De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten, in vergadering bijeen op 19 februari 2018 (laatste aanpassing op 27 mei 2018), 

Overwegende, 

dat de Protestantse Gemeente te Drachten in een proces zit van aanpassing van de kerkelijke organisatie van de gemeente, 

dat in dat verband de Algemene Kerkenraad op 22 mei 2017 een “Voorgenomen Besluit” vaststelde, waarin met eenparigheid van stemmen het voornemen werd uitgesproken om per 1 oktober 2017 over te gaan tot de vorming van één PG Drachten, zonder wijkgemeenten en zonder de Hervormde gemeente van bijzondere aard (de Kapelgemeente), hoewel de wijkkerkenraad van wijk Noord had aangegeven te kiezen voor een zelfstandig opererende gemeente met een samenwerkingsverband met de overige (wijk)gemeente(s), 

dat  vervolgens over dit “Voorgenomen Besluit” de wijkkerkenraden en de kerkenraad van de Kapelgemeente zijn gehoord en dat van de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op dit “Voorgenomen Besluit” door verschillende personen gebruik is gemaakt, 

dat in beginsel de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” in een “Definitief Besluit” mogelijk zou zijn, maar dat in het bijzonder de gehouden hoorzitting in wijk Noord en de ingekomen schriftelijke reacties, overwegend uit wijk Noord,  de Algemene Kerkenraad daarvan hebben weerhouden, 

dat daarmee de Algemene Kerkenraad gehoor gaf aan de indringende oproep, in een aantal reacties verwoord, om eerst het voorgenomen organisatiemodel te gaan uitwerken, 

dat hierdoor de wijken de gelegenheid wordt geboden om op een later tijdstip en op basis van meer inzicht biedende documenten te bepalen of zij wel of niet zullen deelnemen aan één PG Drachten, zonder wijken, 

dat dit alles naar voren kwam in zijn vergadering van 3 juli 2017, waarin de Algemene Kerkenraad een voorstel dd. 29 juni 2017 van het moderamen van de Algemene Kerkenraad besprak om de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” in een “Definitief Besluit” op te schorten tot uiterlijk 1 juli 2018, 

dat dit voorstel een breed positief onthaal kreeg in de Algemene Kerkenraad, zonder dat dit – in verband met het hierna volgende - op dat moment tot besluitvorming leidde, 

dat een lid van de Algemene Kerkenraad aan het begin van de bespreking van dit agendapunt had aangegeven dat hij (mondeling) een gedachte wilde inbrengen, die mogelijk als tussenoplossing zou kunnen dienen om uit een dreigende impasse te komen, 

dat deze tussenoplossing kort samengevat inhoudt dat de focus gericht bleef op de vorming van één PG Drachten zonder wijkgemeenten, maar dat, om daar te komen, een tussenstap zou worden ingebouwd door – voor een vooralsnog onbepaalde tijd – over te gaan tot de vorming van 2 wijken, te weten een wijk Noord (“Noorder–Drachten”) en een wijk Zuid (“Zuider-Drachten”) (samenvoeging van de wijken Oost, Zuid en West) en een kleinere Algemene Kerkenraad,

dat verschillende vertegenwoordigers van de wijken zich in de vergadering van 3 juli 2017 uitspraken voor een nadere verkenning van deze gedachte en dat op basis van die nadere verkenning over haalbaarheid en uitvoerbaarheid van die gedachte de beraadslaging in september 2017 zou worden vervolgd, 

dat het moderamen van de Algemene Kerkenraad deze verkenning uitvoerde in goed overleg met de indiener van het idee /de gedachte en dat dit vruchtbare overleg leidde tot het voorstel dd. 14 september 2017, aan de Algemene Kerkenraad met als essentie om :

 1. de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” in een “Definitief Besluit” op te schorten tot 1 januari 2019
 2. bij de uitwerking onderscheid te gaan maken tussen een geografisch gebiedsdeel Noord enerzijds (de huidige wijk Noord) en een geografisch gebiedsdeel Zuid anderzijds (samenvoeging van de wijken Oost, Zuid en West), maar dan niet in de vorm van aparte wijken 

dat dit voorstel de aansluiting behield met de uitgezette lijn in het “Voorgenomen Besluit” en deze lijn vervolgens nuanceerde in die zin dat bij de nadere uitwerking van het organisatiemodel onderscheid zou worden gemaakt tussen een noordelijk gebiedsdeel, samenvallend met de huidige wijk Noord, en een zuidelijk gebiedsdeel, een samenvoeging van de wijken Oost, Zuid en West, omdat beide gebiedsdelen op basis van een aantal karakteristieken goed waren te onderscheiden en door deze gebiedsonderscheiding bij de uitwerking meer maatwerk zou kunnen worden betracht, 

dat met deze nuancering de verbinding werd gelegd met de uiteengezette gedachte in de vergadering van 3 juli 2017, zonder die gedachte op het onderdeel van vorming van een tweetal wijken en de instandhouding van een (kleinere) Algemene Kerkenraad te volgen, 

dat in de vergadering dd. 18 september 2017 van de Algemene Kerkenraad dit voorstel werd besproken en met eenparigheid van stemmen het volgende besluit werd vastgesteld:

