Eindejaarsbijdrage
Bij de vorige Geandewei hebt u een acceptgirokaart ontvangen voor de Eindejaarsbijdrage 2018.
Met de opbrengst worden verschillende activiteiten binnen de Protestantse Gemeente te Drachten mogelijk gemaakt. Een deel van de opbrengst is bestemd voor algemene activiteiten voor geheel Drachten. Wij hebben dit deel vastgesteld op € 1,70 per lid van onze Gemeente.
Per wijk wordt gekeken naar de totaalopbrengst. We hebben in het College van Kerkrentmeesters afgesproken, dat de wijken het bedrag dat per wijk resteert nadat de vaste bijdrage is verrekend, in de eigen wijk mag besteden aan een door de wijk vastgesteld doel.
Voor een nadere uitwerking van de door de wijken gekozen doelen verwijzen wij u naar de redactionele stukken bij de eigen wijk.
Het College beveelt deze actie van harte bij u aan.
Penningmeester College van Kerkrentmeesters,
Gerben Kijlstra

Begroting voor het jaar 2019
Op grond van de Ordinantie 11 artikel 6 moet een (samenvatting van) de begroting 2019 in de gemeente gepubliceerd worden. Op grond van dit artikel vindt u onderstaand de Staat van Baten en lasten uit de begroting 2019.

  Begroting 2019 Begroting 2018 Werkelijk 2017
Baten      
Bijdragen 937.500 981.000 999.363
Giften en Legaten 2.000 2.400 5.274
Collecten 85.300 92.700 90.204
Baten onroerende zaken 42.000 42.700 59.724
Rentebaten en dividenden 2.700 4.500 7.427
Overige opbrengsten 108.590 100.600 125.664
Som der baten                                  1.178.090 1.223.900 1.287.656
       
Lasten      
Personeelskosten 742.300 719.500 705.962
Huisvestingskosten 236.500 224.700 221.684
Organisatiekosten 130.500 128.200 118.772
Plaatselijke Pastorale arbeid 105.470 103.700 99.225
Kerkelijke arbeid elders 80.300 83.500 86.946
Financiële lasten 1.250 2.000 1.589
Overige lasten 11.000 16.000 9.153
Som der lasten                                 1.307.320 1.277.600 1.243.331
Saldo van baten en lasten            -129.230 -53.700 44.325
Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen regulier -21.060 -20.100 -17.805
Resultaat na onttrekking en toevoeging reguliere fondsen en voorzieningen -150.290 -73.800 26.520
Saldo bijzondere baten en lasten 23.700 36.000 8.331
Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen via bijzondere baten en lasten -16.900 6400 198
Totaal resultaat na onttrekking en toevoeging fondsen en voorzieningen -143.490 -44.200 35.049
Resultaat begraafplaatsen 15.200 17.100 25.700

De begroting 2019 ligt tot een week na de publicatie in Geandewei in haar geheel ter inzage op het Kerkelijk Bureau, De Drift 46.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gerben Kijlstra, penningmeester

Kerkbalans 2019
In deze tijd van secularisatie neemt onze Protestantse Kerk voor velen van ons gelukkig nog altijd een belangrijke plaats in. Als plek om te vieren, om rust te vinden en te gedenken, als gemeenschap van mensen om actief betrokken te zijn bij elkaar en bij mensen die het moeilijk hebben, om culturele activiteiten te organiseren als verbinding naar de samenleving.
Onze kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van u, haar leden. Wij ontvangen geen subsidies van de overheid. De opbrengsten van de actie Kerkbalans, die traditioneel in de maand januari door de kerken wordt gehouden, vormt de ruggengraat van de begroting van onze kerk. Binnenkort ontvangt u weer de envelop met het formulier waarop u uw toezegging voor 2019 kunt invullen.
De Protestantse Kerk te Drachten kiest voor predikanten en kerkelijk werkers boven gebouwen. Ondanks de pijnlijke beslissingen die dat met zich meebrengt, stevenen we voor 2019 af op een fors tekort, zoals u in bijgaande begroting kunt zien. Om het belangrijke werk binnen onze Protestantse Gemeente te kunnen voortzetten is het meer dan ooit van belang dat ieder van ons bijdraagt naar vermogen.
Wij rekenen op u!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Cor Staal, voorzitter
Henk Tiegelaar, secretaris
Gerben Kijlstra, penningmeester

 

Nieuwe rekeningnummers Kerk en Diaconie
Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakt gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per 1 november 2018.

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:
• Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.
• Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.
• Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank.
De nieuwe bankrekeningnummers zijn:
Kerk: NL53 RABO 0373 7181 79
Diaconie-ZWO: NL40 RABO 0373 7368 43

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters,
G. Kijlstra, penningmeester

Mededeling Zuiderbegraafplaats 16 oktober 2017.
Van de hierna te noemen graven hebben we geen rechthebbende meer.
We zijn op zoek naar namen van familieleden van de overledene(n) zodat we met hen contact op kunnen nemen.
Indien u familielid bent of familieleden kent, kunt u ons helpen door contact met ons op te nemen. 

Het betreft onderstaande graven:
Regel 10 nr. 41: Lamkje Koopman-Schaper, geboren 25-2-1905 enoverleden 4-10-1998.
Rechthebbende van dit graf was: mevrouw L. Koopman-Schaper, p/a Haverstuk 271, 9203 JK  Drachten. Er zijn geen familieleden bekend. 

Regel 30 nr. 01: Jan Scholte, geboren 29-8-1814 enoverleden 11-3-1939 en Willem Scholte geboren 30-9-1925 en overleden 11-3-1998.
Rechthebbende van dit graf was: de heer A. Scholte, p/a Berglaan 56, 9203 GJ  Drachten.
Er zijn geen familieleden bekend 

U kunt contact opnemen met het Kerkelijk Bureau telefoon 0512-539946 met mevrouw F. Steringa. (bereikbaar woensdag en donderdag van 10.00-14.00 uur) .
Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Indien binnen één jaar vanaf publicatie datum er geen nieuwe rechthebbende zich heeft gemeld (t/m 3de  familiegraad) vervallen m.i.v. 1 januari 2019 alle rechten hierop.

Namens de administrateur van de Noorder- en Zuiderbegraafplaats te Drachten.

Mededeling Zuiderbegraafplaats januari 2017
Van het hierna te noemen graf hebben we geen rechthebbende meer. 
We zijn op zoek naar namen van familieleden van de overledene(n) zodat we met hen contact op kunnen nemen. Indien u familielid bent of familieleden kent, kunt u ons helpen door contact met ons op te nemen.
Het betreft onderstaand graf:

Regel 05 nr. 27: Antje Diemersen-van der Wal, geboren 5-9-1895 en overleden 26-3-1984.
Rechthebbende van dit graf was: mevrouw J. van der Eems, Turfkade 47 te Bolsward. (reeds overleden)
Mevrouw Diemersen had 1 zoon de heer H. Diemersen ? 2-12-1996 en deze had verder ook geen kinderen. Verder zijn er ook geen familieleden bekend.
U kunt contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, mevrouw F. Steringa, T: (0512) 53 99 46 (bereikbaar woensdag en donderdag van 10.00-14.00 uur)

Indien binnen één jaar na publicatie datum zich geen nieuwe rechthebbende heeft gemeld (t/m 3e familiegraad) vervallen met ingang van 1 januari 2018 alle rechten.

Namens de administrateur van de Noorder- en Zuiderbegraafplaats te Drachten.
Drachten 19 januari 2017

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com