College van Kerkrentmeesters

Collecten op zondag
Evenals bij veel organisaties gaan de kosten wel door, maar de inkomsten niet. Denk hierbij aan de zondagse collectes. Toch kunt u uw giften wel kwijt! Aan het eind van de zondagse uitzending van de kerkdienst zal het doel van de collecte worden vermeld en op welke manier u uw gift kunt overmaken. Wij rekenen op u!
Dank voor de medewerking,
Henk Tiegelaar,
secretaris CvK

Wijkstatistiek per 31 maart 2020

 

Stand per 31-12-2019

Stand per 31-3-2020

Wijk

Belijdende
leden

Doop-
leden

Totaal
leden

Vrienden

Belijdende
leden

Doop-
leden

Totaal
leden

Vrienden

Noord

1360

1014

2374

207

1363

987

2350

203

Oost

598

339

937

78

598

325

923

73

Zuid

865

421

1286

89

855

404

1259

88

West

1015

726

1741

160

986

689

1675

152

Bertilla

19

2

21

1

18

1

19

1

Totaal

3857

2502

6359

535

3820

2406

6226

517

Verantwoording collectes en giften over de maand november
Collectes kerk 10-11 € 885,97
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.931,74
Ouder pastoraat 03-11 € 327,98
Trouwdienst 08-11 € 78,60
Collecte eigen jeugdwerk € 10-11 € 87,20; 17-11 € 68,60
Collectes jeugd Noord € 337,72; Oost € 181,30; Zuid € 227,48; West € 250,82
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 3-11 € 104,30
Gift wijkwerk Menorah € 100,00
Welkomstdienst Oase 17-11 € 834,91
Schakeldiensten 10-11 € 241,47; 24-11 € 151,85
Diaconie 24-11 € 1.444,75 kerstacties
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 03-11 € 911,72 Rudolphstichting;
06-11 € 798,54 Voedselbank; 17-11 € 993,21 KIA Noodhulp
08-11 € 1.000,00 opbrengst maaltijd Oase voor Camp. Polemonium

Verantwoording collectes en giften over de maand december
Collectes kerk 08-12 € 836,33; 24-12 € 342,27; 31-12 € 411,73; Giften € 100,00;
€ 900,00
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 4.175,05
Ouder pastoraat 01-12 € 305,50
Gift Oase € 5.000,00
Gift Menorah € 15,00
Gift Zuiderkerk € 40,00
Collecte eigen jeugdwerk € 08-12 € 57,95; 15-12 € 97,75; 25-12 € 83,96; 29-12 € 58,97
Collectes jeugd Noord € 552,84; Oost € 452,24; Zuid € 73,80; West € 207,75
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 01-12 € 110,40
Gift wijkwerk Oost € 50,00; € 50,00; € 50,00
Gift wijkwerk Zuid € 65,00 kerstboom
Schakeldiensten 01-12 € 144,85; 01-12 € 50,85 contactavond; 25-12 € 38,50; 26-12 € 125,30
Diaconie 17-12 € 194,75; 29-12 € 938,26
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 01-12 € 811,15 Rudolphstichting;
15-12 € 1.031,36 Schuldhulpmaatje; 22-12 € 983,69 KIA Maldavië; 22-12 € 479,36
KIA Lichtcollecte; 24-12 € 1.221,74; 25-12 € 1.043,56 Kinderen in de knel

Collectes voor specifieke doelen

Met het vervallen van de van de kerkdiensten voor de aankomende tijd, is het voor u als kerkganger niet mogelijk om tijdens de diensten bij te dragen aan de collectedoelen. Wij willen u er op wijzen dat het mogelijk is om een doel van uw keuze te ondersteunen door het door u gewenste bedrag over te maken aan de Protestantse Gemeente te Drachten, onder vermelding van de door u gesteunde bestemming. Voor kerkelijke doeleinden kunt u gebruik maken van nummer NL53 RABO 0373 7181 79, tnv de Protestantse Gemeente te Drachten. Voor diaconale doelen is het nummer NL40 RABO 0373736843 tnv Diaconie-ZWO.

