Bijlage 2a besluit 19 feb 2018 wijziging 27 mei 2018

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten, in vergadering bijeen op 19februari 2018 (laatste aanpassing op 27 mei 2018),
 

Overwegende, 

dat de Protestantse Gemeente te Drachten in een proces zit van aanpassing van de kerkelijke organisatie van de gemeente, 

dat in dat verband de Algemene Kerkenraad op 22 mei 2017 een “Voorgenomen Besluit” vaststelde, waarin met eenparigheid van stemmen het voornemen werd uitgesproken om per 1 oktober 2017 over te gaan tot de vorming van één PG Drachten, zonder wijkgemeenten en zonder de Hervormde gemeente van bijzondere aard (de Kapelgemeente), hoewel de wijkkerkenraad van wijk Noord had aangegeven te kiezen voor een zelfstandig opererende gemeente met een samenwerkingsverband met de overige (wijk)gemeente(s), 

dat  vervolgens over dit “Voorgenomen Besluit” de wijkkerkenraden en de kerkenraad van de Kapelgemeente zijn gehoord en dat van de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op dit “Voorgenomen Besluit” door verschillende personen gebruik is gemaakt, 

dat in beginsel de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” in een “Definitief Besluit” mogelijk zou zijn, maar dat in het bijzonder de gehouden hoorzitting in wijk Noord en de ingekomen schriftelijke reacties, overwegend uit wijk Noord,  de Algemene Kerkenraad daarvan hebben weerhouden, 

dat daarmee de Algemene Kerkenraad gehoor gaf aan de indringende oproep, in een aantal reacties verwoord, om eerst het voorgenomen organisatiemodel te gaan uitwerken, 

dat hierdoor de wijken de gelegenheid wordt geboden om op een later tijdstip en op basis van meer inzicht biedende documenten te bepalen of zij wel of niet zullen deelnemen aan één PG Drachten, zonder wijken, 

dat dit alles naar voren kwam in zijn vergadering van 3 juli 2017, waarin de Algemene Kerkenraad een voorstel dd. 29 juni 2017 van het moderamen van de Algemene Kerkenraad besprak om de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” in een “Definitief Besluit” op te schorten tot uiterlijk 1 juli 2018, 

dat dit voorstel een breed positief onthaal kreeg in de Algemene Kerkenraad, zonder dat dit – in verband met het hierna volgende - op dat moment tot besluitvorming leidde

dat een lid van de Algemene Kerkenraad aan het begin van de bespreking van dit agendapunt had aangegeven dat hij (mondeling) een gedachte wilde inbrengen, die mogelijk als tussenoplossing zou kunnen dienen om uit een dreigende impasse te komen, 

dat deze tussenoplossing kort samengevat inhoudt dat de focus gericht bleef op de vorming van één PG Drachten zonder wijkgemeenten, maar dat, om daar te komen, een tussenstap zou worden ingebouwd door – voor een vooralsnog onbepaalde tijd – over te gaan tot de vorming van 2 wijken, te weten een wijk Noord (“Noorder–Drachten”) en een wijk Zuid (“Zuider-Drachten”) (samenvoeging van de wijken Oost, Zuid en West) en een kleinere Algemene Kerkenraad,

dat verschillende vertegenwoordigers van de wijken zich in de vergadering van 3 juli 2017 uitspraken voor een nadere verkenning van deze gedachte en dat op basis van die nadere verkenning over haalbaarheid en uitvoerbaarheid van die gedachte de beraadslaging in september 2017 zou worden vervolgd, 

dat het moderamen van de Algemene Kerkenraad deze verkenning uitvoerde in goed overleg met de indiener van het idee /de gedachte en dat dit vruchtbare overleg leidde tot het voorstel dd. 14 september 2017, aan de Algemene Kerkenraad met als essentie om :

 1. de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” in een “Definitief Besluit” op te schorten tot 1 januari 2019
 2. bij de uitwerking onderscheid te gaan maken tussen een geografisch gebiedsdeel Noord enerzijds (de huidige wijk Noord) en een geografisch gebiedsdeel Zuid anderzijds (samenvoeging van de wijken Oost, Zuid en West), maar dan niet in de vorm van aparte wijken 

dat dit voorstel de aansluiting behield met de uitgezette lijn in het “Voorgenomen Besluit” en deze lijn vervolgens nuanceerde in die zin dat bij de nadere uitwerking van het organisatiemodel onderscheid zou worden gemaakt tussen een noordelijk gebiedsdeel, samenvallend met de huidige wijk Noord, en een zuidelijk gebiedsdeel, een samenvoeging van de wijken Oost, Zuid en West, omdat beide gebiedsdelen op basis van een aantal karakteristieken goed waren te onderscheiden en door deze gebiedsonderscheiding bij de uitwerking meer maatwerk zou kunnen worden betracht, 

dat met deze nuancering de verbinding werd gelegd met de uiteengezette gedachte in de vergadering van 3 juli 2017, zonder die gedachte op het onderdeel van vorming van een tweetal wijken en de instandhouding van een (kleinere) Algemene Kerkenraad te volgen, 

dat in de vergadering dd. 18 september 2017 van de Algemene Kerkenraad dit voorstel werd besproken en met eenparigheid van stemmen het volgende besluit werd vastgesteld:

 1. schort de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” van 22 mei 2017 in een “Definitief Besluit” op tot uiterlijk 1 januari 2019
 2. nodig de wijkkerkenraden uit om – eventueel gehoord de wijkgemeente - voor 15 november 2017 met suggesties te komen voor uit te werken onderwerpen
 3. stel voor 1 januari 2018 een Plan van Aanpak vast, met daarin in ieder geval opgenomen de uit te werken onderwerpen, een tijdsschema en fasering, een procesbeschrijving (inclusief de wijze waarop de gemeente haar inbreng kan geven), de communicatie en de besluitvormingsprocedure
 4. Stel een commissie in, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle wijken, het College van Kerkrentmeesters en verder wordt aangevuld met professionele ondersteuning door een externe vertegenwoordiger; nodig de wijkkerkenraden en het CvK uit voorstellen te doen voor een vertegenwoordiger in de commissie en een plaatsvervanger (tevens klankbord voor de 1e vertegenwoordiger); deze commissie krijgt de opdracht – zo mogelijk voor of uiterlijk op 1 oktober 2018 – voorstellen te doen voor uitwerking van het Plan van Aanpak, zoals dat door de Algemene Kerkenraad is vastgesteld; waar nodig of gewenst worden de Centrale Diaconie Drachten en de Centrale Jeugdraad Drachten bij de nadere uitwerking betrokken, 

dat in wijk Noord op basis van op zich begrijpelijke gronden dit besluit van de Algemene Kerkenraad breedvoerig is besproken binnen de wijkgemeente en op grond van deze consultatieronde de wijkkerkenraad besloot een reactie, neergelegd in een notitie dd. 15 november 2017, te geven op het op 18 september 2017 door de Algemene Kerkenraad genomen besluit, 

dat deze reactie een pleidooi inhield om voor onbepaalde tijd over te gaan tot de vorming van 2 wijken, te weten een wijk Noord en een wijk Zuid, met inherent daaraan behoud van een (kleinere) Algemene Kerkenraad, waarmee het pleidooi voortborduurde op het idee/de gedachte, gelanceerd in de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 3 juli 2017 en waarvan de Algemene Kerkenraad op 18 september 2018, op het onderdeel van wijkvorming, uitdrukkelijk afstand had genomen,

dat deze reactie in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 20 november 2017 aan de orde kwam, daarover toen in informerende zin werd gesproken en in die vergadering leidde tot de afspraak om in een extra vergadering in december 2017 over de reactie in relatie tot het besluit van 18 september 2017 een standpunt in te nemen, 

dat deze extra vergadering plaatsvond op 18 december 2017 en dat voorafgaande aan deze vergadering de leden van de Algemene Kerkenraad een tweetal documenten ontving te weten:

 1. een e-mail dd. 13 december 2017 met als bijlage een brief, van een aantal leden uit wijk Noord, die zich verenigd hebben in “de spontane werkgroep Toekomst Oase”, met daarin – in niet mis te verstane woorden - vervat een dringende oproep aan de Algemene Kerkenraad om af te stappen van de ingeslagen weg en om de door wijk Noord in de notitie van 15 november 2017 gewenste route te gaan volgen
 2. een bijdrage van de preses en scriba van de Algemene Kerkenraad, eigener beweging door de Algemene Kerkenraad aangemerkt als een officieel ingekomen stuk, om aan de hand van een aantal scenario's (bijlage 1) de discussie te voeren om een dreigende impasse het hoofd te bieden, 

dat na uitvoerige beraadslaging over de reactie van wijk Noord en het hiervoor onder 2 genoemde ingekomen stuk, kerkenraadsbreed een sterke voorkeur werd uitgesproken voor wat onder scenario 3 – met in de vergadering aangebrachte tekstaanvullingen en wijzigingen – werd verwoord, met nog steeds als doel één PG Drachten, zonder wijkgemeenten, nu voorzien van een aantal aanvullende maatregelen voor het in gang zetten van gewenste en soms noodzakelijke ontwikkelingen, 

