Bijlage 2c door wijken aangedragen onderwerpen bij besluit AK 19 feb

Bijlage 2 Inventarisatie van door de wijken aangedragen onderwerpen waarmee in het plan van aanpak indien mogelijk rekening dient te worden gehouden. Samengesteld op 20 februari 2018.
 

1) Opmerkingen Arke in een notitie ontvangen op 25 april 2017 

Als wijkgemeente hebben we een gemeenteavond gehad op 8 maart 2017 na de Biddienst voor Gewas en Arbeid.

Op 14 maart 2017 is het rapport besproken in de Wijkkerkenraad. 

Het is belangrijk dat:

 • we de inwoners van Drachten(-West) (blijven) vertellen wie Jezus voor hen wil zijn;
 • het pastoraat en diaconaat een heldere plek krijgt binnen één PGD, waarbij mensen zich ‘gezien’ weten;
 • ook in een andere bestuursvorm (binnen één PGD) handen en voeten gegeven wordt aan ons missionaire profiel;
 • we ons als werkgever verplicht voelen goed te zorgen voor de werknemers (kerkelijk werkers en kosters);
 • het geheel van deze veranderingen vergezeld gaat van een intensief communicatieplan, teneinde een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen.

Als Wijkgemeente De Arke willen we graag, binnen de PGD, een aantal succesvolle activiteiten behouden:

 • VakantieBijbelWeek
 • Open Kerk
 • Werkcafé
 • KunstInnArk
 • Geestdriftdiensten
 • ArkeNieuws (digitale nieuwsbrief)
 • Aansprekende website

2)  Opmerkingen Zuid per mail binnengekomen op 16 november 2017

Op 1 november 2017 hebben we in wijk Zuid een gemeenteavond gehouden, waarin de gemeenteleden de mogelijkheid hebben gekregen om onderwerpen aan te dragen voor het  `Plan van Aanpak`.

In de kerkenraadsvergadering van dinsdag 14 november hebben we de lijst van onderwerpen besproken en samengesteld.

Onderwerpen Plan van Aanpak
Samenstelling  gemeentegids met daarbij een overzicht van de taak- werkgroepen,  + bemensing.
Totale betaalbaarheid van de toekomstige plannen qua structuur en organisatie
Beleidsplan 2017-2020
Een vaste eigen plek voor alle jeugdactiviteiten met een enthousiaste jeugdwerker.
Een open kerk naar buiten gericht en niet naar binnen
In kleine groepen  wat je bezig houd bespreekbaar maken
Predikanten moeten in hun kracht gezet worden en hoeven niet overal goed in te zijn. Predikanten een specifieke taak geven ( jeugd, pastoraat, diaconaat, jonge gezinnen, `proeftuinen` )
Hoe zal organisatorisch het vervoer naar de kerk geregeld worden
Verschillende soorten diensten  met een thema.
Communicatie scherp houden ( Leeuwarder situatie voorkomen )
samenwerking blijvend ontwikkelen en bewaken
Gastvrij overkomen naar gemeenteleden en gasten
Jezelf de vraag stellen: Wat heeft de organisatie nodig als deze blanco begint.
 

3) Opmerkingen Menorah per mail binnengekomen op 16 november 2017

Op de Gemeenteavond zijn de volgende suggesties voor de projectgroep naar voren gekomen: 

Suggesties:              
-
Wordt er rekening gehouden met de leeftijdsopbouw in de projectgroep. De jeugd moet ook vertegenwoordigd zijn in de projectgroep

-Laten we snel in tijd doorgaan, want de tekorten lopen op.
-
Is meewerken in de projectgroep niet moeilijk voor de vertegenwoordiger van Noord. Noord heeft nog geen besluit genomen, is de vertegenwoordiger van Noord voor of tegen één PG.

-Moeten we niet sneller overgaan tot het sluiten van een kerkgebouw?
-De nieuwe kerkenraad beslist over de grote lijnen, de werkgroepen  van de wijken zorgen voor het herkenbaar houden van de eigenheid van de wijk.

-Er zijn omliggende gemeentes die ervaring hebben met deze processen. Kijken we daar ook naar? We hoeven niet alles zelf uit te vinden.
- Vrijwilligers zijn schaars. als de organisatie klein is komt er meer  energie vrij voor de vrijwilligers
- Predikant of kerkelijk werker kan via een geografische indeling van de wijk ingezet worden. Maar dat kan ook voor een bepaalde doelgroep.
-Netwerk en verbindingen zijn belangrijk voor de energie.

