Werelddiaconaatszondag 7 februari
Bangladesh - Beter bestand tegen het water
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.
Watersnoodramp 1953
De eerste zondag van februari is zondag voor het werelddiaconaat vanwege de hulp die Nederland in 1953 uit heel de wereld ontving na de watersnoodramp die in de nacht van 31 januari op 1 februari grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en Brabant onder water zette. Er waren bijna 1.800 doden en 72.000 mensen werden geëvacueerd en ook de materiële schade was groot. Uit heel de wereld is toen hulp geboden, voedsel en allerlei goederen om de slachtoffers te helpen.
Uit dankbaarheid voor de hulp die toen ontvangen is hebben de kerken deze Werelddiaconaatdienst op de eerste zondag van februari vastgesteld. Om die dankbaarheid ook in daden om te zetten en waar mogelijk zelf ook hulp te verlenen aan mensen en gebieden in de wereld die net als Nederland in 1953 in rampzalige omstandigheden verkeren.
…terug naar Bangladesh
Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven.
Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden.
Kerk in Actie-partner CODEC werkt al jaren in deze kustprovincies: de organisatie ondersteunt boeren en boerinnen bij klimaatbestendige landbouw en komt op voor de rechten van boerengezinnen.
Zondag 7 februari is de 1e collecte bestemd voor Bangladesh.
Helpt u mee!
U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Bangladesh bestand tegen water'
Namens ZWO Drachten,
Maarten Rijken

Meer lezen: kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh
https://www.youtube.com/watch?v=EiLb3QtEEsw&feature=emb_logo

College van Diakenen Januari 2021
Van de gezamenlijke diaconieën PG Drachten
Hieronder leest u een bericht van de gezamenlijke diaconieën van de PG Drachten. We vragen uw aandacht met betrekking tot corona, eenzaamheid, financiële noden, oproep vrijwilligers en collectebonnen.
Na een periode van luwte waarin het één en ander weer mogelijk was, is de coronacrisis helaas in alle heftigheid terug. Er werden weer fysieke kerkdiensten gehouden, waarin ook weer gezongen kon worden. Ook zouden enkele activiteiten weer opgestart worden. Helaas was dit van korte duur. De maatregelen moeten weer worden aangescherpt en in sommige dingen zijn we weer terug bij af. Dit heeft consequenties voor de samenleving en waarschijnlijk ook voor u als persoon/gezin.
Alleen samen….
“Alleen samen krijgen we corona onder controle”. Deze zin wordt door de overheid gebruikt om ons erop te attenderen dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft in deze crisis. Samen moeten we ons houden aan de adviezen die gesteld zijn. Als we dat doen, is de kans groot dat we deze crisis onder controle krijgen.
Eenzaamheid
Alleen samen…. Dat geldt juist ook binnen de kerk. Alleen samen krijgen we de eenzaamheid die corona soms veroorzaakt onder controle. Alleen samen staan we voor de mensen die het financieel moeilijk hebben door de corona. Alleen samen staan we als kerk midden in Drachten midden in deze crisis.
Als diaconie van PG Drachten roepen wij u ook op om aan uw naaste te denken. Dichtbij of veraf. Eenzaamheid ligt op de loer, omdat spontaan even langs gaan er niet meer bij is, de kerkdiensten niet fysiek zijn, de ouderenmiddagen er niet meer zijn, enzovoort. Laten we om elkaar denken door een telefoontje, een kaartje of op een andere manier. Alleen zo krijgen we de eenzaamheid (voor een deel) onder controle.
Financiële noden
Alleen samen…. Kunnen we mensen helpen die om welke reden dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Die bijvoorbeeld door verlies van werk, in financiële problemen komen. Als diaconie van PG Drachten roepen wij u nogmaals op. Mocht u, bijvoorbeeld door corona, in financiële problemen komen, schroom dan niet om contact op te nemen met een diaken of ouderling. Wij als diaconie kunnen u met raad en daad bijstaan. U kunt ervan uitgaan dat uw vraag of verzoek te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld.
Alleen samen houden we onze boodschap en opdracht hoog. We zien naar elkaar om, we zijn er voor elkaar.
Voor contact met uw diaconie:
Deelgebied Noord: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied Oost: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied Zuid: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied West: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gemeente Smallingerland
Binnen de gemeente Smallingerland worden ook diverse initiatieven bedacht. Deze zijn vaak te vinden in regionale kranten of op sites. Via MOS zijn er de Wegwijzers. Hier kunt u terecht voor allerlei vragen op het gebied van hulp en zorg. Zie www.moswegwijzers.nl of u kunt met ze bellen, T: (0512) 33 41 12. Voor alle welzijns- en WMO-vragen kunt u ook een beroep doen op Carins en voor financiën bij het PING loket (onderdeel van Carins). Zie W: carins.nl of T: (088) 506 54 00.
Oproep vrijwilligers voor de diaconie PG Drachten
De bezetting van het aantal diakenen neemt helaas elk jaar af. Met name in deelgebied West is de situatie nijpend. Willeke Bijma, nu nog diaken van Oost, zal de komende periode in West haar werk als diaken doen. Bij deze willen we graag een beroep op u doen. In de nieuwe organisatie is het mogelijk om naast diaken ook diaconaal rentmeester te worden. Als diaconaal rentmeester bekleedt u niet het ambt van diaken en bent u geen lid van de kerkenraad. U kunt als diaconaal rentmeester bijvoorbeeld meewerken in een taakgroep (tijdelijk) of u ondersteunt op een andere manier bij een diaconale taak. Voor informatie benadert u uw diaken of stuurt u een mail naar één van bovenstaande mailadressen.
Collectebonnen
Veel kerkdiensten waren niet fysiek. U kon niet op de gebruikelijke manier uw bijdrage geven aan één van de collectes. Het is mogelijk dat u nu met een overschot aan collectebonnen zit. Mocht u deze bonnen willen inleveren, doe deze in een gesloten enveloppe met daarop vermeld uw naam en het doel waaraan u de bonnen wilt schenken. U kunt dit deponeren in de brievenbus van het kerkelijk bureau aan de Drift (Zuiderkerk) of inleveren bij uw diaken. Mocht het u onverhoopt niet lukken, stuur dan een mailtje aan uw diaconie of bel met uw diaken. Dan wordt het bij u opgehaald. Wij willen u ook attenderen op het artikel van de kerkrentmeesters over de collectes elders in dit blad.
Namens de gezamenlijke diaconieën een hartelijk groet,
Arjan Boven