 1. schort de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” van 22 mei 2017 in een “Definitief Besluit” op tot uiterlijk 1 januari 2019
 2. nodig de wijkkerkenraden uit om – eventueel gehoord de wijkgemeente - voor 15 november 2017 met suggesties te komen voor uit te werken onderwerpen
 3. stel voor 1 januari 2018 een Plan van Aanpak vast, met daarin in ieder geval opgenomen de uit te werken onderwerpen, een tijdsschema en fasering, een procesbeschrijving (inclusief de wijze waarop de gemeente haar inbreng kan geven), de communicatie en de besluitvormingsprocedure
 4. Stel een commissie in, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle wijken, het College van Kerkrentmeesters en verder wordt aangevuld met professionele ondersteuning door een externe vertegenwoordiger; nodig de wijkkerkenraden en het CvK uit voorstellen te doen voor een vertegenwoordiger in de commissie en een plaatsvervanger (tevens klankbord voor de 1e vertegenwoordiger); deze commissie krijgt de opdracht – zo mogelijk voor of uiterlijk op 1 oktober 2018 – voorstellen te doen voor uitwerking van het Plan van Aanpak, zoals dat door de Algemene Kerkenraad is vastgesteld; waar nodig of gewenst worden de Centrale Diaconie Drachten en de Centrale Jeugdraad Drachten bij de nadere uitwerking betrokken,

dat in wijk Noord op basis van op zich begrijpelijke gronden dit besluit van de Algemene Kerkenraad breedvoerig is besproken binnen de wijkgemeente en op grond van deze consultatieronde de wijkkerkenraad besloot een reactie, neergelegd in een notitie dd. 15 november 2017, te geven op het op 18 september 2017 door de Algemene Kerkenraad genomen besluit, 

dat deze reactie een pleidooi inhield om voor onbepaalde tijd over te gaan tot de vorming van 2 wijken, te weten een wijk Noord en een wijk Zuid, met inherent daaraan behoud van een (kleinere) Algemene Kerkenraad, waarmee het pleidooi voortborduurde op het idee/de gedachte, gelanceerd in de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 3 juli 2017 en waarvan de Algemene Kerkenraad op 18 september 2018, op het onderdeel van wijkvorming, uitdrukkelijk afstand had genomen,

dat deze reactie in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 20 november 2017 aan de orde kwam, daarover toen in informerende zin werd gesproken en in die vergadering leidde tot de afspraak om in een extra vergadering in december 2017 over de reactie in relatie tot het besluit van 18 september 2017 een standpunt in te nemen, 

dat deze extra vergadering plaatsvond op 18 december 2017 en dat voorafgaande aan deze vergadering de leden van de Algemene Kerkenraad een tweetal documenten ontving te weten:

 1. een e-mail dd. 13 december 2017 met als bijlage een brief, van een aantal leden uit wijk Noord, die zich verenigd hebben in “de spontane werkgroep Toekomst Oase”, met daarin – in niet mis te verstane woorden - vervat een dringende oproep aan de Algemene Kerkenraad om af te stappen van de ingeslagen weg en om de door wijk Noord in de notitie van 15 november 2017 gewenste route te gaan volgen
 2. een bijdrage van de preses en scriba van de Algemene Kerkenraad, eigener beweging door de Algemene Kerkenraad aangemerkt als een officieel ingekomen stuk, om aan de hand van een aantal scenario's (bijlage 1) de discussie te voeren om een dreigende impasse het hoofd te bieden, 

dat na uitvoerige beraadslaging over de reactie van wijk Noord en het hiervoor onder 2 genoemde ingekomen stuk, kerkenraadsbreed een sterke voorkeur werd uitgesproken voor wat onder scenario 3 – met in de vergadering aangebrachte tekstaanvullingen en wijzigingen – werd verwoord, met nog steeds als doel één PG Drachten, zonder wijkgemeenten, nu voorzien van een aantal aanvullende maatregelen voor het in gang zetten van gewenste en soms noodzakelijke ontwikkelingen, 

dat alle wijken de behoefte voelden om over dit voorkeursscenario ruggespraak te gaan houden met hun eigen wijkgemeente, waarbij de vertegenwoordigers/woordvoerders van de wijken verklaarden dat zij dit voorkeursscenario als ultiem compromis binnen hun wijk zouden gaan verdedigen, 