4) Opmerkingen Oase

De uitgangspunten geformuleerd op 10 februari 2018 n.a.v. een Grote Kerkenraad op 7 februari:

Aansluiting Oase bij scenario 3

Op de vergadering van de Grote Kerkenraad van de Oase d.d. 7 februari 2018 is gesproken over wat nu belangrijk is voor het “ten volle kerkzijn”, dit in het kader van “Voortvarend Verder”. Deze vergadering was de voorbereiding van de AK vergadering die op 19 februari gehouden wordt. Op deze AK vergadering zal een besluit genomen moeten worden over het te volgen scenario. Er liggen 3 scenario’s voor, waarvan op de AK vergadering van 18 december 2017 besloten is, dat scenario 3 gekozen wordt, mits de wijkkerkenraden hier ook mee instemmen. Indien niet, dan wordt teruggevallen op scenario 1 (besluit sept 2017). De Oase, zowel tijdens gemeenteavonden als de Grote Kerkenraad, heeft in november 2017 geopteerd voor scenario 2.

Hoe nu (voortvarend) verder als scenario 2 geen optie is?

Op basis van dit standpunt is op de GKR vergadering gesproken wat nu écht belangrijk is voor de Oase, gebaseerd op uitspraken gedaan op de vergaderingen van de gemeente en de kerkenraad. Deze uitgangspunten zijn besproken en vastgesteld in gesprekken op de GKR vergadering.

De uitgangspunten geformuleerd:

 • Kerkgebouw: het kerkgebouw de Oase is nu en in de toekomst belangrijk voor het gemeentewerk.
 • Predikanten: de Oase heeft momenteel 2 predikanten. Het is belangrijk dat de predikanten hun eigen wijk/regio houden, zodat de gemeenteleden hun “herder” kennen en de predikanten hun “schaapjes”.
 • Pastoraat: invulling en organisatie van het pastoraat is opnieuw georganiseerd in teams. Het pastoraat moet de ruimte en tijd hebben en krijgen om deze reorganisatie tot een succes te maken.
 • Diaconie: de diakenen vormen een op elkaar ingespeelde groep. Er wordt met veel animo door de diakenen gewerkt. Ook het aantrekken van nieuwe diakenen gaat voorspoedig.
 • Erediensten: de erediensten worden goed bezocht. Hieruit blijkt dat de wijze van het vieren van de diensten bij veel mensen gewaardeerd wordt. De organisatie hiervan (commissie erediensten) moet in regie blijven bij de lokale commissie.
 • Jeugdwerk: het is en blijft bijzonder belangrijk om de jeugd te behouden voor de kerk. Dit moet door zowel lokale, wijkgebonden activiteiten voor de jongere jeugd als ook Drachten breed voor de oudere jeugd. Initiatieven zoals de pioniersgroep Yours moeten blijvend ondersteund worden. Capaciteit (geld) vrijmaken voor het jeugdwerk wordt aanbevolen.
 • Activiteiten commissie: zelfstandigheid zowel voor activiteiten als financiën moet gewaarborgd worden.
 • Betrokkenheid: de nieuwe organisatie streeft naar een goede betrokkenheid van de gemeenteleden met het reilen en zeilen van de kerk (kerkbestuur, kerkenraad).
 • Organisatie: De organisatie zodanig inrichten dat de Oase de regie over haar eigen wijk/gebied behoudt. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten duidelijk worden vastgelegd.
 • Centrale kerkenraad: de samenstelling van de toekomstige raad zal een evenredige / evenwichtige vertegenwoordiging moeten zijn vanuit de Oase en de andere wijken.

 

In de vergadering is ook gesproken hoe dit gerealiseerd kan worden. Hierbij werd als beste en meest geschikte het scenario 2 genoemd, maar indien deze eerste voorkeur niet mogelijk is, wordt verwacht dat ook scenario 3 kansen biedt om dit te verwezenlijken.

In scenario 3 wordt de tijd genomen tot 31 december 2019 om de organisatie uit te werken. Ook zijn in de GKR vergadering een aantal opmerkingen geplaatst voor deze voorbereidingstijd.

 • Opdracht van de voorbereidingscommissie. De opdracht moet helder geformuleerd zijn, waarbij de uitgangspunten, zoals in deze notitie vermeld, ook ingevuld kunnen worden
 • Begin met een “nul”- meting, waaronder:
  • aantal leden en voorkeursleden van de wijken
  • aantal bezoekers kerkdiensten
 • Regelmatig communiceren naar de kerkenraden en gemeente, waarbij het mogelijk moet zijn om de voorbereidingscommissie bij te sturen
 • Leer van andere kerken en ook van de reorganisatie van Drachten-Noord
 • Duidelijke positie van de Grote Kerk
 • Per direct aanpakken
  • Samenwerking Menorah, Zuid en de Arke
  • Voorstel verkoop van één van de kerkgebouwen

De komende twee jaar zal de kerkenraad van de Oase regelmatig toetsen of de uitgangspunten die hier genoemd zijn, ook terug komen in de voorstellen van de werkgroep.

 

10 februari 2018

Namens de Grote Kerkenraad van de Oase,

Douwe de Boer          voorzitter

Jan Zuiderveen          scriba

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com