Financiële verantwoording over het jaar 2018  van het College van Kerkrentmeesters.

Op grond van de Ordinantie 11 artikel 7 moet  een (samenvatting van) de jaarrekening 2018 in de gemeente gepubliceerd worden. Op grond van dit artikel vindt u onderstaand de Staat van Baten en lasten over het jaar 2018.

  Begroting2018 Werkelijk2018 Werkelijk2017
Baten      
Bijdragen 981.000 968.409 999.363
Giften en Legaten 2.400 7.698 5.274
Collecten 92.700 80.322 90.204
Baten onroerende zaken 42.700 43.415 59.724
Rentebaten en dividenden 4.500 4.648 7.427
Overige opbrengsten 100.600 127.361 125.664
Som der baten                                   1.223.900 1.231.853 1.287.656
       
Lasten      
Personeelskosten 719.500 722.175 705.962
Huisvestingskosten 224.700 178.677 221.684
Organisatiekosten 128.200 103.527 118.772
Plaatselijke Pastorale arbeid 103.700 92.674 99.225
Kerkelijke arbeid elders 83.500 79.072 86.946
Financiële lasten 2.000 3.526 1.589
Overige lasten 16.000 7.335 9.153
Som der lasten                                  1.277.600 1.186.986 1.243.331
Saldo van baten en lasten             -53.700 44.867 44.325
Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen regulier -20.100 -67.423 -17.805
Resultaat na onttrekking en toevoeging reguliere fondsen en voorzieningen -73.800 -22.556 26.520
Saldo bijzondere baten en lasten 36.000 34.825 8.331
Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen via bijzondere baten en lasten -6.400 -17.231 198
Totaal resultaat na onttrekking en toevoeging fondsen en voorzieningen -44.200 -4.962 35.049
Resultaat begraafplaatsen 17.100 13.329 25.700

De jaarrekening 2018 ligt  tot een week na de publicatie in Geandewei  in haar geheel ter inzage op het Kerkelijk Bureau, De Drift 46.

Namens het College van Kerkrentmeesters
Gerben Kijlstra

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com