dat verder de afspraak werd gemaakt om op 19 februari 2018 een definitief besluit te nemen over het vervolgen van het proces via dit voorkeursscenario, dan wel om uitvoering te geven aan het besluit van 18 september 2017 indien dit scenario zou worden verworpen, 

dat in deze vergadering het hiervoor onder 1 genoemde ingekomen stuk van de “spontane werkgroep” voor kennisgeving is aangenomen, omdat het daarin vervatte voorstel afwijkt van de in het “Voorgenomen Besluit” vervatte route, nader genuanceerd op 18 september 2017, en de Algemene Kerkenraad er voor kiest om deze lijn vast te houden, 

dat op 19 februari 2018 het volgende is gebleken:

dat wijk Noord blijkens een schriftelijke reactie van hun Grote Kerkenraad de Oase, ontvangen per e-mail op 15 februari 2018, worstelt met de vraag waarom een gemeente met 2 wijken en een Algemene Kerkenraad (scenario 2) als tussenstap volgens de Algemene Kerkenraad niet overwogen wordt,

dat als reactie daarop wordt aangegeven dat de Algemene Kerkenraad op 18 september 2017 een besluit nam, dat daarvoor geen ruimte biedt,

dat – naast dit formele argument – bovendien gedurende het proces “voortvarend verder” is gebleken dat een structuur van wijkkerkenraden met een algemene kerkenraad, stroperig werkt en een slagvaardige besluitvorming niet ten goede komt, hetgeen een bevestiging is van één van de argumenten om niet te kiezen voor wijken met eigen kerkenraden en een algemene kerkenraad ,

dat  scenario 2 niet overeenkomt met de meermalen naar voren gebrachte keuze door een groot deel van de gemeente om over te gaan tot de vorming van één PG Drachten met een centrale kerkenraad,

dat landelijk sterk wordt aanbevolen om een duidelijke keuze te maken tussen óf een centrale organisatiestructuur óf een decentrale organisatiestructuur en dat op lokaal niveau een groot deel van de Protestantse Gemeente te Drachten een sterke voorkeur heeft voor een meer centraal gestuurde organisatie,

dat ook in het “Voorgenomen Besluit” van 22 mei 2017 in een aantal overwegingen, daarbij refererend aan het advies van de werkgroep “Toekomst PG Drachten”, de keuze voor dit model is onderbouwd,

dat de verwachting bestaat dat met een onderscheid naar een gebiedsdeel Noord en een gebiedsdeel Zuid binnen nader te stellen kaders nog veel ruimte blijft om in de verschillende  geloofsgemeenschappen “handen en voeten” te geven aan pastorale en diaconale taken en aan de missionaire opdracht voor de gemeente,

dat nu het moment is aangebroken om een duidelijke keuze te maken om óf mee te gaan in de uitwerking van het model van één PG Drachten met een centrale kerkenraad óf om dat niet te doen en dat het meegaan in deze operatie alleen zinvol is als dat gebeurt in de volle overtuiging en het absolute vertrouwen om samen binnen de Algemene Kerkenraad de nog af te leggen route te voltooien,

dat dat vertrouwen naar elkaar toe en in elkaar in deze vergadering uitdrukkelijk wordt uitgesproken,

dat de optie aanwezig blijft om als zelfstandige gemeente verder te gaan, als het resultaat van de nadere uitwerking niet of onvoldoende beantwoord aan de verwachtingen,

dat vervolgens de vertegenwoordigers van wijk Noord aangeven dat zij zich conformeren aan het voorgenomen doel: één PG Drachten met een centrale kerkenraad,

dat de wijkgemeente van wijk Oost in een op 31 januari 2018 gehouden gemeenteavond heeft ingestemd met uitwerking van het voorstel, zoals dat is neergelegd in scenario 3 en dus ook akkoord gaat met de vorming van één PG Drachten met een centrale kerkenraad, uiterlijk op 1 januari 2020

dat datzelfde geldt voor wijkgemeente Zuid, die eveneens op 31 januari 2018 een gemeenteavond hield en zich conformeerde aan de uitgangspunten volgens scenario 3,

dat de wijkkerkenraad van wijk West hierover niet opnieuw een gemeenteavond heeft belegd, maar de eerder aangegeven lijn doortrekt en zich conformeert aan de uitgangspunten, neergelegd in scenario 3,

dat de Hervormde gemeente van bijzondere aard, de Kapelgemeente, nog steeds achter haar keuze staat voor model 4 en blijft bij haar eerder uitgesproken standpunt op zoek te gaan naar samenwerking met een andere gemeente van dezelfde signatuur,

