Het Werkcafé Drachten
Werkcafé voor werkzoekenden is op maandag 18 november in De Arke.
Van 10.00 tot 11.30 uur, Flevo 161.
Deze eerste ochtend na de vakantieperiode willen we elkaar bijpraten en het programma voor de eerstkomende maanden vaststellen.
Info W: www.werkcafedrachten.nl

 

Avondmaalscollecte zondag 17 november; jongeren in Colombia
Op zondag 17 november vieren we weer het Heilig Avondmaal.
We delen brood en wijn en geven dit keer onze gaven aan de jongeren in Colombia.
Misschien kent u de verhalen van drugs en zware criminaliteit in Colombia. Jongeren leiden er veelal een uitzichtloos bestaan. Via het programma van Kerk in Actie worden jongeren uitgedaagd om een opleiding te volgen om uit de vicieuze cirkel van armoede te komen. En gelukkig lukt dit!
Eén van die jongeren is Jhon. Hij is nu 28 jaar en kok in een Hindoestaans restaurant. “Na vijf jaar bij de FARC kreeg ik de kans om de koksopleiding te gaan doen. Op de opleiding heb ik me kunnen verdiepen in de Colombiaanse producten en smaken die ik nog niet kende. Ook leerde ik hoe ik een eigen restaurant met verschillende gezonde gerechten kan opzetten”.
Onder de leerlingen op de koksschool bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapende conflict. Doordat ze samen een opleiding volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De koksopleiding draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening in Colombia.
Dankzij onze bijdrage aan Kerk in Actie krijgen jongeren in Colombia een kans om te werken aan een toekomst in vrede en zonder armoede.
Om dit project voort te laten gaan is onze steun is hard nodig. De eerste collecte op zondag 17 november is dan ook bestemd voor deze jongeren in Colombia.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de Centrale Diaconie PG Drachten, nummer NL40 RABO 0373 7368 43 onder vermelding van bendejongeren in Colombia.
Namens de CDD,
Jaap Bruintjes, voorzitter

Dankstond-actie voor Gobabis
Scholing in sloppenwijk!
In deze Geandewei zit een envelop voor Dankstond 2019.
Dankstond, een moment om stil te staan bij dingen waarvoor wij dankbaar mogen zijn, ook in deze periode van veel negatieve berichten. Dankbaar dat wij in staat zijn ook iets te doen voor onze medemensen in nood.
De Centrale Diaconie van Drachten wil, samen met de Werkgroep Project Support Gobabis, graag uw aandacht voor de opvang van straatkinderen in de sloppenwijken Epako van Gobabis in Namibië.
Op initiatief van onze werkgroep is er een vereniging opgericht waarin 10 schooltjes samenwerken. De schooltjes werken veelal met vrijwilligers. Mensen met het hart op de juiste plaats die, vaak zonder vergoeding, zich inzetten voor de kinderen in de sloppenwijk Epako.
Deze vrijwilligers willen wij ook graag verder helpen. Ondersteunen in hun werk door scholing te organiseren, helpen bij het ontwikkelen van mogelijkheden om in hun eigen onderhoud te voorzien en eenvoudige huisvesting.
We willen voorkomen dat zij afhaken en dat zo goede leerkrachten verdwijnen, waar kinderen de dupe van worden en waar projecten mislukken.
Met uw hulp kunnen zowel de kinderen als de begeleiders samen op weg gaan naar een betere toekomst!
In de envelop, die u bij deze Geandewei heeft ontvangen, zit een folder met een toelichting en een éénmalige machtiging. Onze vraag is: “Wilt u uw gift of machtiging in die envelop doen en met dankstond of de zondag daarop in de schatkist deponeren”? Bij de uitgangen van de kerk staan tijdens Dankstond op woensdag 6 november en zondag 10 november speciale GOBABIS schatkisten (alstublieft niet in de gewone collectezak!).
Uiteraard kunt u ook een bedrag overmaken op rek. nr. NL29 RABO 0116 6970 32, t.n.v. Project Support Gobabis, onder vermelding van ”Gobabis-Dankstond”.
Uw fiscaal aftrekbare gift betekent veel voor de kinderen en hun begeleiders in Gobabis!
Namens hen, de Centrale Diaconie en de Werkgroep PSG: Baie, baie dankie!!
Oftewel, hartelijk bedankt!!

