PLAN VAN AANPAK 1 PGDRACHTEN

Introductie 

Aanleiding
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten nam op 19 februari 2018 een belangrijk besluit. Met als essentie: één PG Drachten met één kerkenraad uiterlijk per 1 januari 2020. Het besluit daarvoor werd met eenparigheid van stemmen genomen. Een belangrijke tussenstap op weg naar een definitief besluit. Dat gebeurt nadat er een uitwerking voor invoering van het gekozen organisatiemodel heeft plaatsgevonden. Dit Plan van Aanpak beoogt die uitwerking in te kaderen en te structureren.  De Kapelgemeente heeft te kennen gegeven samenwerking te zoeken met een gemeente buiten de PG Drachten. Om die reden heeft zij er voor gekozen om niet actief deel te nemen aan de opzet en uitwerking van dit Plan van Aanpak. 

Vaststelling en bijstelling
De Algemene Kerkenraad stelt dit Plan van Aanpak vast. Hij is de opdrachtgever en dus ook bevoegd tot eventuele wijziging en/of aanvulling van dit Plan van Aanpak in de toekomst.

Het moderamen voorziet de hierna te noemen commissie van informatie, bewaakt de uitvoering van de opdracht, zorgt voor periodieke voortgangsrapportages, bereidt (deel)beslissingen voor de Algemene Kerkenraad voor, draagt zorg voor een goede communicatie met de gemeente en voor de externe communicatie.

Toelichting op de opbouw van het Plan
Dit Plan van Aanpak formuleert de projectopdracht. Deze begint met het schetsen van de context, weergegeven onder het kopje “Achtergrond”. Daarna volgt de doelstelling van het Plan van Aanpak, aangevuld met relevante bepalingen uit ordinantie 4. Deze vormen de basis voor de concrete opdracht aan de commissie. Het hoofdstuk “Aanpak en planning” regelt de voortgang van het project, de rapportages en zegt (aanvullend op de opmerkingen hierboven) iets over de interne communicatie. 

Projectopdracht 

Achtergrond
Een belangrijke grondslag voor de vorming van één PG Drachten wordt gevonden in het rapport “Voortvarend Verder” (januari 2017). Daarin zijn verschillende organisatievormen op een rij gezet. De destijds ingestelde werkgroep, tevens samensteller van het rapport, adviseerde als eerste om over te gaan tot: één gemeente met één kerkenraad. Zijn tweede advies was om met gebruikmaking van Ordinantie 4-10 een kerkenraad met werkgroepen te formeren. Het derde advies dat de commissie  gaf: maak haast met de invoering van het organisatiemodel om te voorkomen dat ingrijpende beslissingen te lang vooruitgeschoven worden. 

Op 22 mei 2017 leidde dit rapport tot een “Voorgenomen Besluit” (bijlage 1) van de Algemene Kerkenraad. De AK koos in beginsel voor één PG Drachten met één kerkenraad, in te voeren per 1 oktober 2017. Dit besluit kwam overeen met de reacties van de wijkkerkenraden van Oost, Zuid, West en de Kapelwijk. De wijkkerkenraad van Noord gaf toen de voorkeur aan een zelfstandige gemeente met een samenwerkingsverband met één of meer overige (wijk)gemeente(s) van PG Drachten. Daarmee week de reactie van wijk Noord dus af van die van de andere wijken. Voordat de wijkgemeenten tot hun standpuntbepaling kwamen “hoorden en kenden” zij de gemeenteleden van hun wijk.

Door het ontbreken van eenduidigheid besloot de Algemene Kerkenraad meer tijd te nemen en te geven voor het nemen van een definitieve beslissing. Anders dan in het “Voorgenomen Besluit” was aangegeven gaat de organisatieaanpassing niet in per 1 oktober 2017, maar pas na uitwerking van een aantal wezenlijke zaken. Die uitwerking moet de basis gaan vormen voor een “Definitief Besluit” (=omzetting van het “Voorgenomen Besluit” in een “Definitief Besluit”). Ook nuanceerde de Algemene Kerkenraad zijn “Voorgenomen Besluit” door bij de uitwerking een gebiedsonderscheid aan te houden tussen enerzijds een gebiedsdeel Noord (samenvallend met de grenzen van de huidige wijk noord) en een gebiedsdeel Zuid (een samenvoeging van de wijken oost, zuid en west). 

In Noord is sprake van een andere situatie. Jaren geleden zijn in dit geografische deel van onze kerkgemeenschap kerkgebouwen gesaneerd. Daar waren valide argumenten voor. De pijn van het verlies van kerkgebouwen (De Fontein, De Noorderkerk, De Opdracht en de gehuurde ruimte van een school waar de Hervormde Kerk kerk hield) wordt tot op de dag van vandaag nog steeds door een deel van de (wijk)gemeente gevoeld. De geloofsgemeenschap van de Oase is inmiddels in rustiger vaarwater gekomen, de wijkgemeente heeft net 2 nieuwe predikanten (1,7 fte). Dit deel van de gemeente telt ongeveer 2500 leden. Een omvang die het mogelijk maakt om 'kerk-zijn' in de volle breedte te ervaren en te laten groeien en bloeien. In de gedachte van de Algemene Kerkenraad moet wijk Noord daarvoor in de nadere uitwerking de ruimte krijgen. 

Onder “Zuid” verstaat de Algemene Kerkenraad de samenvoeging van de wijken West, Zuid en Oost. Er ontstaat zo een aantrekkelijke mix van oudere en jongere gemeenteleden. Door deze samenvoeging krijgt Zuid een omvang van ongeveer 4500 leden. De leeftijdsopbouw en de omvang vormen samen een goede basis voor een vitale en bloeiende geloofsgemeenschap. Binnen het algemene kader kan het ouderenpastoraat – nu nog erg versnipperd – een nieuwe impuls krijgen, het opzetten van gezamenlijk jeugdwerk krijgt een betere voedingsbodem. Ook voor de Grote Kerk ontstaat er een een gezonde en kansrijke positie. 

Aan dit onderscheid verbindt de Algemene Kerkenraad wel een duidelijke restrictie: Er mogen niet opnieuw wijkgemeenten ontstaan met daaraan gekoppeld wijkkerkenraden en een algemene kerkenraad! Eén PG Drachten met één kerkenraad vormt het beoogde einddoel. Dit uitgangspunt staat ook duidelijk beschreven in het besluit van de  Algemene Kerkenraad van 19 februari 2018. Een duidelijke toedeling van bevoegdheden zal dit uitgangspunt moeten ondersteunen en zal moeten voorkomen dat er in de beide  nieuwe geloofsgemeenschappen de neiging gaat ontstaan om “schaduwkerkenraden” te vormen. Dat wil niet zeggen dat alles op centraal niveau moet worden geregeld. Integendeel, het onderscheid in gebieden daagt ook uit om waar mogelijk gebiedsgericht maatwerk te leveren! Zoals het “Voorgenomen Besluit” het verwoordt blijft het de intentie te streven naar een pluriforme gemeente, die – ondanks haar omvang- voor mensen overzichtelijk en herkenbaar blijft, waarin zij zich gekend en geborgen weten met aandacht voor elkaar. Als uitgangspunt geldt daarom “centraal wat moet en decentraal waar het kan”. 

Het besluit van 19 februari 2018 (bijlage 2) beschrijft het verloop van het proces tussen het het moment van het “Voorgenomen Besluit” tot februari 2018 en bevat de beslispunten. 

Een nieuwe commissie (samenstelling bijlage 3) krijgt het verzoek/de opdracht om deze organisatie-aanpassing voor te bereiden en daarover te adviseren. Gekozen is voor een vertegenwoordiging uit alle wijken, aangevuld met een vaste vertegenwoordiger uit het College van Kerkrentmeesters. De commissie staat onder leiding van een onafhankelijke deskundige. De Centrale Diaconie Drachten en de Centrale Jeugdraad Drachten zijn niet vertegenwoordigd in de adviescommissie. Dat geldt ook voor de stuurgroep “Grote Kerk” en de stuurgroep “De Schakel”. Waar  nodig of gewenst consulteert de adviescommissie deze gremia. De leden van de commissie nemen deel aan deze commissie zonder dat er sprake is van last en ruggespraak. De commissie bepaalt zelf de werkwijze en onderlinge taakverdeling, ook de manier waarop de individuele leden contacten onderhouden met “hun achterban”. 

Niet tot de opdracht behoort het geven van een advies over de kerkgebouwen. Het College van Kerkrentmeesters is gevraagd om vóór 1 januari 2019 een voorstel te ontwikkelen voor het in beheer houden, dan wel het vervreemden of op andere wijze in gebruik geven van onroerend goed. Het College van Kerkrentmeesters zorgt er voor dat de adviescommissie over belangrijke ontwikkelingen op dit punt geïnformeerd blijft. 