Kerstpakketten-actie 2020
Wat was er in Drachten veel betrokkenheid bij de kerstpakkettenactie in Oost en West! Er zijn veel gaven, Poieszbonnen, zegelkaarten, collectebonnen e.d. langsgebracht of gestort. Door “corona” moesten we het dit jaar iets anders organiseren. We konden niet, zoals anders, met elkaar dozen vullen. Wat wel kon is een tas vullen met handdoeken en een kerstcheque, die ingeleverd kan worden bij een supermarkt. Hartverwarmend hoe er mede door uw giften vele kersttasjes op deze manier konden worden gevuld. Hiervoor willen we u dan ook hartelijk bedanken!
Een hartelijke groet van uw diaconale raad.

 

Collecte Kerstnachtdienst
Odensehuis Dirk Baron
Dit jaar wordt de opbrengst van de collecte tijdens de Kerstnachtdienst bestemd voor het “Odensehuis Dirk Baron”. Het Odensehuis is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, voor hun partners, (klein)kinderen, mantelzorgers, buurtbewoners en professionals.

Het Odensehuis is een plek waar begrip en betrokkenheid de boventoon voeren. Waar iedere vraag gesteld mag worden en waar kennis en ervaring wordt gedeeld om iedereen die wordt geconfronteerd met dementie te helpen.
Het is een plek waar je jezelf kunt zijn. Waar niets moet en alles mag. En waar je bovenal begrip en steun vindt als je met dementie te maken krijgt. Mensen met dementie voelen zich vaak niet begrepen en hebben soms het gevoel dat ze steeds minder deel zijn van de samenleving. In het Odensehuis kunnen ze weer even “gewoon” zijn en kunnen ze zijn wie ze zijn, zonder oordeel.
Elke dag bewegen, gezond eten, plezier maken en zinvol bezig zijn is voor iedereen belangrijk. Ook voor mensen die te maken hebben met dementie. Samen met Sûnenz organiseert het Odensehuis regelmatig activiteiten op het gebied van kunst, sporten, muziek en lekker en gezond eten.