Hier foto Gobabis.jpg plaatsen

ZWO Jaarproject: Jeugddorp De Glind
Zondag 3 november is de 1e collecte weer bestemd voor dit ZWO Project van Kerk in Actie.
Sinds september 2016 richten wij ons, als ZWO Drachten, op financiële ondersteuning van kinderen, en hebben ons voor 4 jaar verbonden aan het Kerk in Actie project “Kinderen in perspectief”.
Vanaf 1 september dit jaar ondersteunen we een binnenlands project: het Jeugddorp De Glind. Bij de ouderen onder ons mogelijk beter bekend als de Rudolphstichting.
De Glind is een klein, groen dorp, dat valt onder de gemeente Barneveld. Bijzonder aan dit dorp is dat er achter 28 van de ongeveer 140 voordeuren een professioneel gezinshuis zit. Het wonen, leren/werken en de dorpse gemeenschap dragen in dit dorp bij aan de ontwikkeling van een kwetsbare groep kinderen.
Onder de +/- 650 inwoners van dit dorp wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Lang niet iedereen die in De Glind woont is werkzaam in de zorg. De Glind is een dorp en geen instelling, er is een dorpskerk, een voetbalveld en een zwembad. Daarnaast maken er nog ’s ongeveer honderd kinderen en jongeren, die niet in het dorp wonen, gebruik van de faciliteiten van het Jeugddorp.
Door de jarenlange ervaring, aanwezige kennis en ruime voorzieningen is De Glind dé plek waar de Rudolphstichting innovatieve (jeugdzorg) projecten kan ontwikkelen. Dit kan de Rudolphstichting realiseren door onder andere donaties van kerken want de Rudolphstichting zet zich sinds 1927 in als vereniging van kerken (PKN) voor de toekomst van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren.
De 1e collecte op zondag 3 november is daarom van harte bij u aanbevolen.
En dan nog even dit: Op 9 oktober ben ik Tett Vaatstra opgevolgd als ZWO coördinator Drachten. Vanaf deze plaats wil ik Tett graag bedanken voor de 12 jaar waarin zij met passie en deskundigheid de ZWO activiteiten in Drachten heeft geleid.
Tett, bedankt!
Namens CDD/ZWO,
Maarten Rijken

 

6 oktober 2019 Israëlzondag
Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël.
Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk.
De eerste zondag in oktober is gekozen omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld.
Vanaf het begin zijn er ook vragen. Komen we Israël niet elke zondag tegen in de liturgie: in het zingen van de Psalmen en de schriftlezingen en bovenal het besef dat zowel joden als christenen hun eenheid vinden in de God van Israël? En wat wordt er dan bedoeld met Israël? Velen denken bij Israël niet alleen of in eerste instantie aan de relatie met het volk Israël, maar aan de staat en aan het conflict tussen joden en Palestijnen. Met alle vragen en met verschillende roepingen die kunnen botsen en schuren is het juist van belang rond de grote feesten in het Jodendom extra aandacht te geven aan de relatie met het Joodse volk.

Collecte Israëlzondag
Met de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag wordt het werk van Kerk en Israël gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund.