Doelstelling

Dit Plan van Aanpak beoogt de uitwerking van het gekozen organisatiemodel : één PG Drachten (zonder Kapelwijk) met één kerkenraad,  een breed moderamen (kleine kerkenraad) en met werkgroepen, één en ander met inachtneming van ordinantie  4-1 en 4-10, kortom een regeling voor pastoraat, diaconaat, jeugd- en jongerenwerk, vorming en toerusting. Daarnaast beoogt dit Plan van Aanpak ook het (opnieuw) positioneren van de Grote Kerk en De Schakel binnen de nieuwe organisatiestructuur. Hiervoor werd gesproken over een pluriforme gemeente, die voor mensen overzichtelijk en herkenbaar blijft en waarin zij zich geborgen weten met aandacht voor elkaar. Dit vraagt om een verkenning van hoe dat vormgegeven zou kunnen worden binnen de protestantse gemeente in Drachten. Dat is niet alleen een organisatievraagstuk. Het is vooral ook een uitdaging om binnen het grotere verband van die ene PG Drachten de menselijke maat op het gebied van aandacht en zorg voor elkaar, op het gebied van geloven, vieren, beleven en inspireren te behouden. 

Ter toelichting:

Ordinantie 4-1:

Het kerkelijk karakter

 1. De ambtelijke vergaderingen, waaraan de leiding in de kerk is toevertrouwd, verrichten hun werk luisterend naar de Heilige Schrift en in onderlinge saamhorigheid.
 2. In de werkwijze van de ambtelijke vergaderingen dienen steeds zowel de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de ambtsdragers tezamen als ook de bijzondere verantwoordelijkheid van elk van de drie ambten tot hun recht te komen. 

Ordinantie 4-10:

De kerkenraad met werkgroepen

 1. De kerkenraad kan onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid een deel van zijn taak toevertrouwen aan zijn breed moderamen, hierna te noemen de kleine kerkenraad, met een aantal door hem in te stellen werkgroepen, hierna te noemen sectieteams en taakgroepen.
 2. De kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken, komt in afwijking van het in artikel 8-1 bepaalde ten minste vier maal per jaar bijeen ter vaststelling van het algemene beleid.
 3. De kleine kerkenraad wordt gevormd door het moderamen van de kerkenraad, de predikanten en een aantal ouderlingen en diakenen die in de regel tevens deel uitmaken van een sectieteam of een taakgroep.
 4. Elk sectieteam en elke taakgroep bestaat uit een of meer ambtsdragers van wie er ten minste één lid is van de kleine kerkenraad, alsmede uit een aantal andere leden van de gemeente.
 5. Een sectieteam werkt ten behoeve van een geografisch begrensd deel van de gemeente dan wel een bepaalde groep gemeenteleden; een taakgroep legt zich toe op het verrichten van een bepaalde taak in de gemeente.
 6. De kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen werken binnen het beleid van de kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente.
 7. De verdeling van taken en bevoegdheden over enerzijds de kerkenraad en anderzijds de kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen wordt aangegeven in een door de kerkenraad na overleg met de kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen vast te stellen regeling met             dien verstande dat
 8. aan de kerkenraad wordt toevertrouwd:
  - de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld; 
  - de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
  - het nemen van de besluiten als genoemd in artikel 8-7;
  - het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
  - het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen;
  - het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing;
  - het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad;
  - het vaststellen van de plaatselijke regelingen als bedoeld in artikel 7-2;
  en voorts, tenzij de kerkenraad een of meer van de volgende taken heeft opgedragen aan de kleine kerkenraad:
  - het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de diakenen als bedoeld in ordinantie 3-6 en de benoeming van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn;
  - het aanwijzen van de afgevaardigde naar de classicale vergadering;
 9. aan de kleine kerkenraad wordt toevertrouwd: - het toetsen van het werk van de sectieteams en de taakgroepen aan het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan; - de instelling van de sectieteams en de taakgroepen en de benoeming van de leden daarvan. 

Opdracht

De commissie krijgt de opdracht om voorstellen te ontwikkelen die voorzien in een samenhangend pakket van maatregelen voor realisering van de hiervoor geformuleerde doelstelling. Hij houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met ervaringen elders. Tot de opdracht behoort ook de beoordeling en afweging van wensen en ideeën, aangedragen door de 4 wijkkerkenraden en daar waar mogelijk deze in te passen in een nieuwe structuur, zodat zaken die in wijkverband waardevol worden geacht ook binnen de nieuwe structuur een plek krijgen.  Ook de stuurgroep Grote Kerk heeft zijn wensen kenbaar gemaakt (bijlage 2c) en ook deze vragen om een beoordeling en afweging.

De Algemene Kerkenraad vraagt de commissie handreikingen te doen voor nadere besluitvorming om te komen tot een passende vorm van gemeenteopbouw, waarbinnen deze waarden voor langere tijd zijn gewaarborgd.  

Aanpak en planning

De Algemene Kerkenraad geeft er de voorkeur aan het Plan van Aanpak in een aantal fasen te ontwikkelen. Per fase kunnen de voorstellen dan worden besproken en al of niet worden geaccordeerd door de Algemene Kerkenraad. Deze voorstellen worden voorzien van een advies over communicatie met de gemeente. 

Omdat de voorstellen betrekking hebben op de toekomstige situatie van één PG Drachten, zal als regel de communicatie met de gemeente niet op wijkniveau maar gemeentebreed en onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad plaatsvinden. In bijzondere situaties en na overleg binnen de Algemene Kerkenraad kan van deze regel worden afgeweken. 

De commissie (of een deel daarvan) is bij bespreking van voorstellen in de Algemene Kerkenraad vertegenwoordigd en krijgt een passende rol op gemeente-bijeenkomsten, die in het kader van dit onderwerp worden georganiseerd. 

Periodiek komt de commissie met een korte voortgangsrapportage. Om tijdig het doel te bereiken zal de commissie haar werkzaamheden uiterlijk 1 juni 2019 moeten hebben afgerond. 

Het staat de commissie vrij om met één of meer wijkkerkenraden of andere gremia binnen de protestantse gemeente in overleg te treden voor het verkrijgen van nadere informatie. 

Graag ziet de Algemene Kerkenraad voor 1 juli 2018 een voorstel tegemoet van de manier waarop de commissie haar werkzaamheden wil indelen, hoe zij haar opdracht denkt uit te voeren, aan welke (rand)voorwaarden zij denkt om te kunnen slagen in haar opdracht, haar ideeën over de gewenste inrichting van de communicatie mede in relatie tot het creëren van draagvlak in de gemeente. 

Tot slot
Dit Plan van Aanpak is voorbereid door het moderamen samen met de commissie, die dit Plan van Aanpak gaat uitvoeren. 

Dit Plan van Aanpak is vastgesteld door de Algemene Kerkenraad in zijn vergadering van 23 april 2018. 

De datum van 1 juni 2019, de datum waarop de commissie haar werkzaamheden moet hebben afgerond, is zo gekozen om vervolgens de Algemene Kerkenraad de tijd te geven voor het nemen van een definitief besluit. Die moet zijn afgerond voor 1 januari 2020. Tot de procedure in deze fase behoort ook dat de wijkkerkenraden de gelegenheid krijgen hun oordeel te geven om óf mee te gaan  in de beoogde organisatieaanpassing óf om de weg van verzelfstandiging te kiezen. Indien dat oordeel inhoudt dat een wijk niet meegaat in deze transformatie, zal volgens de gemaakte afspraak die wijk voor 1 januari 2020 een verzoek om als zelfstandige gemeente verder te gaan bij de classis indienen. De overige wijken zullen zich op de dan ontstane situatie moeten gaan beraden.

Gaan alle wijken mee in de transformatie, dan zal de periode van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020 worden benut voor implementatie van het besluit tot de vorming van één PG Drachten en één kerkenraad. 

