Voorgenomen Besluit Gebouwen

Op 17 september 2018 nam de Algemene Kerkenraad (AK) het advies over van het College van Kerkrentmeesters (CvK). Dat advies is neergelegd in het rapport dd. 6 september 2018: 'Van bezit naar gebruik'. Wat houden dit advies en het besluit van de AK kort samengevat in?

Allereerst onderkennen beide partijen de noodzaak om de kosten die gepaard gaan met het bezit van zes (kerk)gebouwen en twee pastorieën terug te dringen. Tegelijkertijd vinden CvK en AK dat zoveel mogelijk herkenbare en vertrouwde plekken voor onze pluriforme Protestantse Gemeente te Drachten beschikbaar moeten blijven.

In zijn advies zocht het College van Kerkrentmeesters naar optimalisatie van inkomsten en uitgaven. En daarnaast formuleerde het College als strategisch uitgangspunt: met minimale kosten een maximaal gebruik van gebouwde faciliteiten realiseren.

De volgende (geografische) keuzemogelijkheden (scenario's) passeerden de revue:
1. een keuze voor de as Noord – Zuid (behoud van de Oase, de Grote Kerk en de Zuiderkerk)
2. een keuze voor de as Oost – West (behoud van de Menorah, de Grote Kerk en de Arke)
3. één nieuw kerkgebouw ter vervanging van alle wijkkerken.

Voor- en nadelen afwegende koos de Algemene Kerkenraad voor behoud van de as Noord – Zuid.

In deze gedachte ontstaat er ruimte om de Arke – waar concrete belangstelling voor is van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Gkv) Drachten Zuid-West - te verkopen. Bij een eventuele transactie met de Gkv zijn er mogelijkheden om afspraken te maken over medegebruik door de PG te Drachten. Ook ontstaat er ruimte om voor de Menorah alternatieven te onderzoeken. Bijvoorbeeld een verkenning naar een gezamenlijk gebruik van één kerk in oostelijk Drachten, samen met de Gkv Drachten Noord – Oost. Dat kán de Menorah zijn, dat kan ook een ander gebouw zijn. Dan komt de Menorah-locatie in aanmerking voor verkoop.

De Grote Kerk, de Schakel en de beide pastorieën blijven in alle opties in het bezit van de PG te Drachten.
Het besluit van 17 september 2018 is een voorgenomen besluit. Dit houdt in dat de Algemene Ker-kenraad voornemens is om dit besluit in haar vergadering van 17 december 2018 te bekrachtigen, tenzij zij na het horen van de gemeente tot een andere zienswijze komt. Het horen van de gemeente vond plaats tijdens de gemeenteavond, gehouden op 31 oktober 2018 in de Oase. Tevens bestaat de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op het voorgenomen besluit. Schriftelijke reacties, die zijn binnengekomen voor 23 november 2018, maken onderdeel uit van het horen van de gemeente. Ook worden er 2 spreekuren gehouden, waarvan gemeenteleden gebruik kunnen maken om nadere informatie te verkrijgen (nadere vragen te stellen of reactie te geven). Deze spreekuren vinden plaats op:
- Maandagavond 5 november tussen 19.00 – 20.30 uur in zaal 2 achter de Zuiderkerk
- Dinsdagmiddag 6 november tussen 15.30 – 17.00 uur in zaal 2 achter de Zuiderkerk

De Algemene Kerkenraad van de PG te Drachten,

preses, Ties Zweers
scriba, Hans Bouma

Uitnodiging voor alle leden van PGDrachten op 31 oktober in de Oase 
Geacht gemeentelid,

In februari 2018 heeft de Algemene Kerkenraad de definitieve besluitvorming om over te gaan tot één Protestantse Gemeente te Drachten zonder wijkgemeenten opgeschort tot 1 januari 2020. In de tussentijd is een commissie aan het werk om het plan van aanpak uit te voeren dat het voorgenomen besluit verder uitwerkt. U bent van deze besluitvorming op de hoogte gehouden via publicatie in de Geandewei. Wilt u één en ander nog eens teruglezen dan kan dat op de website van de PG te Drachten (www.pgdrachten.nl onder het kopje ‘nieuws van’)

Daarnaast is het College van Kerkrentmeesters door de Algemene Kerkenraad gevraagd om een voorstel te ontwikkelen voor het in beheer houden, dan wel het vervreemden of op andere wijze in gebruik geven van onroerend goed. Het College heeft op 17 september 2018 in de Algemene Kerkenraad haar advies gepresenteerd in een rapport met als titel ‘Van bezit naar gebruik’. 
De Algemene Kerkenraad heeft in die vergadering besloten om dit advies over te nemen. Voordat dit besluit definitief kan worden, moet eerst de gemeente hierin gekend en gehoord worden. Dit willen we doen op woensdagavond 31 oktober 2018. U ontvangt dan een toelichting op het advies van het College van Kerkrentmeesters en u kunt tevens een exemplaar van het rapport ontvangen. 