Elke maandag en donderdag van 10:00 tot 16:00 uur is het Odensehuis geopend. Kom gerust binnen voor meer informatie.
Het adres is Burg. Wuiteweg 140b, Drachten (in het Sûnenz centrum).
Ook kunt u informatie vinden op de www.odensehuisdrachten.nl of contact opnemen met de coördinator Tessa de Jong, T: (06) 22 85 21 33.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan!
In deze Geandewei, in de rubriek PG Drachten bestuurlijk, vindt u hoe u uw gift kunt geven.

Huis-aan-huis collecte Kerk in actie geslaagd!

Voor ons boven verwachting is de opbrengst van de collecte voor de Vluchtelingenkinderen in Griekenland uitgekomen op € 4199,32. Dankzij de inspanning van een veertigtal collectanten konden we bedragen van ruim 30 tot bijna 300 euro bijschrijven op de totaallijst, hartelijk dank daarvoor.
Mocht er geen collectant bij u aan de deur zijn geweest, dan kunt u toch een bijdrage leveren door een bedrag over te maken aan de Diaconie-ZWO NL40RABO0373736843 onder vermelding van Vluchtelingenkinderen.
Andries en Tieneke Riedstra

Postzegels
Uw postzegels kunt u inleveren bij:
De heer J. Bultsma
Mevr. De Rooweg185
T: (0512) 53 94 65

Extra collecte Kerk in actie voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland
De komende week (30 november t/m 5 december) gaan er ruim 45 collectanten in heel Drachten op pad voor de deurcollecte om geld in te zamelen voor de duizenden vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om op die manier te helpen met voedsel, kleding en onderwijs en te proberen hen met het oog op de komende winter hen op een betere plek te krijgen.
Die ruim 45 collectanten zullen lang niet bij alle adressen in Drachten aan de deur komen en daarom hebben de voorzitters van AK, CvK en Diaconie ermee in gestemd een extra collecte te houden op zondag 29 november.
Mocht er dus aan het eind van de komende week geen collectant bij u aan de deur zijn geweest, dan kunt u toch een bijdrage leveren door het gewenste bedrag over te maken aan de Diaconie-ZWO NL40RABO0373736843 onder vermelding van de door u gesteunde bestemming.
Namens Kerk in Actie,
Andries en Tieneke Riedstra

1e collecte op zondag 6 december voor ZWO jaarproject
Fryslân foar Rwanda
26 jaar geleden werden in 100 dagen tijd één miljoen Rwandezen vermoord. Dat zijn 10.000 mannen, vrouwen en kinderen per dag! Rose Mukankaka overleefde deze genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijdens de genocide wees waren geworden op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’.
Inmiddels ondersteunt deze organisatie 1500 kinderen. Tegenwoordig zijn het kinderen die ouders aan aids verloren zijn. Sommige kinderen zijn zelf besmet met hiv. Door de opvang in pleeggezinnen kunnen zij een nieuw begin maken en trauma’s verwerken. De kinderen gaan weer naar school. Via de organisatie van Rose krijgen zowel kinderen als pleegouders een steuntje in de rug.

Mwana Ukundwa is 1 van de 3 programma’s die ondersteund worden door Fryslân foar Rawanda:
- Opvang en scholing voor weeskinderen
- Landbouwprogramma zendingsdiaconessen
- Meer jongeren in de kerk
Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda. Dit jaar heeft Drachten zich hierbij aangesloten.
Fryslân foar Rwanda! Wij geloven in delen, om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Als ZWO PG Drachten willen we in actie komen voor ‘Fryslân foar Rwanda’. Dat kan alleen met uw gebed en steun!
Doet u mee? Zondag 6 december is opbrengst van de 1e collecte voor dit ZWO jaar-project.
U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Fryslân foar Rwanda.
Namens ZWO Drachten,
Maarten Rijken

Inzamelactie D.E.-waardepunten voor onze voedselbank

Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen: niet iedereen profiteert van een beter wordende economie. Duizenden gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de Voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks voedselpakket.

