Verantwoording collectes en giften over de maand april
Collectes Kerk 07-04 € 846,42; 14-04 € 597,71; gift via contactpersoon € 20,00; € 5,00
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.787,78
Themadienst Menorah 14-04 € 434,87
Collecte Schakel 07-04 € 215,87; 28-04 € 112,25
Collectes jeugd Noord € 315,41; Oost € 127,18; Zuid € 254,25; West € 56,95
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 21-04 € 42,35
Diaconie 19-04 € 252,40; 28-04 € 135,75
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 07-04 € 1.176,25 Weeskinderen Rwanda;
12-04 € 732,05 maaltijd Oase t.b.v. Bacin Roemenië; 14-04 € 839,80 Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekerscentrum; 18-04 € 869,87 noodhulp cycloon Idai; 21-04 € 1.542,23 PKN Zending Pakistan; 28-04 € 858,16 Oase t.b.v. Casa Rafa; 28-04 € 470,55 Zuiderkerk t.b.v. Project Bozies Roemenie;
Giften € 10,00 en € 20,00 t.b.v. Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekerscentrum
Spaardoosjes 40 dg tijd Arke € 24,23

Verantwoording collectes en giften over de maand mei
Collectes Kerk 12-05 € 754,42
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 3.013,30; ouderenpastoraat € 287,48
Collecte Schakel 05-05 € 198,40; 19-05 € 161,10
Collectes jeugd Noord € 281,22; Oost € 96,41; Zuid € 77,20; West € 149,30
Collectes jeugd algemeen 26-05 € 800,92
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 05-05 € 119,10
Diaconie 30-05 schuldhulpmaatje € 171,90
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 05-05 € 865,78 ZWO project
Oeganda; 19-05 € 963,37 PKN steunt Syrië in oorlogstijd; 26-05 € 730,99
vluchtelingenkinderen

Verantwoording collectes en giften over de maand juni
Collectes Kerk 23-06 € 593,70
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 3.169,58; ouderenpastoraat € 316,25
Collecte Trouwdienst 07-06 € 67,10
Collecte Schakel 02-06 € 164,82; 16-06 € 151,85
Collectes jeugd Noord € 388,50; Oost € 339,21; Zuid € 87,80; West € 135,80
Collectes jeugd algemeen 30-06 € 650,85
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 02-06 € 99,50
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 02-06 € 882,77 ZWO project
Oeganda; 02-06 Gift € 10,00 ZWO Project Oeganda; 09-06 € 1.281,00 project
Rwanda; 07-06 € 162,00 Werelddiaconaat; 16-06 € 1.058,76 Vluchtelingen Nigeria;
30-06 € 482,02 Vluchtelingenkinderen

Verantwoording collectes en giften over de maand januari
Collectes Kerk 01-01 € 95,70; 13-01 € 123,95; 27-01 € 162,62
Giften wijk kerk € 100,00 (Zuid); € 100,00
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.228,33
Welkomsdienst Oase 20-01 € 532,80
Grote kerk 11-uurs dienst 06-01 € 100,32; 13-01 € 112,90; 20-01 € 153,19; 27-01 100,00
Collecte Schakel 13-01 € 214,50; 27-01 € 213,89
Collectes jeugd Noord € 364,11; Oost € 165,03; Zuid € 143,96; Arke € 219,62
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 06-01 € 111,96
Algemeen kerkenwerk Oecumenisch (Afdracht collecte) 13-01 € 731,57
Diaconie 06-01 € 282,65; 10-01 € 20,40; 13-01 € 115,35; 27-01 € 105,75
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 06-01 € 896,25 ZWO project Oeganda; 20-01 € 1.234,69 Noodhulp Lesbos; 27-01 € 785,77 Stichting Present; gift € 109,25 Dorcas; € 20,00 Kinderen in de knel