dat op grond van instemming met scenario 3 van de vertegenwoordigers van de wijken in de Algemene Kerkenraad mag worden verwacht dat zij zich maximaal zullen inspannen om uitvoering te geven aan het voorgenomen doel: één PG Drachten en één kerkenraad

dat vanuit alle wijken wensen en ideeën zijn ingebracht met het verzoek om bij de uitwerking met deze wensen en ideeën – waar het kan en mogelijk is – rekening te houden,

dat deze wensen en ideeën zijn gebundeld  in de staat, waarin zij aan de Algemene Kerkenraad zijn aangeboden (bijlage 2),

dat de beraadslaging over deze wensen en ideeën duidelijk heeft gemaakt dat ze niet de status hebben van voorwaarden vooraf, niet in beton zijn gegoten, maar duidelijk als wensen moeten worden gekwalificeerd en de betekenis hebben van wezenlijke aandachtspunten voor een nadere afweging in de uitwerking die volgt en dat de Algemene Kerkenraad het meest geëigende orgaan is om die afweging te maken,

dat het van groot belang is dat de interne en externe communicatie over dit besluit duidelijk en eenduidig gebeurt door middel van een persbericht dat uiterlijk op 20 februari 2018 naar de media zal worden verzonden, door het geven van een toelichting op dit besluit in het eerstvolgende nummer van het kerkblad Geandewei via de rubriek “door de ogen van de voorzitter” en waar nodig en gewenst aanvullend via berichtgeving in het gedeelte dat is ingeruimd voor de wijken en tenslotte door middel van publicatie van dit besluit met bijlagen op de website van de Protestantse Gemeente te Drachten, 

Besluit: 

 1. de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” van 22 mei 2017 in een “Definitief Besluit” om over te gaan naar één PG Drachten, zonder wijkgemeenten en zonder Kapelgemeente op te schorten tot uiterlijk 1 januari 2020, onder intrekking van het op 18 september 2017 ter zake genomen besluit en onder voorwaarde dat het effectueren van het te nemen besluit uiterlijk zal zijn voltooid op 1 juli 2020
 2. de wijkgemeenten tot uiterlijk 1 januari 2020 de mogelijkheid te bieden om een aanvraag in te dienen bij het Breed Moderamen van de Classis om een nieuwe zelfstandige gemeente te vormen
 3. de Kapelgemeente tot 1 januari 2020 de mogelijkheid te bieden om uit de PG Drachten te treden en aansluiting te zoeken bij een gemeente met een signatuur die vergelijkbaar is met het bijzondere karakter van de Kapelgemeente, dan wel om zelfstandig verder te gaan
 4. een samenwerking te bevorderen tussen de wijken Oost, Zuid en West onder instandhouding van de wijken totdat deze zijn opgeheven, hetzij via het onder 1 beoogde besluit, hetzij via een apart besluit van de Algemene Kerkenraad
 5. om vóór 1 mei 2018 een Plan van Aanpak vast te stellen voor uitwerking van het “Voorgenomen Besluit”, daarbij rekening houdend met de later aangebrachte nuancering voor een onderscheid tussen noordelijk gebiedsdeel, samenvallend met de grenzen van wijk Noord, en een zuidelijk gebiedsdeel, samenvallend met de grenzen van de wijken Oost, Zuid en West; dit Plan van Aanpak bevat in ieder geval de door de wijken aangedragen thema's voor nadere uitwerking, een tijdschema, een fasering, een regeling voor de inrichting van het proces en besluitvorming, een communicatieparagraaf
 6. een commissie in te stellen voor uitwerking van het Plan van Aanpak, welke commissie wordt samengesteld uit 2 vertegenwoordigers van alle wijken (met uitzondering van de Kapelgemeente), 1 vertegenwoordiger van het College van Kerkrentmeesters en verder wordt aangevuld met professionele ondersteuning door een externe vertegenwoordiger; deze commissie consulteert waar nodig of gewenst de Centrale Diaconie van de PG Drachten (CDD) en de Centrale Jeugdraad van de PG Drachten (CJD)
 7. het College van Kerkrentmeesters te vragen om vóór 1 januari 2019 een voorstel te ontwikkelen voor het in beheer houden, dan wel het vervreemden of op andere wijze in gebruik geven van onroerend goed

 

preses,             Ties Zweers 

 

scriba,             Hans Bouma

 

bijlage 1: scenariobeschrijving van 3 mogelijke scenario's, besproken in de algemene kerkenraad van 18 december 2017

bijlage 2: door wijkkerkenraden aangevoerde onderwerpen om te betrekken bij de nadere uitwerking van het voorgenomen organisatiemodel

Uitwerking Scenario 3

Bijlage 2 Inventarisatie van door de wijken aangedragen onderwerpen waarmee in het plan van aanpak indien mogelijk rekening dient te worden gehouden. Samengesteld op 20 februari 2018.