dat alle wijken de behoefte voelden om over dit voorkeursscenario ruggespraak te gaan houden met hun eigen wijkgemeente, waarbij de vertegenwoordigers/woordvoerders van de wijken verklaarden dat zij dit voorkeursscenario als ultiem compromis binnen hun wijk zouden gaan verdedigen, 

dat verder de afspraak werd gemaakt om op 19 februari 2018 een definitief besluit te nemen over het vervolgen van het proces via dit voorkeursscenario, dan wel om uitvoering te geven aan het besluit van 18 september 2017 indien dit scenario zou worden verworpen, 

dat in deze vergadering het hiervoor onder 1 genoemde ingekomen stuk van de “spontane werkgroep” voor kennisgeving is aangenomen, omdat het daarin vervatte voorstel afwijkt van de in het “Voorgenomen Besluit” vervatte route, nader genuanceerd op 18 september 2017, en de Algemene Kerkenraad er voor kiest om deze lijn vast te houden, 

dat op 19 februari 2018 het volgende is gebleken:

dat wijk Noord blijkens een schriftelijke reactie van hun Grote Kerkenraad de Oase, ontvangen per e-mail op 15 februari 2018, worstelt met de vraag waarom een gemeente met 2 wijken en een Algemene Kerkenraad (scenario 2) als tussenstap volgens de Algemene Kerkenraad niet overwogen wordt,

dat als reactie daarop wordt aangegeven dat de Algemene Kerkenraad op 18 september 2017 een besluit nam, dat daarvoor geen ruimte biedt,

dat – naast dit formele argument – bovendien gedurende het proces “voortvarend verder” is gebleken dat een structuur van wijkkerkenraden met een algemene kerkenraad, stroperig werkt en een slagvaardige besluitvorming niet ten goede komt, hetgeen een bevestiging is van één van de argumenten om niet te kiezen voor wijken met eigen kerkenraden en een algemene kerkenraad ,

dat  scenario 2 niet overeenkomt met de meermalen naar voren gebrachte keuze door een groot deel van de gemeente om over te gaan tot de vorming van één PG Drachten met een centrale kerkenraad,

dat landelijk sterk wordt aanbevolen om een duidelijke keuze te maken tussen óf een centrale organisatiestructuur óf een decentrale organisatiestructuur en dat op lokaal niveau een groot deel van de Protestantse Gemeente te Drachten een sterke voorkeur heeft voor een meer centraal gestuurde organisatie,

dat ook in het “Voorgenomen Besluit” van 22 mei 2017 in een aantal overwegingen, daarbij refererend aan het advies van de werkgroep “Toekomst PG Drachten”, de keuze voor dit model is onderbouwd,

dat de verwachting bestaat dat met een onderscheid naar een gebiedsdeel Noord en een gebiedsdeel Zuid binnen nader te stellen kaders nog veel ruimte blijft om in de verschillende  geloofsgemeenschappen “handen en voeten” te geven aan pastorale en diaconale taken en aan de missionaire opdracht voor de gemeente,

dat nu het moment is aangebroken om een duidelijke keuze te maken om óf mee te gaan in de uitwerking van het model van één PG Drachten met een centrale kerkenraad óf om dat niet te doen en dat het meegaan in deze operatie alleen zinvol is als dat gebeurt in de volle overtuiging en het absolute vertrouwen om samen binnen de Algemene Kerkenraad de nog af te leggen route te voltooien,

dat dat vertrouwen naar elkaar toe en in elkaar in deze vergadering uitdrukkelijk wordt uitgesproken,

dat de optie aanwezig blijft om als zelfstandige gemeente verder te gaan, als het resultaat van de nadere uitwerking niet of onvoldoende beantwoord aan de verwachtingen,

dat vervolgens de vertegenwoordigers van wijk Noord aangeven dat zij zich conformeren aan het voorgenomen doel: één PG Drachten met een centrale kerkenraad,

dat de wijkgemeente van wijk Oost in een op 31 januari 2018 gehouden gemeenteavond heeft ingestemd met uitwerking van het voorstel, zoals dat is neergelegd in scenario 3 en dus ook akkoord gaat met de vorming van één PG Drachten met een centrale kerkenraad, uiterlijk op 1 januari 2020

dat datzelfde geldt voor wijkgemeente Zuid, die eveneens op 31 januari 2018 een gemeenteavond hield en zich conformeerde aan de uitgangspunten volgens scenario 3,

dat de wijkkerkenraad van wijk West hierover niet opnieuw een gemeenteavond heeft belegd, maar de eerder aangegeven lijn doortrekt en zich conformeert aan de uitgangspunten, neergelegd in scenario 3,

dat de Hervormde gemeente van bijzondere aard, de Kapelgemeente, nog steeds achter haar keuze staat voor model 4 en blijft bij haar eerder uitgesproken standpunt op zoek te gaan naar samenwerking met een andere gemeente van dezelfde signatuur,