Diaconie ZAM;Tweewielers voor Zuid-Sudanese pastors
De Imena Foundation zet zich in voor onderwijs, schoon drinkwater en medische voorzieningen in Afrika. Imena Foundation werkt in Zuid-Sudan samen met bisschop Garang Chan Awac.
Bisschop Garang heeft tweehonderd pastors onder zijn hoede en deze pastors stellen alles in het werk om de noodlijdende bevolking tot steun te zijn.
Deze bijzondere en betrouwbare bisschop, die zijn hele leven in dienst stelt van God, wil zijn pastors heel graag meer mobiliteit geven en vraagt daarom een bijdrage aan voor fietsen! Hierdoor zullen meer mensen van het evangelie horen.
De Imena Foundation werkt als jarenlang samen met deze bisschop en heeft de ervaring dat het donatiegeld zeer accuraat wordt besteed.
De Afrikaanse meisjesnaam Imena betekent ‘droom’. In grote delen van Afrika dromen veel mensen van een betere toekomst. Een toekomst waarin schoon drinkwater voor iedereen beschikbaar is, net als medische zorg. Een toekomst ook, waarin kinderen eenvoudig toegang hebben tot onderwijs, nóg zo’n belangrijke voorwaarde om tot betere leefomstandigheden te komen.
Tenminste 95% van het ingezamelde geld gaat naar projecten in Afrika. Sinds 2013 biedt Imena Foundation ook noodhulp (voedsel en medicijnen) en helpt zij bij de opbouw van kerkelijke gemeenschappen in Afrika. Vanuit Nederland is er intensief contact met de partnerorganisaties en vindt een gestructureerde financiële terugkoppeling plaats. Imena Foundation valt onder de ANBI erkenning van de belastingdienst. Op dit moment richt Imena Foundation zich op Zambia en Zuid-Sudan.

De plaatselijke gemeenschappen in dit grote gebied spelen een belangrijke rol. Deze worden ingezet om het werk te realiseren. In het Aweil district stichtte bisschop Garang honderdtwintig kerken, waar maar liefst tweehonderd pastors zich belangeloos inzetten. Deze pastors stellen alles in het werk om de noodlijdende bevolking tot steun te zijn. Bisschop Garang wil heel graag zijn pastors meer mobiliteit geven en vraagt daarom honderd fietsen aan.
De pastors willen de mensen graag sneller bereiken om hen te bemoedigen met het Evangelie, om voor hen te bidden én om zieke mensen te vervoeren naar de hulppost of het ziekenhuis.
De Imena Foundation heeft de aanvraag van de bisschop omarmd en zet zich in om dit gerealiseerd te krijgen. Een fiets kost relatief weinig en is niet duur in onderhoud. De fietsen worden per tien stuks ingekocht in Juba (hoofdstad Zuid-Sudan) en vervolgens met een vliegtuig van het World Food Program vervoerd naar het Aweil district. Totale kosten per fiets (inclusief vervoer): €175,-! Elke fiets wordt met grote blijdschap ontvangen en vervolgens ingezet ter ondersteuning van de allerarmsten ter wereld! Doet u mee? Stort dan uw bijdrage op IBAN: NL23 RABO 0321 5340 77 o.v.v. fietsen Zuid-Sudan.
Daarnaast wordt op zondag 29 september 2019 gecollecteerd voor dit project. De ZAM-diaconieën bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Namens de ZAM-diaconieën,
Jan Holwerda