Verantwoording collectes en giften over de maand februari
Collectes Kerk 17-02 € 767,85
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.497,53; Ouderenpastoraat 03-02 € 263,18
Welkomsdienst Oase 17-02 € 960,98
Grote kerk 11-uurs dienst 10-02 € 105,30; 17-02 € 89,85
Collecte Schakel 10-02 € 222,43; 24-02 € 119,60
Gift Warrenhove € 200,00
Collectes jeugd Noord € 263,25; Oost € 89,50; Zuid € 259,15; Arke € 87,90
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 03-02 € 103,95
Jeugd- en Jongerenwerk (JOP) (Afdracht collecte) 10-02 € 745,40
Diaconie 10-02 € 114,00
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 03-02 € 1.602,31 ZWO project Oeganda;10-02 € 537,77 Vluchtelingen kinderen; Gift € 100,00 ZWO project Oeganda
Legaat € 9.675,00

Verantwoording collectes en giften over de maand maart
Collectes Kerk 10-03 € 811,98; 17-03 € 652,38; 31-03 € 916,26; 24-03 € 851,28; 15-03 € 22,05
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 3.483,81; Ouderenpastoraat 03-03 € 291,41
Welkomsdienst Oase 17-03 € 1.037,78
Collecte Schakel 10-03 € 205,40; 24-03 € 48,00; 24-03 (afdracht collecte) € 232,75 Trijntje Beimers
Gift kerk € 5,00
Collectes jeugd Noord € 6,05
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 03-03 € 82,50
Diaconie 13-03 inloophuis € 356,22; gift € 20,00 inloophuis
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) € 1.091,10 ZWO project Oeganda; Gift € 20,00 ZWO project Oeganda, 10-03 € 974,72 (40 dg) nieuw begin Cuba; 17-03 € 838,93 (40 dg) kind slaven India; 24-03 € 833,35 (40 dg) nieuw begin gedetineerden in Nederland; 31-03 € 710,90 (40 dg) nieuw begin voor kerken in Nederland

Financiële verantwoording over het jaar 2018  van het College van Kerkrentmeesters.

Op grond van de Ordinantie 11 artikel 7 moet  een (samenvatting van) de jaarrekening 2018 in de gemeente gepubliceerd worden. Op grond van dit artikel vindt u onderstaand de Staat van Baten en lasten over het jaar 2018.

  Begroting2018 Werkelijk2018 Werkelijk2017
Baten      
Bijdragen 981.000 968.409 999.363
Giften en Legaten 2.400 7.698 5.274
Collecten 92.700 80.322 90.204
Baten onroerende zaken 42.700 43.415 59.724
Rentebaten en dividenden 4.500 4.648 7.427
Overige opbrengsten 100.600 127.361 125.664
Som der baten                                   1.223.900 1.231.853 1.287.656
       
Lasten      
Personeelskosten 719.500 722.175 705.962
Huisvestingskosten 224.700 178.677 221.684
Organisatiekosten 128.200 103.527 118.772
Plaatselijke Pastorale arbeid 103.700 92.674 99.225
Kerkelijke arbeid elders 83.500 79.072 86.946
Financiële lasten 2.000 3.526 1.589
Overige lasten 16.000 7.335 9.153
Som der lasten                                  1.277.600 1.186.986 1.243.331
Saldo van baten en lasten             -53.700 44.867 44.325
Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen regulier -20.100 -67.423 -17.805
Resultaat na onttrekking en toevoeging reguliere fondsen en voorzieningen -73.800 -22.556 26.520
Saldo bijzondere baten en lasten 36.000 34.825 8.331
Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen via bijzondere baten en lasten -6.400 -17.231 198
Totaal resultaat na onttrekking en toevoeging fondsen en voorzieningen -44.200 -4.962 35.049
Resultaat begraafplaatsen 17.100 13.329 25.700

De jaarrekening 2018 ligt  tot een week na de publicatie in Geandewei  in haar geheel ter inzage op het Kerkelijk Bureau, De Drift 46.

