Paasgroet
Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân.

Rembrand Harmenszoon van Rijn 1606- 1669De boodschap van de opstanding van Jezus is de meest hoopvolle van ons geloof: Leven sterker dan de dood, licht dat het duister verdringt. Wat er ook gebeurt in de wereld, wat wij ook meemaken in ons persoonlijk leven, er is één reden vroeg of laat moed te vatten en opgewekt door te gaan: “De Heer is waarlijk opgestaan!”
Jezus’ leerlingen doen dat, om te beginnen, aarzelend. Het is wanneer de dood ons te na komt moeilijk om in de opstanding te geloven, en ook om dan opgewekt verder te leven. Het verhaal van de opstanding is als het licht van de zon. Leven is van het zonlicht afhankelijk, maar je kunt er niet tegen inkijken.
Misschien is dat de reden dat wij soms beter over de opstanding kunnen zingen, dan vertellen hoe het precies zit. En dat de liederen van Pasen vaak één of twee noten te hoog gaan. Je kunt er net wel, of net niet bij. Het verhaal van de opstanding is geloof tegen de klippen op.
Waar ik op bezoek kom in onze gemeenten vertelt u mij én over uw geloof, én over uw klippen. Hoe u in een vaak krimpende gemeente met veel inzet het licht van Gods liefde verder draagt in onze dagen.
Hoe blij u bent met de kerk en in het bijzonder met uw eigen gemeente. Met de trouw van wie betrokken blijft. Met Bijbelverhalen die ontroeren, met liederen die het hart verwarmen, met gebeden die optillen. Dat is opstanding, elke zondag weer.

U vertelt mij over de zorg waarmee we elkaar omgeven. Over de kwetsbaren in onze dorpen en steden, die we bijstaan, u verhaalt over de kinderen en jongeren die we helpen groeien naar volwassenheid en verantwoordelijkheid in de samenleving.
Van uw zorgen hoor ik ook. Of we onze jongeren nog kunnen blijven vasthouden de komende jaren. Of we mensen blijven vinden om het kerkenwerk te blijven dragen over tien, vijftien jaar. Ik proef vreugde over onze gemeente vandaag. En vrees voor onze kerk van morgen.
Ik wens u in onze dagen het geloof in de opstanding toe. En ook het geloof in ónze opstanding. Het verhaal dat ons opwekt. Het lied op hoge toon waarmee we elkaar aansteken en meenemen. Het vertrouwen waarmee we doorgaan de Godslamp brandend te houden, ‘argeloos als de duif, en listig als de slang.’ Met verstand en creativiteit manieren vinden hoe we kerk zullen zijn en blijven. En daarin van elkaar leren.
Ik wens u een gezegende Pasen toe.
Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân

Uit de classis Fryslân
De classisvergadering van 7 februari 2019 was er een waar besluiten vielen; er valt dus wel iets te melden.
Benoeming voorzitter Classicaal College voor de Visitatie
De reorganisatie in de PKN en in de kerkorde betekent ook een wijziging op het terrein van de visitatie. Het is niet zo dat elke gemeente eens per vier jaar visitatoren ontvangt – nu bestaat alleen nog bijzondere visitatie. Daarbij hoort een betaalde functie (0,25 fte in Fryslân) voor de voorzitter van het CCV. Op 7 februari werd mevr. ds. Idske van der Pol voor het voorzitterschap voorgedragen; met vertrouwen werd zij zonder enige tegenstem door de CV in die functie benoemd. Aan haar taak ‘ontmoeting met de gemeenten’ zal ze vanaf 1 maart 2019 samen met de classispredikant vorm geven.
Nijkleaster
De financiële commissie van de classis (drie personen, van wie één formeel de penningmeester heet) legde een aantal voorstellen op tafel. Het eerste betrof een toezegging aan Nijkleaster, een toezegging die echter het einde van het FAF versneld in beeld zou brengen. De classicale vergadering ging akkoord met het voorstel van het Breed Moderamen om uit het Fries Activiteiten Fonds een bedrage van €100.000,- te verstrekken aan Nijkleaster, mits de toezegging van de landelijke kerk om dit bedrag minimaal te verdubbelen ook wordt nagekomen. Tegelijk ging de CV akkoord met de consequentie van bovengenoemd besluit, namelijk het einde en de opheffing van het FAF.
(Wat is het FAF? Het Fries Activiteitenfonds is in 2004 ontstaan door de fusie van de Hervormde en Gereformeerde gemeenten. Na verkoop van de panden van het P.K.V. en de Gereformeerde Synode in Friesland werd de opbrengst van het pand van de Gereformeerde Synode in een fonds gestort met als doel kerkelijke activiteiten in Friesland te ondersteunen. Nu komt de bodem van het fonds in zicht.)
Toch behoudt de classis graag de mogelijkheid initiatieven financieel te ondersteunen. Daarom werd er ook een vervolgvoorstel gepresenteerd: aan de diaconieën van alle gemeenten vraagt de classis binnenkort om een jaarlijkse bijdrage voor een nieuw fonds. Hoe hoog of laag? €50,- per jaar van een kleine gemeente (tot 500 zielen); €100,- van een middelgrote gemeente tot 1000 zielen; €250,- van een gemeente met meer dan 1000 zielen. Deze omslag kan ± €18.000,- per jaar opbrengen. In oktober 2018 werd al besloten dat de Classis Fryslân aan alle kerkelijke gemeenten een financiële bijdrage gaat vragen, zodat er binnenkort twee fondsen zijn: een Algemeen Classicaal Fonds en een Classicaal Diaconaal Fonds. Zonder discussie ging de classicale vergadering akkoord met het opzetten van een diaconaal fonds voor de classis Fryslân volgens de lijnen die door de financiële commissie zijn uitgezet.
Tenslotte ging de vergadering ermee akkoord dat het resterende geld van het FAF in twee gelijke delen ingebracht wordt in de nieuwe fondsen.
Kort werd er op 7 februari gesproken over de constatering van het Breed Moderamen dat de classis Fryslân veel kerkelijk werkers (incl. jeugdwerkers) kent die niet voldoen aan de beroepseisen van de PKN: zij volgden geen erkende opleiding en staan niet geregistreerd in het register van kerkelijk werkers. Maar de classis staat buitenspel: er is geen enkele regel die de classis betrekt bij de aanstelling van een kerkelijk werker. Hoe gaan we hiermee om? Hoe controleren we een aanstelling of handhaven we de voorwaarden? De ontstane scheefgroei verdient serieuze aandacht maar tegelijk een respectvolle benadering want inzet en werk van ook deze werkers worden zeer gewaardeerd.
Evelien Vrolijk en Gerdine Klein, consulenten voor Kerk in Actie, vormden in de vergadering een serieus maar welkom intermezzo. Zij vertelden over hun ervaring met Friese ZWO-commissies en diaconieën en toonden via de beamer beelden en een filmpje bij het Rwanda-project waarbij de Fryske kommisjes betrokken zijn.
En tenslotte:
Nog niet alle Ringen hebben per 01-01-2019 hun afvaardiging naar de classisvergadering op orde. Waar Franeker nu een volledige afvaardiging heeft met twee nieuwe leden en zowel Leeuwarden als Heerenveen ook een opvolger voor een afgetreden lid vond, kennen de Ringen Drachten en Dokkum nog steeds een vacature, resp. een diaken en ouderling-kerkrentmeester.
In verscheidene Ringen/subringen werden het afgelopen halfjaar al bijeenkomsten georganiseerd, waarvan nu melding werd gemaakt in de CV. Het initiatief daartoe kwam steeds uit de Ring zelf, zoals in feite de bedoeling ook is. Als het maar even mogelijk is, wil de classispredikant graag aanwezig zijn; in ieder geval ziet hij bijeenkomsten en activiteiten graag aan hem gemeld.
Volgende classicale vergadering: 21 mei 2019

Kerstboodschap
Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân.
Mar de ingel sei: Wês net bang, want ik haw goed nijs foar jimme ... (Lucas 2:10b)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn 1606-1669
Rembrandt Harmenszoon van Rijn 1606-1669

