Begroting voor het jaar 2019
Op grond van de Ordinantie 11 artikel 6 moet een (samenvatting van) de begroting 2019 in de gemeente gepubliceerd worden. Op grond van dit artikel vindt u onderstaand de Staat van Baten en lasten uit de begroting 2019.

  Begroting 2019 Begroting 2018 Werkelijk 2017
Baten      
Bijdragen 937.500 981.000 999.363
Giften en Legaten 2.000 2.400 5.274
Collecten 85.300 92.700 90.204
Baten onroerende zaken 42.000 42.700 59.724
Rentebaten en dividenden 2.700 4.500 7.427
Overige opbrengsten 108.590 100.600 125.664
Som der baten                                  1.178.090 1.223.900 1.287.656
       
Lasten      
Personeelskosten 742.300 719.500 705.962
Huisvestingskosten 236.500 224.700 221.684
Organisatiekosten 130.500 128.200 118.772
Plaatselijke Pastorale arbeid 105.470 103.700 99.225
Kerkelijke arbeid elders 80.300 83.500 86.946
Financiële lasten 1.250 2.000 1.589
Overige lasten 11.000 16.000 9.153
Som der lasten                                 1.307.320 1.277.600 1.243.331
Saldo van baten en lasten            -129.230 -53.700 44.325
Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen regulier -21.060 -20.100 -17.805
Resultaat na onttrekking en toevoeging reguliere fondsen en voorzieningen -150.290 -73.800 26.520
Saldo bijzondere baten en lasten 23.700 36.000 8.331
Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen via bijzondere baten en lasten -16.900 6400 198
Totaal resultaat na onttrekking en toevoeging fondsen en voorzieningen -143.490 -44.200 35.049
Resultaat begraafplaatsen 15.200 17.100 25.700

De begroting 2019 ligt tot een week na de publicatie in Geandewei in haar geheel ter inzage op het Kerkelijk Bureau, De Drift 46.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gerben Kijlstra, penningmeester

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com