Door de ogen van de voorzitter
Na een welverdiende periode van rust, kwam de Algemene Kerkenraad (AK) op 21 september 2020 weer bijeen. De voorzitter las uit de brief van Paulus aan de Galaten, een deel uit het 5e en een deel uit het 6e hoofdstuk. Met een accent op de volgende tekst (6-9,10); “Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer daarvoor de tijd gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.” In het gebed werd een zegen gevraagd over de vergadering en de daarin te nemen besluiten.
Deze avond werden twee nieuwe leden welkom geheten. Mevrouw Aukje Boersma als vertegenwoordigster van de toekomstige werkgroep Zorgcentra en de heer Ale Groen als vertegenwoordiger van de werkgroep Grote Kerk. Er wordt daarmee vooruitgelopen op het officiële startsein voor de nieuwe organisatie per 29 november 2020.
Er waren de volgende mededelingen:
1. de Kapelgemeente bevestigde haar voorgenomen uittreding. We hopen dat samen in goede harmonie te regelen
2. onze preekroosteraar de heer Jan Schoonhoven vroeg en kreeg ontheffing van zijn taak als preekroosteraar; na 16 jaar intensieve arbeid geeft hij het stokje graag over aan iemand anders; hij blijft bereid voorlopig de honneurs waar te nemen; Jan hartelijk dank voor de inzet en tijd die je de afgelopen jaren besteedde aan deze taak!
3. de voorzitter van wijk West informeerde over de gezondheidssituatie van ds. Van den Herik; ook vanaf deze plaats sterkte en beterschap
4. de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CvK)meldde dat de extra geldwervingsactie het mooie bedrag van € 18.000,- opleverde; een prachtig resultaat, dank daar voor aan de gemeente
Het afscheid van ambtsdragers zal (informeel) per deelgebied worden geregeld. De bevestiging van nieuwe of herbevestiging zittende ambtsdragers komt als agendapunt terug in de vergadering op 19 oktober 2020.
Er lag een voorstel voor een nieuw logo. Een op zich prima initiatief. Alles afwegende gaf de AK de voorkeur aan behoud van het huidige logo.
Dan de 'Jaarrekening 2019'. Het was een hele tour om de jaarrekening in lijn te brengen met de nieuwe landelijke spelregels. Hierdoor is een betere vergelijking mogelijk met andere kerken binnen de PKN. Het CvK zal in de volgende uitgave van de Geandewei de uitkomsten van de Jaarrekening toelichten. Daarom volsta ik hier met de vermelding dat de AK de 'Jaarrekening 2019' ongewijzigd vaststelde onder dankzegging voor het vele werk dat het CvK verrichtte.
De werkgroep 'Exit Lockdown' gaf het advies dat in een aantal kerkgebouwen weer gezongen mocht worden. 'De Oase' had daarvoor haar gebruiksplan geactualiseerd. Dit plan diende als voorbeeld voor verwerking van informatie in gebruiksplannen voor andere kerkgebouwen. Om het risico te beperken wordt het zingen geconcentreerd in het tweede gedeelte van de dienst, dus na de preek.
Het voert te ver om op deze plaats dieper in te gaan op voorstellen van de werkgroepen om te komen tot '1PGD'. Verschillende voorstellen werden besproken en kregen het fiat van de AK. Zo konden de eindvoorstellen voor de werkgroepen 'Pastoraat', 'Vieren', 'Jeugd', 'Communicatie', het 'CvK' en een regeling voor het 'Afstemmingsorgaan' worden beklonken. In september volgt het College van Diakenen met een voorstel. Het is fijn om te constateren dat we al zo ver gevorderd zijn. In oktober hoopt de AK een voorstel voor een nieuwe 'Plaatselijke Regeling' te bespreken. Al deze voorstellen zijn daarin uitgewerkt.
Tenslotte besprak de AK het nieuwe 'Beleidsplan Grote Kerk', een vervolg op een eerder beleidsplan uit 2014. Het nieuwe beleidsplan anticipeert op de situatie per 29 november 2020. Het beleidsplan formuleert een aantal ambitieuze doelstellingen op het terrein van de onderscheidene werkgroepen 'Eredienst', 'Cultuur' en 'Maatschappij', die in 2024 moeten zijn gerealiseerd. De AK stemde van harte in met dit beleidsplan.
Tot zover een weergave van de hoofdzaken, die in deze vergadering werden besproken.
Dhr. J. Zuiderveen besloot de vergadering met het voorlezen van een stukje over een gedeelte uit Spreuken. Hij eindigt met de woorden :
‘Durf te kiezen voor de eenmaal ingeslagen weg, wanneer je van harte overtuigd bent dat dit Gods weg is’.
De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad is op maandag 19 oktober 2020.
Ties Zweers,
Voorzitter AK

EÉN PGDRACHTEN
Even wat nieuws. Er is de afgelopen tijd keihard gewerkt aan de vorming van 'één PGD'. De uitwerkingen voor de werkgroepen 'Grote Kerk' en 'Zorgcentra' waren al klaar. De Algemene Kerkenraad accordeerde deze voorstellen voor de zomervakantie. De werkgroepen 'Vieren', 'Pastoraat', 'Jeugd' en 'Communicatie' rondden hun werkzaamheden onlangs af. Ook het 'College van Kerkrentmeesters' diende zijn voorstel in. En dat geldt ook voor het onderdeel 'Afstemmingsorgaan'. Een heel mooi en bemoedigend resultaat. Het moderamen gaf maandag 7 september 2020 groen licht voor doorzending naar de Algemene Kerkenraad. Deze bespreekt deze voorstellen op maandag 21 september 2020. In september komt het 'College van Diakenen' met zijn voorstel. Twee werkgroepen ('Inspiratie en Bezinning' en 'Kerk naar Buiten') zijn later uitgezet. De oogst daarvan valt te verwachten eerste kwartaal 2021. De tijd is nu rijp voor het maken van een nieuwe '(concept) Plaatselijke Regeling'. Die kan dan in de oktobervergadering van de Algemene Kerkenraad aan de orde komen. Langzaam maar zeker krijgt 'één PGD' vorm.

