In de rubriek PGD bestuurlijk worden die zaken genoemd die vanuit de werkgroepen worden aangedragen en ondersteund en resulteren in besluitvorming van de kerkenraad.
In de overgangsfase naar één PGD wordt het dagelijks bestuur gevormd door het moderamen van de Algemene Kerkenraad in overleg met de voorzitters en in de deelgebieden. Richtinggevend overleg plaats tussen de voorzitters (van de vroegere kerkenraden) van de huidige deelgebieden. Afstemming vindt plaats in het gezamenlijk overleg van de ambtsdragers van de (voormalige) kerkenraden.

Protestantse Gemeente van Drachten
Bestuurlijke zaken

Terugblik Stuurgroep Implementatie
Van een echte terugkoppeling was het nog niet gekomen. De communicatie vanuit de stuurgroep zal per toerbeurt door verschillende personen gebeuren. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de implementatie van 'één pg Drachten'. Flarden daarvan las u in Geandewei. Er is veel enthousiasme en betrokkenheid. Met dit verslag hoop ik u bij te praten.
De stuurgroep ging van start begin januari 2020. De stuurgroep is samengesteld uit de leden van het moderamen, aangevuld met de voorzitters van de wijkkerkenraden. Ze komt één keer per veertien dagen bijeen en heeft dus al een aantal vergaderingen achter de rug. Eén van de eerste dingen was het aanwijzen van trekkers voor de verschillende werkgroepen. Meer daarover stond in de Geandewei van 31 januari 2020, onder de wijkberichten van 'de Oase'. Volledigheidshalve vermeld ik ze ook in deze terugblik:
werkgroep pastoraat; trekker Arie Jansen
werkgroep College van Diakenen; Jaap Bruintjes
werkgroep College van Kerkrentmeesters; Cor Staal
werkgroep Vieren; de predikanten
werkgroep PR en Communicatie; Jan Zuiderveen
werkgroep Jeugd; Kerst Ruiter
werkgroep Grote Kerk; Jan van der Leij
werkgroep Zorgcentra; ds. Jan Jurjens
werkgroep 'de Schakel'; Douwe de Boer
Afstemmingsorgaan; Douwe de Boer
Plaatselijke Regeling; Jan Jurjens, Ties Zweers en inmiddels aangevuld met Aize Veger
werkgroep Kerk naar Buiten; later opstarten
werkgroep Missie en Visie; later opstarten.
Kort iets over de laatste drie. Het maken van een nieuwe Plaatselijke Regeling kan pas echt serieus van start als de werkgroepen verder zijn uitgewerkt. In de stuurgroep is afgesproken dat het concept daarvoor klaar moet zijn voor 1 juli 2020. Gebruik wordt gemaakt van een 'model Plaatselijke Regeling' dat door de PKN landelijk is uitgegeven. De stuurgroep adviseert de Algemene Kerkenraad om per 1 juli 2020 de nieuwe kerkenraad te installeren. De verwachting is dat er dan al veel is uitgewerkt. Wat niet klaar is kan onder regie van de nieuwe kerkenraad. Een belangrijk document is de 'Plaatselijke Regeling'. Het is daarom volgens de stuurgroep aan te bevelen om dat document als concept en later definitief door de nieuwe kerkenraad te laten vaststellen. Daar hoort bij het 'horen en kennen' van de gemeente voorafgaande aan definitieve vaststelling. De werkgroepen 'Kerk naar Buiten' en 'Missie en Visie' gaan later van start. De stuurgroep hoopt dat er vóór 1 juli 2020 trekkers voor deze werkgroepen zijn aangewezen. Met het materiaal dat er dan ligt en het inzicht over wat er ontbreekt, kunnen deze werkgroepen aan de slag. De nieuwe kerkenraad zal dan de rol van de stuurgroep op deze punten overnemen.
Voor alle werkgroepen met aangewezen trekkers geldt dat ze er hard aan trekken. Van de voortgang houden zij de stuurgroep elke veertien dagen op de hoogte. Het zijn broedende kippen en het heeft pas zin inhoudelijk daarvan verslag te doen als de werkgroep zijn klus heeft geklaard. De stuurgroep heeft de werkgroepen een format voor tussen- of eindrapportage aangeboden. De stuurgroep hoopt daarmee het werk voor de werkgroepen te vergemakkelijken. Bovendien bevordert dit de uniformiteit in de rapportage.
De eerste werkgroep heeft inmiddels zijn eindrapportage klaar. Dat is de 'werkgroep Grote Kerk'. De stuurgroep stemde in met deze eindrapportage. Wel deed ze daarbij het verzoek om een aantal tekstuele aanpassingen te doen. De stuurgroep Grote Kerk had reeds beleid ontwikkeld en werkt met een aantal taakgroepen. In de uitwerking van de werkgroep Grote Kerk kreeg dat beleid en die structuur een plek. Door de omzetting van de stuurgroep Grote Kerk naar werkgroep Grote Kerk is de Grote Kerk meer geïntegreerd in het totaal van de organisatie van onze protestantse gemeente.
Voor het College van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen en 'de Schakel' bestaat de verwachting dat veel van de manier waarop nu wordt gewerkt, in de toekomst zal worden gecontinueerd. In de volgende vergadering van de stuurgroep komt ook de eindrapportage van de Zorgcentra aan de orde. Daarover een volgende keer meer. Tot zover deze 'bijpraatsessie'.