Zwangerschapsverlof
Over 5 weken is het al zo ver! Er staat een nieuw, klein wezentje voor de deur om ons hier op aarde te mogen vergezellen. Te leren, en te genieten. Om te vallen en weer op te staan.
En oh! wat is het spannend. Voor de nieuwe bewoner van onze wereld, maar ook voor ons als (nieuwe) ouders.
Om de laatste loodjes te kunnen uitzingen en de omvorming naar moeder van dit kind mogelijk te maken, ben ik als diaconaal werker niet beschikbaar van 26 september 2019 tot en met 16 januari 2020.
Tijdens deze laatste loodjes merk ik dat ik vooral bezig ben met wat allemaal nog moet. Het juist afronden of overdragen van zaken. Het uitzoeken van duurzame luiers. Het loslaten van zaken waar ik me betrokken en verantwoordelijk voor voel. Allerlei zaken, die ik vooral doe: met mijn hoofd.
En terwijl ik zo vanuit mijn hoofd bezig ben, lijk ik wel het allerbelangrijkste over het hoofd te zien. Namelijk de vrucht die in mijn schoot opspringt. Een wezen, een ziel, de belofte van G’d, de vruchtbare toekomst die vol vreugde afwacht wanneer ze de grote sprong mag wagen.
Die vrucht in mijn schoot die vreugde ìs, waar mijn hoofd naar zorgen en droefenis neigt en de bestuurder is van al dat nog geregeld moet worden.
Het doet denken aan een verhaal van rabbi Nachman, een worstelaar met de levensvreugde bij uitstek. In dat verhaal vertelt hij van iemand die aan de kant staat bij een dansende groep, te bedroefd en zorgelijk om mee te doen. Totdat er iemand is die hem vastpakt en hem dwingt om mee te doen. Als hij dan danst, stelt hij vast dat zijn vroegere droefheid vol weemoed en afkeuring naar zijn nieuwe gedrag kijkt.
Het is je opdracht, zo zegt Nachman - je diaconale opdracht durf ik te stellen: de droefheid, de zorgen, de plicht zelf in de kring te brengen en te zien dat ook die tot vreugde omgevormd wordt. Een moeilijk opdracht. Een levensopdracht. Een duurzaam biddende opdracht. Als een aanbidding aan G’d. Lovend zijn schepping. Dansend om de beloftes die hij nakomt. Vierend al zijn zegeningen aan ons.
Waar ik worstel met mijn hoofd en al haar ‘moeten’ en ‘zorgen’, zo bid ik dat mijn toekomstige levensvreugde mij uitnodigt te dansen in vreugde. Zo bid ik dat een ieder, zijn diaconale taak met vreugde uitvoert en zijn plichtsgevoel of verantwoordelijkheidsgevoel durft uit te laten nodigen in de kring. En zo bid ik voor elke bezoeker in het inloophuis, die in droefenis is gehuld, zich laat opnemen in de kring van vreugde dat het inloophuis is.
Zo bid en zing ik met de woorden van Cohen: “Dance me to the end of love, dance me to the children who are asking to be born.”
Halverwege januari, moge alles goed gaan, gaan mijn diaconale deuren weer open. Ik hoop dan met een hernieuwde vreugdestroom de diaken in jou weer te kunnen ontmoeten.
Anna van der Meer
diaconaal werker

“Kinderen in perspectief”
het 4 jaren project van ons ZWO!
Drie jaar geleden, in september 2016 begonnen we met financiële ondersteuning van kinderen. We kozen toen 4 deelprojecten. Eerst hebben we ons een jaar lang gericht op kinderen in Colombia, daarna in India en vanaf september 2018 op kinderen in Oeganda. Ook aan dat deelproject is nu een einde gekomen.
Vanaf 1 september gaan we ons een jaar lang richten op een binnenlands project: het jeugddorp De Glind, bij de ouderen onder ons mogelijk beter bekend als de Rudolphstichting.
De Glind is een klein, groen dorp, dat valt onder de gemeente Barneveld. Bijzonder aan dit dorp is dat er achter 28 van de ongeveer 140 voordeuren een professioneel gezinshuis zit. Het wonen, leren/werken en de dorpse gemeenschap dragen in dit dorp bij aan de ontwikkeling van een kwetsbare groep kinderen.
Onder de +/- 650 inwoners van dit dorp wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Lang niet iedereen die in De Glind woont is werkzaam in de zorg. De Glind is een dorp en geen instelling, er is een dorpskerk, een voetbalveld en een zwembad. Daarnaast maken er nog eens ongeveer honderd kinderen en jongeren, die niet in het dorp wonen, gebruik van de faciliteiten van het Jeugddorp.
Door de jarenlange ervaring, aanwezige kennis en ruime voorzieningen is De Glind dé plek waar de Rudolphstichting innovatieve (jeugdzorg)projecten kan ontwikkelen. Dit kan de Rudolphstichting realiseren door onder andere donaties van kerken want de Rudolphstichting zet zich sinds 1927 in als vereniging van kerken (PKN) voor de toekomst van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren.
Eén van de bijzonderheden van dit ZWO project is dat u daar gewoon ’s een keertje op bezoek kunt gaan. Er worden regelmatig ontmoetingsdagen georganiseerd, inspirerende ochtenden waarop u meer over het werk van de Rudolphstichting te weten komt en kennis maakt met jeugddorp De Glind. De eerstvolgende ontmoetingsdag is op zaterdag 5 oktober. Mocht u daar belangstelling voor hebben, dan kunt u zich aanmelden via het formulier op internet op de site van Jeugddorp De Glind. Het minimum aantal deelnemers van zo’n ontmoetingsdag is 5, het maximum 15 personen. Wat de bereikbaarheid betreft: De Glind ligt centraal in Nederland (gemeente Barneveld) en is goed met de auto bereikbaar. Reist u met openbaar vervoer, dan is de Glind te bereiken met de buurtbus.
In één van de volgende nummers van Geandewei zal nadere informatie worden gegeven over dit deelproject van “Kinderen in perspectief”.
Namens CDD/ZWO,
Tett Vaatstra