Namens het moderamen Algemene Kerkenraad
Ties Zweers, voorzitter                                                                                                                         

HULP GEVRAAGD BIJ ONZE ZOEKTOCHT
Met  ingang van de eerste advent gaat de nieuwe structuur van de Protestantse Gemeente te Drachten van start. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad.
Bij een nieuw begin  is het niet alleen wenselijk, maar zelfs goed dat er nieuwe gezichten komen, die met bezieling leiding willen geven aan onze gemeente. De continuïteit wordt gewaarborgd door een aantal ambtsdragers uit de deelgebieden dat gelukkig blijft. Voor de invulling van een drietal belangrijke ambten zoekt de Algemene Kerkenraad (AK) naar een opvolger. Hij vraagt uw hulp om daarin mee te denken. Nodig zijn: 

  • een voorzitter voor de nieuwe Centrale Kerkenraad
  • een scriba voor de nieuwe Centrale Kerkenraad
  • een voorzitter voor het College van Diakenen

De ambtstermijn van de voorzitter Ties Zweers is verstreken, Ds. Jan N. Jurjens treedt af als waarnemend scriba (Hans Bouma's ambtstermijn als scriba was vorig jaar afgelopen) en de voorzitter van het College van Diakenen, Jaap Bruintjes, treedt eveneens af.
Drie belangrijke functies, die het nodige van mensen vragen.
Voor de functie van voorzitter zien we uit naar iemand die op een goede en betrokken manier leiding kan geven. En zorgvuldig kan omgaan met verschillen in geloofsbeleving. 

Van de scriba verwachten wij dat hij/zij kan omgaan met de moderne communicatiemiddelen en computerprogramma’s als Word en Exel en de pen weet te hanteren.

Van de voorzitter van het College van Diakenen wordt verwacht dat hij/zij in staat is leiding te geven aan dit College en affiniteit heeft met dit belangrijke onderdeel van kerk-zijn.

Essentie van de functies: zich vanuit een grondhouding van geloof, hoop en liefde, zoals dat o.a. zichtbaar is geworden in de Heer van de Kerk graag willen inzetten voor de Protestantse Gemeente te Drachten.

Heeft u suggesties voor kandidaten voor één of meer van de gevraagde functies?
U kunt ons helpen door uw voorstellen met de namen van kandidaten vóór 1 oktober 2020 aan ons door te geven. Dat kan op drie manieren:

  1. een mail sturen naar de scriba van de AK: scriba-ak@pgdrachten
  2. een brief te deponeren in de bus bij de uitgang van de kerk t.a.v. de scriba van de AK
  3. een brief sturen naar de scriba Algemene Kerkenraad, De Drift 46, 9203 GH Drachten

Een korte toelichting mag, maar is niet nodig. Graag wel uw naam en adres vermelden.
Vervolgens zal de Algemene Kerkenraad op een zorgvuldige manier omgaan met het benaderen van de door u aangedragen kandidaten in de hoop daarmee tot een invulling van de vacatures te kunnen komen.

Alvast hartelijk dank voor uw meedenken en meezoeken.

Drachten, 9 september 2020
Namens het moderamen van de AK,
Ties Zweers,    voorzitter Algemene Kerkenraad
Jan Jurjens,     (wmd) scriba Algemene Kerkenraad
Jaap Bruintjes, voorzitter Centrale Diaconie Drachten

Door de ogen van de voorzitter,22 juni 2020

Maandagavond was er een vergadering van de Algemene Kerkenraad. Gelukkig kon deze vergadering met inachtneming van de coronaspelregels, weer plaatsvinden in de Zuiderkerk. De woorden uit 1 Kor. 3: 1-8 stonden centraal aan het begin van deze vergadering. Verdeeldheid in de gemeente van Korinte, maar belangrijker als opdracht aan de gemeente was planten, begieten en dan is het God die doet groeien.

Een belangrijk deel van de vergadering was gewijd aan het houden van kerkdiensten in het coronatijdperk. Aan de basis van het besluit stond het advies van de werkgroep 'exit lockdown'. Deze werkgroep heeft in een intensief traject dit advies voorbereid. De Algemene Kerkenraad nam het advies volledig over. De werkgroep verzorgt de communicatie over het protocol, dat voor onze protestantse gemeente geldt. Belangrijk om te weten is dat tot en met 16 augustus 2020 'de Oase' als enige locatie wordt opengesteld voor het houden van kerkdiensten. Behalve het advies woog een ander aspect zwaar mee in de beslissing. Een kleine groep van ondersteunende technici verrichtte achter de schermen heel veel werk om eerst de luisterdiensten en later de luister- en videodiensten mogelijk te maken. Een gecompliceerde klus om alles in elkaar te zetten, opnames van derden in te voegen, vooraf aparte opnames te maken van groepen, die in de dienst een rol speelden, uit te zoeken wat auteursrechtelijk mag en niet mag, naast kerkomroep.nl alternatieve streamingkanalen aan te boren, kortom een bulk werk dat tijd en energie opslurpt. Het besluit van de AK voorziet er in daar weer een betere balans in te krijgen. Ik wil de werkgroep 'exit lockdown' bedanken voor het vele werk, dat hij in een kort tijdsbestek klaarstoomde. Klasse! Veel succes en wijsheid om het verder opschalen in goede banen te leiden. Ik bedank ook al die mensen die zich uitputten om wekelijks mooie diensten te maken. Van kindernevendienst tot technici en alles en iedereen, in het bijzonder ook onze predikanten, die dit mogelijk maakten.

Ook behandelde de Algemene Kerkenraad de 'Nota Groene Kerk', samengesteld door een initiatiefgroep bestaande uit leden van onze gemeente. Groenen en verduurzamen op verschillende thema's. Gefaseerd zal deze nota praktisch worden vertaald. De initiatiefgroep kreeg 'groen licht' om deze nota verder te ontwikkelen. Dank voor dit initiatief!