Goed nieuws komt zelden in de krant. Iets heeft nieuwswaarde als het zorgelijk is, of bedreigend. Als een mens verdriet is aangedaan, of onrecht. Zo krijgen wij langzaam en zeker de indruk dat alles wat gebeurt in onze wereld triest maakt, of verontwaardiging wekt.
Soms verlang ik naar goed nieuws. Wanneer ik in de kerk zit het meest. Goede woorden stemmen mijn gedachten mild, openen mijn hart voor mijn medemens, geven mij zomaar zelfinzicht, en moed in bange dagen.
Zoeken wij daarom met Kerstmis in zo groten getale de kerkdiensten op? Waar goed nieuws klinkt, krijgen wij blijdschap mee, en hoop. Kunnen we geloof vinden, en vrede. Komt er liefde in ons los. Wordt God opnieuw in ons midden geboren.
De afgelopen vier maanden ben ik aan het werk gegaan als classisdominee van onze kerk in Fryslân. Met ruim twintig voorgangers kon ik spreken over de vreugden en de zorgen van hun werk. Met bijna twintig kerkenraden het wel en het wee van hun gemeente delen. Het eerste dat mij opvalt, is dat het ‘wel’ groter is dan het ‘wee’, dat de vreugden de zorgen overstemmen.
Veel liefde en enthousiasme voor onze gemeenten heb ik geproefd, veel betrokkenheid gevoeld, veel warmte en vrolijkheid beleefd. Altijd was ik ontroerd door uw inzet voor kerk en samenleving. Ik heb daadwerkelijk ervaren dat velen van u de Godslamp in Friesland brandend houden.
Komende kerstdagen zullen in zo’n 230 Friese gemeenten de woorden van de engel klinken. Zal de boodschapper van God spreken van goed nieuws en van grote blijdschap, van mensen van het welbehagen en van vrede op aarde. Want ons is heden de Heiland geboren.
Ik hoop dat onze kerkdiensten en onze gemeenten mogen bijdragen aan het geloof en de hoop en de liefde in de harten van de mensen hier in Friesland. Ik wens u een gezegende kerst, en voor het nieuwe jaar folle lok en seine.
Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân

Uit de classisvergadering van 10 oktober 2018 
Waarschuwing: u leest hierna een weergave van de punten uit de classisvergadering van 10 oktober die wel erg aan een opsomming doet denken. De tekst mag niet te lang.

- Wat doen we met uitnodigingen voor afscheids- en intredediensten in een classis met zo’n 230 gemeenten? Het is ondoenlijk om vanuit het breed moderamen al die diensten bij te wonen. We willen graag een goede band opbouwen en onderhouden met alle gemeenten, maar op deze uitnodigingen zullen we met een kaart reageren en niet in persoonlijke vertegenwoordiging.
- Voor toegang tot het kerkelijk archief bij Tresoar moet iemand toestemming van de classis hebben. Voorheen erkende Tresoar de handtekening van de classicaal adviseur, nu die van de scriba van de classis.
- In de begroting 2019 komt de financiële commissie van de classis uit op een tekort. De jaarlijkse PKN-bijdrage aan de classis is en blijft € 6000,- en een buffer kent de nieuwe classis nog niet. Het geld van de oude classes blijft immers geoormerkt voor de betreffende Ringen; dat is niet van de classis Fryslân. Om toch een sluitende begroting op te kunnen stellen, moet dus naar een andere dekking van de onkosten worden gezocht.
Daarom stemt de classisvergadering ermee in dat de commissie begin 2019 alle gemeenten benadert en een jaarlijkse (kleine!) bijdrage vraagt. De grootte van het ledental wordt richtlijn.
Eerder genoemde oormerking houdt ook in dat voor alle activiteiten in een Ring dit Ringbudget kan worden aangesproken, zolang dat toereikend is. Is het geld op, dan moeten activiteiten zelfvoorzienend worden.
- Voor velen is het de vraag wat de nieuwe functie van classispredikant inhoudt.
Classispredikant ds. Wim Beekman (verder maar even als CP aangeduid) gaf een toelichting op het overzicht van zijn taak(invulling). Zoals bij elke predikant wordt ook in zijn functie ‘geestelijk leiderschap’ verondersteld; daarnaast is zeker ook ‘omzien en opzien’ een deel van zijn opdracht. In de vergadering klonk de wens ook voor deze nieuwe functie een evaluatiemoment te bepalen, een soort jaargesprek waaraan ook leden uit de CV deelnemen. Die wens sluit aan bij de taakopvatting van de CP.
Welke rol speelt de CP in of ten aanzien van de Ringen? Die rol is zeker niet organiserend; voor de inhoud van een bijeenkomst is de CP echter wel te raadplegen of in te schakelen. Samen met de binnenkort te benoemen voorzitter van het Classicaal College voor de Visitatie houdt de CP (toe)zicht op het functioneren van de Ringen. Al zullen zij stimuleren, de verantwoordelijkheid voor de onderlinge contacten ligt bij de gemeenten in de Ring. Hoe de organisatie van een bijeenkomst vorm krijgt, is daarom ook aan de Ringen.
In afwachting van de nieuwe vrouw/man bij het CCV wordt er nu nog geen actie ondernomen. Maar met een Ring waarin nog niets is geregeld, wordt begin 2019 toch wel contact opgenomen.
- Bij de introductie van het Liedboek 2013 is afgesproken het gebruik na vijf jaar te evalueren.
De classis kreeg nu de vraag voorgelegd ‘of Liedboek 2013 definitief aan de gemeenten kan worden aangeboden als Psalm- en Gezangboek van de kerk’. Geen probleem: de classicale vergadering is positief in haar reactie. Wel werd het erg jammer gevonden dat blijkens het onderzoeksrapport het Liedboek vooral tekstinhoudelijk is beoordeeld terwijl de muziek (en muziek in het algemeen) in ons geloven toch ook vaak zo’n grote rol speelt. Die opmerking geven we dus ook door.
- Vanaf 1 januari 2019 kent de classis Fryslân vijf afgevaardigden naar de synode: ds. E.J.M. Peersmann, ouderling B. Kamphuis, ouderling-kerkrentmeester H. Boersma en de heren J.W. Boorsma en W. de Boer als diaken.
Over de (her)verkiezing van afgevaardigden naar de classicale vergadering hebben alle Ringen en scriba’s intussen al informatie gehad.
Tot slot: de drie classicale vergaderingen van 2019 zijn op 7 februari, 21 mei en 16 oktober 2019. Locatie is steeds de Fontein in Leeuwarden.
Classispredikant ds. W. Beekman is te bereiken via E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (06) 319 911 01.
J. Brinkman-Dijkstra, scriba classis, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uit de Classisvergadering van 18 mei 2016
In de opening kwam naar voren dat we ons open dienen te stellen voor de Heilige Geest, die ons in beweging wil zetten om te bouwen aan de toekomst door ons geloof te belijden met daden.
Het Breed Moderamen heeft van de WGP Beetsterzwaag een brief ontvangen over de (te) hoge werkdruk van parttime predikanten. Gemeenten dienen hier goed oog voor te hebben en indien nodig op te anticiperen. Hetzelfde geldt ook voor kerkelijke werkers aldus de vergadering.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van ds. Mol als vicevoorzitter en ds. Van de Lagemaat als scriba.