1) Opmerkingen Arke in een notitie ontvangen op 25 april 2017

Als wijkgemeente hebben we een gemeenteavond gehad op 8 maart 2017 na de Biddienst voor Gewas en Arbeid.
Op 14 maart 2017 is het rapport besproken in de Wijkkerkenraad. 

Het is belangrijk dat:

 • we de inwoners van Drachten(-West) (blijven) vertellen wie Jezus voor hen wil zijn;
 • het pastoraat en diaconaat een heldere plek krijgt binnen één PGD, waarbij mensen zich ‘gezien’ weten;
 • ook in een andere bestuursvorm (binnen één PGD) handen en voeten gegeven wordt aan ons missionaire profiel;
 • we ons als werkgever verplicht voelen goed te zorgen voor de werknemers (kerkelijk werkers en kosters);
 • het geheel van deze veranderingen vergezeld gaat van een intensief communicatieplan, teneinde een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen.

Als Wijkgemeente De Arke willen we graag, binnen de PGD, een aantal succesvolle activiteiten behouden:

 • VakantieBijbelWeek
 • Open Kerk
 • Werkcafé
 • KunstInnArk
 • Geestdriftdiensten
 • ArkeNieuws (digitale nieuwsbrief)
 • Aansprekende website

2)  Opmerkingen Zuid per mail binnengekomen op 16 november 2017

Op 1 november 2017 hebben we in wijk Zuid een gemeenteavond gehouden, waarin de gemeenteleden de mogelijkheid hebben gekregen om onderwerpen aan te dragen voor het  `Plan van Aanpak`.

In de kerkenraadsvergadering van dinsdag 14 november hebben we de lijst van onderwerpen besproken en samengesteld.

Onderwerpen Plan van Aanpak
Samenstelling  gemeentegids met daarbij een overzicht van de taak- werkgroepen,  + bemensing.
Totale betaalbaarheid van de toekomstige plannen qua structuur en organisatie
Beleidsplan 2017-2020
Een vaste eigen plek voor alle jeugdactiviteiten met een enthousiaste jeugdwerker.
Een open kerk naar buiten gericht en niet naar binnen
In kleine groepen  wat je bezig houd bespreekbaar maken
Predikanten moeten in hun kracht gezet worden en hoeven niet overal goed in te zijn. Predikanten een specifieke taak geven ( jeugd, pastoraat, diaconaat, jonge gezinnen, `proeftuinen` )
Hoe zal organisatorisch het vervoer naar de kerk geregeld worden
Verschillende soorten diensten  met een thema.
Communicatie scherp houden ( Leeuwarder situatie voorkomen )
samenwerking blijvend ontwikkelen en bewaken
Gastvrij overkomen naar gemeenteleden en gasten
Jezelf de vraag stellen: Wat heeft de organisatie nodig als deze blanco begint. 

3) Opmerkingen Menorah per mail binnengekomen op 16 november 2017 

Op de Gemeenteavond zijn de volgende suggesties voor de projectgroep naar voren gekomen: 

Suggesties:              
-
Wordt er rekening gehouden met de leeftijdsopbouw in de projectgroep. De jeugd moet ook vertegenwoordigd zijn in de projectgroep

-Laten we snel in tijd doorgaan, want de tekorten lopen op.
-
Is meewerken in de projectgroep niet moeilijk voor de vertegenwoordiger van Noord. Noord heeft nog geen besluit genomen, is de vertegenwoordiger van Noord voor of tegen één PG.

-Moeten we niet sneller overgaan tot het sluiten van een kerkgebouw?
-De nieuwe kerkenraad beslist over de grote lijnen, de werkgroepen  van de wijken zorgen voor het herkenbaar houden van de eigenheid van de wijk.

-Er zijn omliggende gemeentes die ervaring hebben met deze processen. Kijken we daar ook naar? We hoeven niet alles zelf uit te vinden.
- Vrijwilligers zijn schaars. als de organisatie klein is komt er meer  energie vrij voor de vrijwilligers
- Predikant of kerkelijk werker kan via een geografische indeling van de wijk ingezet worden. Maar dat kan ook voor een bepaalde doelgroep.
-Netwerk en verbindingen zijn belangrijk voor de energie.