 

Namens de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten, 

 

Preses,             Ties Zweers 

 

Scriba,             Hans Bouma 

Bijlagen bij dit Plan van Aanpak:

 1. Het “Voorgenomen Besluit”, vastgesteld door de Algemene Kerkenraad op 22 mei 2017
 2. Het besluit tot opschorting van het “Voorgenomen Besluit” in een “Definitief Besluit”, vastgesteld door de Algemene Kerkenraad op 19 februari 2018
 3. Scenariobeschrijving van 3 mogelijke scenario's, die als bijlage deel uitmaakt van het besluit van de Algemene Kerkenraad van 19 februari 2018
 4. De aangevoerde onderwerpen (wensen en ideeën) door de wijkkerkenraden en de stuurgroep Grote Kerk (op verzoek van De Oase wordt haar reactie volledig opgenomen,    omdat deze wijk graag ziet dat de commissie ook kennis neemt van de context,  waarin deze reactie is gegeven)
 5. de samenstelling van de ingestelde adviescommissie voor uitwerking van dit Plan van Aanpak 

PvAUitwEenPGDr27 mei18

bijlage 1 PvA voorgenomen besluit mei 2017

Het Voorgenomen Besluit 

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten (hierna PG Drachten), in vergadering bijeen op 22 mei 2017, 

STELT VAST: 

 1. Dat in de vergadering op 16 juni 2014 de Algemene Kerkenraad besloot tot het vaststellen van de volgende intentie; “Er is grote voorkeur voor één gemeente (met opheffing van wijkgemeenten en met minder gebouwen) met één bestuur, maar wel met pastorale/diaconale steunpunten in de verschillende gebieden”
 2. Dat voor het onderzoeken van deze intentie een werkgroep is ingesteld, de “Werkgroep Toekomst PG Drachten”, hierna te noemen “de werkgroep” , die werd samengesteld met een vertegenwoordiger uit de wijkgemeenten Noord, Oost, Zuid en West, een vertegenwoordiger van het College van Kerkrentmeesters, een vertegenwoordiger van de Centrale Diaconie Drachten, een vertegenwoordiger van de Centrale Jeugdraad Drachten, een onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk secretaris
 3. Dat de werkgroep in januari 2016 het eerste deel van het rapport heeft opgeleverd, waarin de “huidige situatie” is beschreven, dat dit deel in de Algemene Kerkenraad is besproken op 15 februari 2016 en vervolgens ter kennisneming is aangeboden aan de wijkkerkenraden en de kerkenraad van de Hervormde gemeente van bijzondere aard (Kapelgemeente) en ter inzage is gelegd op het Kerkelijk Bureau, zodat iedereen binnen de PG Drachten van deze beschrijving kennis heeft kunnen nemen en met opmerkingen en suggesties de werkgroep kon voeden
 4. Dat deze beschrijving de basis vormt voor het vervolgonderzoek door de werkgroep “om de wenselijkheid en daarna de haalbaarheid aan te geven van de in de intentie uitgesproken voorkeur”, met dien verstande dat als meerdere modellen denkbaar zouden zijn, die meerdere modellen in het onderzoek zouden worden betrokken
 5. Dat de werkgroep het tweede en tevens laatste deel van het onderzoek heeft neergelegd in het rapport “Voortvarend Verder” en dat deel op 9 februari 2017 officieel overhandigde aan de Algemene Kerkenraad
 6. Dat op verzoek van de Algemene Kerkenraad de werkgroep dit rapport heeft gepresenteerd en nader heeft toegelicht in de bijeenkomst op 9 februari 2017 voor alle ambtsdragers van de PG Drachten, op 16 februari 2017 voor alle gemeenteleden van de PG Drachten en op 2 maart 2017 opnieuw voor alle gemeenteleden van de PG Drachten, nadat zij in de gelegenheid waren gesteld kennis te nemen van de inhoud van het rapport en op basis daarvan vragen aan de werkgroep konden voorleggen voor het verkrijgen van een beter inzicht in de achtergrond en beweegredenen van het in het rapport vervatte advies; de vragen en antwoorden heeft de werkgroep vastgelegd in het document “Vragen en Antwoorden Voortvarend Verder”
 7. Dat de werkgroep in het rapport een viertal organisatiemodellen benoemt en uitwerkt, te weten:
 8. Model 1: “Zelfstandiger” wijkgemeenten binnen de PG Drachten
 9. Model 2: Zelfstandige gemeenten, die een samenwerkingsverband aan gaan
 10. Model 3: Volledig zelfstandige gemeenten
 11. Model 4: Eén PG Drachten, zonder wijkgemeenten met één kerkenraad
 12. Dat de werkgroep deze modellen heeft getoetst op haalbaarheid aan de hand van vier onderdelen te weten:
 13. Invloed op de huidige situatie
 14. Kerkordelijke ontwikkelingen
 15. Uitvoering en
 16. Financiën
 17. Dat de werkgroep op basis van een door haar uitgevoerde analyse concludeert dat de modellen 1 en 2 in het geheel niet voldoen, model 3 enigszins voldoet en vervolgens het advies geeft:
 18. Kies voor de PG Drachten voor dit (model 4) organisatiemodel: één gemeente met één kerkenraad
 19. Maak gebruik van Ordinantie 4-10: een kerkenraad met werkgroepen
 20. Maak haast met de invoering van het organisatiemodel, zodat de verwachte ingrijpende beslissingen niet (lang) vooruit geschoven worden. Eén van de ingrijpende beslissingen heeft betrekking op het aantal te gebruiken gebouwen
 21. Dat de Algemene Kerkenraad in zijn vergadering van 23 januari 2017 een “Procedurevoorstel voor de behandeling van het rapport van de werkgroep Toekomst PG Drachten” heeft vastgesteld, dat voorstel op een onderdeel heeft aangepast in zijn vergadering van 9 februari 2017, nadat over dit voorstel de Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen Friesland en Groningen-Drenthe was geconsulteerd
 22. Dat dit “Procedurevoorstel” een drietal elementen bevat, te weten:
 23. de informatieronde, zoals beschreven in punt 6 van dit (voorgenomen) besluit
 24. de stappen van de besluitvormingsronde inclusief het tijdschema om te komen tot een correct en zorgvuldig tot stand gekomen voorgenomen besluit en daarna definitief besluit
 25. de interne en externe communicatie over en naar aanleiding van het rapport van de werkgroep
 26. Dat de Algemene Kerkenraad op 9 februari 2017 besloot het rapport/advies van de werkgroep vrij te geven voor beraadslaging en besluitvorming binnen de PG Drachten
 27. Dat op basis van de eerste stap van de “besluitvormingsronde” de 4 wijkkerkenraden en de kerkenraad van de Hervormde (Kapel)gemeente, als gemeente van bijzondere aard, zijn gevraagd om, gekend en gehoord de leden van hun wijk, hun oordeel te vormen over het rapport/advies van de werkgroep en hun bevindingen vóór 1 mei 2017 schriftelijk te rapporteren aan de Algemene Kerkenraad
 28. Dat de Grote Kerkenraad van wijk Oost op 6 april 2017 in unanimiteit besloot te kiezen voor invoering van model 4, nadat de wijkgemeente op een op 30 maart 2017 gehouden Gemeenteavond, in unanimiteit voor model 4 koos; De Grote Kerkenraad gaf daarbij aanvullend het advies de werkgroep of een nieuwe te vormen werkgroep met kennis van zaken en ervaring met het begeleiden van dit soort processen te vragen, om geen tijd voor uitwerking verloren te laten gaan
 29. Dat de kerkenraad van de Hervormde Gemeente van bijzondere aard, de Kapelgemeente, per brief van 12 april 2017, zijn voorkeur uitspreekt voor model 4, nadat hij daarover de gemeente heeft gekend en gehoord in het besef dat de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard niet past in deze structuur en dat voor die gemeente een andere weg moet worden gevonden
 30. Dat de wijkkerkenraad van wijk Zuid op 11 april 2017 in unanimiteit besloot te kiezen voor invoering van model 4, nadat de wijkgemeente op een op 29 maart 2017 gehouden Gemeenteavond zich nagenoeg unaniem uitsprak voor model 4
 31. Dat de wijkkerkenraad van wijk West  – in navolging van de uitkomst op de Gemeenteavond van 8 maart 2017 – zich kan vinden in model 4 als de meest aangewezen optie met daarbij de kanttekening dat een eventuele implementatiewerkgroep zeer zorgvuldig te werk zal moeten gaan en niet te grote stappen en maatregelen zal moeten doorvoeren; verder doet de kerkenraad een pleidooi om  rekening te blijven houden met het aspect van verbondenheid en het onderlinge contact, het omzien naar elkaar, binnen één PG Drachten; daarnaast vraagt de wijkkerkenraad aandacht voor de in zijn ogen bijzondere positie van De Arke als het enige kerkgebouw in heel Drachten-west, het gekozen missionaire profiel van De Arke rondom jeugd en jongeren met een diaconale inslag, de inzet op het willen zijn van een Open Kerk en voor behoud van een aantal succesvolle activiteiten; op de op 20 april 2017 gehouden Gemeenteavond heeft de wijkkerkenraad de inhoud van zijn mening, vervat in een concept-reactie, gedeeld met de wijkgemeente West
 32. Dat de wijkkerkenraad van wijk Noord – mede op basis van 2 gehouden gemeenteavonden en verrichte peilingen – zich uitspreekt voor model 2, dat wil zeggen kiest voor een zelfstandig opererende gemeente met een samenwerkingsverband met de overige wijk(en)/gemeente(s) van de PGD; de Grote Kerkenraad gaf aanvullend het advies meer duidelijkheid te creëren over de “gebouwensituatie, financiële wijzigingen en de invulling en implementatie van model 4, inclusief een tijdspad”; in de brief van 3 mei 2017, waarin dit standpunt is verwoord, geeft de wijkkerkenraad ook aan dat een aantal “motiverende redenen” de keuze voor model 2 hebben beïnvloed; deze motiverende redenen zijn:
 33. behoud van predikant per wijk
 34. angst voor massaliteit
 35. onwetendheid gebouwensituering en aantal gebouwen
 36. bestemming opbrengsten activiteiten
 37. behoud van eigen identiteit
 38. onduidelijkheid over toekomstbeeld bij model 4
 39. de vraag of model 4 bestuurlijk in de hand is te houden
 40. Dat de discussie binnen wijk Noord over de vraag of de hele gemeente, dan wel – zoals in het “Procedurevoorstel” is neergelegd en vastgesteld – alleen de wijkkerkenraden over een voorgenomen besluit zou/zouden moeten worden gehoord, heeft geleid tot het opnieuw consulteren van de Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen; dat die concludeert dat een aparte bijeenkomst voor de hele gemeente wel mag, maar kerkordelijk niet verplicht is; hij adviseert om de procedure op één onderdeel aan te passen, te weten dat de wijkkerkenraden, voordat zij worden gehoord over het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad, de leden van de gemeente de gelegenheid bieden hun oordeel kenbaar te maken; aanvullend wijst de Regionaal Adviseur op de noodzaak om instemming te verkrijgen van de predikanten en kerkelijk werkers bij wijziging van hun rechtspositie