Avondmaalscollecte zondag 1 en 8 september:
Centraal Afrikaanse Republiek
Op zondag 1september vieren we in de Oase weer het Heilig Avondmaal en op zondag 8 september in een ZAM-dienst in de Zuiderkerk.
We delen brood en wijn en geven dit keer onze gaven aan de Centraal Afrikaanse Republiek, waar een vergeten ramp woedt.
De Centraal Afrikaanse Republiek is één van de armste landen ter wereld. Bijna twee-derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Sinds er in 2013 een burgeroorlog uitbrak, is er chaos. Er zijn veel onlusten, doden en meer dan een miljoen vluchtelingen. De spanningen tussen christenen en moslims lopen door de crises steeds meer op. Meer dan de helft van de bevolking is afhankelijk van noodhulp om te overleven. Via lokale partners helpt Kerk in Actie bij de aanleg van waterputten en latrines bij scholen. Dankzij een betere hygiëne zijn kinderen en volwassenen minder snel ziek.
Daarnaast worden gemeenschapstuinen aangelegd, zodat mensen meer voedsel kunnen verbouwen. Door samen in de tuin te werken, ontstaat er bovendien ruimte voor verzoening, begrip en traumaverwerking. Een deel van de oogst van deze gemeenschapstuinen gaat naar de scholen, zodat deze dagelijks een gezonde maaltijd kunnen bereiden voor de kinderen.
De crisis in de Centraal Afrikaanse Republiek is een vergeten ramp. Dankzij onze bijdrage kan Kerk in Actie de bevolking hulp bieden. Laten we op deze Avondmaalszondag de bevolking van dit Afrikaanse land steunen en hen weer vertrouwen in de toekomst geven zodat ze durven dromen en plannen maken.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de Centrale Diaconie PG Drachten, nummer NL40 RABO 0373 7368 43 onder vermelding van Centraal Afrikaanse Republiek.
Namens de CDD,
Tett Vaatstra

 

House of Hope in Koerdistan
Afgelopen zondag mochten wij, Theo en Ria Wiersema, dochter en schoonzoon van Wiebe en Janny Fabriek, in de Zuiderkerk tijdens een ZAM-dienst iets delen over ons werk in het Midden Oosten. In januari 2018 verhuisden we naar Koerdistan, in Noord- Irak, om daar te gaan werken voor de NGO (niet-overheidsinstelling) Acorn, als docent en sociaal werker. We werken in een internationaal team en hebben ons het eerste jaar hoofdzakelijk gericht op het leren kennen van de cultuur en zijn gestart met taalstudie van zowel het Koerdisch als het Irakees.
Sinds begin dit jaar zijn we House of Hope (Huis van Hoop) gestart. Een trainingscentrum, waar we traumaverwerking, Engelse taallessen, teken- en schilderlessen en diverse andere trainingen aanbieden om hoop en herstel bieden aan wie dat nodig heeft.