Verder besteedde de Algemene Kerkenraad aandacht aan een door de stuurgroep '1 PGD' opgemaakte rapportage. Een aantal werkgroepen rondde zijn werkzaamheden af, een aantal werkgroepen is al vergevorderd en komt voor 1 september 2020 met hun eindrapportage. Nodig ook om voor 29 november 2020, de start van het nieuwe kerkelijk jaar, klaar te zijn. Goed om te zien hoe hard er (samen)gewerkt wordt. Niet alles zal perfect zijn per 29 november 2020, wel gaat de nieuwe organisatie draaien. Aanpassingen op grond van opgedane ervaringen zullen de werkwijze in de toekomst verbeteren en verfijnen. Nog niet uit de startblokken zijn de werkgroepen 'Inspiratie en Bezinning' en 'Kerk naar Buiten'. Wel liggen daarvoor concept-opdrachtformuleringen klaar. In het voortraject kijken eerst de predikanten en daarna de stuurgroep 'Grote Kerk' nog naar deze documenten. In het najaar kan ook met deze uitwerking worden begonnen met een verwachte uitwerking uiterlijk 1e kwartaal 2021. Tenslotte is het goed te weten dat er een inventarisatie is gemaakt van ouderlingen en diakenen, werkzaam in de verschillende geledingen, ambtsdragers die blijven en ambtsdragers die aangegeven hebben af te zullen treden. De vraag is op welke manier ambtsdragers die blijven een plek krijgen in de nieuwe opzet van kerkenraad, werkgroepen, afstemmingsorgaan etcetera en hoe vrijkomende (bestuurlijke) functies weer worden ingevuld. In september praat de Algemene Kerkenraad daar verder over.

De bespreking van de 'Jaarrekening 2019' wordt over de vakantie heengetild. Een aantal aspecten voldeed nog niet aan het nieuwe verslagleggingssysteem (FRIS) en het College van Kerkrentmeesters brengt de concept-verslaglegging daarmee in overeenstemming. Ook maakte het CvK melding van het landelijk initiatief voor een extra collecte kerkbalans in de maand augustus. De pg-Drachten sluit daar op aan.

Tot en met 29 november 2020 is er weer een vergaderschema opgesteld voor de vergaderingen van het het moderamen AK en de AK.

Tot zover dit bericht. De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad zal zijn op maandag 21 september 2020.

 

Ties Zweers,

voorzitter Algemene Kerkenraad

Door de ogen van de voorzitter
De tweede online vergadering van de Algemene kerkenraad (AK) vond plaats op 18 mei 2020. Deze vergadering werd geopend met Psalm 34 ; 1-16: David op de vlucht voor koning Saul. De benauwdheid van David toen en de benauwdheid van deze corona-tijd, dat hebben beide situaties gemeen. Voor David kwamen er weer betere tijden, laten we hopen dat dat ook weer snel gebeurt met de wereld van nu. Na het gebed volgde bespreking van een aantal punten.
Bij de mededelingen vermeldde de werkgroep exit lockdown (tsja....) haar aanpak. Per 1 juli 2020 mogen volgens de huidige stand van zaken weer diensten worden gehouden. Daarvoor gelden wel beperkingen, zoals het aanhouden van 1,5 meter, maximaal 100 personen. De werkgroep stelt voor in juni in 'de Oase' diensten met een groep van maximaal 30 personen te organiseren. Om ervaring op te doen en om tot een advies aan de AK te komen over het houden van diensten vanaf 1 juli. Want het blijft noodzakelijk de vinger aan de pols te houden. Ook beantwoordde de AK een vraag van de werkgroep. Blijft ook 'de Menorah' voorlopig beschikbaar voor erediensten? Uitgaande van de veronderstelling dat een maximum aantal personen van 100 personen voorlopig het uitgangspunt blijft, en spreiding van het aantal over meerdere gebouwen daarom gewenst is, nam de AK daarover een positief besluit met als einddatum 29 november 2020.
Ook nam de AK kennis van de wijziging van de samenstelling van het moderamen. Alle voorzitters van de wijkkerkenraden maken er nu deel van uit. Dat zou per 1 juli a.s., op die situatie wordt nu vooruitgelopen. En 'het meerouleren van de ouderling-van-dienst' komt later in de AK aan de orde. Het is nu nog onderwerp van gesprek tussen de voorzitters van de wijkkerkenraden.
De AK stemde -onder dankzegging- in met de 'Jaarrekening 2019' van de Centrale Diaconie Drachten, die qua uitkomst veel overeenkomst vertoonde met de begroting voor 2019.
Dan de nota 'Pastorale Zorg PGD', uitgebracht door de predikanten en kerkelijk werker. In deze nota verwoordden de samenstellers 'de noden van het pastoraat' en ‘de ambities voor een passend pastoraat' in relatie tot omvang en samenstelling van de gemeente nu en in de toekomst. Het beeld dat daaruit naar voren komt is dat de omvang van voor het pastoraat beschikbare professionele menskracht niet toereikend is. Nu al niet en in de toekomst zeker ook niet. Deze nota zit nog in de sfeer van verkenning door de AK, wel met een positieve oriëntatie. Diaconie en College van Kerkrentmeesters gaan er binnenkort naar kijken. Als ook die adviezen bekend zijn, kan de AK tot een standpuntbepaling komen. En daarover met u als gemeente in gesprek gaan. Maar dan spreken wij al over najaar 2020.
Ambtelijke vertegenwoordiging in kerkdiensten. Hoe zit dat bij bijvoorbeeld de 'Geestdrift-' en de 'Oase Anders' diensten, waar het niet gebruikelijk is dat kerkenraden ook ambtelijk in die dienst zijn vertegenwoordigd. De behoefte om te experimenteren en om af te wijken van de standaardliturgie, krijgen in die diensten een praktische toepassing. De kerkordinantie biedt daarvoor de ruimte. En ook onze eigen 'Plaatselijke Regeling' wijdt daar enkele bepalingen aan. Er lag een notitie over dit onderwerp (daartoe uitgenodigd door de AK) van ds. Jurgen van den Herik. Na enige discussie besloot de AK de ruimte die onze eigen 'Plaatselijke Regeling' biedt ook in de toekomst te blijven benutten. Ook zonder 'zichtbare ambtelijke vertegenwoordiging' blijft uiteindelijk de kerkenraad verantwoordelijk.
Videodiensten. Aanvankelijk was het het voornemen de videodiensten ook te houden vanuit de Zuiderkerk en de Menorah. Op dit moment wordt daarvan afgezien. De ervaringen met de videodiensten vanuit 'de Oase' zijn positief. Voor Zuiderkerk en Menorah gelden dat er extra investeringen moeten worden gedaan. Ook de praktische uitvoering vraagt om extra (vrijwilligers)capaciteit, wat niet zomaar zou zijn geregeld. Om in de toekomst ook de Zuiderkerk uit te rusten met videoapparatuur, blijft een wens.
In deze coronatijd vraagt het delen van informatie om extra aandacht. De werkgroep 'PR & Communicatie' werkt aan een overzicht van vergaderingen, die gepland zijn.
Na rapportages en rondvraag, waarin onder andere werd gemeld dat een aantal mensen, dat zich intensief bemoeit met de wekelijkse videodiensten, een bloemetje had ontvangen, kon de vergadering worden afgesloten. Dit keer verzorgde wijk Noord de sluiting met het voorlezen van lied 666, vers 1, een lied dat verwijst naar Hemelvaart.
De vergadering werd rond 22.00 uur beëindigd. De volgende AK-vergadering zal zijn op maandag 22 juni 2020.
Namens de Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers

Door de ogen van de voorzitter
De eerste online-videovergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) was op 27 april 2020. Thuis werden de wenkbrauwen gefronst, omdat ik die vergadering op Koningsdag had gepland. Met slechts één afmelding, schoof iedereen -onder excuus mijnerzijds voor deze ongelukkige datum- aan. De één vanuit de huiskamer, de ander vanuit een zolderkamer, studeer- of werkkamer. Een bijzondere ervaring, de videovergadering. En ook mooi dat het zo kan. Het vraagt wel om een andere vergaderdiscipline en als je als voorzitter ook non verbaal gedrag in een 'gewone' vergadering probeert te volgen, dan ligt dat iets ingewikkelder bij een videovergadering. Omdat het 'Oranjedag' was werd de vergadering ingeleid met de verzen 6 en 14 uit het Wilhelmus (Lied 708 uit het Liedboek).
Er stond een aantal belangrijke punten op de agenda. Een soort inhaalmanoeuvre, omdat het raderwerk in verband met de coronacrisis op lage toeren had gedraaid.
Het eerste echte bespreekpunt was de vraag hoe het proces om tot '1 PGD' te komen weer vlot kon worden getrokken. Door de opgetreden verlamming als gevolg van het coronavirus liep het proces vertraging op. Het moderamen had een viertal scenario's uitgewerkt. Met een voorkeur voor scenario 3. De eerste twee scenario's houden vast aan de startdatum 1 juli 2020. Scenario één ging er van uit dat er dan al veel van de nieuwe organisatie was uitgewerkt en dat de bemensing dan ook al zo goed als rond zou zijn. Als je ziet wat er nog moet gebeuren niet echt realistisch! Scenario twee koos voor een groei- en overgangsmodel. De zittende ambtsdragers maken 'hun karwei' af en hebben daarvoor de tijd tot november 2020. Ze zorgen er voor dat dan ook de bemensing rond is. Het derde scenario kent als ingangsdatum 29 november 2020, de 1e Adventszondag, de start van een nieuw kerkelijk jaar en symbolisch ook een mooi moment voor een nieuwe start. Ook in dat scenario blijven de huidige ambtsdragers op hun post. En wordt de organisatie 'klaargestoomd' en de bemensing rond gemaakt. Het vierde scenario komt overeen met het derde met dit verschil dat de ingangsdatum wordt bepaald op 1 januari 2021. In de Algemene Kerkenraad bleek dat het derde scenario breed gedragen werd. Daarvoor werd dan ook gekozen. Impliciet spreekt de Algemene Kerkenraad daarmee de hoop uit dat de deze zomer aftredende ambtsdragers bereid zijn nog een paar maanden langer door te gaan.
Videodiensten. Als vervanger voor de kerkdiensten koos de AK al in een vroeg stadium voor radio-uitzendingen via 'kerkomroep.nl'. De ervaringen daarmee zijn goed. Deze diensten zullen dan ook zeker worden gecontinueerd. Intussen ontstond ook de roep om video-uitzendingen mogelijk te maken. Op zich was die mogelijkheid er al in de vorm van het live uitzenden van kerkdiensten vanuit de Oase. De Oase deed het verzoek om van de radio-uitzendingen ook een video-opname te maken. Voor life-uitzendingen geldt dat maximaal 50 personen gelijktijdig kunnen kijken. Voor eerder opgenomen uitzendingen geldt die clausulering niet en dat is in onze situatie van toepassing. De predikanten zijn -evenals het moderamen- voorstander van video-uitzendingen vanwege de meerwaarde die het heeft. Maar dan wel graag met een zekere sfeer van intimiteit en nabijheid, zoals zij dat ook ervaren met de radio-uitzendingen. En hun wens was ook om naast de Oase, de Zuiderkerk en de Menorah voor die uitzendingen in te zetten. De AK koos voor de drie wijkkerken als locatie en voor een decor, dat de sfeer van intimiteit en nabijheid ademt. De Grote Kerk kan later eventueel worden toegevoegd. De (tijdelijke) werkgroep PR & Communicatie zal samen met de predikanten dit besluit uitwerken. Door gebruik te maken van de aanwezige infrastructuur in de Oase kan zondag 3 mei 2020 met de radio- en video uitzending worden begonnen. Deze zijn te beluisteren en te bekijken via 'kerkomroep.nl.', 'YouTube' en 'Facebook'. Meer informatie is te vinden in 'Geandewei' en op de website van de PGDrachten.
Regeren is vooruitzien. Onze preekroosteraar, Jan Schoonhoven, had het 'preekrooster 2021' klaar voor vaststelling door de AK. Er lagen van zijn kant enkele vragen, die we plenair konden beantwoorden. Onder dankzegging aan Jan Schoonhoven werd het 'preekrooster 2021' vastgesteld.
Volgt u het nieuws dan weet u dat premier Rutte iedereen aanmoedigt om alvast na te denken over de 1,5 meter samenleving. Ds. Anne Henk Boschma deed de suggestie om dat ook te doen voor de protestantse gemeente van Drachten. Een goed idee vond het moderamen, dat het voorstel deed daarvoor een werkgroep in te stellen. De AK nam dit voorstel over. Mevrouw Karla Marinus zal deze werkgroep leiden. De samenstelling bestaat verder uit een lid van het College van Kerkmeesters, een lid van de Centrale Diaconie, twee leden uit de werkgroep 'Vieren' (waarvan tenminste één predikant) en de kosters van de verschillende locaties.
Uit de gedane 'mededelingen' vermeld ik nog het volgende:
1. koopovereenkomst 'de Arke' is formeel helemaal rond; eigendomsoverdracht volgt nog
2. Kapelgemeente: doet een beroep op de PGD om de samenwerkingsmogelijkheden voor de toekomst te verkennen
3. de werkgroep 'PR & Communicatie' is door het moderamen aangewezen als centraal aanspreekpunt voor radio- en video-uitzendingen; daarmee heeft deze werkgroep het mandaat om namens de PGD informatie te geven en om te reageren op vragen of opmerkingen.
De lijst met 'ingekomen stukken' gaf geen aanleiding voor verdere vragen. Ook werd kennisgenomen van de schriftelijke rapportages uit de wijken Noord, Oost en Zuid. Bij die rapportages meldden de predikanten hoe lastig het pastoraat in het coronatijdperk is, uitten zij hun zorgen over het crisispastoraat door de beperkingen die in acht genomen moeten worden, beperkingen die ook gelden voor uitvaartdiensten.
De voorzitter van wijk Zuid verzorgde de afsluiting. Even na halftien werd de vergadering beëindigd. De volgende video-vergadering zal zijn op maandag 18 mei 2020.
De voorzitter van de Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers

Algemene informatie
In deze tijd van crisis ligt het gewone vergaderwerk stil. De Algemene Kerkenraad en de stuurgroep 'implementatie één PGD' hebben hun werkzaamheden opgeschort. Achter de schermen worden wel zaken afgestemd en gecoördineerd. Geen beleidsonderwerpen, het beperkt zich tot het zoeken van een oplossing voor wijkoverschrijdende praktische zaken. Het overleg daarover gebeurt door de leden van het moderamen, de vier wijkvoorzitters en de voorzitter van de stuurgroep Grote Kerk en de predikanten. Tot nu toe gaat dat via mailverkeer.
Waarover hebben we in het 'crisisoverleg' tot nu toe gesproken:
1. Uitzending van ochtendgebeden vanaf 22 maart tot en met 19 april (www.kerkomroep.nl)
2. Instemming met de opzet van deze ochtendgebeden en uitvoering elke keer door twee predikanten (overzicht van dienstdoende predikanten in Geandewei en op de website)
3. De predikanten kregen het mandaat om deze ochtendgebeden in te richten en onderling af te stemmen
4. De oproep van de Raad van Kerken om elke woensdag de kerkklok te luiden volgen wij als PGD
5. Voor de communicatie maken wij gebruik van de normale kanalen (website, Geandewei, nieuwsbrieven); de Oase gaat ook nieuwsbrieven uitgeven
6. Initiatieven voor ondersteuning aan gemeenteleden; de landelijke website van de PKN geeft daarvan voorbeelden, die we lokaal kunnen volgen
7. Acties Paasgroet; initiatieven daarvoor blijven voorbehouden aan de wijken/pastorale werkgebieden
8. Aandacht voor ouderen in verpleegtehuizen; benoemen in de communicatiekanalen, aandacht aan geven in de ochtendgebeden en waar mogelijk creatieve oplossingen vinden om betrokkenheid te laten blijken
9. In deze tijd geen 'geestdriftdiensten'
Tot zover deze informatie. Een volgend afstemmoment is afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen. Voorlopig houdt de crisis aan. Dat betekent dat de dienstverlening langere tijd sober zal zijn.
Houd vol, help elkaar,
Ties Zweers
Voorzitter Algemene Kerkenraad