U wordt hierbij van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van woensdag 31 oktober a.s..
De locatie is de Oase. We beginnen om 20.00 uur, er is inloop met koffie vanaf 19.30 uur.

Namens de Algemene Kerkenraad,
Hans Bouma, scriba

Geacht gemeentelid,
De werkgroep “Toekomst van de PGD” heeft zijn werk bijna afgerond. De bevindingen en aanbevelingen worden binnenkort bekend gemaakt in een rapport. De Algemene Kerkenraad heeft er voor gekozen om de behandeling van het rapport in tweeën te knippen: een informatieronde in februari en een besluitvormingsronde in de periode maart tot en met juni.
Om iedereen zo volledig mogelijk en ook gelijktijdig te informeren heeft de Algemene Kerkenraad besloten tot de volgende opzet van de informatieronde:

Op donderdag 9 februari 2017 geeft de werkgroep een presentatie van de uitkomsten van hun onderzoek op een avond waarvoor alle ambtsdragers van alle wijken van de PGD zijn uitgenodigd. Op deze avond wordt het rapport, waarvan de inhoud tot dan toe alleen bekend is bij de leden van de werkgroep, vrijgegeven.
Op donderdag 16 februari volgt een soortgelijke avond waarbij alle leden van de PGD zijn uitgenodigd. 

In de week hierna verschijnt een samenvatting van het rapport in Geandewei en op de website.
Vervolgens is er op donderdag 2 maart een soort van “terugkom”avond voor alle leden.
Iedereen heeft dan 2 of 3 weken de gelegenheid gehad om het rapport door te nemen en op zich in te laten werken. Het kan zijn dat er nog vragen zijn of dat er nog behoefte is met de werkgroep over bepaalde zaken te spreken. 
Hierna heeft de werkgroep zijn werk gedaan en gaat het rapport de wijken in. In mei/ juni hopen we binnen de Algemene Kerkenraad tot een definitief besluit te kunnen komen in samenspraak met en gehoord hebbend de reacties van de wijken.

U bent van harte uitgenodigd op 16 februari en/of 2 maart 2017. 
De locatie is de Arke, we beginnen om 20.00 uur, er is inloop met koffie.

Namens de Algemene Kerkenraad,
Hans Bouma, scriba AK

Samenstelling werkgroep Toekomst van Drachten
Afgelopen zomer heeft u in Geandewei kunnen lezen dat er een werkgroep zal worden ingesteld naar aanleiding van de resultaten van een studiedag in mei. Op 5 december was het zover en is deze werkgroep geïnstalleerd door het moderamen van de Algemene Kerkenraad.

Samenstelling:
Zoals destijds is geformuleerd diende de samenstelling van de werkgroep een goede afspiegeling te zijn van de PGDrachten en is als volgt ingevuld:
Onafhankelijk voorzitter en secretaris zijn respectievelijk ds. Piet Beintema uit Dokkum, gemeenteadviseur voor de PKN en Marieke van Heeringen, lid van de PGDrachten;
leden komend uit de wijken zijn Gert van Dam (Noord), Fokke Wijngaarden (Oost), Ties Zweers (Zuid) en Jelle Cnossen (West);
leden komend uit diverse centrale raden zijn Jan Wesselius (vanuit de Centrale Jeugdraad), Ale Groen (vanuit de Centrale Diaconie) en Henk Tiegelaar (vanuit het College van Kerkrentmeesters).

Intentie
In de AK van juni is besloten om de werkgroep de intentie die uit bovengenoemde studiedag naar boven is gekomen te laten onderzoeken. Deze intentie luidt: er is grote voorkeur voor één gemeente (met opheffing van wijkgemeenten en met minder gebouwen) met één bestuur, maar wel met pastorale/diaconale steunpunten in de verschillende gebieden.

Feitelijke opdracht
Om de intentie te onderzoeken dient de werkgroep eerst vast te stellen hoe de huidige situatie is, wat er allemaal speelt binnen de PGDrachten en wie de gesprekspartners zijn.
Vervolgens dient de werkgroep vanuit die situatie de wenselijkheid en vervolgens de haalbaarheid aan te geven van de situatie zoals beschreven in de intentie. Ook dient de werkgroep te kijken naar meerdere modellen dan de ene, in de intentie genoemd. Aspecten die de werkgroep daarbij in beschouwing dient te nemen zijn communicatie naar gemeenteleden en kerkelijke vergaderingen/commissies, tijdstraject, regelmatige terugkoppeling naar AK, beslismomenten.
We verwachten van de werkgroep in maart 2015 een plan van aanpak met daarin een tijdpad te ontvangen.

Hans Bouma, scriba van de Algemene Kerkenraad

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com