Werkgroepen
Toelichting bij de werkgroepen
Het “werken, vieren en dienen” wordt uitgevoerd in de werkgroepen en in de daaraan gekoppelde commissies. De volgende elf werkgroepen worden ingesteld:

Pastoraat
De werkgroep pastoraat blijft opgedeeld in de huidige deelgebieden (Noord – Westzijde, Noord – Oostzijde, Oost, Zuid en West) met hun eigen predikant / kerkelijk werker. Het seniorenpastoraat wordt, met uitzondering van de senioren in de zorgcentra, ook binnen deze werkgroepen uitgevoerd;

College van Diakenen
De werkgroep blijft functioneren zoals nu al het geval is: een deel Drachten breed en een deel is gekoppeld aan het diaconaat van de deelgebieden;

Vieren
Deze PGD werkgroep wordt zowel centraal als per vierplek ingevuld, waarbij de decentrale commissies alle activiteiten rondom de eredienst op de vierplek coördineren;

PR en Communicatie
Deze werkgroep wordt bijna helemaal Drachten breed opgezet, waar nodig gekoppeld aan activiteiten in de deelgebieden of in de vierplekken;

Jeugd
De werkgroep Jeugd werkt Drachten breed. Alleen de kindernevendiensten en de oppas bij de vierplekken blijven gekoppeld aan de decentrale commissies vieren

College van Kerkrentmeesters
Dit College van Kerkrentmeesters (CvK) functioneert Drachten breed. De kerkrentmeesters en de kosters werken vierplek gebonden. De in de deelgebieden actieve activiteiten-commissies blijven actief binnen hun deelgebieden. Financieel rapporteren deze activiteitencommissies aan het CvK, maar inhoudelijk bemoeit het CvK hier zich niet mee;

Kerk naar Buiten
Deze werkgroep zal nog vorm moeten krijgen. De pioniersgroep “Yours” valt onder de werkgroep;

Inspiratie en Bezinning
De huidige activiteiten op het gebied van vorming en toerusting worden ondergebracht in de werkgroep;

Grote Kerk
De werkgroep Grote Kerk werkt Drachten breed. Voor de PGD is de Grote Kerk een vierplek, die door de AK kan worden meegenomen als 3e (wisselende) vierplek. Een vertegenwoordiger van de werkgroep heeft zitting in de Kleine Kerkenraad;

Zorgcentra
De werkgroep Zorgcentra wordt vormgegeven conform het rapport “Evaluatie van het seniorenpastoraat” van november 2016;

De Schakel
De Schakel bedient niet alleen een groep binnen de PGD, maar heeft een bovenregionale functie, waarbij een laagdrempelige aanpak een bijzondere aantrekkingskracht heeft. De werkgroep De Schakel blijft functioneren zoals nu het geval is.

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com