dat op grond van instemming met scenario 3 van de vertegenwoordigers van de wijken in de Algemene Kerkenraad mag worden verwacht dat zij zich maximaal zullen inspannen om uitvoering te geven aan het voorgenomen doel: één PG Drachten en één kerkenraad

dat vanuit alle wijken wensen en ideeën zijn ingebracht met het verzoek om bij de uitwerking met deze wensen en ideeën – waar het kan en mogelijk is – rekening te houden,

dat deze wensen en ideeën zijn gebundeld  in de staat, waarin zij aan de Algemene Kerkenraad zijn aangeboden (bijlage 2),

dat de beraadslaging over deze wensen en ideeën duidelijk heeft gemaakt dat ze niet de status hebben van voorwaarden vooraf, niet in beton zijn gegoten, maar duidelijk als wensen moeten worden gekwalificeerd en de betekenis hebben van wezenlijke aandachtspunten voor een nadere afweging in de uitwerking die volgt en dat de Algemene Kerkenraad het meest geëigende orgaan is om die afweging te maken,

dat het van groot belang is dat de interne en externe communicatie over dit besluit duidelijk en eenduidig gebeurt door middel van een persbericht dat uiterlijk op 20 februari 2018 naar de media zal worden verzonden, door het geven van een toelichting op dit besluit in het eerstvolgende nummer van het kerkblad Geandewei via de rubriek “door de ogen van de voorzitter” en waar nodig en gewenst aanvullend via berichtgeving in het gedeelte dat is ingeruimd voor de wijken en tenslotte door middel van publicatie van dit besluit met bijlagen op de website van de Protestantse Gemeente te Drachten, 

Besluit: 

 1. de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” van 22 mei 2017 in een “Definitief Besluit” om over te gaan naar één PG Drachten, zonder wijkgemeenten en zonder Kapelgemeente op te schorten tot uiterlijk 1 januari 2020, onder intrekking van het op 18 september 2017 ter zake genomen besluit en onder voorwaarde dat het effectueren van het te nemen besluit uiterlijk zal zijn voltooid op 1 juli 2020
 2. de wijkgemeenten tot uiterlijk 1 januari 2020 de mogelijkheid te bieden om een aanvraag in te dienen bij het Breed Moderamen van de Classis om een nieuwe zelfstandige gemeente te vormen
 3. de Kapelgemeente tot 1 januari 2020 de mogelijkheid te bieden om uit de PG Drachten te treden en aansluiting te zoeken bij een gemeente met een signatuur die vergelijkbaar is met het bijzondere karakter van de Kapelgemeente, dan wel om zelfstandig verder te gaan
 4. een samenwerking te bevorderen tussen de wijken Oost, Zuid en West onder instandhouding van de wijken totdat deze zijn opgeheven, hetzij via het onder 1 beoogde besluit, hetzij via een apart besluit van de Algemene Kerkenraad
 5. om vóór 1 mei 2018 een Plan van Aanpak vast te stellen voor uitwerking van het “Voorgenomen Besluit”, daarbij rekening houdend met de later aangebrachte nuancering voor een onderscheid tussen noordelijk gebiedsdeel, samenvallend met de grenzen van wijk Noord, en een zuidelijk gebiedsdeel, samenvallend met de grenzen van de wijken Oost, Zuid en West; dit Plan van Aanpak bevat in ieder geval de door de wijken aangedragen thema's voor nadere uitwerking, een tijdschema, een fasering, een regeling voor de inrichting van het proces en besluitvorming, een communicatieparagraaf
 6. een commissie in te stellen voor uitwerking van het Plan van Aanpak, welke commissie wordt samengesteld uit 2 vertegenwoordigers van alle wijken (met uitzondering van de Kapelgemeente), 1 vertegenwoordiger van het College van Kerkrentmeesters en verder wordt aangevuld met professionele ondersteuning door een externe vertegenwoordiger; deze commissie consulteert waar nodig of gewenst de Centrale Diaconie van de PG Drachten (CDD) en de Centrale Jeugdraad van de PG Drachten (CJD)
 7. het College van Kerkrentmeesters te vragen om vóór 1 januari 2019 een voorstel te ontwikkelen voor het in beheer houden, dan wel het vervreemden of op andere wijze in gebruik geven van onroerend goed

 

preses,             Ties Zweers

 

scriba,             Hans Bouma

 

bijlage 1: scenariobeschrijving van 3 mogelijke scenario's, besproken in de algemene kerkenraad van 18 december 2017

bijlage 2: door wijkkerkenraden aangevoerde onderwerpen om te betrekken bij de nadere uitwerking van het voorgenomen organisatiemodel

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com