Door de ogen van de voorzitter
Lieve mensen,
Een vreemd begin. U bent gewend dat ik in deze rubriek verslag doe van een vergadering. Alleen die waren er niet de afgelopen periode. Stilgelegd. En die enkele vergadering, die nog uitgeschreven was, viel uit. Het druist in tegen de dringende adviezen van hen die weten hoe een virus werkt. Het verlammende coronavirus houdt ons allemaal in zijn greep. Het veroorzaakt pijn en verdriet. Wereldwijd. Angst en onzekerheid bedwelmen ons. En wees eerlijk, in zo'n situatie, is het niet erg dat er even geen vergaderingen zijn. Dat processen stil liggen. Het relativeert. We moeten nu andere prioriteiten stellen. Mist u het ook, het samenkomen in de erediensten, het met elkaar zingen van liederen, een bemoedigend woord voor de week die volgt, het jubelende orgelspel? Dat geeft toch een leeg gevoel? Om daar uiting aan te geven, begon ik dit keer met lieve mensen. De ontmoeting die in 'kerk-zijn' zo centraal staat, het kan niet tijdens deze crisis, in ieder geval niet zoals we dat gewend zijn. Zeker, er zijn creatieve oplossingen binnen handbereik. Prachtig de communicatie via iPad, tablets, telefoons et cetera. We kunnen langs die weg elkaar zien en spreken. En bemoedigen. En uitspreken hoezeer wij elkaar missen. Terwijl ik dit schrijf (zondag, 22 maart) komt er een NL-Alert binnen. “Volg de instructies van de Rijksoverheid, houd 1,5 meter afstand. Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen Corona.” En dat is nu de werkelijkheid. We hebben als het ware een muur om ons heen. Bij het boodschappen doen, lijkt alles normaal. De ook daar in acht te nemen afstand en aanwijzingen in winkels over het maximum aantal toegestane personen, bewijzen het tegendeel. In korte tijd is er veel veranderd. Het leven is stil gevallen. De vitale onderdelen van onze maatschappij maken overuren. Bezorgdheid alom.
Ik sprak over angst en onzekerheid, over pijn en verdriet. Het is erg dat je geen bezoek mag ontvangen in een verpleeg- of verzorgingstehuis. Het is erg dat je niet op bezoek kunt bij je kwetsbare dierbare. Het is erg dat begrafenisdiensten noodgedwongen in kleine kring plaatsvinden. Het is erg dat je niet letterlijk om iemand heen kunt staan, die kwetsbaar is of die rouwt. Heel veel dingen zijn erg. Maar de situatie, hoe complex ook, daagt ook uit. Hoe kunnen we wel onze steun verlenen, mensen laten voelen dat we naast hen staan, van hen houden. Hoe kunnen we hen troosten en bemoedigen. Binnenkort is het Pasen. We zitten op de helft van de veertigdagentijd. Het barst doorgaans van de activiteiten. Vespers, stiltemomenten, op de lijdensweken afgestemde zang- en muziekdiensten. Dit jaar gaat het anders. Het omzien naar elkaar vraagt om een andere invulling. Ik weet dat mensen uit de verschillende wijken daarvoor naar alternatieven zoeken. Dan nog iets over de kerkdiensten. De woorden van de berijmde Psalm 122: 'Gordt u aan, om naar des Heren huis te gaan! Kom ga met ons en doe als wij” kunnen we momenteel niet in praktijk brengen. In plaats daarvan komt er in deze periode elke zondag een 'ochtendgebed', te beluisteren via de kerkomroep. Voor bemoediging, troost en inspiratie. En om de verbondenheid met elkaar te blijven voelen. Het ochtendgebed, waarin de woorden mogen doorklinken van het 'Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uwe poorten in, u Godsstad mogen wij ontmoeten!'.
Ik hoop dat we deze crisis snel achter ons kunnen laten. En dat we dan onze 'wonden kunnen likken' van wat deze crisis teweeg heeft gebracht. Elkaar weer kunnen ontmoeten in de ware zin van het woord. Ik sluit af met de warme, vertrouwenwekkende beginregels uit Psalm 91:

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
zegt tegen de Heer: 'Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op u vertrouw ik.'
In dat vertrouwen mogen we verder gaan.
Ties Zweers,
voorzitter Algemene Kerkenraad

Door de ogen van de voorzitter
De eerste vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) in 2020 vond plaats op 20 januari. De voorzitter opende deze vergadering met het lezen van Lucas 24, de verzen 13 t/m 35. Dit Bijbelgedeelte gaat over de 'Emmaüsgangers'. Ze waren bedroefd over wat er was gebeurd met Jezus. En teleurgesteld ook, omdat ze heel andere verwachtingen hadden. En dan loopt Jezus met hen op. Hij legt onderweg de Schrift uit. En in Emmaüs aangekomen had er een metamorfose plaatsgevonden bij de Emmaüsgangers. Hun bedroefdheid sloeg om in blijdschap. Dit verhaal onderstreept het belang van een goed gesprek met elkaar, terwijl we onderweg zijn. De voorzitter vroeg daarna een zegen over de vergadering.
Zoals bekend kan zijn, vertrekt Maaike Postuma, secretarieel medewerker AK en Centrale Diaconie Drachten (CDD). Gelukkig kon melding worden gemaakt van de benoeming van Lena Minnema in de ontstane vacature. Lena heeft zich op verschillende plekken in de PGDrachten verdienstelijk gemaakt. Lena, hartelijk welkom en veel succes bij de nieuwe taak die je hebt gekregen.
Het was een korte vergadering. Het accent verplaatst zich nu naar de werkgroepen, die bezig gaan met de uitwerking van het besluit om per 1 juli 2020 één PG Drachten te vormen.
Wijk West meldde dat in overleg met de Classispredikant een regeling wordt getroffen om -voor het geval de situatie zich voordoet dat er het komende halfjaar toch nog besluiten moeten worden genomen- er voor te zorgen dat deze ook rechtsgeldig zijn. De huidige samenstelling van de wijkkerkenraad voldoet niet aan het zgn. quorum-vereiste. Met aanvulling van enkele personen uit het moderamen AK wordt dit probleem opgelost.
Kennis werd genomen van de schriftelijke mededelingen van het 'classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) Friesland' dat de begrotingen 2020 van het College van Kerkrentmeesters (CvK) en CDD geen aanleiding gaven tot opmerkingen.
De wijken rapporteerden over hun activiteiten in de maanden december en januari en over voorgenomen activiteiten de komende periode.
Ondanks het verdriet en de pijn werd de afscheidsdienst in en van De Arke in het algemeen als positief ervaren en was deze dienst bemoedigend om verder te gaan. Er was grote belangstelling voor het bijwonen van deze dienst en de daaraan voorafgaande lunch. Later in de vergadering overhandigde de heer De Boer (voorzitter wkk Noord) een stick met daarop in beeld en geluid de laatste dienst in De Arke. Onder luid applaus werden alle betrokkenen, die met een tomeloze inzet deze dienst hadden voorbereid en uitgevoerd, bedankt.
Het CvK meldde de definitieve verkoop van De Arke aan de gereformeerde kerk vrijgemaakt West. De ingebruikneming start op 1 februari, de (juridische) eigendomsoverdracht vindt plaats voor 1 juli 2020. De Gkv-West respecteert de aangegane gebruiksverplichtingen met derden.
Verslag werd gedaan van de stuurgroep bijeenkomsten met het oog op de implementatie van het besluit om als één PGDrachten verder te gaan. Deze komt twee keer per maand bijeen. Voor de meeste werkgroepen zijn de 'trekkers' aangewezen. Die werkgroepen zijn inmiddels van start gegaan. Inhoudelijk kan ik u daar nog niet zoveel over melden.
Hoe het zit met de 'ambtelijke verantwoordelijkheid' voor de derde vieringen (waaronder de Geestdrift- en Oase Anders-diensten) zal de eerstvolgende keer in de AK worden gesproken.
Ook is aandacht gevraagd voor de zwaarte van het ouderenpastoraat, mede in relatie tot de werkdruk van predikanten.
Ds. Boschma maakte melding van een voornemen van de commissie 'Erediensten ZAM' om liturgisch ruimte te bieden aan ouders met een kindje dat voor, tijdens of vlak na de geboorte is overleden. De viering vindt plaats op de middag van 13 december 2020. Deze datum valt samen met 'wereldlichtjesdag'.
In 'Noord' moet de voorlopige regeling over de ouderling van dienst (komend uit het pastorale werkgebied van de predikant die voorgaat in de dienst) nog worden besproken. Tot in ieder geval de volgende AK-vergadering blijft de regeling intact.
Tenslotte werd Maaike Postuma met lovende woorden 'uitgeluid'. Maaike gaf in een persoonlijk woord de AK het advies mee om het proces van eenwording niet louter vanuit organisatorisch perspectief te bekijken, maar vooral ook met aandacht voor de afhankelijkheid van God.
Noord verzorgde de sluiting van de vergadering met een kort gebed uit het gebedenboek van Toon Hermans.
De volgende vergadering van de AK zal zijn op 16 maart 2020.
De voorzitter van de Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers

Door de ogen van de voorzitter
De laatste vergadering van de Algemene Kerkenraad van 2019 vond plaats op 16 december 2019. Plaats; Zuiderkerk. De voorzitter begon met het lezen van de aankondiging van de geboorte van Jezus uit Lucas 1: 26-38 en ging daarna voor in gebed. Deze vergadering stond overwegend in het teken van het nemen van een 'definitief besluit' over voortvarend verder. Er kwam ook een aantal andere zaken aan de orde. Die laat ik eerst de revue passeren.
De AK nam kennis van de voordracht door het moderamen van de heer H. van der Veen, Korenmolen 5, voor de functie van secretaris van de Stichting Kerkelijke Publiciteit in Fryslân (Geandewei).
De AK stemde van harte in met het initiatief om de in Noord bestaande gespreksgroep 'omgaan met verlies' PGD breed uit te breiden.
Het vertrek van kerkelijker werker Tineke Bosma en het niet opnieuw invullen van deze functie laat haar sporen na. Als tijdelijke voorziening waren dominee Boschma (Warrenhove) en dominee Smilde (Rispinge, Serviceflat en Neibertilla) bereid het (crisis)pastoraat van gemeenteleden in de tehuizen op zich te nemen. Om duidelijkheid te geven naar onze mensen daar wordt die waarneming gecontinueerd tot 1 juli 2020. Dank aan beide predikanten voor hun bereidheid daartoe. Wel betekent dit een extra belasting voor hen en heeft deze inzet gevolgen voor hun inzetbaarheid in de wijk. De predikanten zullen daar een nieuw evenwicht in moeten vinden. De AK vraagt daarvoor uw begrip. De uitwerking van 'Voortvarend Verder' regelt dit pastoraat voor na 1 juli 2020.
Er was een ingekomen stuk van de stuurgroep Grote Kerk. Dat document leent zich er voor om te betrekken bij de implementatie van 'Voortvarend Verder', in het bijzonder bij het onderdeel over de uitwerking van de 'werkgroep Grote Kerk'. De stuurgroep krijgt daarbij een belangrijke rol.
Helaas ziet het er naar uit dat dominee Van den Herik langer uit de running is. Vanuit de AK wensen wij hem van harte sterkte. Voor wijk West was dit reden om om te zien naar vervanging voor pastoraat, crisispastoraat en begrafenissen (voor maximaal één jaar en voor 18 uren per week). En dat lukte in een heel kort tijdsbestek. Da. (Tjitske) Hiemstra, ambulant predikant, zal deze taak op zich nemen. Dat betekent wel dat het begrote tekort voor 2020 fors gaat toenemen. In de afweging 'pastoraat' of 'de hand op de knip' koos de AK nadrukkelijk voor het eerste. Het is goed dat u als lid van de gemeente dat weet. Wel zullen we linksom of rechtsom de financiële eindjes aan elkaar moeten zien te knopen.
Er werden enkele praktische puntjes geregeld voor het 'preekrooster 2020'. Zo vervangt 'Oase anders' elke 2e zondag van de maand de derde viering in de Menorah. 'Oase anders' is een experiment. Medio 2020 wordt de balans opgemaakt. Daarbij wordt ook betrokken of de vervanging voor de derde viering blijvend kan zijn.