Daarnaast runnen we in House of Hope een gastenverblijf met maar liefst 15 bedden. Hier ontvangen we teams en individuen, die als vrijwilligers tijdelijk werkzaam zijn in de vluchtelingen kampen rondom Erbil.
We zijn als echtpaar en organisatie afhankelijk van giften.
Wilt u investeren in House of Hope, waar we op dit moment graag stoelen, tafels en materialen willen aanschaffen voor het teken- en schilderlokaal, dan kunt u een gift overmaken naar:
Diaconie-ZWO Protestantse Gemeente Drachten rekeningnummer NL40RABO0373736843 tnv Koerdistan. Let op: uw gift is fiscaal aftrekbaar.
Voor het ontvangen van onze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met ons Thuisfront team: Theo en Kora Hoekstra, T: (06) 101 414 24, of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , ook kunnen zij een presentatie van ons werk verzorgen voor groepen.
Hartelijke groeten,
Theo en Ria Wiersema

De vakantietas
De zomervakantie komt er weer aan, een fijne tijd om te ontspannen en een mooie kans om er even op uit te gaan. Een vakantie met strand, bos of bergen zit er voor veel mensen aan te komen. Heeft u uw tas al gepakt?
Helaas zijn er ook gezinnen waarbij het niet lukt om op vakantie te gaan. De redenen kunnen erg divers zijn, vaak een financiële reden of gezondheid die een gezin belemmeren op vakantie te gaan. Er worden dan geen tassen gepakt.
Voor deze gezinnen pakken de diaconieën van Protestantse Gemeenten van De Arke, De Zuiderkerk en de Menorah de vakantietas. We hebben kennisgenomen van het initiatief van Kerk in Actie, om het leed voor de kinderen die thuisblijven enigszins te verlichten door ze een vakantietas aan te bieden. De gezamenlijke diaconieën van de genoemde kerken gaan deze tassen vullen met vrijkaartjes, zomerspeelgoed en andere aardigheidjes.
De diaconie heeft 2 vragen voor u als gemeenteleden:
Kent u een gezin die om financiële redenen of door ziekte niet op vakantie gaat en u gunt de kinderen een leuke vakantietas? Geef het aantal kinderen aan ons door via onderstaand mailadres. U krijgt dan informatie wanneer en waar u de tas(sen) kunt ophalen. Als u zelf in een dergelijke situatie zit en u denk dat u uw kind of kinderen er een groot plezier meedoet, geef u dan op! U kunt het doorgeven voor 15 juni op E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Binnenkort gaan we een inzameling houden bij de ZAM-gemeenten. Mocht u hier een bijdrage aan willen leveren door speelgoed, kleurpotloden, stoepkrijt opblaas speelgoed, strandspellen en dergelijke te willen geven dan komen daar inzamelbakken te staan in de 3 kerkengebouwen. Het kan niet te groot zijn, het moet namelijk wel in de tasjes passen. Mocht u een financiële bijdrage willen leveren, er komt binnenkort een inzamel bus te staan in de kerkgebouwen. De inzamelbus komt 9, 16 en 23 juni in de kerken te staat. Op 16 en 23 juni kan er ook speelgoed gedoneerd worden in de kerken. Een eventuele financiële bijdrage kunt u ook storten op rekeningnummer: NL04RABO0305139673 t.n.v. PGDrachten ovv: Vakantietas
Als gezamenlijke diaconieën gaan we 100 tassen vullen. Op deze wijze willen we een klein steentje bijdragen aan een fijne zomertijd voor ieder kind.
Met vriendelijke groet,
Wietze Knol

