik mij met een enthousiaste slag onder velen. Allen met hetzelfde doel, zo ver mogelijk te komen. In mijn herinnering is blijven haken hoe bekaf ik in Bolsward van het ijs stapte, maar meer nog dat ik al rijdend werd opgenomen in een vast clubje van voor mij volstrekt onbekenden. Zomaar was er een samen, dat werd afgerond met een bezoek aan een café (een zak patat en een biertje). Men bracht mij zelfs thuis. Ik heb daar een bijzonder goed gevoel aan overgehouden. Zonder dat ‘samen’ had ik, als ongeoefende schaatser, Bolsward nooit bereikt. Het is echt waar, waar een ‘samen’ wordt ervaren, kom je verder dan je voor mogelijk had gehouden.
Gaandeweg is er binnen onze commissie een ‘samen’ gegroeid. We zijn een flink eind op weg en nog lang niet bekaf. Met een voorlopig organogram op zak visiteerden we het team van predikanten en kerkelijk werkers. Delegaties van de wijkkerkenraden kwamen voorbij. Sommigen van ons werden uitgenodigd door de moderamina van de wijkkerkenraden voor nadere informatie. We hengelden naar inzichten, vragen, zorgen. Als puzzelstukjes kwamen ze op onze vergadertafel en zochten we ze te plaatsen in het grote geheel. Voor ons waren die ontmoetingen met kerkenraden en commissies dikwijls ook een correctie op gegroeide beeldvorming. Het gevoel van betrokkenheid verbreedde zich tot heel de gemeente van Drachten. We zijn nu zo ver dat het organogram op enkele details na klaar is. Eind april hopen we een concept rapport op tafel te hebben en dan begint het schaven, polijsten en poetsen. Zoals elke bouwer weet kost de afwerking soms meer tijd dan verwacht. Toch hopen we half juni het definitieve rapport aan de Algemene Kerkenraad te kunnen aanbieden. In vertrouwen dat het een goed startpunt zal zijn voor het toegroeien naar die ene Protestantse gemeente van Drachten, naar een nieuw samen waarin ieder zich verantwoordelijk voelt voor het grote geheel.
Namens de commissie
Jan Jurjens

Commissie Uitwerking Voortvarend Verder 2
De laatste keer dat u van de commissie “Voortvarend Verder” hebt gehoord via Geandewei was in november 2018.
Inmiddels zijn we ongeveer zes weken verder en zijn er diverse ontwikkelingen te vermelden.

Na het in kaart brengen van de huidige organisatiestructuur hebben we ons de laatste tijd vooral gebogen over het ontwerpen van een nieuwe structuur.
We hebben ons aan de hand van al bestaande organogrammen van elders en geïnspireerd door ideeën aangedragen vanuit de gemeente over een aantal mogelijke opties gebogen.
Deze opties zijn uitvoerig beoordeeld op de mogelijkheden om die in onze eigen organisatie te verwerken, waarbij we de opdracht die de Algemene Kerkenraad ons heeft meegegeven niet uit het oog zijn verloren.
We hebben daarbij als centraal motto steeds voor ogen gehouden dat bij die nieuwe organisatie zaken centraal moeten worden aangepakt als het kan en decentraal als het nodig is.
Daarnaast is het van groot belang dat we een organisatie nastreven, waarbij we de beschikbare menskracht, zowel vrijwilligers als beroepskrachten, zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten.
De bestaande activiteiten zoals die nu worden uitgevoerd mogen daar niet onder lijden.
Dit laatste criterium is voor de commissie een belangrijke gedachte, waarvan we op elke vergadering weer doordrongen zijn.
Als het uiteindelijke resultaat in mei 2019 kan worden gepresenteerd hopen we te kunnen vaststellen dat we naar een nieuwe organisatie gaan in Drachten, waarbij u zich kunt blijven thuis voelen en gekend weet.
De commissie neemt van de gelegenheid gebruik om het taalgebruik voor de organisatie aan te passen, waarbij we de kerkorde volgen, zoals die onlangs is vastgesteld.

Zoals al eerder opgemerkt komt de opdracht voor de nieuwe organisatie van de Algemene Kerkenraad.
We hebben daarom ook een aantal gesprekken gevoerd met het moderamen van de A.K. om met hen te beoordelen of we op de goede weg zijn.
Deze gesprekken zijn prettig verlopen en stimuleren ons om voort te gaan op de ingeslagen weg.