Koffie lijkt een luxeproduct, maar u kunt zich voorstellen dat deze mensen een moment van ontspanning kunnen gebruiken. Koffie komt echter sporadisch voor in onze pakketten. Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, maar wordt zeer gewaardeerd.
De Voedselbank Smallingerland schiet daarom te hulp met het inzamelen van Douwe Egberts Waardepunten. De door u ingeleverde waardepunten worden verzilverd voor pakken koffie. Deze pakken worden gedoneerd aan de Voedselbank. Vorig jaar leverde deze actie maar liefst 1780 pakken koffie van 500 gram op!
Geef uw D.E.-waardepunten zijn waarde en stel deze ter beschikking aan de Voedselbank!
Uw waardepunten, bij voorkeur geteld, kun u gedurende de hele maand december inleveren op de volgende adressen: De bibliotheek, de Voedselbank, de Lawei en diverse supermarkten.
Hier staan opvallende dozen waar de waardepunten in gedeponeerd kunnen worden.

Nieuw ZWO jaarproject; Fryslân foar Rwanda
Rwanda is een klein, dichtbevolkt Afrikaans land met 12 miljoen inwoners. 45% van de bevolking leeft in armoede. In 1994 werd het land getroffen door een verschrikkelijke genocide. Bijna een miljoen mensen werden vermoord. Een zeer traumatische gebeurtenis, die nog steeds zijn sporen trekt in de samenleving. Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda. Dit jaar sluit Drachten zich hierbij aan. Het Kerk In Actie project zet zich in voor weeskinderen, jongeren en boeren.
• De Diaconessen Rubengera leren boeren en boerinnen nieuwe, duurzame en productieve landbouwmethoden. Ze krijgen voorlichting, een praktische training en leggen ze zich toe op meer verschillende producten.
• De EPR (Evangelisch Presbyteriaanse kerk Rwanda) wil een plek zijn van hoop, hulp en verzoening. In iedere kerk zijn er activiteiten voor jongeren zoals zondagsscholen en muziekgroepen, steun bij het volgen van een beroepsopleiding of het starten van een bedrijf. Ook zijn er gespreksgroepen van daders en slachtoffers, waar zij leren om goed te kunnen samenleven.
• Mwana Ukundwa (geliefd kind) zet zich in voor de vele weeskinderen in Rwanda. Men zoekt opvangfamilies voor de kinderen en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Bij de oprichting in 1995 ging het om weeskinderen ten gevolge van de genocide en nu voor kinderen die wees zijn doordat hun ouders overleden aan aids.

Fryslân foar Rwanda!
Wij geloven in delen, om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Als ZWO PG Drachten willen we in actie komen voor ‘Fryslân foar Rwanda’. Dat kan alleen met uw gebed en steun! Doet u mee? Eén maal per maand is de opbrengst van de 1e collecte voor dit ZWO jaar-project. De eerstvolgende keer op 11 oktober.
U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Fryslân foar Rwanda.
Namens ZWO Drachten,
Maarten Rijken

 