OVERWEEGT: 

 1. Dat de huidige organisatiestructuur door haar complexiteit en onduidelijkheid (bijvoorbeeld wie is wanneer en waarover bevoegd) knelpunten kent, soms wrijving veroorzaakt tussen de verschillende geledingen, de samenwerking op bepaalde terreinen belemmert en een slagvaardig en doelmatig inspelen op kansen en bedreigingen in de weg staat
 2. Dat de ervaring leert dat het steeds lastiger wordt voldoende ambtsdragers bereid te vinden om samen met anderen in het verband van een (wijk)kerkenraad leiding te geven aan het leven en werken van de (wijk)gemeenten en dat niet te verwachten is dat die ontwikkeling op korte termijn zal gaan veranderen
 3. Dat deze problematiek niet alleen voor de PG Drachten geldt, maar gebaseerd is op een landelijke tendens, zowel binnen de PKN als in andere kerkgenootschappen
 4. Dat het om deze redenen aanbeveling verdient te komen tot een eenvoudiger organisatiestructuur, met kortere lijnen voor een slagvaardig, helder en krachtig bestuur, dat zich in dienst stelt van de hele gemeente en voorwaardenscheppend de gemeente in staat stelt haar missionaire opdracht en haar pastorale en diaconale taken te vervullen
 5. Dat de vermindering van organisatie- en regeldruk de mogelijkheid vergroot om de inzet van mensen in de kerk ten goede te laten komen aan wat de eigenlijke roeping van de kerk is
 6. Dat dit alles ten diepste de notie was, die leidde tot de in 2014 uitgesproken intentie en die de basis vormde voor de opdracht voor nader onderzoek, een onderzoeksopdracht die destijds in unanimiteit in de Algemene Kerkenraad werd vastgesteld
 7. Dat de werkgroep zich op een zorgvuldige en passende manier heeft gekweten van haar taak, de uitkomst van haar onderzoek degelijk onderbouwt en het uitgebrachte rapport/advies “Voortvarend Verder” voldoende informatie bevat om tot een verantwoorde keuze uit de gepresenteerde modellen te komen
 8. Dat het advies van de werkgroep om te kiezen voor model 4 is tot stand gekomen na een zorgvuldige afweging met toepassing van verschillende criteria, mede op basis van verkenning van ontwikkelingen binnen de PKN landelijk
 9. Dat de wijkkerkenraden van Oost, Zuid en West en de kerkenraad van de Hervormde gemeente van bijzondere aard (de Kapelgemeente), samen een (ruime) meerderheid vertegenwoordigend binnen de PG Drachten, gekend en gehoord de gemeente, in navolging van het advies van de werkgroep, duidelijk kiezen voor model 4: Eén PG Drachten zonder wijkgemeenten met één kerkenraad
 10. Dat de wijkkerkenraad van wijk Noord, een (grote) minderheid vertegenwoordigend binnen de PG Drachten, gekend en gehoord de gemeente, kiest voor model 2, zijnde het model van een zelfstandige gemeente met een samenwerkingsverband met één of meer andere gemeenten
 11. Dat deze uitkomst op zich een bevestiging is van signalen in de afgelopen jaren die duiden op de behoefte van wijk Noord aan een grotere autonomie
 12. Dat deze keuze mede is ingegeven door zorg, die in de wijk leeft over de nadere uitwerking van de modelkeuze en de effecten daarvan voor wijk Noord
 13. Dat andere wijken ook hun zorgen en aandachtspunten hebben kenbaar gemaakt, maar ondanks dat, zonder voorbehoud, volledig instemmen met model 4, in het kennelijke vertrouwen dat bij de nadere uitwerking van het model die zorgen bij de inrichting van de organisatie een wezenlijke plaats krijgen en waar mogelijk worden weggenomen
 14. Dat de Algemene Kerkenraad een splitsing van de PG Drachten in één of meer zelfstandige gemeenten zou betreuren, omdat daardoor een einde komt aan de verbondenheid, die jarenlang de protestantse gemeente van Drachten heeft gekenmerkt
 15. Dat anderzijds een keuze voor een zelfstandige gemeente legitiem is en daarom ten volle zal worden gerespecteerd; aan een daartoe strekkend verzoek zal op gepaste wijze en in alle redelijkheid medewerking worden verleend
 16. Dat wijk Noord in haar reactie heeft gekozen voor model 2
 17. Dat voor de Hervormde gemeente van bijzondere aard (de Kapelgemeente) geldt, dat wanneer zij nu of later een beroep doet op de PG Drachten om ook haar binnen de gelederen van een nieuwe gemeente op te nemen, deze wens zal worden beoordeeld op haalbaarheid en (juridische) uitvoerbaarheid; de PG  Doetinchem – waar zich een soortgelijke situatie voordoet – kan daarbij mogelijk als voorbeeld dienen; op dit moment wordt er van uitgegaan dat de Kapelgemeente een oplossing zoekt buiten de PG Drachten
 18. Dat de wijkkerkenraden overeenkomstig het "Procedurevoorstel" over dit "voorgenomen besluit" zullen worden gehoord, dat daarvoor per wijk datum, plaats en tijdstip zijn vastgelegd en dat - overeenkomstig ordinantie 2-16-6 - de leden van de gemeente de gelegenheid moeten hebben hun oordeel over het "voorgenomen besluit" kenbaar te maken aan de Algemene Kerkenraad; dat het meest praktisch is daarvoor de gelegenheid te bieden bij de geplande hoorzittingen van de wijkkerkenraden door de aanwezigheid van (een vertegenwoordiging van) de Algemene Kerkenraad; de leden zullen op deze mogelijkheid worden gewezen via Geandewei en verder op de in de wijkgemeente gebruikelijke wijze (nieuwsbrief, website, via de beamer tijdens de eredienst(en); daarnaast blijft voor leden de mogelijkheid om rechtstreeks hun oordeel schriftelijk aan de Algemene Kerkenraad kenbaar te maken; deze reactie(s) moeten vóór of uiterlijk op 15 juni 2017 zijn ingediend
 19. Verder geldt dat voor de modelkeuze een tijdschema is vastgelegd dat voorziet in een strakke planning, mede in verband met de urgentie die geboden is om de PG Drachten in financieel opzicht gezond te houden; deze urgentie geldt nog onverkort en daarom blijft druk op het proces en snelheid in de besluitvorming geboden;
 20. Dat het besluitvormingstraject niet ten koste mag gaan van de zorgvuldigheid; nu duidelijk is hoe de verschillende wijkgemeenten het rapport/advies van de werkgroep beoordelen en zij – met uitzondering van wijk Noord – in (grote) meerderheid het advies van de werkgroep volgen, zou dat voor wijk Noord aanleiding kunnen zijn om met die kennis tot een ander oordeel te komen; daarom biedt de Algemene Kerkenraad wijk Noord de mogelijkheid haar keuze te heroverwegen
 21. Keuzes over het in bezit houden, dan wel afstoten van vastgoed blijven tot het moment waarop duidelijk is óf wijk Noord gaat voor zelfstandigheid óf dat zij kiest voor één PG Drachten buiten beschouwing, tenzij de omstandigheden veranderen en dwingen tot het eerder maken van een keuzes 

SPREEKT ALS INTENTIE UIT: 