De komende weken gaan we in gesprek met afgevaardigden van kerkenraden, beroepskrachten en andere belanghebbenden. Wij hopen op positieve en opbouwende gesprekken.
Ook gaan we in de gemeente door met gesprekken met individuele gemeenteleden over hun positieve relatie tussen geloof en gemeentezijn.
Als u daarvoor gevraagd wordt, hopen we op uw medewerking.

Bij dit alles hebben we uw steun heel erg nodig. Wij voelen dat we dit in proces niet alleen staan.
Als u vragen of opmerkingen heeft voelt u zich dan vrij om één of meerdere commissieleden dat te melden.

De commissie Voortvarend Verder.

Commissie Uitwerking Voortvarend Verder 1
Vóór de zomervakantie heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Drachten (PGD) een commissie ingesteld om te komen met een voorstel voor een nieuwe organisatiestructuur van de PGD. De commissie heeft als opdracht meegekregen om met voorstellen te komen voor één Protestantse Gemeente Drachten met één kerkenraad, een Kleine Kerkenraad en met werkgroepen. Hierbij behoort ook de beoordeling en afweging van wensen en ideeën, aangedragen door de huidige 4 wijkkerkenraden en daar waar mogelijk deze in te passen in een nieuwe structuur, zodat zaken die in wijkverband waardevol worden geacht ook binnen de nieuwe structuur een plek krijgen.
Daarnaast moet de commissie komen met voorstellen voor een passende vorm van gemeenteopbouw. Ook de Grote Kerk en de Schakel en het seniorenpastoraat moeten een goede plek krijgen in de nieuwe structuur. Deze voorstellen moeten uiterlijk 1 juni 2019 voorgelegd zijn aan de Algemene Kerkenraad.
De commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, Louis Bakker, een vertegenwoordiger namens het College van Kerkrentmeesters, Cor Staal en daarnaast acht vertegenwoordigers van de huidige wijken: Hero van der Veen en Jan Jurjens uit Zuid, Willy Hooijenga en Tjitske de Jager uit West, Aalzen Adema en Linda van der Veen uit Oost en Inge Coes en Aize Veger uit Noord (zie bijgaande foto)
Omdat we met een krap tijdpad werken, zijn we al in juni voortvarend aan de slag gegaan. De sfeer in de groep is erg goed en eensgezind werken we aan onze opdracht. Na een eerste kennismaking en een goede analyse van onze opdracht, hebben we ons gericht op het goed in kaart brengen van de huidige overlegorganen in de wijken en Drachten-breed en vervolgens dit geanalyseerd: welke overeenkomsten vind je in de wijken en ook welke verschillen zijn er. Nu zitten we in de volgende fase, het ontwerpen van een nieuwe structuur. We zijn van plan om vóór de kerstvakantie nog te komen met een nieuwe concept-structuur. Tot nu toe hebben we ervoor gekozen om nog niet over de structuur, met diverse geledingen in onze kerk, te overleggen, maar zodra deze concept-structuur er ligt gaan we in gesprek met groepen in onze kerk, zoals predikanten, CDD, CJD, etc. Op basis van die gesprekken en rekening houdend met ervaringen in andere Protestantse gemeentes, willen we komen tot de beste structuur voor onze Protestantse Gemeente Drachten.
Omdat we de gemeenteopbouw in de nieuwe organisatie van groot belang vinden, gaan we de komende periode in gesprek met een aantal individuele gemeenteleden uit onze kerk. Hierbij gaat het dan vooral over positieve relatie tussen geloven en gemeentezijn. We hopen van harte dat u, als u daarvoor wordt uitgenodigd, in wilt gaan op onze uitnodiging.
Daarnaast vragen we om uw steun. Hopelijk wilt u ons dragen in uw gebed. Ook staan de leden van de werkgroep altijd open voor goede suggesties en vragen. Schiet ons gerust aan als u ideeën en of vragen hebt. U bent van harte welkom. Wij kunnen ons werk alleen goed doen als we gedragen worden door uw steun.
De Commissie Uitwerking Voortvarend Verder

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com