Definitief Besluit Gebouwen


De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten, in vergadering bijeen op 21 januari 2019

overwegende,

dat in zijn vergadering van 17 september 2018 de Algemene Kerkenraad in meerderheid besloot tot het nemen van een 'Voorgenomen Besluit' ten aanzien van de toekomst van het bij de Protestantse Gemeente te Drachten (PGD) in bezit zijnde onroerend goed, zich daarbij baserend op een advies van het College van Kerkrentmeesters (CvK), neergelegd in haar rapport van 6 september 2018

dat dit ‘Voorgenomen Besluit' en het rapport van het CvK zijn gebaseerd op verwachte ontwikkelingen binnen de PGD op korte en de middellange termijn

dat de Algemene Kerkenraad voor het strategische uitgangspunt koos om 'met minimale kosten een maximaal gebruik van gebouwde faciliteiten te realiseren'

dat de Algemene Kerkenraad in dit 'Voorgenomen Besluit' uit kwam op instandhouding van de as Noord-Zuid, waarbij de Oase en de Zuiderkerk beschikbaar blijven voor de PGD

dat de Arke en de Menorah volgens dit 'Voorgenomen Besluit' in aanmerking komen voor verkoop

dat de concrete belangstelling voor de verwerving van de Arke door de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt-West en haar bereidheid om mee te werken aan deelgebruik van dit kerkgebouw door de PGD in deze afweging een belangrijke rol speelde

dat voor het oostelijk deel van Drachten het gebruik van één kerkgebouw samen met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt-Oost voor een aantal activiteiten perspectief kan bieden voor de korte en middellange termijn

dat die plek de Menorah kan zijn, maar dat het ook evengoed denkbaar is dat voor 'de Hoeksteen' wordt gekozen, in welk geval de Menorah als locatie -al of niet via herbestemming- in aanmerking komt voor verkoop

dat de Grote Kerk (met binnen de PGD een Drachten-brede functie), de Schakel en de beide in het bezit zijnde pastorieën in alle opties in bezit blijven van de PGD

dat volgens dit 'Voorgenomen Besluit' de Zuiderkerk voor zuidelijk Drachten in aanmerking komt voor verschillende activiteiten en als plek geldt voor het houden van de zondagse erediensten

dat het 'Voorgenomen Besluit' aan de gemeente bekend is gemaakt op de gemeenteavond van 31 oktober 2018

dat daarmee de procedure werd geopend van 'het horen en kennen' van de gemeente

dat van deze bijeenkomst een verslag is gemaakt

dat het 'Voorgenomen Besluit' op 31 oktober 2018 werd gepubliceerd op de website van de PGD en in de Geandewei van 15 november 2018

dat op zondag 4 november 2018 de wijkkerken via afkondigingen/nieuwsberichten aandacht besteedden aan dit 'Voorgenomen Besluit' en de vervolgprocedure

dat er in dit verband twee spreekuren zijn gehouden, te weten op 5 respectievelijk 6 november 2018

dat de gemeenteleden tot en met 23 november 2018 de gelegenheid werd geboden om schriftelijk op het 'Voorgenomen Besluit' te reageren

dat van de laatste mogelijkheid verschillende gemeenteleden gebruik hebben gemaakt en resulteerde in een 25-tal reacties

dat de Algemene Kerkenraad over de hoofdlijnen van deze reacties in zijn vergadering van 17 december 2018 heeft beraadslaagd en gediscussieerd

dat die beraadslaging en discussie plaatsvond aan de hand van een door het moderamen van de Algemene Kerkenraad uitgebrachte 'Discussieleidraad rondom verkoop van gebouwen', gedateerd 11 december 2018

dat het accent van die discussie de wijken Oost, Zuid en West raakt, omdat de wijzigingsvoorstellen en de inspraakreacties vooral op die wijken betrekking hebben

dat in de beraadslaging en besluitvorming die hoofdlijn ook is terug te vinden

dat wijk Noord als deel van de gemeente in alle onderdelen van het proces op gelijkwaardige manier deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming, maar minder in het stuk voorkomt omdat de problematiek waarover het hier gaat daar nu niet speelt

dat de mondelinge en schriftelijk binnengekomen reacties een aantal hoofdthema's gemeen hebben, dat volgens de leidraad tot een richtinggevende discussie heeft geleid

dat in die discussie centraal stond de vraag of het “Voorgenomen Besluit' als basis voor het nemen van een 'Definitief Besluit' in stand kan blijven, dan wel dat het proces van 'horen en kennen’ van de gemeente tot nieuwe inzichten heeft geleid, die een ander besluit rechtvaardigen

dat de hoofdthema's uit de reacties in een viertal punten in de leidraad is weergegeven en vervolgens punt voor punt werd voorzien van een nadere verkenning