4) Opmerkingen Oase

De uitgangspunten geformuleerd op 10 februari 2018 n.a.v. een Grote Kerkenraad op 7 februari:

Aansluiting Oase bij scenario 3

Op de vergadering van de Grote Kerkenraad van de Oase d.d. 7 februari 2018 is gesproken over wat nu belangrijk is voor het “ten volle kerkzijn”, dit in het kader van “Voortvarend Verder”. Deze vergadering was de voorbereiding van de AK vergadering die op 19 februari gehouden wordt. Op deze AK vergadering zal een besluit genomen moeten worden over het te volgen scenario. Er liggen 3 scenario’s voor, waarvan op de AK vergadering van 18 december 2017 besloten is, dat scenario 3 gekozen wordt, mits de wijkkerkenraden hier ook mee instemmen. Indien niet, dan wordt teruggevallen op scenario 1 (besluit sept 2017). De Oase, zowel tijdens gemeenteavonden als de Grote Kerkenraad, heeft in november 2017 geopteerd voor scenario 2.

Hoe nu (voortvarend) verder als scenario 2 geen optie is?

Op basis van dit standpunt is op de GKR vergadering gesproken wat nu écht belangrijk is voor de Oase, gebaseerd op uitspraken gedaan op de vergaderingen van de gemeente en de kerkenraad. Deze uitgangspunten zijn besproken en vastgesteld in gesprekken op de GKR vergadering.

De uitgangspunten geformuleerd:

 • Kerkgebouw: het kerkgebouw de Oase is nu en in de toekomst belangrijk voor het gemeentewerk.
 • Predikanten: de Oase heeft momenteel 2 predikanten. Het is belangrijk dat de predikanten hun eigen wijk/regio houden, zodat de gemeenteleden hun “herder” kennen en de predikanten hun “schaapjes”.
 • Pastoraat: invulling en organisatie van het pastoraat is opnieuw georganiseerd in teams. Het pastoraat moet de ruimte en tijd hebben en krijgen om deze reorganisatie tot een succes te maken.
 • Diaconie: de diakenen vormen een op elkaar ingespeelde groep. Er wordt met veel animo door de diakenen gewerkt. Ook het aantrekken van nieuwe diakenen gaat voorspoedig.
 • Erediensten: de erediensten worden goed bezocht. Hieruit blijkt dat de wijze van het vieren van de diensten bij veel mensen gewaardeerd wordt. De organisatie hiervan (commissie erediensten) moet in regie blijven bij de lokale commissie.
 • Jeugdwerk: het is en blijft bijzonder belangrijk om de jeugd te behouden voor de kerk. Dit moet door zowel lokale, wijkgebonden activiteiten voor de jongere jeugd als ook Drachten breed voor de oudere jeugd. Initiatieven zoals de pioniersgroep Yours moeten blijvend ondersteund worden. Capaciteit (geld) vrijmaken voor het jeugdwerk wordt aanbevolen.
 • Activiteiten commissie: zelfstandigheid zowel voor activiteiten als financiën moet gewaarborgd worden.
 • Betrokkenheid: de nieuwe organisatie streeft naar een goede betrokkenheid van de gemeenteleden met het reilen en zeilen van de kerk (kerkbestuur, kerkenraad).
 • Organisatie: De organisatie zodanig inrichten dat de Oase de regie over haar eigen wijk/gebied behoudt. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten duidelijk worden vastgelegd.
 • Centrale kerkenraad: de samenstelling van de toekomstige raad zal een evenredige / evenwichtige vertegenwoordiging moeten zijn vanuit de Oase en de andere wijken.

In de vergadering is ook gesproken hoe dit gerealiseerd kan worden. Hierbij werd als beste en meest geschikte het scenario 2 genoemd, maar indien deze eerste voorkeur niet mogelijk is, wordt verwacht dat ook scenario 3 kansen biedt om dit te verwezenlijken.

In scenario 3 wordt de tijd genomen tot 31 december 2019 om de organisatie uit te werken. Ook zijn in de GKR vergadering een aantal opmerkingen geplaatst voor deze voorbereidingstijd.

 • Opdracht van de voorbereidingscommissie. De opdracht moet helder geformuleerd zijn, waarbij de uitgangspunten, zoals in deze notitie vermeld, ook ingevuld kunnen worden
 • Begin met een “nul”- meting, waaronder:
  • aantal leden en voorkeursleden van de wijken
  • aantal bezoekers kerkdiensten
 • Regelmatig communiceren naar de kerkenraden en gemeente, waarbij het mogelijk moet zijn om de voorbereidingscommissie bij te sturen
 • Leer van andere kerken en ook van de reorganisatie van Drachten-Noord
 • Duidelijke positie van de Grote Kerk
 • Per direct aanpakken
  • Samenwerking Menorah, Zuid en de Arke
  • Voorstel verkoop van één van de kerkgebouwen

De komende twee jaar zal de kerkenraad van de Oase regelmatig toetsen of de uitgangspunten die hier genoemd zijn, ook terug komen in de voorstellen van de werkgroep.