Van de gezamenlijke diaconie PG Drachten
Hieronder leest u een bericht van de gezamenlijke diaconieën van de PG Drachten. We vragen uw aandacht met betrekking tot, corona, eenzaamheid, financiële noden, oproep vrijwilligers en collectebonnen.
De coronacrisis is helaas in alle heftigheid terug. Na een periode van luwte waarin het een en ander weer mogelijk was. Zoals fysieke kerkdiensten waarin de afgelopen zondagen ook weer gezongen kon worden. Ook zouden enkele activiteiten weer opgestart worden. Helaas was dit voor korte duur. De maatregelen moeten weer worden aangescherpt en zijn we in sommige dingen weer terug bij af. Dit heeft consequenties op de samenleving en misschien op u als persoon/gezin
Alleen samen….
“Alleen samen krijgen we corona onder controle”. Deze zin wordt door de overheid gebruikt om ons te attenderen dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft in deze crisis. Samen moeten we ons houden aan de adviezen die gesteld zijn. Want als we dat doen is de kans groot dat we deze crisis onder controle krijgen.
Eenzaamheid
Alleen samen…. Dat geldt ook binnen de kerk. Alleen samen krijgen we de eenzaamheid die corona soms veroorzaakt onder controle. Alleen samen staan we voor de mensen die het financieel moeilijk hebben door de corona. Alleen samen staan we als kerk midden in Drachten midden in deze crisis.
Als diaconie van PG Drachten roepen wij u ook op om uw naaste te denken. Dichtbij of veraf. Eenzaamheid ligt op de loer om dat spontaan even langs gaan er niet meer bij is, de kerkdiensten niet fysiek zijn, de ouderenmiddagen er niet meer zijn enzovoort. Laten we dan om elkaar denken door een telefoontje, een kaartje of op een andere manier. Alleen zo krijgen we de eenzaamheid (voor een deel) onder controle
Financiële noden
Alleen samen…. Kunnen we mensen helpen die om welke reden ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Die door, bijvoorbeeld verlies van werk, in financiële problemen komen. Als diaconie van PG Drachten roepen wij u nogmaals op. Mocht u, door bijvoorbeeld corona, in financiële problemen komen. Schroom niet om contact op te nemen met een diaken of ouderling. Wij als diaconie kunnen u met raad en daad bijstaan. U kunt ervan uit gaan dat uw vraag of verzoek ten aller tijde vertrouwelijk wordt behandelt.
Alleen samen houden we onze boodschap en opdracht hoog. We zien naar elkaar om, we zijn er voor elkaar.
Voor contact met uw diaconie:
Deelgebied Noord: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied Oost: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied Zuid: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (0512) 53 27 60
Deelgebied West: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemeente Smallingerland:
Binnen de gemeente Smallingerland worden ook diverse, algemene, initiatieven bedacht. Deze zijn vaak te vinden in regionale kranten of sites. Via de MOS zijn er de Wegwijzers. Hier kunt u terecht voor allerlei vragen op hulp en zorg gebied. Zie www.moswegwijzers.nl of u kunt met ze bellen 0512-334112. Voor alle welzijns-en WMO-vragen kunt u ook een beroep 21*) doen op Carins en voor financiën bij het PING loket (onderdeel van Carins). Zie www.carins.nl of via telefoonnummer 088-5065400

Oproep vrijwilligers voor de diaconie PG Drachten
De bezetting van het aantal diakenen neemt elk jaar helaas af. Met name in deelgebied West is de situatie nijpend. Willeke Bijma, nu nog diaken van Oost, zal in West de komende periode in West haar werk als diaken doen. Bij dezen willen we graag een beroep doen op u. In de nieuwe constructie is er de mogelijkheid om naast diaken ook diaconaal rentmeester te worden. Als diaconaal rentmeester bekleed u niet het ambt van diaken. Als diaconaal rentmeester kunt u bv. mee werken in, bijvoorbeeld, een werkgroep (tijdelijk) of u ondersteund op een andere manier binnen een sectie of wijk de diaken of ouderling in een diaconale taak. Voor info benadert u uw diaken of stuurt u een mail aan zoals hierboven vermeld.
Collectebonnen
Veel kerkdiensten waren niet fysiek. U kon niet op de gebruikelijke manier uw bijdrage doen in een van de collectes. Het is mogelijk dat u nu met een overschot aan collectebonnen zit. Mocht u deze bonnen willen inleveren. Doe dan uw bonnen in een gesloten enveloppe met daarop vermeld uw naam en het doel waaraan u de bonnen wilt schenken. U kunt het dan inleveren in de brievenbus van het kerkelijk bureau aan de Drift (Zuiderkerk) of bij uw diaken. Mocht het u onverhoopt niet lukken stuur dan een mailtje aan uw diaconie of bel met uw diaken. Dan wordt het bij u opgehaald. Wij willen uw ook attenderen op het stuk van de kerkrentmeesters t.a.v. de collectes elders in dit blad.
Namens de gezamenlijke diaconieën een hartelijk groet,
Arjan Boven

Postzegels
Uw postzegels kunt u inleveren bij:
De heer J. Bultsma
Mevr. De Rooweg185
T: (0512) 53 94 65

Stichting Schuldhulpmaatje Drachten en omgeving
Coördinator: Johan Nota, T: (06) 222 278 49
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W: www.schuldhulpmaatje.nl

Doelstelling:
Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Onze maatjes doen dat. Zij kunnen ook behulpzaam zijn bij het voorkomen van schulden.