Avondmaalscollecte zondag 16 juni: vergeten vluchtelingen in Nigeria
Op zondag 16 juni vieren we weer het Heilig Avondmaal.
We delen brood en wijn en geven dit keer onze gaven aan de vergeten vluchtelingen in Nigeria.
De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot de “internationale dag van de vluchteling”. Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van de vluchtelingen.
Op zondag 16 juni, de zondag vóór de 20ste juni, staan wij in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media.
Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op de vlucht in eigen land. In officiële vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor 500.000 mensen. De meeste vluchtelingen wonen daarom in dorpen van mensen die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water en hygiëne.
In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds veel mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp, en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen.
Samen met lokale kerken stimuleren Kerk in Actie moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bij voorbeeld door gezamenlijk een weg of een waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, zo ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme.
Maar onze steun is daarbij hard nodig. De eerste collecte op zondag 16 juni is dan ook bestemd voor deze vergeten vluchtelingen in Nigeria.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de Centrale Diaconie PGDrachten, IBAN NL40 RABO 0373 7368 43 onder vermelding van vluchtelingen Nigeria.
Namens de CDD,
Tett Vaatstra

Collecte 28 april van de ZAM-wijken
De diaconie ZAM heeft besloten dat de vrije collecte op 28 april in de wijken Zuid, Oost en West bestemd zal zijn voor het project Bozies in Roemenië.
CSG Liudger praktijkonderwijs gaat van 11 mei tot en met 18 mei met 10 leerlingen en 3 begeleiders (waaronder diaken Willeke Bijma) naar Roemenië. De groep vervangt het dak van een huis in Bozies en knapt het huis verder op. Het gezin dat in dit huis woont, bestaat uit oma, vader, moeder en 2 kinderen. Oma en een van de kinderen is ziek. Oma heeft o.a. diabetes en het meisje van 14 jaar heeft het syndroom van down en autisme. Zij kan niet communiceren en is volledig afhankelijk van zorg.
Beiden moeten een operatie ondergaan, waar geen geld voor is in het gezin. Daarnaast is er vaak geen geld voor benodigde medicijnen. Wellicht heeft u eerder in Geandewei over het project Bozies gelezen. Door een bijdrage uit de opbrengst van de bazaar in de Menorah kan het bouwproject bekostigd worden.
Project Bozies wil echter niet alleen helpen in de bouw, maar ook heel graag de financiële nood van medische kosten verlichten voor dit gezin.
Met de opbrengst van de collectes in Zuiderkerk, Menorah en Arke kunnen de operaties bekostigd worden en mogelijk voor langere tijd de medicatie worden betaald.
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen!
Namens de diaconie van ZAM,
Willeke Bijma

Deurcollectes 40 dagentijd: een nieuw begin……….
In de zes zondagen van de 40 dagentijd hebben we financiële steun gegeven aan de projecten van “een nieuw begin” voor:
• de kerken op Cuba,
• de kind-slaven in India
• de gedetineerden in Nederland
• nieuwe vormen van kerk zijn in Nederland
• de weeskinderen in Rwanda en
• de hulpzoekenden bij de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers in Drachten.
We deelden Jezus’ liefde met mensen, dichtbij en ver weg, en hielpen hen om “een nieuw begin” te maken doordat we in zes weken in totaal een bedrag van €5.373,95 via de collectes hebben ingezameld! Wat er via de bankrekening bij de Centrale Diaconie of rechtstreeks aan Kerk in Actie is overgemaakt komt daar nog bij.
Hartelijk dank voor uw hulp,
namens de CDD,
Tett Vaatstra