 1. Dat gestreefd wordt naar een pluriforme gemeente, die – ondanks haar omvang – voor mensen overzichtelijk en herkenbaar blijft, waarin zij zich gekend en geborgen weten met aandacht voor elkaar; daarom geldt voor de nadere uitwerking “centraal wat moet en decentraal wat kan” als uitgangspunt
 2. Dat in de uitwerking van het model de gemeente als broedplaats voor bezinning en bezieling, voor vorming en verdieping, nadrukkelijk de aandacht krijgt, zowel voor de gemeente als geheel als voor geografisch georiënteerde gebiedsdelen
 3. Dat de gemeente een duidelijke plaats moet hebben bij de uitwerking van de modelkeuze, om te beginnen bij het opstellen van het Plan van Aanpak om de invoering van de modelkeuze te implementeren 

VOORGENOMEN BESLUIT 

 1. Onder voorbehoud van medewerking en goedvinden van het Breed Moderamen van de classis Drachten de wijkgemeenten op te heffen en over te gaan tot de vorming van één PG Drachten zonder wijkgemeenten en zonder de Hervormde gemeente van bijzondere aard (de Kapelgemeente)
 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2017, tenzij de wijkkerkenraad van wijk Noord vóór of uiterlijk op deze datum schriftelijk aan de Algemene Kerkenraad mededeelt in beginsel te kiezen voor de vorming van een zelfstandige gemeente en afsplitsing van de PG Drachten; in dat geval treedt dit besluit in werking op 1 januari 2018, tenzij de wijkkerkenraad van wijk Noord vóór deze datum een verzoek om de vorming van een zelfstandige gemeente en afsplitsing van de PG Drachten heeft ingediend bij het Breed Moderamen van de Classis Drachten
 3. Een commissie in te stellen, die de opdracht krijgt een Plan van Aanpak te maken om te komen tot implementatie van één PG Drachten; de werkzaamheden van de commissie starten niet eerder, dan nadat duidelijk is óf dat is voor een PG Drachten inclusief wijk Noord of exclusief deze wijk

 

Drachten, 22 mei 2017

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten, 

Bijlage 2a besluit 19 feb 2018 wijziging 27 mei 2018

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten, in vergadering bijeen op 19februari 2018 (laatste aanpassing op 27 mei 2018),
 

Overwegende, 

dat de Protestantse Gemeente te Drachten in een proces zit van aanpassing van de kerkelijke organisatie van de gemeente, 

dat in dat verband de Algemene Kerkenraad op 22 mei 2017 een “Voorgenomen Besluit” vaststelde, waarin met eenparigheid van stemmen het voornemen werd uitgesproken om per 1 oktober 2017 over te gaan tot de vorming van één PG Drachten, zonder wijkgemeenten en zonder de Hervormde gemeente van bijzondere aard (de Kapelgemeente), hoewel de wijkkerkenraad van wijk Noord had aangegeven te kiezen voor een zelfstandig opererende gemeente met een samenwerkingsverband met de overige (wijk)gemeente(s), 

dat  vervolgens over dit “Voorgenomen Besluit” de wijkkerkenraden en de kerkenraad van de Kapelgemeente zijn gehoord en dat van de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op dit “Voorgenomen Besluit” door verschillende personen gebruik is gemaakt, 

dat in beginsel de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” in een “Definitief Besluit” mogelijk zou zijn, maar dat in het bijzonder de gehouden hoorzitting in wijk Noord en de ingekomen schriftelijke reacties, overwegend uit wijk Noord,  de Algemene Kerkenraad daarvan hebben weerhouden, 

dat daarmee de Algemene Kerkenraad gehoor gaf aan de indringende oproep, in een aantal reacties verwoord, om eerst het voorgenomen organisatiemodel te gaan uitwerken, 

dat hierdoor de wijken de gelegenheid wordt geboden om op een later tijdstip en op basis van meer inzicht biedende documenten te bepalen of zij wel of niet zullen deelnemen aan één PG Drachten, zonder wijken, 

dat dit alles naar voren kwam in zijn vergadering van 3 juli 2017, waarin de Algemene Kerkenraad een voorstel dd. 29 juni 2017 van het moderamen van de Algemene Kerkenraad besprak om de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” in een “Definitief Besluit” op te schorten tot uiterlijk 1 juli 2018, 

dat dit voorstel een breed positief onthaal kreeg in de Algemene Kerkenraad, zonder dat dit – in verband met het hierna volgende - op dat moment tot besluitvorming leidde

dat een lid van de Algemene Kerkenraad aan het begin van de bespreking van dit agendapunt had aangegeven dat hij (mondeling) een gedachte wilde inbrengen, die mogelijk als tussenoplossing zou kunnen dienen om uit een dreigende impasse te komen, 

dat deze tussenoplossing kort samengevat inhoudt dat de focus gericht bleef op de vorming van één PG Drachten zonder wijkgemeenten, maar dat, om daar te komen, een tussenstap zou worden ingebouwd door – voor een vooralsnog onbepaalde tijd – over te gaan tot de vorming van 2 wijken, te weten een wijk Noord (“Noorder–Drachten”) en een wijk Zuid (“Zuider-Drachten”) (samenvoeging van de wijken Oost, Zuid en West) en een kleinere Algemene Kerkenraad,

dat verschillende vertegenwoordigers van de wijken zich in de vergadering van 3 juli 2017 uitspraken voor een nadere verkenning van deze gedachte en dat op basis van die nadere verkenning over haalbaarheid en uitvoerbaarheid van die gedachte de beraadslaging in september 2017 zou worden vervolgd, 

dat het moderamen van de Algemene Kerkenraad deze verkenning uitvoerde in goed overleg met de indiener van het idee /de gedachte en dat dit vruchtbare overleg leidde tot het voorstel dd. 14 september 2017, aan de Algemene Kerkenraad met als essentie om :

 1. de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” in een “Definitief Besluit” op te schorten tot 1 januari 2019
 2. bij de uitwerking onderscheid te gaan maken tussen een geografisch gebiedsdeel Noord enerzijds (de huidige wijk Noord) en een geografisch gebiedsdeel Zuid anderzijds (samenvoeging van de wijken Oost, Zuid en West), maar dan niet in de vorm van aparte wijken 

dat dit voorstel de aansluiting behield met de uitgezette lijn in het “Voorgenomen Besluit” en deze lijn vervolgens nuanceerde in die zin dat bij de nadere uitwerking van het organisatiemodel onderscheid zou worden gemaakt tussen een noordelijk gebiedsdeel, samenvallend met de huidige wijk Noord, en een zuidelijk gebiedsdeel, een samenvoeging van de wijken Oost, Zuid en West, omdat beide gebiedsdelen op basis van een aantal karakteristieken goed waren te onderscheiden en door deze gebiedsonderscheiding bij de uitwerking meer maatwerk zou kunnen worden betracht, 

dat met deze nuancering de verbinding werd gelegd met de uiteengezette gedachte in de vergadering van 3 juli 2017, zonder die gedachte op het onderdeel van vorming van een tweetal wijken en de instandhouding van een (kleinere) Algemene Kerkenraad te volgen, 

dat in de vergadering dd. 18 september 2017 van de Algemene Kerkenraad dit voorstel werd besproken en met eenparigheid van stemmen het volgende besluit werd vastgesteld:

 1. schort de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” van 22 mei 2017 in een “Definitief Besluit” op tot uiterlijk 1 januari 2019
 2. nodig de wijkkerkenraden uit om – eventueel gehoord de wijkgemeente - voor 15 november 2017 met suggesties te komen voor uit te werken onderwerpen
 3. stel voor 1 januari 2018 een Plan van Aanpak vast, met daarin in ieder geval opgenomen de uit te werken onderwerpen, een tijdsschema en fasering, een procesbeschrijving (inclusief de wijze waarop de gemeente haar inbreng kan geven), de communicatie en de besluitvormingsprocedure
 4. Stel een commissie in, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle wijken, het College van Kerkrentmeesters en verder wordt aangevuld met professionele ondersteuning door een externe vertegenwoordiger; nodig de wijkkerkenraden en het CvK uit voorstellen te doen voor een vertegenwoordiger in de commissie en een plaatsvervanger (tevens klankbord voor de 1e vertegenwoordiger); deze commissie krijgt de opdracht – zo mogelijk voor of uiterlijk op 1 oktober 2018 – voorstellen te doen voor uitwerking van het Plan van Aanpak, zoals dat door de Algemene Kerkenraad is vastgesteld; waar nodig of gewenst worden de Centrale Diaconie Drachten en de Centrale Jeugdraad Drachten bij de nadere uitwerking betrokken, 

dat in wijk Noord op basis van op zich begrijpelijke gronden dit besluit van de Algemene Kerkenraad breedvoerig is besproken binnen de wijkgemeente en op grond van deze consultatieronde de wijkkerkenraad besloot een reactie, neergelegd in een notitie dd. 15 november 2017, te geven op het op 18 september 2017 door de Algemene Kerkenraad genomen besluit, 

dat deze reactie een pleidooi inhield om voor onbepaalde tijd over te gaan tot de vorming van 2 wijken, te weten een wijk Noord en een wijk Zuid, met inherent daaraan behoud van een (kleinere) Algemene Kerkenraad, waarmee het pleidooi voortborduurde op het idee/de gedachte, gelanceerd in de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 3 juli 2017 en waarvan de Algemene Kerkenraad op 18 september 2018, op het onderdeel van wijkvorming, uitdrukkelijk afstand had genomen,

dat deze reactie in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 20 november 2017 aan de orde kwam, daarover toen in informerende zin werd gesproken en in die vergadering leidde tot de afspraak om in een extra vergadering in december 2017 over de reactie in relatie tot het besluit van 18 september 2017 een standpunt in te nemen, 

dat deze extra vergadering plaatsvond op 18 december 2017 en dat voorafgaande aan deze vergadering de leden van de Algemene Kerkenraad een tweetal documenten ontving te weten:

 1. een e-mail dd. 13 december 2017 met als bijlage een brief, van een aantal leden uit wijk Noord, die zich verenigd hebben in “de spontane werkgroep Toekomst Oase”, met daarin – in niet mis te verstane woorden - vervat een dringende oproep aan de Algemene Kerkenraad om af te stappen van de ingeslagen weg en om de door wijk Noord in de notitie van 15 november 2017 gewenste route te gaan volgen
 2. een bijdrage van de preses en scriba van de Algemene Kerkenraad, eigener beweging door de Algemene Kerkenraad aangemerkt als een officieel ingekomen stuk, om aan de hand van een aantal scenario's (bijlage 1) de discussie te voeren om een dreigende impasse het hoofd te bieden, 

dat na uitvoerige beraadslaging over de reactie van wijk Noord en het hiervoor onder 2 genoemde ingekomen stuk, kerkenraadsbreed een sterke voorkeur werd uitgesproken voor wat onder scenario 3 – met in de vergadering aangebrachte tekstaanvullingen en wijzigingen – werd verwoord, met nog steeds als doel één PG Drachten, zonder wijkgemeenten, nu voorzien van een aantal aanvullende maatregelen voor het in gang zetten van gewenste en soms noodzakelijke ontwikkelingen, 

dat alle wijken de behoefte voelden om over dit voorkeursscenario ruggespraak te gaan houden met hun eigen wijkgemeente, waarbij de vertegenwoordigers/woordvoerders van de wijken verklaarden dat zij dit voorkeursscenario als ultiem compromis binnen hun wijk zouden gaan verdedigen, 

dat verder de afspraak werd gemaakt om op 19 februari 2018 een definitief besluit te nemen over het vervolgen van het proces via dit voorkeursscenario, dan wel om uitvoering te geven aan het besluit van 18 september 2017 indien dit scenario zou worden verworpen, 

dat in deze vergadering het hiervoor onder 1 genoemde ingekomen stuk van de “spontane werkgroep” voor kennisgeving is aangenomen, omdat het daarin vervatte voorstel afwijkt van de in het “Voorgenomen Besluit” vervatte route, nader genuanceerd op 18 september 2017, en de Algemene Kerkenraad er voor kiest om deze lijn vast te houden, 

dat op 19 februari 2018 het volgende is gebleken:

dat wijk Noord blijkens een schriftelijke reactie van hun Grote Kerkenraad de Oase, ontvangen per e-mail op 15 februari 2018, worstelt met de vraag waarom een gemeente met 2 wijken en een Algemene Kerkenraad (scenario 2) als tussenstap volgens de Algemene Kerkenraad niet overwogen wordt,

dat als reactie daarop wordt aangegeven dat de Algemene Kerkenraad op 18 september 2017 een besluit nam, dat daarvoor geen ruimte biedt,

dat – naast dit formele argument – bovendien gedurende het proces “voortvarend verder” is gebleken dat een structuur van wijkkerkenraden met een algemene kerkenraad, stroperig werkt en een slagvaardige besluitvorming niet ten goede komt, hetgeen een bevestiging is van één van de argumenten om niet te kiezen voor wijken met eigen kerkenraden en een algemene kerkenraad ,

dat  scenario 2 niet overeenkomt met de meermalen naar voren gebrachte keuze door een groot deel van de gemeente om over te gaan tot de vorming van één PG Drachten met een centrale kerkenraad,

dat landelijk sterk wordt aanbevolen om een duidelijke keuze te maken tussen óf een centrale organisatiestructuur óf een decentrale organisatiestructuur en dat op lokaal niveau een groot deel van de Protestantse Gemeente te Drachten een sterke voorkeur heeft voor een meer centraal gestuurde organisatie,

dat ook in het “Voorgenomen Besluit” van 22 mei 2017 in een aantal overwegingen, daarbij refererend aan het advies van de werkgroep “Toekomst PG Drachten”, de keuze voor dit model is onderbouwd,

dat de verwachting bestaat dat met een onderscheid naar een gebiedsdeel Noord en een gebiedsdeel Zuid binnen nader te stellen kaders nog veel ruimte blijft om in de verschillende  geloofsgemeenschappen “handen en voeten” te geven aan pastorale en diaconale taken en aan de missionaire opdracht voor de gemeente,

dat nu het moment is aangebroken om een duidelijke keuze te maken om óf mee te gaan in de uitwerking van het model van één PG Drachten met een centrale kerkenraad óf om dat niet te doen en dat het meegaan in deze operatie alleen zinvol is als dat gebeurt in de volle overtuiging en het absolute vertrouwen om samen binnen de Algemene Kerkenraad de nog af te leggen route te voltooien,

dat dat vertrouwen naar elkaar toe en in elkaar in deze vergadering uitdrukkelijk wordt uitgesproken,

dat de optie aanwezig blijft om als zelfstandige gemeente verder te gaan, als het resultaat van de nadere uitwerking niet of onvoldoende beantwoord aan de verwachtingen,

dat vervolgens de vertegenwoordigers van wijk Noord aangeven dat zij zich conformeren aan het voorgenomen doel: één PG Drachten met een centrale kerkenraad,

dat de wijkgemeente van wijk Oost in een op 31 januari 2018 gehouden gemeenteavond heeft ingestemd met uitwerking van het voorstel, zoals dat is neergelegd in scenario 3 en dus ook akkoord gaat met de vorming van één PG Drachten met een centrale kerkenraad, uiterlijk op 1 januari 2020

dat datzelfde geldt voor wijkgemeente Zuid, die eveneens op 31 januari 2018 een gemeenteavond hield en zich conformeerde aan de uitgangspunten volgens scenario 3,

dat de wijkkerkenraad van wijk West hierover niet opnieuw een gemeenteavond heeft belegd, maar de eerder aangegeven lijn doortrekt en zich conformeert aan de uitgangspunten, neergelegd in scenario 3,

dat de Hervormde gemeente van bijzondere aard, de Kapelgemeente, nog steeds achter haar keuze staat voor model 4 en blijft bij haar eerder uitgesproken standpunt op zoek te gaan naar samenwerking met een andere gemeente van dezelfde signatuur,

dat op grond van instemming met scenario 3 van de vertegenwoordigers van de wijken in de Algemene Kerkenraad mag worden verwacht dat zij zich maximaal zullen inspannen om uitvoering te geven aan het voorgenomen doel: één PG Drachten en één kerkenraad

dat vanuit alle wijken wensen en ideeën zijn ingebracht met het verzoek om bij de uitwerking met deze wensen en ideeën – waar het kan en mogelijk is – rekening te houden,

dat deze wensen en ideeën zijn gebundeld  in de staat, waarin zij aan de Algemene Kerkenraad zijn aangeboden (bijlage 2),

dat de beraadslaging over deze wensen en ideeën duidelijk heeft gemaakt dat ze niet de status hebben van voorwaarden vooraf, niet in beton zijn gegoten, maar duidelijk als wensen moeten worden gekwalificeerd en de betekenis hebben van wezenlijke aandachtspunten voor een nadere afweging in de uitwerking die volgt en dat de Algemene Kerkenraad het meest geëigende orgaan is om die afweging te maken,

dat het van groot belang is dat de interne en externe communicatie over dit besluit duidelijk en eenduidig gebeurt door middel van een persbericht dat uiterlijk op 20 februari 2018 naar de media zal worden verzonden, door het geven van een toelichting op dit besluit in het eerstvolgende nummer van het kerkblad Geandewei via de rubriek “door de ogen van de voorzitter” en waar nodig en gewenst aanvullend via berichtgeving in het gedeelte dat is ingeruimd voor de wijken en tenslotte door middel van publicatie van dit besluit met bijlagen op de website van de Protestantse Gemeente te Drachten, 