dat volgens het eerste punt de vraag voorligt of de gemaakte keuze financieel voor de middellange termijn houdbaar en verstandig is

dat het CvK op dit punt een doorrekening voor de middellange termijn heeft gemaakt

dat in die doorrekening over een periode van vijf jaar de trend uit de recente jaren voor wat betreft inkomsten en uitgaven is doorgetrokken

dat het hier gaat om een grove benadering, niet om te dienen als nauwkeurige meerjarenbegroting, maar om invloed van enkele gebouwen-scenario’s op financieel gebied met elkaar te kunnen vergelijken

dat het overzicht laat zien dat we nu moeten ingrijpen om te voorkomen dat bij ongewijzigd beleid de langjarig opgebouwde reserves (grofweg één miljoen euro) medio 2022 geheel zijn verdwenen

dat in het overzicht een bedrag van € 50.000,- is gereserveerd voor de aanpassing van de Zuiderkerk om de verlichting te verbeteren, de kerkzaal qua kleurstelling op te frissen en de banken te vervangen door stoelen

dat de Algemene Kerkenraad op grond van deze globale verkenning vindt dat er op financiële gronden geen reden is om af te wijken van het 'Voorgenomen Besluit'

dat als tweede punt naar voren kwam de vraag of de Zuiderkerk geografisch en functioneel voldoet

dat in de leidraad daarbij het volgende is overwogen:

dat de Zuiderkerk bijna 100 jaar oud is en in de jaren '80 fors is gerestaureerd en uitgebreid met een zalencomplex, waarin het 'Kerkelijk Bureau' is gehuisvest

dat de Menorah, ongeveer 50 jaar oud en de Arke, ongeveer 40 jaar oud, op het punt van functionaliteit wellicht een hogere score bereiken

dat voor de beoordeling van 'de functionaliteit' gelet moet worden op een aantal aspecten te weten;

1. de vraag welke verschillende doelgroepen binnen de PGD gebruik maken van de ruimtes
2. de vraag met welke intensiteit dat naar verwachting gebeurt en
3. de vraag of en zo ja in hoeverre de ruimtes geschikt zijn voor noodzakelijke en gewenste activiteiten

dat daarover in de leidraad onder andere het volgende is gezegd:

“De beleving van de Zuiderkerk wordt niet door iedereen als positief ervaren; te donker, weinig sfeervol, oncomfortabele banken en een matige akoestiek en geluidsinstallatie. Op piekdagen is de capaciteit van zowel de Zuiderkerk als de Arke onvoldoende, dat geldt niet voor de Menorah

Dat door het treffen van enkele aanpassingen aan het zalencomplex/de pastorie de Zuiderkerk voor zowel jong als oud geschikt en aantrekkelijk kan worden gemaakt met daaraan gekoppeld de wetenschap dat voor bepaalde geografisch gebonden activiteiten (deel)gebruik van andere kerkgebouwen mogelijk blijft

dat deze 'aanpassingen' eenvoudig van aard -volgens het principe 'sober en doelmatig'- zullen zijn en liggen in de sfeer van verbetering van het licht, het geluid en het zitcomfort

dat ingeval van ontoereikendheid van de capaciteit het houden van dubbele diensten dat 'probleem' kan oplossen

dat de Grote Kerk, zoals een aantal mensen in hun schriftelijke reactie oppert, in de huidige situatie geen reëel alternatief vormt voor de Zuiderkerk in het bijzonder door het geringe aantal zitplaatsen en de onvoldoende zaalcapaciteit

dat voor een keuze van de Zuiderkerk pleit dat de locatie ligt te midden van de wijkgemeenten Oost, Zuid en West en goed voor iedereen is te bereiken

dat die goede bereikbaarheid in het bijzonder ook geldt voor de vele betrokken ouderen, die in het centrum wonen, de zondagse eredienst bezoeken en deelnemen aan doordeweekse activiteiten

dat voor wat betreft de parkeercapaciteit kan worden vastgesteld dat deze ruim voldoende is door de aanwezigheid van parkeerplaatsen op de Zuiderkerk-locatie zelf en in de directe omgeving daarvan (Burgemeester Wuiteweg, het Kyriat Onoplein en, na overleg, mogelijk ook bij het nieuwe Gomarus College)

dat op grond van deze aspecten de leidraad constateert dat een principiële heroverweging van het 'Voorgenomen Besluit' niet valt te rechtvaardigen”

dat deze conclusie wordt ondersteund door de Algemene Kerkenraad

dat als derde punt verschillende briefschrijvers het verlies van de Arke beschouwen als een aderlating voor westelijk Drachten