10 februari 2018

Namens de Grote Kerkenraad van de Oase,

Douwe de Boer          voorzitter

Jan Zuiderveen          scriba

Op 18 december 2017 was  een extra vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK). Dat moet dan bijzonder zijn en dat was het ook.
Als altijd werd de vergadering begonnen met het lezen van een Bijbelgedeelte. Dit keer had de voorzitter voor enkele gedeelten uit Prediker (3 en 7) gekozen. Een aantal wijsheden zoals “beter de voltooiing van de dingen dan dat ze beginnen, beter geduld dan ongeduld” en ook “En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt”. Of deze tekst “Laat ik wijsheid zoeken, maar ze bleef ver weg. Ver is alles wat er is geweest, dieper nog dan diep. Wie zal ooit inzicht vinden?” En ter relativering van wat ook de uitkomst zou mogen zijn op deze avond: “Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten.” Daarna ging de voorzitter voor in gebed om een zegen over deze vergadering te vragen.

Op de agenda stonden 2 belangrijke punten. De begroting voor 2018 van de Centrale Diaconie Drachten (CDD) en hoe gaan we verder met “de toekomst van de PG Drachten”. Met de ontwerpbegroting was de Algemene Kerkenraad zeer tevreden. De vaststelling daarvan was zo maar klaar. Dat lag anders – begrijpelijk – met het volgende punt. Er lag een reactie (november 2017) van de wijkkerkenraad van Noord, die bepleitte om in plaats van het voornemen om over te gaan naar één PG Drachten, zonder wijkgemeenten en zonder Kapelgemeente, de gemeente onder te verdelen in een 2-tal wijken met een (kleinere) Algemene Kerkenraad. Deze reactie borduurde voort op een gedachte, die werd gelanceerd in de vergadering van de AK op 3 juli 2017. Al weer enige tijd geleden dus. In die vergadering was aan de orde de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” (22 mei 2017) in een definitief besluit. Op zich lag de optie om van het “Voorgenomen Besluit” een definitief besluit te maken het meest voor de hand. In plaats daarvan stelde het moderamen voor die omzetting op te schorten naar een later tijdstip. Een voorstel dat appelleerde aan de ingekomen reacties – in het bijzonder vanuit Noord – om in plaats van nu al te besluiten tot één PG Drachten, zonder wijkgemeenten en zonder Kapelgemeente, dat pas te doen, nadat een meer gedetailleerde uitwerking daarvan had plaatsgevonden. De wijken konden dan op grond van die uitwerking bepalen om wel of niet mee te doen. Dat voorstel kreeg in de AK brede steun. Staande de vergadering werd mondeling ook een andere gedachte ingebracht, namelijk om een tussenstap in te bouwen. De focus bleef gericht op één PG Drachten, de tussenstap zou er uit bestaan de protestantse gemeente op te knippen in 2 wijken (Noorder-Drachten en Zuider-Drachten) en een (kleinere) Algemene Kerkenraad. De omzetting naar één PG Drachten zou in die gedachte plaats kunnen vinden als de tijd daarvoor rijp was. Deze gedachte beoordeelden de delegaties vanuit de wijkkerkenraden als “een interessante optie”', een “idee om verder te verkennen”. Duidelijk was ook dat dit idee haaks stond op het oordeel van de wijken West, Zuid en Oost en dat zeker die wijken terug zouden moeten naar hun wijkgemeenten, als de AK zou besluiten om met dit idee verder te gaan. In september stond dit punt – overeenkomstig de afspraak in de AK – opnieuw op de agenda. Met een voorstel van het moderamen. De essentie van dat voorstel was om – in navolging van “de gedachte” hiervoor – de protestantse gemeente op te delen in 2 gebieden, Noord (huidige wijk Noord) en Zuid (samenvoeging van de wijken West, Zuid en Oost). Anders dan in “de gedachte” was aangegeven, niet in de vorm van wijken met een Algemene Kerkenraad, maar als één PG Drachten zonder wijken. En dus ook zonder wijkkerkenraden. In lijn met het “Voorgenomen Besluit” en in lijn met het moderamenvoorstel dat op 3 juli 2017 voorlag. Met het onderscheid in gebieden werd het mogelijk bij de nadere uitwerking maatwerk te leveren naar de verschillende geloofsgemeenschappen. Voor Noord hield dat bijvoorbeeld in behoud van De Oase, het bieden van ruimte om “kerk-zijn” in de volle breedte te ervaren en te laten groeien en bloeien, om daaraan te werken samen met de 2 nieuwe predikanten die aan deze wijk zijn verbonden. Voor Zuid golden bij het maatwerk andere accenten. Ook een vitale geloofsgemeenschap met bijzondere aandacht voor het ouderenpastoraat, het jeugd- en jongerenwerk, de positionering van de Grote Kerk. Ook sorteerde dit onderscheid in gebieden voor op een proces om een oplossing te zoeken voor de “gebouwenproblematiek”. Nog steeds was aan de orde opschorting van de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” in een definitief besluit. Daarover was op 3 juli geen beslissing genomen. Op 18 september 2017 ging de Algemene Kerkenraad met het voorstel van het moderamen om de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” naar een definitief besluit op te schorten, unaniem akkoord. Inclusief de hierboven vermelde nuancering voor een gebied Noord en een gebied Zuid. En toen ging er blijkbaar iets mis. In de communicatie en in de interpretatie. Communiceren is een vak, zo blijkt maar weer. In Noord heeft – zo bleek uit het overleg op 18 december – de gedachte postgevat dat de delegatie van Noord in de AK “dus” ook (impliciet) heeft ingestemd met de doelstelling één PG Drachten, zonder wijkgemeenten en zonder Kapelgemeente. Dat misverstand moet uit de wereld. Het besluit van 18 september 2017 zegt niet dat iedereen heeft ingestemd met (een voornemen tot) één PG Drachten, zonder wijkgemeenten, sterker nog het besluit beoogde dat ook niet. Het zegt wel dat iedereen zich heeft geconformeerd aan uitwerking van het “genuanceerde model 4”. Niet meer en niet minder. Tot het moment van de omzetting van het “Voorlopige Besluit” in een definitief besluit, blijft voor elke wijk de mogelijkheid aanwezig om er uit te stappen en zelfstandig te worden. Maar het zou mooi zijn als dat niet gebeurt en gehoopt wordt dat de nadere uitwerking en een goede inrichting van het proces daarvoor louterend werken en ook recht doen aan de opmerkingen uit de door de AK georganiseerde vragenronde bij alle wijken. Omdat deze aspecten ook op 18 december 2017 de revue passeerden, hecht ik er aan in deze rubriek nogmaals de context te schetsen. Nadat er op dit punt volstrekte helderheid was gecreëerd, kon de beraadslaging worden vervolgd. Het vertrekpunt is nog steeds het geldende besluit van 18 september. De AK kreeg 3 scenario's aangereikt om uit de dreigende impasse te komen. Bij elk scenario werden voor - en nadelen benoemd. Wat houden die scenario's kort samengevat in.