Namens het College van Kerkrentmeesters
Gerben Kijlstra

Stand van zaken rond de verkoop van kerkgebouw de Arke
Voor u als gemeenteleden is het al weer een tijdje stil rond de verkoopplannen van de Arke. Dit betekent niet dat er niets gebeurt. Het lijkt ons goed om u te informeren over de recente en komende ontwikkelingen op dit gebied.
Na de beslissing in januari 2019 door de Algemene Kerkenraad om kerkgebouw de Arke te verkopen, is vanuit het College van Kerkrentmeesters een commissie gevormd die zich bezighoudt met de uitvoering van dit besluit. Hierin hebben Gerben Kijlstra, Rolf van Wijk en ondergetekende zitting.
Voor onafhankelijke en deskundige ondersteuning bij dit verkooptraject hebben wij Stichting Kerkelijk Waardebeheer (SKW) uit Amersfoort benaderd. Nadat de opdracht voor de SKW was opgesteld en geaccordeerd heeft op 9 april de vertegenwoordiger van deze stichting de feitelijke situatie in en rond de Arke opgenomen en is er een startgesprek geweest met de commissie. Naderhand is er ook een eerste overleg geweest met vertegenwoordigers van wijk West aangaande het voortgezet gebruik van de Arke. Op 27 april hebben we een concept-rapport van SKW ontvangen. Op basis van het definitieve rapport zullen de gesprekken met gegadigden worden gestart.
Voor alle duidelijkheid: de huidige huurders en gebruikers van ruimten in de Arke kunnen deze in elk geval tot 1 januari 2020 blijven gebruiken.
Tot zo ver de stand van zaken rond de verkoop van de Arke. Mochten er nog inhoudelijke vragen bij u leven, dan is ons verzoek deze schriftelijk te richten aan het College van Kerkrentmeesters, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Tiegelaar

 

Verantwoording collectes en giften over de maand november
Collectes Kerk 11-11 € 959,32
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.480,79
Giften kerk Zuid via contactpersoon € 20,00
Grote kerk 11-uurs dienst 04-11 € 135,95; 11-11 € 74,85; 18-11 € 122,25
Welkomstdienst Oase 18-11 € 764,88
Collecte Schakel 04-11 € 207,05; 11-11 € 119,55; 25-11 172,50
Collectes jeugd Noord € 485,03; Oost € 333,59; Zuid € 232,12; Arke € 243,95
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 04-11 € 124,10
Diaconie 04-11 € 147,45; 07-11 € 626,70; 11-11 € 67,20; 25-11 € 1.453,94
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 04-11 € 948,37 ZWO project India;
11-11 € 642,10 Comin; 18-11 € 1.281,91 Jemen; Gift via contactpersoon € 20,00 Sulawesi

Verantwoording collectes en giften over de maand december
Collectes Kerk 02-12 € 199,08; 09-12 € 701,49; 24-12 € 764,63; 31-12 € 644,16
Giften wijk kerk € 45,00; € 100,00 (Oase); € 500,00 (Menorah); € 50,00 (Zuid); € 100,00 (Arke);
Giften kerk € 100,00; € 1.200,00
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 3.377,14
Grote kerk 11-uurs dienst 02-12 € 108,60; 09-12 € 142,70; 16-12 € 89,90; 23-12 € 76,30;
€ 25-12 € 116,15; € 30-12 € 148,95
Collecte Schakel 09-12 € 170,57; 26-12 € 106,65
Collectes jeugd Noord € 446,49; Oost € 371,51; Zuid € 89,21; Arke € 198,40
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 02-12 € 132,20
Legaat Arke € 1.000,00
Missionair werk in Nederland (Afdracht collecte) 23-12 € 714,60
Algemeen kerkenwerk Oecumenisch (Afdracht collecte) 09-12 € 550,06
Diaconie 02-12 € 102,65; 09-12 € 146,80; 16-12 € 568,25 (schuld hulpmaatje); 16-12 € 93,10;
23-12 € 82,75; 25-12 € 180,08; 30-12 € 588,55; gift € 10,00
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 02-12 € 830,49 ZWO project India;
23-12 € 1.200,49 Vluchtelingen kinderen; 25-12 € 1.288,34 Vluchtelingen kinderen