dat velen van hen vinden dat de gekozen as 'Noord-Zuid' onvoldoende het voedingsgebied van geheel Drachten dekt en dat het behoud van de Arke en de Oase daarom is te verkiezen, boven het behoud van de Zuiderkerk en de Oase

dat de Algemene Kerkenraad onderschrijft dat het verlies van de Arke een aderlating betekent voor West, evenals het verlies van de Menorah een aderlating is voor Oost en het verlies van de Zuiderkerk een aderlating zou zijn voor Zuid

dat de Algemene Kerkenraad daarnaast in zijn afweging om te kiezen voor de Zuiderkerk een aantal relevante ontwikkelingen heeft betrokken

dat die ontwikkelingen bovenal betrekking hebben op de gegroeide samenwerking de laatste jaren tussen de wijken Oost en Zuid, een ontwikkeling die via een natuurlijk en harmonieus proces steeds meer vorm gekregen heeft

dat de Algemene Kerkenraad wil voorkomen dat dit groeiproces door nieuwe ontwikkelingen drastisch wordt verstoord en dat het risico daarop aanwezig is als zowel de Zuiderkerk als de Menorah aan de PGD worden onttrokken

dat er een krachtige inzet nodig is om ook de geloofsgemeenschap door nieuwe initiatieven een nieuwe impuls te geven

dat de Algemene Kerkenraad oog heeft voor het welzijn van het totaal van de gemeente en zijn keuze daarop baseert

dat bekeken vanuit dat aspect de Algemene Kerkenraad vindt dat het behoud van de Zuiderkerk het meest aangewezen is

dat de Algemene Kerkenraad beseft dat het terugbrengen van de oriëntatie van de drie wijken op één kerkgebouw voor álle wijken ingrijpend is

dat het daarom voor alle betrokkenen in die wijken noodzakelijk is om een startsituatie te creëren, die velen ervaren als nieuw en verfrissend

dat door middel van (nader te formuleren) flankerende maatregelen dit aspect bij de implementatie van de nieuwe situatie rondom de gebouwen expliciete aandacht behoeft

dat er ruimte is voor meerdere vormen van kerk-zijn waarin leden zich met elkaar verbonden voelen en bij elkaar geborgen weten en de ruimte krijgen om de pluriformiteit binnen de geloofsgemeenschap tot uiting te brengen

dat het de plicht van ons allemaal is om samen te bouwen aan een toekomstbestendige vitale geloofsgemeenschap met een respectvolle bejegening naar elkaar en dat in deze geest met steun van alle betrokkenen 'het nieuwe huis voor de toekomst' vorm wordt gegeven

dat de Algemene Kerkenraad daaronder ook verstaat het creëren van ruimte om te experimenteren en om andere vormen van 'gemeente zijn' in praktijk te brengen

dat de ZAM-gemeenten (het samenwerkingsverband van de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah) in dit verband een belangrijke taak hebben om deze gedachten uit te werken

dat daarmee niet gezegd is dat de Zuiderkerk op lange termijn kan worden behouden

dat als vierde punt in de reacties naar voren komt de vraag hoe de PGD er in de toekomst uitziet, wat daarin de positie van de Oase is en wat de perspectieven voor Zuid zijn zonder of met de Oase
dat deze vraag mogelijk interessant is, maar nu niet aan de orde, omdat het antwoord op die vraag afhankelijk is van het oordeel dat de wijkgemeenten in de tweede helft van 2019 geven op een nog door de Algemene Kerkenraad te nemen 'Voorgenomen Besluit' over de toekomstige structuur van de PGD

dat de Algemene Kerkenraad zich daartoe pas kan uitspreken, nadat de commissie, die is ingesteld om uitvoering te geven aan afspraken binnen het kader van 'Voortvarend Verder' (ook wel de 'Commissie Bakker'), waarover de Algemene Kerkenraad zich heeft uitgesproken in zijn besluit van 19 februari 2018, advies aan de Algemene Kerkenraad heeft uitgebracht

dat in de vergadering van 17 december 2018 gebleken is dat sommigen het lastig vinden om hun keuze te bepalen door het ontbreken van een visiedocument op het 'toekomstig gemeente zijn’

dat in deze vergadering het ontbreken van een visie in het kader van de gebouwendiscussie ook enigszins is gerelativeerd

dat iedereen de noodzaak erkent om op het punt van beheersing van inkomsten en uitgaven stappen te zetten

dat het terugbrengen van het aantal kerkgebouwen daaraan bijdraagt

dat verschillende leden van de Algemene Kerkenraad hun zorgen hebben uitgesproken over de mogelijke gevolgen voor de huidige wijken Oost en West, als alleen de Zuiderkerk als fysieke component voor de zuidelijke geloofsgemeenschap overblijft