Geldzorgen? SchuldHulpMaatje Drachten wil helpen
In ons land heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. In de gemeente Smallingerland is het niet anders. In de huidige situatie worden de problemen nog groter. Onbetaalde rekeningen stapelen zich op, veel mensen weten niet hoe ze nog rond moeten komen en zien er tegenop om hun post open te maken. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Drachten e.o. willen helpen om dit soort problemen op te lossen. Blijf er niet mee rond lopen, maar zoek hulp. Samen lukt ‘t. Onze vrijwilligers zijn deskundig en zij hebben ervaring. Hun hulp is in alle gevallen gratis.
Neem voor een eerste gesprek contact op met onze coördinator in Drachten: Johan Nota, T: (06) 222 278 49 of via de mail, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In de schuld, uit de schuld
“Van de een op de andere dag moest ik lege flessen wegbrengen om boodschappen te kunnen doen”. John windt er geen doekjes om dat hij in een lastig parket terecht kwam na zijn echtscheiding. Die was nog eens heel pijnlijk ook. Naast het verdriet en de boosheid moest hij ook leren omgaan met één salaris. “Met ons gezamenlijke inkomen konden we drie keer per jaar op vakantie en reden we in een leuke auto. Met mijn salaris alleen was het een ander verhaal. Ik had soms geen geld om eten te kopen voor mijn twee kinderen. Het was ook een nadeel dat ik gewoon niet zo handig ben in het bijhouden van een administratie.”
Door alle stress had John een redelijk kort lontje. Maar het ging goed fout als hij de belastingdienst aan de telefoon had. John besloot om hulp te vragen bij de sociale dienst. Hij had in zijn omgeving genoeg ellende gezien bij mensen die diep in de schulden waren geraakt. Dat wilde hij voor zichzelf beslist voorkomen. Maar zolang je geen schulden hebt, kan de sociale dienst je niet helpen.
Gelukkig bracht de ambtenaar hem wel in contact met SchuldHulpMaatje. “Anja heeft mij uit de tunnel getrokken”, blikt John terug. “Als ik het niet meer zag zitten gaf zij me nieuwe moed. En lastige telefoontjes deed zij gelukkig voor mij. Ik ontplofte als iemand me niet begreep of een beetje bot was. Zij hielp me ook met brieven schrijven aan schuldeisers met het verzoek voor een betalingsregeling.
Zonder mijn maatje Anja had ik het niet gered. Dan was er geen geld geweest voor boodschappen en had ik mijn huis bij opbod moeten verkopen. Gelukkig heb ik nu mijn zaken weer goed op de rit. Ik houd zelfs geld over en spaar nu voor een vakantie. Ik ben Anja zo dankbaar. Zij is echt een supermens.”

Taakgroep MZO
Als taakgroep MZO willen wij ondersteuning bieden aan de mantelzorger wanneer hij /zij daar behoefte aan heeft. Hiermee willen wij overbelasting van mantelzorgers helpen voorkomen. De taakgroep MZO werkt samen met de Zorgbuurtsuper van de Gemeente Smallingerland. De taakgroep nodigt mantelzorgers uit om eerst de vragenlijst in te vullen die staat op de website van de zorgbuurtsuper, W: www.zorgbuurtsuper.nl. Het doel van deze vragenlijst is een onderzoek te doen naar de zorgbelasting van de mantelzorgers. De uitslag kan besproken worden met de mantelzorger. Via de Zorgbuurtsuper kan zo nodig overlegd worden met andere professionele zorgverleners in de eerste lijn.
Lukt het niet om de lijst in te vullen kunt u contact opnemen met Onderstaande personen. Bij de behandeling van uw persoonlijke gegevens wordt uw privacy door ons steeds zorgvuldig bewaakt. De leden van de taakgroep hebben als diaken of als vrijwilliger in de PGD, een verklaring van geheimhouding afgelegd.
Informatie:
Wijk Oost: Anne Oosterveld T: (0512) 51 92 89
Wijk Noord: Gert van Dam, T: (0512) 53 28 08
Wijk Zuid: Rie Zijlstra, T: (0512) 51 92 89

Werkcafé voor werkzoekenden
Datum en tijd : i.v.m. coronacrisis geen bijeenkomsten.
Plaats : De Arke, Flevo 161
Info : www.werkcafedrachten.nl

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com