Derde Nieuwsbrief Classis Fryslân m.b.t. het coronavirus
Koudum, 25 maart 2020

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Op 23 maart heeft de regering de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen verder verscherpt. Dat heeft gevolgen voor het kerkelijke leven in onze classis.
Kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten
Inmiddels heeft de regering alle bijeenkomsten en evenementen afgelast tot 1 juni. Dit betekent dat tot en met Eerste Pinksterdag 31 mei alle kerkdiensten komen te vervallen. Er geldt op dit moment nog een uitzondering voor kerkdiensten waar maximaal dertig personen aanwezig zijn, mits er geen fysiek contact is en er een afstand van anderhalve meter tussen personen is. Als classis adviseren wij u dringend ook geen kerkdiensten te houden waar dertig personen of minder bij aanwezig zijn. Alleen zo kunnen kerken zo veel mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden, nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook alle andere kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen niet doorgaan. Ik adviseer u digitaal te vergaderen.
Eigen kerkdiensten van huis uit beluisteren
In steeds meer gemeenten kunt u uw eigen vertrouwde vieringen vanuit uw huis meemaken. Vanuit talloze kerken in onze classis kunt u op zondag - en soms ook door de week- kerkdiensten, vieringen, gebedsmomenten, kerkmuziek, podcasts enz. bezien en/of beluisteren. Soms verzorgd door voorgangers van een werkgemeenschap samen. De diensten worden van te voren opgenomen of ‘live gestreamd’ vanaf kerkelijke of persoonlijke websites, vanuit W: www.kerkomroep.nl of W: www.kerkdienstgemist.nl en vanaf W: www.YouTube.com .Het verzorgen van online diensten valt onder de ’maximaal 30 personen’ regel voor kerkdiensten. Ik adviseer u de dienst te verzorgen met het minimaal aantal personen dat hiervoor nodig is. Zoek de grenzen niet op, maar doe wat wijs en geboden is.
Kerkdiensten op televisie
In Friesland verzorgt Omrop Fryslân elke zondag waarop de kerken gesloten zijn, om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Martinikerk te Franeker. Op Goede Vrijdag zendt Omrop Fryslân de Mattheuspassion in het Frysk uit. NPO2 zendt ‘s zondags om 09.20 uur een kerkdienst uit met synodescriba ds. René de Reuver.
Uitvaart voorbereiden
Predikanten en kerkelijk werkers die een uitvaart leiden, adviseer ik de voorbereiding van de uitvaart via de telefoon, beeldtelefoon (Whatsapp, Facetime o.i.d.) of schriftelijk te doen. Ook uitvaartleiders houden zich aan deze regel. Bedenk dat u bij bezoek aan huis niet enkel het virus kunt ‘halen’, maar ook kunt ‘brengen’.
Uitvaart leiden
Uitvaartbedrijven adviseren sprekers en leiders van uitvaartdiensten om klaar te staan achter de lezenaar of het spreekgestoelte voordat de familie binnenkomt, en daar te blijven staan totdat de familie de ruimte heeft verlaten. U kunt in overleg met de familie ook overwegen een plechtigheid in een kring rondom het graf te houden; daarbij houdt u anderhalve meter afstand. Daarnaast kunnen voorgangers aanbieden op een later tijdstip, bijvoorbeeld bij het plaatsen van de grafsteen of het bijzetten of verstrooien van de as, alsnog een herdenkingsdienst te verzorgen.
Voorgangers en pastoraat
Predikanten en kerkelijk werkers adviseer ik geen pastoraat aan huis te doen, anders dan bij hoge pastorale nood. Pastores in deze tijden adviseer ik wel actief contact te zoeken met degenen die behoefte kunnen hebben aan pastorale zorg. Dit kan via de telefoon, e-mail of schriftelijk.
Pastoraat aan en uitvaarten van coronapatiënten
Bij patiënten die ziek zijn van het coronavirus of overledenen aan het virus, moeten voorgangers alles doen om niet in contact te komen met het virus. Familieleden kunnen besmet zijn en zullen eerst een test ondergaan of in quarantaine worden gehouden. Laat u adviseren door de doctoren en verpleegkundigen van een coronapatiënt of door de GGD. En door de uitvaartverzorger als het gaat om een aan het virus overledene. Mocht er een uitvaart gehouden worden, dan kan de familie daar niet bij aanwezig zijn. U kunt zeker hier een herdenkingsdienst op een later tijdstip aanbieden. De familie en de uitvaartleider kunnen de uitvaart ook uitstellen totdat vaststaat dat geen van de familieleden besmet is met het virus.
Cruciale beroepen
Predikanten en kerkelijk werkers vallen onder de categorie 'cruciale beroepen'. Zij kunnen bij mw. Els Megchelsen een 'verklaring predikantschap' cq. 'verklaring kerkelijk werker' aanvragen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Een verklaring kan nodig zijn om gemeenteleden in een verpleeghuis of ziekenhuis te bezoeken of om in aanmerking te komen voor kinderopvang die beschikbaar blijft voor ouders die allebei in cruciale beroepen werken.
Niet alleen
Onze kerk heeft een hulpwebsite gemaakt, W: www.nietalleen.nl . Hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp vragen. Van harte aanbevolen.
Tot slot
Het Breed Moderamen wenst u Gods zegen toe in deze bewogen tijd en kracht in het leiden en voorgaan van uw gemeenteleden. Wij willen met u blijven hopen en bidden dat God zijn wereld en ons allen zal behoeden en bewaren in deze moeilijke tijd. Bidden wij in het bijzonder voor hen die ziek zijn, een dierbare verliezen, degenen die ons verzorgen en wie ons voorgaan en regeren.
In verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant

Aan alle gemeenten van de Classis Fryslân van de Protestantse Kerk in Nederland
Koudum, 19 maart 2020
Fragment van de brief als aanvulling op de richtlijnen van de KPN

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,
Kerkelijk leven dat ook nu goed mogelijk is
Als classisdominee heb ik afgelopen dagen met velen in onze classis schriftelijk of telefonisch contact gehad. Nadat de eerste dagen het kerkelijk leven tot stilstand is gekomen, hoor ik nu van gemeenten en voorgangers dat zij nieuwe wegen vinden om de Godslamp in onze classis brandend te houden. Ik geef enkele van deze aan u door.
Uitzendingen vanuit de landelijke en provinciale omroep
Op zondagmorgen zenden landelijke omroepen kerkdiensten uit waarin we met elkaar en het land verbonden zijn. Alle zondagen waarop onze Friese kerken gesloten zijn, zendt Omrop Fryslân om 10.00 uur een viering uit vanuit de Martinikerk te Franeker.
Eigen kerkdiensten van huis uit beluisteren
Op steeds meer plaatsen kunt u uw eigen vertrouwde vieringen vanuit uw huis meemaken. Vanuit talloze kerken in onze classis kunt op zondag, en soms ook door de week kerkdiensten, vieringen, gebedsmomenten, kerkmuziek, podcasts enz. bezien en/of beluisteren. Soms verzorgd door voorgangers van een werkgemeenschap samen. De diensten worden van te voren opgenomen of ‘live gestreamd’ vanaf kerkelijke of persoonlijke websites, vanuit www.kerkomroep.nl of www.kerkdienstgemist.nl en vanaf www.YouTube.com
Pastoraat en diaconaat met de telefoon en via de e-mail en internet
Vele van onze pastores zijn begonnen kwetsbare gemeenteleden actief te benaderen. Soms via e-mail, vaak met de telefoon. Sommigen vragen hun ouderlingen en wijkbezoekers telefooncirkels in te stellen, andere leggen een e-mailadreslijst aan van gemeenteleden in het dorp of de stadswijk. Weer anderen schrijven brieven en kaarten met bemoedigingen, of zetten een blog of vlog online. Via de telefoon(cirkels), de e-mail en Whatsappgroepen komt u op de hoogte van noden en zorgen en hulpvragen. Veel gemeenten nemen zich voor bij nood en behoefte daadwerkelijk hulp te gaan verlenen in de kerkelijke en de dorpsgemeenschap, en in de stadswijken. Zij zeggen: wij hebben als kerk hiervoor de infrastructuur, laten wij die dan gebruiken ten behoeve van allen die het nodig hebben.
De landelijke kerk heeft een hulpwebsite gemaakt: www.nietalleen.nl. Hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving, en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp vragen. Van harte aanbevolen. Informatie vindt u op https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/biedt-u-ook-coronahulp-meld-uw-diaconie-nu-aan-voor-nietalleen/
Pastoraat in ziekenhuis en andere tehuizen
Ziekenhuizen en andere tehuizen waar zorg verleend wordt zijn nu niet vrij toegankelijk. De pastores die aan deze instellingen verbonden zijn raden ons aan telefonisch contact op te nemen met de afdeling waar men verblijft, en als dat niet lukt kan er contact worden opgenomen met de dienst geestelijke verzorging. Zij kunnen dan langsgaan of als dat ook niet (meer) mag kunnen zij eventueel de verpleging nog bereiken bijvoorbeeld om een korte groet door te geven.
Kerk dicht, kerk open
Verscheidene gemeenten melden dat zij in deze weken hun kerkgebouw openstellen. Niet voor samenkomsten, maar voor mensen die willen langskomen om een kaars te branden, te bidden, of gewoon even stil te zijn en onder Gods vleugels bij te komen. Uiteraard willen deze gemeenten hierbij de hygiëneregels van het RIVM in acht nemen.
Collegiale steun in werkgemeenschappen
Van predikanten en kerkelijk werkers hoor ik hoe zij meer en meer elkaar vinden via de telefoon, Whatsappgroepen en de e-mail, om elkaar in deze dagen te ondersteunen en te inspireren. Zij voelen hoe gemeenten juist nu hun zorg, steun en leiding nodig hebben. De onderlinge band en de werkgemeenschappen is daarbij een grote steun. Wilt u hen allen in uw gebeden gedenken.
Tot slot
Donderdag schreef ik dat velen in verwarring en vrees leven, en hoe moeilijk het is dat we juist nu het kerkelijk leven stilzetten. Vandaag verwonder ik me blij en dankbaar dat het kerkelijk leven juist hier en nu doorgaat. Dat velen zich actief en proactief inzetten voor kerk en samenleving. Dat geloof en hoop en liefde blijven en zich in u allen voortzetten.
Ik houd u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en besluiten en zal de nieuwe wegen die u vindt en waarover u mij bericht, verder aan u allen doorgeven.
Voor u allen hierbij het Anglicaans gebed waar de scriba van onze synode ds. René de Reuver ons afgelopen zondag op de televisie in voorging:

Houd ons Heer,
onder de schaduw van uw ontferming.
Versterk en ondersteun allen die bang zijn.
Wees met allen die zorg dragen voor zieken en ontheemden.
Richt op allen die gebukt gaan.
Troost ons in het vertrouwen
dat niets ons kan scheiden van uw liefde.
Amen.
Met hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant

Uit de classis
Op 5 februari vond de eerste vergadering van de classis Fryslân in 2020 plaats. (volgende data: 14 mei en 16 oktober).
Centraal stond in deze vergadering een bespreking van ‘Lichter Verkend’, een nota van de landelijke werkgroep ‘Kleine gemeenten lichter’. Mevrouw Door-Elske Cazemier van de werkgroep was aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
Oorsprong van de nota was de wens van pioniergemeenten: een structuur voor kleine gemeenten die nog niet lang bestaan. Deze gemeenten hebben veelal geen kapitaal opgebouwd en kennen amper bezittingen. De oplossing die hun wordt aangereikt, kan echter niet naadloos worden overgebracht naar de situatie van kleine maar gevestigde gemeenten.
Wat echter wel voor bijvoorbeeld de Friese kleine gemeenten kan gelden, is de insteek: laat ambtsdragers de inhoudelijke zaken beheren, laat praktische punten over aan ter zake kundige lieden.
Vanuit de vergadering kwam overigens ook de suggestie: zou een grote(re) gemeente niet mee kunnen kijken/praten/denken met de diaconie en het Cvk van een kleine gemeente?
De reacties op de nota maken wel duidelijk dat de voorstellen als verademing worden gevoeld: “Heel blij mee’ / ‘Gewoon nodig’ / ‘Komt moai op ús paad’ / ’Fijn dat een kleine gemeente zo in stand kan worden gehouden, want daar ligt kracht.’ / ‘Gelukkig geen dwang tot samengaan of opheffing.’
Grote reserve wordt echter geuit bij de mogelijkheid, ook aangereikt, in één college de twee kerkelijke geldstromen te beheren, diaconaal college en CvK samen te voegen. Hier speelt dus heel duidelijk het verschil tussen pioniergemeenten en kleine gemeenten zoals wij die in Fryslân kennen. Het minst inhoudelijk is nog de kritiek dat een samenvoeging wel praktisch lijkt, maar geen vermindering van werk betekent. Maar van vele kanten wordt beklemtoond dat het niet goed is aan één persoon het beheer van twee geldstromen toe te vertrouwen. Blijven de stromen wel gescheiden? Gaan we zo niet ‘de kat op het spek binden’? Voor een kleine gemeente met veel geld vormt het voorstel geen model van ‘good governance’!

Aan de werkgroep ‘Kleine gemeenten lichter’ vraagt de classis Fryslân dan ook de regels voor kleine gemeenten en kerngemeenten wél gelijk te trekken maar daarbij meer oog te hebben voor de verschillen die zeker op financieel terrein bestaan.

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com