dat daarvan kan worden gezegd dat het 'Voorgenomen Besluit' uitdrukkelijk ook een regeling beoogt over deelgebruik van de kerkgebouwen de Arke respectievelijk de Menorah/de Hoeksteen voor lokaal gebonden activiteiten

dat de beraadslaging op dit punt leidde tot een verscherping en verdieping van de noodzaak om ‘present te blijven in de wijken Oost, Zuid en West' en dat daarvoor waarborgen moeten worden geschapen

dat bij behoud van de Zuiderkerk voor wat nu wijk Zuid is de faciliteiten daarvoor aanwezig zijn

dat voor wat nu wijk Oost respectievelijk wijk West is aanvullende maatregelen nodig zijn

dat daarbij wordt gedacht aan de vestiging van een diaconaal en pastoraal steunpunt in elk van deze wijken

dat de pastorale en diaconale taken voortdurend om aanpassingen vragen om in te spelen op veranderende omstandigheden

dat aanvullend op deze steunpunten en bij voorkeur in combinatie daarmee de Algemene Kerkenraad een groot voorstander is van het beschikbaar hebben van ruimte voor lopende en nieuwe kleinschalige toekomstige activiteiten binnen deze wijken

dat daarbij de voorkeur uitgaat naar deelgebruik van andere kerkgebouwen en als dat niet lukt door middel van andere passende ruimte

dat de ZAM-gemeenten de invulling en inrichting van een steunpunt verder zullen uitwerken

dat zij bij de uitwerking van de nieuwe situatie -te weten een nieuwe start voor de drie wijkgemeenten en de vormgeving van de steunpunten- de leden in hun wijken betrekken en zij hun voorstellen zullen afstemmen met de commissie ter uitwerking van het 'Voorgenomen Besluit Voortvarend Verder' (de 'Commissie Bakker') en de Algemene Kerkenraad in de ontwikkeling van voorstellen 'meenemen'

dat voor deze uitwerking de randvoorwaarde geldt dat ze financieel uitvoerbaar moet zijn

dat de Algemene Kerkenraad zich maximaal inzet om de hiervoor aangegeven doelen te bereiken en om daarvoor financiële ruimte te vinden

dat in de beraadslaging op 17 december 2018 ook sterk is bepleit de Arke pas in eigendom over te dragen op of na 31 december 2019, zodat lopende activiteiten, geplande kerkdiensten en nog in 2019 te plannen zaken gewoon kunnen blijven doorgaan
dat bij verkoop van het gebouw de Arke ook zal worden bedongen dat geplande activiteiten (met uitzondering van erediensten) voor wijk West het eerste halfjaar van 2020 in de Arke in beginsel kunnen blijven plaatsvinden

dat hetzelfde mutatis mutandis geldt voor de Menorah

dat de Algemene Kerkenraad deze aanbevelingen van harte overneemt

dat de Algemene Kerkenraad -kennis genomen hebbende van alle ingekomen reacties- zich bij de besluitvorming overwegend baseert op de hierboven weergegeven argumenten, wetend dat hij daardoor niet op alle vragen en opmerkingen uit de inspraakprocedure een antwoord geeft, wel in de overtuiging dat voor het te nemen besluit in het geheel van de gemeente een groot draagvlak aanwezig wordt geacht

gelezen het voorstel van het moderamen d.d. 7 januari 2019

Besluit:

1. voor de Protestantse Gemeente te Drachten de Oase, de Grote Kerk, de Zuiderkerk en de Schakel te behouden
2. het CvK te verzoeken om de Arke te verkopen en daarvoor in overleg te treden met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt-West, zijnde de eerste gegadigde als kandidaat-koper; voor deze verkoop geldt de voorwaarde dat de eigendomsoverdracht niet voor 1 januari 2020 plaatsvindt; verder worden in de koopovereenkomst afspraken gemaakt over medegebruik van de Arke door de PGD voor nader te benoemen zaken
3. het CvK te verzoeken in overleg te gaan met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt-Oost over gezamenlijk gebruik van het kerkgebouw de Hoeksteen op basis van nader te benoemen zaken, teneinde op zo kort mogelijke termijn de Menorah -al dan niet via herbestemming- te verkopen
4. de ZAM-gemeenten uit te nodigen een plan voor te leggen aan de Algemene Kerkenraad, dat er in voorziet dat voor alle drie de wijken een nieuwe en verfrissende startsituatie wordt gecreëerd en dat een idee bevat voor de vormgeving van steunpunten in de wijken Oost en West, volgens de uitgangspunten, die in de overwegingen zijn vermeld

Drachten, 21 januari 2019

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten

Preses, Ties Zweers

scriba, Hans Bouma

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com