Met vriendelijke groet,
Het college van Kerkrentmeesters van de protestantse Gemeente te Drachten  

Verkoop van de Arke
Er is met de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) overeenstemming bereikt over verkoop van de Arke. Het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad moeten de verkoop nog bekrachtigen. Dit geldt ook voor de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt).
Het is de bedoeling dat de ingebruikname door de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) plaatsvindt vanaf 1 februari aanstaande. Zij nemen dan ook de exploitatie en het beheer over. De insteek van de zijde van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) is dat de niet-kerkelijke gebruikers en huurders gewoon kunnen blijven. Kerkelijke gebruikers kunnen in overleg een plaats krijgen.
Op het moment van de ingebruikname gaan ook alle lusten en lasten over. De officiële overdracht bij de notaris vindt medio dit jaar plaats.
College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans nogmaals
U zult wel denken: houdt het dan nooit op? De afgelopen weken hebt u het logo diverse malen gezien, als vlag bij de kerk, als beeld in de beamerpresentaties en ook gehoord in preek en gebed in de kerkdiensten. Hopelijk hebt u het toezeggingsformulier ingevuld en is het ook weer bij u opgehaald. Mocht dit niet zo zijn: u kunt de antwoordenvelop nog op de post doen of in de brievenbus van de kerk. U bent waarschijnlijk net zo benieuwd naar de uitkomst als ons college. Zodra wij dit weten zullen wij u over het resultaat informeren. Er is nu even veel aandacht geweest voor de financiën van onze kerk, dat betekent niet dat het nu afgelopen is. In de komende tijd blijft het voor ons permanent een punt van aandacht. Langs deze weg een hartelijk woord van dank aan alle ‘lopers’ en anderen die zich hebben ingespannen om de enveloppen te verspreiden en vaak ook weer op te halen. Nogmaals, hartelijk dank!! Namens College van Kerkrentmeesters,
Henk Tiegelaar, secretaris

 

Kerkbalans 2020 ‘Geef voor je kerk’
Het is bijna zo ver. Deze week gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema is ‘Geef voor je kerk’. Alle leden krijgen een brief met het verzoek een jaarlijkse bijdrage aan de PGD toe te zeggen. Onze kerk krijgt geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In Geandewei van 29 november 2019 is de begroting 2020 gepubliceerd. Hieruit blijkt een tekort van ruim €90.000 voor 2020. Wat zou het mooi zijn als eenieder zijn of haar bijdrage met 10% verhoogt!
In de week van 20 januari 2020 wordt de envelop bij u bezorgd. In de week daarna wordt uw antwoord weer opgehaald. Eventueel kunt u de envelop ook zelf inzenden of deponeren in de brievenbus van uw kerk. Het thema ‘Geef voor je kerk’ is zeker geen loze kreet. Wij rekenen op u!
College van Kerkrentmeesters

Verkoop van de Arke
Er is met de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) overeenstemming bereikt over verkoop van de Arke. Het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad moeten de verkoop nog bekrachtigen. Dit geldt ook voor de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt).
Het is de bedoeling dat de ingebruikname door de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) plaatsvindt vanaf 1 februari aanstaande. Zij nemen dan ook de exploitatie en het beheer over. De insteek van de zijde van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) is dat de niet-kerkelijke gebruikers en huurders gewoon kunnen blijven. Kerkelijke gebruikers kunnen in overleg een plaats krijgen.
Op het moment van de ingebruikname gaan ook alle lusten en lasten over. De officiële overdracht bij de notaris vindt medio dit jaar plaats.
College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2020 ‘Geef voor je kerk’
In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema is ‘Geef voor je kerk’. Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Daarom krijgen alle leden een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage.

Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 20 januari 2020 wordt de envelop bij u bezorgd. In de week daarna wordt uw antwoord weer opgehaald. Eventueel kunt u de envelop ook zelf inzenden of deponeren in de brievenbus van uw kerk.

In Geandewei van 29 november 2019 is de begroting 2020 gepubliceerd. Hieruit blijkt een tekort van ruim €90.000,- voor 2020. Voorzienbaar is dat het tekort hoger zal uitvallen in verband met vervanging van predikanten tijdens ziekte.

Het thema ‘Geef voor je kerk’ is zeker geen loze kreet. Wij rekenen op u!