Stand van zaken rond de verkoop van kerkgebouw de Arke
Voor u als gemeenteleden is het al weer een tijdje stil rond de verkoopplannen van de Arke. Dit betekent niet dat er niets gebeurt. Het lijkt ons goed om u te informeren over de recente en komende ontwikkelingen op dit gebied.
Na de beslissing in januari 2019 door de Algemene Kerkenraad om kerkgebouw de Arke te verkopen, is vanuit het College van Kerkrentmeesters een commissie gevormd die zich bezighoudt met de uitvoering van dit besluit. Hierin hebben Gerben Kijlstra, Rolf van Wijk en ondergetekende zitting.
Voor onafhankelijke en deskundige ondersteuning bij dit verkooptraject hebben wij Stichting Kerkelijk Waardebeheer (SKW) uit Amersfoort benaderd. Nadat de opdracht voor de SKW was opgesteld en geaccordeerd heeft op 9 april de vertegenwoordiger van deze stichting de feitelijke situatie in en rond de Arke opgenomen en is er een startgesprek geweest met de commissie. Naderhand is er ook een eerste overleg geweest met vertegenwoordigers van wijk West aangaande het voortgezet gebruik van de Arke. Op 27 april hebben we een concept-rapport van SKW ontvangen. Op basis van het definitieve rapport zullen de gesprekken met gegadigden worden gestart.
Voor alle duidelijkheid: de huidige huurders en gebruikers van ruimten in de Arke kunnen deze in elk geval tot 1 januari 2020 blijven gebruiken.
Tot zo ver de stand van zaken rond de verkoop van de Arke. Mochten er nog inhoudelijke vragen bij u leven, dan is ons verzoek deze schriftelijk te richten aan het College van Kerkrentmeesters, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Tiegelaar

Bijdrage Geandewei 2019
Bij deze Geandewei treft u weer een acceptgirokaart aan voor de bijdrage in de kosten van Geandewei. Voor 2019 is het tarief gelijk aan vorig jaar, dus € 27,50.
Een groot aantal gemeenteleden heeft in het verleden een incassomachtiging gegeven voor het vrijwillige abonnement op Geandewei. Deze week vindt de incasso plaats en zal het genoemde bedrag van uw bankrekening worden afgeschreven.
Als u geen incassomachtiging hebt afgegeven verzoeken wij u vriendelijk uw bijdrage door middel van de acceptgirokaart over te maken. Voor dit bedrag ontvangt u eens per 2 weken (in de vakantieperiode per 3 weken) alle informatie van de Protestantse Gemeente Drachten en nieuws van uw eigen wijk.
Gerben Kijlstra, penningmeester CvK

Aktie Kerkbalans 2019
In de afgelopen periode zijn de retour ontvangen enveloppen van de Aktie Kerkbalans 2019 door het Kerkelijk Bureau verwerkt. Het saldo van de door u toegezegde bedragen voor het jaar 2019 is € 906.026 ( 2018 € 930.415).

Eindejaarsbijdrage 2018
In december 2018 hebben wij u van u een eindejaarsbijdrage gevraagd.
Met de opbrengst worden verschillende activiteiten binnen de Protestantse Gemeente te Drachten mogelijk gemaakt. Een deel van de opbrengst is bestemd voor algemene activiteiten voor geheel Drachten. Wij hebben dit deel vastgesteld op € 1,70 per lid van onze Gemeente.
Per wijk wordt gekeken naar de totaalopbrengst. We hebben in het College van Kerkrentmeesters afgesproken, dat de wijken het bedrag dat per wijk resteert nadat de vaste bijdrage is verrekend, in de eigen wijk mogen besteden aan een door de wijk vastgesteld doel.
De totale opbrengst van deze actie bedraagt € 17.830. Volgens de hierboven aangegeven verdeelsleutel wordt er € 11.221 voor de algemene activiteiten van de Protestantse Gemeente te Drachten wordt gebruikt en dat het restant € 6609 bestemd is voor de doelen, die de wijken hebben aangegeven.