Besluit: 

 1. de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” van 22 mei 2017 in een “Definitief Besluit” om over te gaan naar één PG Drachten, zonder wijkgemeenten en zonder Kapelgemeente op te schorten tot uiterlijk 1 januari 2020, onder intrekking van het op 18 september 2017 ter zake genomen besluit en onder voorwaarde dat het effectueren van het te nemen besluit uiterlijk zal zijn voltooid op 1 juli 2020
 2. de wijkgemeenten tot uiterlijk 1 januari 2020 de mogelijkheid te bieden om een aanvraag in te dienen bij het Breed Moderamen van de Classis om een nieuwe zelfstandige gemeente te vormen
 3. de Kapelgemeente tot 1 januari 2020 de mogelijkheid te bieden om uit de PG Drachten te treden en aansluiting te zoeken bij een gemeente met een signatuur die vergelijkbaar is met het bijzondere karakter van de Kapelgemeente, dan wel om zelfstandig verder te gaan
 4. een samenwerking te bevorderen tussen de wijken Oost, Zuid en West onder instandhouding van de wijken totdat deze zijn opgeheven, hetzij via het onder 1 beoogde besluit, hetzij via een apart besluit van de Algemene Kerkenraad
 5. om vóór 1 mei 2018 een Plan van Aanpak vast te stellen voor uitwerking van het “Voorgenomen Besluit”, daarbij rekening houdend met de later aangebrachte nuancering voor een onderscheid tussen noordelijk gebiedsdeel, samenvallend met de grenzen van wijk Noord, en een zuidelijk gebiedsdeel, samenvallend met de grenzen van de wijken Oost, Zuid en West; dit Plan van Aanpak bevat in ieder geval de door de wijken aangedragen thema's voor nadere uitwerking, een tijdschema, een fasering, een regeling voor de inrichting van het proces en besluitvorming, een communicatieparagraaf
 6. een commissie in te stellen voor uitwerking van het Plan van Aanpak, welke commissie wordt samengesteld uit 2 vertegenwoordigers van alle wijken (met uitzondering van de Kapelgemeente), 1 vertegenwoordiger van het College van Kerkrentmeesters en verder wordt aangevuld met professionele ondersteuning door een externe vertegenwoordiger; deze commissie consulteert waar nodig of gewenst de Centrale Diaconie van de PG Drachten (CDD) en de Centrale Jeugdraad van de PG Drachten (CJD)
 7. het College van Kerkrentmeesters te vragen om vóór 1 januari 2019 een voorstel te ontwikkelen voor het in beheer houden, dan wel het vervreemden of op andere wijze in gebruik geven van onroerend goed

 

preses,             Ties Zweers

 

scriba,             Hans Bouma

 

bijlage 1: scenariobeschrijving van 3 mogelijke scenario's, besproken in de algemene kerkenraad van 18 december 2017

bijlage 2: door wijkkerkenraden aangevoerde onderwerpen om te betrekken bij de nadere uitwerking van het voorgenomen organisatiemodel

Bijlage 2b Scenarioos nov17

Bijlage 2c door wijken aangedragen onderwerpen bij besluit AK 19 feb

Bijlage 2 Inventarisatie van door de wijken aangedragen onderwerpen waarmee in het plan van aanpak indien mogelijk rekening dient te worden gehouden. Samengesteld op 20 februari 2018.
 

1) Opmerkingen Arke in een notitie ontvangen op 25 april 2017 

Als wijkgemeente hebben we een gemeenteavond gehad op 8 maart 2017 na de Biddienst voor Gewas en Arbeid.

Op 14 maart 2017 is het rapport besproken in de Wijkkerkenraad. 

Het is belangrijk dat:

 • we de inwoners van Drachten(-West) (blijven) vertellen wie Jezus voor hen wil zijn;
 • het pastoraat en diaconaat een heldere plek krijgt binnen één PGD, waarbij mensen zich ‘gezien’ weten;
 • ook in een andere bestuursvorm (binnen één PGD) handen en voeten gegeven wordt aan ons missionaire profiel;
 • we ons als werkgever verplicht voelen goed te zorgen voor de werknemers (kerkelijk werkers en kosters);
 • het geheel van deze veranderingen vergezeld gaat van een intensief communicatieplan, teneinde een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen.

Als Wijkgemeente De Arke willen we graag, binnen de PGD, een aantal succesvolle activiteiten behouden:

 • VakantieBijbelWeek
 • Open Kerk
 • Werkcafé
 • KunstInnArk
 • Geestdriftdiensten
 • ArkeNieuws (digitale nieuwsbrief)
 • Aansprekende website

2)  Opmerkingen Zuid per mail binnengekomen op 16 november 2017

Op 1 november 2017 hebben we in wijk Zuid een gemeenteavond gehouden, waarin de gemeenteleden de mogelijkheid hebben gekregen om onderwerpen aan te dragen voor het  `Plan van Aanpak`.

In de kerkenraadsvergadering van dinsdag 14 november hebben we de lijst van onderwerpen besproken en samengesteld.

Onderwerpen Plan van Aanpak
Samenstelling  gemeentegids met daarbij een overzicht van de taak- werkgroepen,  + bemensing.
Totale betaalbaarheid van de toekomstige plannen qua structuur en organisatie
Beleidsplan 2017-2020
Een vaste eigen plek voor alle jeugdactiviteiten met een enthousiaste jeugdwerker.
Een open kerk naar buiten gericht en niet naar binnen
In kleine groepen  wat je bezig houd bespreekbaar maken
Predikanten moeten in hun kracht gezet worden en hoeven niet overal goed in te zijn. Predikanten een specifieke taak geven ( jeugd, pastoraat, diaconaat, jonge gezinnen, `proeftuinen` )
Hoe zal organisatorisch het vervoer naar de kerk geregeld worden
Verschillende soorten diensten  met een thema.
Communicatie scherp houden ( Leeuwarder situatie voorkomen )
samenwerking blijvend ontwikkelen en bewaken
Gastvrij overkomen naar gemeenteleden en gasten
Jezelf de vraag stellen: Wat heeft de organisatie nodig als deze blanco begint.
 

3) Opmerkingen Menorah per mail binnengekomen op 16 november 2017

Op de Gemeenteavond zijn de volgende suggesties voor de projectgroep naar voren gekomen: 

Suggesties:              
-
Wordt er rekening gehouden met de leeftijdsopbouw in de projectgroep. De jeugd moet ook vertegenwoordigd zijn in de projectgroep

-Laten we snel in tijd doorgaan, want de tekorten lopen op.
-
Is meewerken in de projectgroep niet moeilijk voor de vertegenwoordiger van Noord. Noord heeft nog geen besluit genomen, is de vertegenwoordiger van Noord voor of tegen één PG.

-Moeten we niet sneller overgaan tot het sluiten van een kerkgebouw?
-De nieuwe kerkenraad beslist over de grote lijnen, de werkgroepen  van de wijken zorgen voor het herkenbaar houden van de eigenheid van de wijk.

-Er zijn omliggende gemeentes die ervaring hebben met deze processen. Kijken we daar ook naar? We hoeven niet alles zelf uit te vinden.
- Vrijwilligers zijn schaars. als de organisatie klein is komt er meer  energie vrij voor de vrijwilligers
- Predikant of kerkelijk werker kan via een geografische indeling van de wijk ingezet worden. Maar dat kan ook voor een bepaalde doelgroep.
-Netwerk en verbindingen zijn belangrijk voor de energie.

4) Opmerkingen Oase

De uitgangspunten geformuleerd op 10 februari 2018 n.a.v. een Grote Kerkenraad op 7 februari:

Aansluiting Oase bij scenario 3

Op de vergadering van de Grote Kerkenraad van de Oase d.d. 7 februari 2018 is gesproken over wat nu belangrijk is voor het “ten volle kerkzijn”, dit in het kader van “Voortvarend Verder”. Deze vergadering was de voorbereiding van de AK vergadering die op 19 februari gehouden wordt. Op deze AK vergadering zal een besluit genomen moeten worden over het te volgen scenario. Er liggen 3 scenario’s voor, waarvan op de AK vergadering van 18 december 2017 besloten is, dat scenario 3 gekozen wordt, mits de wijkkerkenraden hier ook mee instemmen. Indien niet, dan wordt teruggevallen op scenario 1 (besluit sept 2017). De Oase, zowel tijdens gemeenteavonden als de Grote Kerkenraad, heeft in november 2017 geopteerd voor scenario 2.

Hoe nu (voortvarend) verder als scenario 2 geen optie is?