Abonnementstarief Geandewei
Al enige jaren wordt een vrijwillige bijdrage van € 27,50 per jaar voor het abonnement van de Geandewei gevraagd. Uitgangspunt is altijd geweest dat de bijdragen kostendekkend moeten zijn. Afgelopen twee jaar bleek dat niet meer het geval. De jaren daarvoor hadden gelukkig een klein overschot, dat is nu op. Daarom heeft ons college helaas moeten besluiten om de (minimum) vrijwillige bijdrage voor 2020 jaar te verhogen naar € 30,- We hopen daar weer een poosje mee vooruit te kunnen. Wij rekenen op uw begrip.

Namens College van Kerkrentmeesters,
Gerben Kijlstra, penningmeester

Verantwoording collectes en giften over de maand september
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 3.207,43
Ouder pastoraat 01-09 € 271,99; gift € 15,00
Collecte eigen jeugdwerk € 22-09 € 39,00; 29-09 € 56,55
Collectes jeugd Noord € 438,72; Menorah € 373,73; Zuid € 228,60; West € 152,10
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 01-09 € 51,85
Welkomstdienst Oase 15-09 € 528,30
Schakeldiensten 01-09 € 138,30; 08-09 € 193,23; 22-09 € 162,67
Gift wijk Menorah startzondag € 100,00
Collecte Vredesweek (afdracht collecte) 22-09 € 841,11
Diaconie 08-09 € 200,50 Kerkradio; 15-09 € 686,44 inloophuis; 29-09 € 94,00
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 01-09 € 834,77 Rudolphstichting;
08-09 €980,33 KIA Noodhulp; 29-09 € 490,79 Oase Polemonium; 29-09 € 170,18 Arke
en € 170,92 Menorah; Imena Foundation

Verantwoording collectes en giften over de maand oktober
Collectes kerk 20-10 € 752,84
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.036,48
Ouder pastoraat 6-10 € 340,26
Collecte eigen jeugdwerk € 13-10 € 82,54; 27-10 € 92,21
Collectes jeugd Noord € 366,97; Menorah € 295,72; Zuid € 237,02; West € 68,30
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 06-10 € 65,85
Welkomstdienst Oase 20-10 € 721,00
Evensong Menorah 27-10 € 300,45
Schakeldiensten 06-10 € 174,26; 13-10 € 159,42; 27-10 € 108,75
Collecte Kerk en Israël (afdracht collecte) 06-10 € 822,54
Diaconie 22-10 € 81,20 Ouderenmiddag; 27-10 € 771,37
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 06-10 € 956,73 Rudolphstichting;
13-10 € 923,47 KIA Wereldvoedseldag; 13-10 gezinsdienst € 260,80 Casa Raya Naschoolse opvang

Abonnementstarief Geandewei
Al enige jaren wordt een vrijwillige bijdrage van € 27,50 per jaar voor het abonnement van de Geandewei gevraagd. Uitgangspunt is altijd geweest dat de bijdragen kostendekkend moeten zijn. Afgelopen twee jaar bleek dat niet meer het geval. De jaren daarvoor hadden gelukkig een klein overschot, dat is nu op. Daarom heeft ons college helaas moeten besluiten om de (minimum) vrijwillige bijdrage voor 2020 jaar te verhogen naar € 30,- We hopen daar weer een poosje mee vooruit te kunnen. Wij rekenen op uw begrip.
Namens College van Kerkrentmeesters,
Gerben Kijlstra, penningmeester

Klaar voor Kerkbalans 2020?
De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Met het thema ‘Geef voor je kerk!’ werken we volop aan de campagne voor 2020. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. In januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.
College van Kerkrentmeesters

Begroting voor het jaar 2020 van het College van Kerkrentmeesters
Op grond van de Ordinantie 11 artikel 6 moet een (samenvatting van) de begroting 2020 in de gemeente gepubliceerd worden. Op grond van dit artikel vindt u onderstaand de Staat van Baten en lasten uit de begroting 2020.
De begroting 2020 ligt tot een week na de publicatie in Geandewei in haar geheel ter inzage op het Kerkelijk Bureau, De Drift 46.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Gerben Kijlstra