Ervaringen van een maatje
“Ik heb mijn eigenwaarde terug”. Con uit het westen van Nederland leefde drie wintermaanden in het portiek en de lift van zijn flat. Daar brandde tenminste licht, zodat hij niet helemaal in het donker zat en hij nog wat kon lezen. Zijn woning was afgesloten van gas en licht. En huisuitzetting dreigde. Zijn menu bestond uit drie droge beschuitjes per dag.
Een jaar later zit Con er heel anders bij. Hij is vooral opgelucht en optimistisch over de toekomst. Een netwerk van hulpverleners helpt hem om zijn leven weer op de rit te krijgen. SchuldHulpMaatje Harry maakt daar deel van uit. Hij helpt Con met het uitzoeken van zijn papieren, zodat hij schuldhulpverlening kan aanvragen. Daarvoor zet hij Con ook aan het werk. Con krijgt daar steeds meer plezier in. “Zo werk ik mee aan de oplossing. Dat voelt goed.”
Con is ook blij dat hij hulp kreeg om naar een goedkoper huis te verhuizen.
Vraag hulp!
Con schaamde zich over zijn situatie en durfde lang niet om hulp te vragen. Hij is niet thuis in digitaal bankieren. Daardoor ontdekt hij pas nadat zijn ex ervandoor was gegaan, dat zij de bankrekening had leeggeplukt. Er was niets meer over en ze had ook maximaal krediet opgenomen. Alles veranderde nadat hij aan een oude vriend zijn verhaal toevertrouwde.
Deze vriend nam het voor hem op en schakelde de juiste hulp in. Con weet niet wat hem overkomt. “Als alles goed gaat met je, heb je geen idee dat er mensen bestaan die je belangeloos willen helpen. Ik heb de andere kant van de mensheid leren kennen.”
“Als je maar eerst om hulp vraagt”, zegt zijn maatje Harry daarover.
“Jammer dat mensen daar meestal zo lang mee wachten.”
Iemand luistert
Con: “Ik ben zo blij met de hulpverleners die mij nu helpen. Dankzij hen heb ik mijn gevoel van eigenwaarde weer terug. Er zijn mensen die naar mij luisteren.”
Zijn uitleg van de afkorting voor SchuldHulpMaatje (SHM):
Sociaal, Humanitair, Menselijk!
(Deze ervaringen betreffen onbekende personen uit een ander deel van het land. Wel kunnen ervaringen van maatjes in Drachten en omgeving gelijkenis vertonen met die uit het bovenstaande verhaal.)

Project SchuldHulpMaatje en omgeving: Klaas Boersma, Marieke van Heeringen (coördinatoren).
Voor inlichtingen en informatie:
T 06 50560920;
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W: www.schuldhulpmaatje.nl

Stichting SchuldHulpMaatje voor Drachten en omgeving: coördinatoren Klaas Boersma en Alphons Lunter, T: (06) 505 609 20, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of W: www.schuldhulpmaatje.nl
De stichting biedt hulp op het gebied van financiële schuldproblematiek en preventie om schulden te voorkomen.

Taakgroep MZO
Als taakgroep MZO willen wij ondersteuning bieden aan de mantelzorger wanneer hij /zij daar behoefte aan heeft. Hiermee willen wij overbelasting van mantelzorgers helpen voorkomen. De taakgroep MZO werkt samen met de Zorgbuurtsuper van de Gemeente Smallingerland. De taakgroep nodigt mantelzorgers uit om eerst de vragenlijst in te vullen die staat op de website van de zorgbuurtsuper, W: www.zorgbuurtsuper.nl. Het doel van deze vragenlijst is een onderzoek te doen naar de zorgbelasting van de mantelzorgers. De uitslag kan besproken worden met de mantelzorger. Via de Zorgbuurtsuper kan zo nodig overlegd worden met andere professionele zorgverleners in de eerste lijn.
Lukt het niet om de lijst in te vullen kunt u contact opnemen met Onderstaande personen. Bij de behandeling van uw persoonlijke gegevens wordt uw privacy door ons steeds zorgvuldig bewaakt. De leden van de taakgroep hebben als diaken of als vrijwilliger in de PGD, een verklaring van geheimhouding afgelegd.
Informatie:
Wijk Oost: diaken Anne Oosterveld, Grootzand 13, T: (0512) 51 92 89, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk Noord: diaken Gert van Dam, Nova Cura 134, T: (0512) 53 28 08, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk Zuid: Rie Zijlstra, De Zwaden 8, T: (0512) 51 92 89, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com