Het 1e scenario richt zich op uitvoering van het besluit van 18 september.

Het 2e scenario houdt in het volgen van het voorstel van Noord voor 2 wijken met een Algemene Kerkenraad.

Het 3e scenario gaat uit van:
1.(een voornemen tot vorming van) één PG Drachten zonder wijkgemeenten vóór 1 januari 2020 (operationeel uiterlijk per 1 juli 2020); hiervoor wordt iets meer tijd genomen.
2.op zo kort mogelijke termijn samenwerking tussen de wijken West, Zuid en Oost op een aantal terreinen (de wijken blijven tot de éénwording in tact).
3.het starten van een proces om te komen tot de verkoop van één of meer kerkgebouwen.

Dit laatste scenario bevat enkele nieuwe elementen en houdt het schip “Voortvarend Verder” op koers. Voor alle duidelijkheid, ook in dit scenario blijft uitstappen mogelijk, mits dat gebeurt voor 1 januari 2020. Voorwaarde voor dit 3e scenario was wel dat iedereen van de AK daarin mee zou gaan. Na een korte schorsing werd duidelijk dat niet nog dezelfde avond deze gordiaanse knoop kon worden doorgehakt. Ook werd overduidelijk dat er een breed gevoelen was om scenario 3 te volgen. Er staan veel belangen op het spel en het ligt gevoelig. Om die reden hadden de vertegenwoordigers van de wijken behoefte om ruggespraak met hun wijkkerkenraden (en eventueel wijkgemeenten) te houden, voordat zij als lid van de AK definitief hun standpunt gaan bepalen. Deze extra ronde gaat nu volgen, dit alles vanuit een breed gedragen overtuiging in de AK dat het 3e scenario perspectief biedt en als weg begaanbaar is.

Het antwoord komt in de vergadering van maandag 19 februari 2018. Dan zal de knoop hoe dan ook worden doorgehakt. Of uitvoering geven aan het besluit van 18 september óf aanpassing van dit besluit volgens het 3e scenario. Een andere keuze is er niet. We zullen het zien. De wijkkerkenraden zijn nu aan zet.

Excuus voor dit lange verhaal, het leek me toch zinvol om de essentie van waar we mee bezig zijn nog eens op een rijtje te zetten in relatie tot wat op 18 december 2017 werd besproken.
De eerstvolgende vergadering van de AK zal zijn op 22 januari 2018 in de Zuiderkerk.

Ik wens u een goed en gezegend 2018.
De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com