Er worden geen vragen gesteld over de jaarrekening 2015, de kascontrole was in orde en decharge is verleend.

Vanuit de Synode worden een 5-tal punten aangehaald door da. Pronk: nieuwe scriba, vervolg Kerk 2025, beleidsplan dienstenorganisatie “Dichtbij het hart” met o.a. een sociaal plan voor uit de dienstenorganisatie vertrekkende gemeenteadviseurs (50 fte) per 1-1-2017, voorstel bijzondere betrekkingen t.a.v. kleinere gemeenten en uitnodiging van pas afgestudeerde predikanten. 25 van deze pas afgestudeerde predikanten kwamen in de Synodevergadering aan het woord om te vertellen over hun beweegredenen om te kiezen voor het vak. Deze veelal ontroerende verhalen gaven veel hoop voor de toekomst. Iedereen wordt van harte aanbevolen om nadere details na te lezen op de site van PKN, waar o.a. een filmpje van de nieuwe scriba is te vinden.

De Classis feliciteert Drachtster Compagnie met hun naamswijziging in Protestantse Gemeente. Ook wordt dhr. Van Heijningen, kerkelijk werker in de Hervormde kerk van Wijnjewoude,  gefeliciteerd met zijn hernieuwde preekconsent (volle rechten in de hele Classis). In Tijnje Terwispel is ds. Van der Leij bevestigd en ook daarvoor de felicitaties van de Classis.

Ouderenwerker dhr. Jan Lenze van der Wal uit Wijnjewoude is vertrokken en ook in Drachten West is Ellie de Rover als kerkelijk werker vertrokken.

Tijdens de rondvraag wordt besloten om de gemeentelijke bijdrage te verlagen en dat er uitstel wordt aangevraagd voor de consideratie t.a.v. wijzigingen in de kerkorde, omdat de deadline voor de volgende vergadering is.

De volgende vergadering is op dinsdag 11 oktober 2016 in de Ontmoetingskerk van Beetsterzwaag.

Na de pauze presenteert ds. Jonker “De Gemeentemonitor”, die hij samen met drs. De Jonge heeft ontwikkeld. Deze monitor biedt gemeenten kansen om door samenwerking gezamenlijk te bouwen aan de toekomst. De monitor geeft gemeenten zicht op haar eigen profiel en op welke onderdelen samenwerking met omliggende gemeenten het meest kansrijk is. Het idee is om successen en andere positieve zaken te benadrukken door op een goede manier samen te werken en geen energie meer te steken in onhaalbare kaarten. Met z’n allen, o.l.v. de onmisbare Heilige Geest, de opwaartse spiraal onderhouden en te versterken en hier enthousiaster en gemotiveerder van worden.

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com