Begroting 2020


College van Kerkrentmeesters

Voortgang verkoop De Arke
Hoewel we tijdens het onderhandelingsproces daar niet inhoudelijk op in kunnen gaan, informeren we u hierbij op hoofdlijn over het proces tot nu toe. We laten ons in het verkoopproces bijstaan door adviseurs van stichting KKG, gespecialiseerd in verkoop van kerkgebouwen. Zij hebben het gebouw bekeken en ons geadviseerd inzake vormen van herbestemming en waarde. Na een verkennend gesprek heeft de eerste belangstellende de afgelopen zomerperiode gebruikt na te denken over hun wensen en mogelijkheden. Op dit moment zijn we in overleg of we het eens kunnen worden over de verkoopvoorwaarden.
Zodra er meer bekend is zullen we u informeren via de gebruikelijke weg.
College van Kerkrentmeesters

Stand van zaken rond de verkoop van kerkgebouw de Arke
Voor u als gemeenteleden is het al weer een tijdje stil rond de verkoopplannen van de Arke. Dit betekent niet dat er niets gebeurt. Het lijkt ons goed om u te informeren over de recente en komende ontwikkelingen op dit gebied.
Na de beslissing in januari 2019 door de Algemene Kerkenraad om kerkgebouw de Arke te verkopen, is vanuit het College van Kerkrentmeesters een commissie gevormd die zich bezighoudt met de uitvoering van dit besluit. Hierin hebben Gerben Kijlstra, Rolf van Wijk en ondergetekende zitting.
Voor onafhankelijke en deskundige ondersteuning bij dit verkooptraject hebben wij Stichting Kerkelijk Waardebeheer (SKW) uit Amersfoort benaderd. Nadat de opdracht voor de SKW was opgesteld en geaccordeerd heeft op 9 april de vertegenwoordiger van deze stichting de feitelijke situatie in en rond de Arke opgenomen en is er een startgesprek geweest met de commissie. Naderhand is er ook een eerste overleg geweest met vertegenwoordigers van wijk West aangaande het voortgezet gebruik van de Arke. Op 27 april hebben we een concept-rapport van SKW ontvangen. Op basis van het definitieve rapport zullen de gesprekken met gegadigden worden gestart.
Voor alle duidelijkheid: de huidige huurders en gebruikers van ruimten in de Arke kunnen deze in elk geval tot 1 januari 2020 blijven gebruiken.
Tot zo ver de stand van zaken rond de verkoop van de Arke. Mochten er nog inhoudelijke vragen bij u leven, dan is ons verzoek deze schriftelijk te richten aan het College van Kerkrentmeesters, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Tiegelaar

 

Stand van zaken rond de verkoop van kerkgebouw de Arke
Voor u als gemeenteleden is het al weer een tijdje stil rond de verkoopplannen van de Arke. Dit betekent niet dat er niets gebeurt. Het lijkt ons goed om u te informeren over de recente en komende ontwikkelingen op dit gebied.
Na de beslissing in januari 2019 door de Algemene Kerkenraad om kerkgebouw de Arke te verkopen, is vanuit het College van Kerkrentmeesters een commissie gevormd die zich bezighoudt met de uitvoering van dit besluit. Hierin hebben Gerben Kijlstra, Rolf van Wijk en ondergetekende zitting.
Voor onafhankelijke en deskundige ondersteuning bij dit verkooptraject hebben wij Stichting Kerkelijk Waardebeheer (SKW) uit Amersfoort benaderd. Nadat de opdracht voor de SKW was opgesteld en geaccordeerd heeft op 9 april de vertegenwoordiger van deze stichting de feitelijke situatie in en rond de Arke opgenomen en is er een startgesprek geweest met de commissie. Naderhand is er ook een eerste overleg geweest met vertegenwoordigers van wijk West aangaande het voortgezet gebruik van de Arke. Op 27 april hebben we een concept-rapport van SKW ontvangen. Op basis van het definitieve rapport zullen de gesprekken met gegadigden worden gestart.
Voor alle duidelijkheid: de huidige huurders en gebruikers van ruimten in de Arke kunnen deze in elk geval tot 1 januari 2020 blijven gebruiken.
Tot zo ver de stand van zaken rond de verkoop van de Arke. Mochten er nog inhoudelijke vragen bij u leven, dan is ons verzoek deze schriftelijk te richten aan het College van Kerkrentmeesters, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Tiegelaar

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com