Het College van Kerkrentmeesters dankt u hartelijk voor uw bijdragen.

Gerben Kijlstra
Penningmeester College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2019
In deze tijd van secularisatie neemt onze Protestantse Kerk voor velen van ons gelukkig nog altijd een belangrijke plaats in. Als plek om te vieren, om rust te vinden en te gedenken, als gemeenschap van mensen om actief betrokken te zijn bij elkaar en bij mensen die het moeilijk hebben, om culturele activiteiten te organiseren als verbinding naar de samenleving.
Onze kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van u, haar leden. Wij ontvangen geen subsidies van de overheid. De opbrengsten van de actie Kerkbalans, die traditioneel in de maand januari door de kerken wordt gehouden, vormt de ruggengraat van de begroting van onze kerk. Binnenkort ontvangt u weer de envelop met het formulier waarop u uw toezegging voor 2019 kunt invullen.
De Protestantse Kerk te Drachten kiest voor predikanten en kerkelijk werkers boven gebouwen. Ondanks de pijnlijke beslissingen die dat met zich meebrengt, stevenen we voor 2019 af op een fors tekort, zoals u in bijgaande begroting kunt zien. Om het belangrijke werk binnen onze Protestantse Gemeente te kunnen voortzetten is het meer dan ooit van belang dat ieder van ons bijdraagt naar vermogen.
Wij rekenen op u!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Cor Staal, voorzitter
Henk Tiegelaar, secretaris
Gerben Kijlstra, penningmeester

 

Begroting voor het jaar 2019
Op grond van de Ordinantie 11 artikel 6 moet een (samenvatting van) de begroting 2019 in de gemeente gepubliceerd worden. Op grond van dit artikel vindt u onderstaand de Staat van Baten en lasten uit de begroting 2019.

  Begroting 2019 Begroting 2018 Werkelijk 2017
Baten      
Bijdragen 937.500 981.000 999.363
Giften en Legaten 2.000 2.400 5.274
Collecten 85.300 92.700 90.204
Baten onroerende zaken 42.000 42.700 59.724
Rentebaten en dividenden 2.700 4.500 7.427
Overige opbrengsten 108.590 100.600 125.664
Som der baten                                  1.178.090 1.223.900 1.287.656
       
Lasten      
Personeelskosten 742.300 719.500 705.962
Huisvestingskosten 236.500 224.700 221.684
Organisatiekosten 130.500 128.200 118.772
Plaatselijke Pastorale arbeid 105.470 103.700 99.225
Kerkelijke arbeid elders 80.300 83.500 86.946
Financiële lasten 1.250 2.000 1.589
Overige lasten 11.000 16.000 9.153
Som der lasten                                 1.307.320 1.277.600 1.243.331
Saldo van baten en lasten            -129.230 -53.700 44.325
Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen regulier -21.060 -20.100 -17.805
Resultaat na onttrekking en toevoeging reguliere fondsen en voorzieningen -150.290 -73.800 26.520
Saldo bijzondere baten en lasten 23.700 36.000 8.331
Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen via bijzondere baten en lasten -16.900 6400 198
Totaal resultaat na onttrekking en toevoeging fondsen en voorzieningen -143.490 -44.200 35.049
Resultaat begraafplaatsen 15.200 17.100 25.700

De begroting 2019 ligt tot een week na de publicatie in Geandewei in haar geheel ter inzage op het Kerkelijk Bureau, De Drift 46.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gerben Kijlstra, penningmeester

Laatste nieuws

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com