Op basis van dit standpunt is op de GKR vergadering gesproken wat nu écht belangrijk is voor de Oase, gebaseerd op uitspraken gedaan op de vergaderingen van de gemeente en de kerkenraad. Deze uitgangspunten zijn besproken en vastgesteld in gesprekken op de GKR vergadering.

De uitgangspunten geformuleerd:

 • Kerkgebouw: het kerkgebouw de Oase is nu en in de toekomst belangrijk voor het gemeentewerk.
 • Predikanten: de Oase heeft momenteel 2 predikanten. Het is belangrijk dat de predikanten hun eigen wijk/regio houden, zodat de gemeenteleden hun “herder” kennen en de predikanten hun “schaapjes”.
 • Pastoraat: invulling en organisatie van het pastoraat is opnieuw georganiseerd in teams. Het pastoraat moet de ruimte en tijd hebben en krijgen om deze reorganisatie tot een succes te maken.
 • Diaconie: de diakenen vormen een op elkaar ingespeelde groep. Er wordt met veel animo door de diakenen gewerkt. Ook het aantrekken van nieuwe diakenen gaat voorspoedig.
 • Erediensten: de erediensten worden goed bezocht. Hieruit blijkt dat de wijze van het vieren van de diensten bij veel mensen gewaardeerd wordt. De organisatie hiervan (commissie erediensten) moet in regie blijven bij de lokale commissie.
 • Jeugdwerk: het is en blijft bijzonder belangrijk om de jeugd te behouden voor de kerk. Dit moet door zowel lokale, wijkgebonden activiteiten voor de jongere jeugd als ook Drachten breed voor de oudere jeugd. Initiatieven zoals de pioniersgroep Yours moeten blijvend ondersteund worden. Capaciteit (geld) vrijmaken voor het jeugdwerk wordt aanbevolen.
 • Activiteiten commissie: zelfstandigheid zowel voor activiteiten als financiën moet gewaarborgd worden.
 • Betrokkenheid: de nieuwe organisatie streeft naar een goede betrokkenheid van de gemeenteleden met het reilen en zeilen van de kerk (kerkbestuur, kerkenraad).
 • Organisatie: De organisatie zodanig inrichten dat de Oase de regie over haar eigen wijk/gebied behoudt. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten duidelijk worden vastgelegd.
 • Centrale kerkenraad: de samenstelling van de toekomstige raad zal een evenredige / evenwichtige vertegenwoordiging moeten zijn vanuit de Oase en de andere wijken.

 

In de vergadering is ook gesproken hoe dit gerealiseerd kan worden. Hierbij werd als beste en meest geschikte het scenario 2 genoemd, maar indien deze eerste voorkeur niet mogelijk is, wordt verwacht dat ook scenario 3 kansen biedt om dit te verwezenlijken.

In scenario 3 wordt de tijd genomen tot 31 december 2019 om de organisatie uit te werken. Ook zijn in de GKR vergadering een aantal opmerkingen geplaatst voor deze voorbereidingstijd.

 • Opdracht van de voorbereidingscommissie. De opdracht moet helder geformuleerd zijn, waarbij de uitgangspunten, zoals in deze notitie vermeld, ook ingevuld kunnen worden
 • Begin met een “nul”- meting, waaronder:
  • aantal leden en voorkeursleden van de wijken
  • aantal bezoekers kerkdiensten
 • Regelmatig communiceren naar de kerkenraden en gemeente, waarbij het mogelijk moet zijn om de voorbereidingscommissie bij te sturen
 • Leer van andere kerken en ook van de reorganisatie van Drachten-Noord
 • Duidelijke positie van de Grote Kerk
 • Per direct aanpakken
  • Samenwerking Menorah, Zuid en de Arke
  • Voorstel verkoop van één van de kerkgebouwen

De komende twee jaar zal de kerkenraad van de Oase regelmatig toetsen of de uitgangspunten die hier genoemd zijn, ook terug komen in de voorstellen van de werkgroep.

 

10 februari 2018

Namens de Grote Kerkenraad van de Oase,

Douwe de Boer          voorzitter

Jan Zuiderveen          scriba

Bijlage 2c PvA verzoek stuurgroep GK

Stuurgroep Grote Kerk
Secretaris:
F. Wijngaarden
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Drachten, dinsdag 13 maart 2018


Aan de Algemene Kerkenraad van de
Protestantse Gemeente te Drachten
scriba p/a Kerkelijk Bureau
per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Onderwerp: Verzoek om de opdracht voor een rol in het komende herstructurerings-proces

 

Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,

Onlangs heeft de Stuurgroep Grote Kerk het jaarlijkse gesprek met u gevoerd en daarbij kwam het nieuwe nog te schrijven beleidsplan van de Stuurgroep “2018 en verder” ter sprake. In de discussie met u hebben wij gesteld dat zo’n plan ook de gevolgen van het herstructurerings-proces binnen de PGD zal moeten beschrijven voor de Grote Kerk en de organisatie daaromheen. Niet alleen voor de Stuurgroep en de Taakgroepen zelf, maar ook ten behoeve van de definitieve besluitvorming op de Algemene Kerkenraad uiterlijk begin 2020. In het rapport “Voortvarend Verder” van de inmiddels opgeheven werkgroep “Toekomst PGD” wordt immers de Grote Kerk (onder andere) als bijzondere zaak genoemd in
paragraaf 2.4 Verkenningen in Drachten (op pg.4 van het rapport).

Op dit onderwerp komt de Stuurgroep nu aanvullend terug met een tweetal onderstaande verzoeken aan u voor een nader te bepalen rol in het herstructurerings-proces, voor zover relevant voor de Grote Kerk en de hele gemeenschap daar omheen. De Stuurgroep is namelijk van plan om op korte termijn onderwerpen voor het nieuwe beleidsplan te verzamelen tijdens een “hei-dagsessie” en dan is het zinvol om vooraf met u af te spreken welke rol de Stuurgroep ten behoeve van uw kerkenraad in het herstructurerings-proces zal kunnen spelen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de bovenwijkse functie van de Grote Kerk maakt dat dit karakter bij uitstek en naadloos past in de ene gemeente zonder wijken, maar dat is voor ons en waarschijnlijk ook voor u te kort door de bocht.

U heeft op 19 februari jl. het definitieve besluit tot het vormen van één PGD onder één kerkenraad uitgesteld en een commissie gevormd waarin vier wijken zitting hebben om de toepasselijke nieuwe structuur te beschrijven. De Stuurgroep is daarin niet vertegenwoordigden vindt dat ook niet nodig.
Maar de Stuurgroep heeft wel duidelijk de behoefte om simultaan aan de genoemde commissie de mogelijke gevolgen van -en de eigen positie in- die nieuwe structuur te beschrijven.

Dat vereist natuurlijk een traject dat zoveel mogelijk synchroon verloopt met dat van de nieuwe herstructurerings-commissie van de vier wijken. Dit om misverstanden, valse verwachtingen en te zeer uiteenlopende en dus zinloze adviezen te voorkomen. Daarom doet de Stuurgroep aan u de volgende verzoeken:

1. De Stuurgroep verzoekt aan de Algemene Kerkenraad de opdracht om in het spoor van de nieuwe herstructurerings-commissie van de vier wijken en ten behoeve van de definitieve besluitvorming op de Algemene Kerkenraad op uiterlijk 1 januari 2020, de mogelijke en gewenste positie van de Grote Kerk en de Stuurgroep/Taakgroepen in het proces van “Voortvarend Verder” als onderdeel van de ene gemeente zonder wijken te beschrijven.

2. De Stuurgroep verzoekt aan de Algemene Kerkenraad om in de opdracht aan de Stuurgroep
onder 1. en in de opdracht van de nieuwe herstructurerings-commissie van de vier wijken, een zinsnede op te (doen) nemen ten behoeve van een goede afstemming en communicatie met elkaar over de toekomstige positie van de Grote Kerk en de Stuurgroep/Taakgroepen in het proces van “Voortvarend Verder” als onderdeel van de ene gemeente zonder wijken.

In afwachting en met vriendelijke groet,


hoogachtend,
namens de Stuurgroep Grote Kerk,

 

Fokke Wijngaarden
secretaris

SAMENSTELLING COMMISSIE UITWERKING VOORTVAREND VERDER (22 maart 2018)

Naam Mail wijk
Louis Bakker Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onafhankelijk voorzitter
Aize Veger Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. afgevaardigde uit wijk Noord
?   afgevaardigde uit wijk Noord
Aalzen Adema Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. afgevaardigde uit wijk Oost
Linda van der Veen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. afgevaardigde uit wijk Oost
ds Jan Jurjens Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. afgevaardigde uit wijk Zuid
Hero van der Veen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. afgevaardigde uit wijk Zuid
Willy Hooijenga Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. afgevaardigde uit wijk West
Tjitske de Jager Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. afgevaardigde uit wijk West
Cor Staal Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. afgevaardigde van het CvK

 

 

 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com