En dan nu 'Voortvarend Verder'. De meesten van u weten de uitslag ongetwijfeld al. De AK besloot definitief om per 1 juli 2020 één protestantse gemeente Drachten te gaan vormen. Eén gemeente, dat wil zeggen dat de wijkgemeenten worden opgeheven. En volgens datzelfde besluit verlaat de Kapelgemeente ons, overeenkomstig een eerder door haar zelf gedaan verzoek. Dat laatste moet nog wel (juridisch) geregeld worden. Moderamen AK en de kerkenraad van de Kapelgemeente gaan daarover met elkaar in gesprek. En aan het einde van die gesprekken zal duidelijk zijn óf het vertrek definitief is en zo ja, hoe dat wordt geregeld. Het voornemen om te komen tot een 'definitief besluit' (oktober 2019) was al eerder kenbaar gemaakt en is in verschillende wijkbijeenkomsten met de gemeente besproken. Voor deze vorm van samengaan blijkt binnen de gemeente een groot draagvlak te bestaan. De AK is daar ontzettend dankbaar voor. Het proces heeft lang geduurd, de wil om elkaar vast te houden is er altijd geweest, over de manier waarop het moest gebeuren bestond lange tijd onduidelijkheid en onzekerheid. Nu is die duidelijkheid er, tot grote tevredenheid (en ook tot opluchting) van de AK. Na het nemen van dit gewichtige besluit zijn we in de eerste plaats oprecht dankbaar. Maar ook trots op dit eindresultaat. Toen in figuurlijke zin de hamer viel en daarmee het besluit werd beklonken, bezegelde een luid applaus dit markante moment. Het 'definitief besluit' en de daarbij behorende bijlage vindt u elders in 'Geandewei' en op de website. Ook stelde de AK een 'plan van aanpak' vast om alle voorbereidingen op deze nieuwe situatie te structureren. Er komt een stuurgroep, bestaande uit de vier wijkvoorzitters en de leden van het moderamen, die de uitwerking gaat aansturen. De eerste vergadering van de stuurgroep zal op 6 januari 2020 zijn.
Ook moesten enkele praktische zaken worden geregeld. Zo zijn er afspraken gemaakt over afkondigingen van gemeenteleden die zijn overleden. Die zullen volgens een standaardprotocol plaatsvinden in alle vieringen op de zondag, waarop de afkondiging plaatsvindt. Elk deelgebied bepaalt hoe zij daar vervolgens zelf aandacht aan gaat of blijft besteden. Om uitdrukking te geven aan één PG Drachten en door het wegvallen van de Arke en vooralsnog anders inzetten van de Menorah, besprak de AK de optie om de ouderling van dienst te laten komen uit het deelgebied van de dienstdoende predikant. Deze regeling gaat in per 1 januari 2020, weliswaar nog onder voorbehoud. Enkele wijken gaven aan dit voorstel nog te willen bespreken in hun wijkkerkenraad.
In een bijzondere dienst zal op zondag 29 december 2019 afscheid worden genomen van 'de Arke'. Mevrouw Marinus gaf een toelichting op voorgenomen het liturgisch ritueel en andere bijzonderheden.
De AK stemde in met het voornemen van wijk Oost om zondag 8 maart 2019 een extra dienst te houden in de Menorah. Deze kerk bestaat dan 50 jaar en terecht dat de wijk daar nadrukkelijk aandacht aan wil besteden.
Wijk Zuid verzorgde de afsluiting met het voorlezen van een stukje uit 'Scheppende kracht'.
De volgende vergadering zal zijn op maandag 20 januari 2020, om 19.30 uur in de Zuiderkerk.
De voorzitter van de Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers

NB; Bij de aanvang van de vergadering las de voorzitter de volgende gedachte voor van Dag Hammarskjöld:

“God sterft niet als wij ophouden in God te geloven,
maar wij houden op te leven
als we niet meer verlicht worden door die dagelijkse,
wondere ervaring van de levensbron,
die alle begrip te boven gaat.”

 

Definitief besluit opheffing wijkgemeenten t.b.v. vorming van één PGD

De Algemene Kerkenraad (AK) besluit de wijkgemeenten op te heffen en over te gaan tot de vorming van één Protestantse Gemeente te Drachten (PGD) zonder wijkgemeenten en zonder de Hervormde gemeente van bijzondere aard (de Kapelgemeente).

Met dit besluit wordt invulling gegeven aan de beleidsitems - erediensten, pastoraat, diaconaat, jeugd & jongeren en beheer - voortvloeiend uit de missie en de visie van de PGD *).

Basis voor dit besluit is het Rapport **) Voortvarend Verder 2.0.2.0.: ‘Een nieuwe organisatievorm voor de Protestantse Gemeente Drachten’ met als basisprincipe: Het “besturen” van de PGD wordt aangepast, maar het werken, vieren en dienen in de kerk kan grotendeels hetzelfde blijven.

De belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe organisatie zijn:

1. Voor Pastoraat en Diaconaat:
• De tweedeling Noord-Zuid uit het rapport wordt uitgebreid naar de huidige deelgebieden;
• Het pastoraat en het diaconaat blijven gebonden aan de deelgebieden (Noord - Westzijde en Noord - Oostzijde, Oost, Zuid en West) met hun eigen predikant/kerkelijk werker.

2. Voor de Vieringen:
• We zijn één PGD die voor de vieringen gebruikt maakt van drie vierplekken;
• De drie vierplekken van de PGD zijn: De Oase, de Zuiderkerk en een 3e door de AK vast te stellen (wisselende) vierplek;
• De vijf predikanten van de PGD rouleren gelijkmatig over de diensten in de vierplekken;
• De PGD werkgroep – Vieren – wordt zowel centraal als per vierplek ingevuld.

3. Voor de organisatie:
• De wijkkerkenraden worden opgeheven;
• De nieuwe PGD wordt bestuurd door één centrale kerkenraad;
• Naast de reeds genoemde werkgroepen voor Pastoraat, Diaconaat en Vieren worden de volgende werkgroepen ingesteld: PR en Communicatie, Jeugd, College van Kerkrentmeesters (CvK), Kerk naar Buiten, Inspiratie en Bezinning, Grote Kerk, Zorgcentra en De Schakel;
• De deelgebieden besluiten zelf over het instellen van een afstemmingsorgaan.

Dit besluit werd als 'voorgenomen besluit', vastgesteld door de Algemene Kerkenraad in zijn vergadering van 28 oktober 2019, ter kennis gebracht van de wijkgemeenten en Kapelgemeente.
De wijkkerkenraden en de kerkenraad van de Kapelgemeente werd tot eind november 2019 de gelegenheid geboden om over dit voorgenomen besluit hun (wijk)gemeente te ‘horen en kennen’. In alle wijken is dat gebeurd en uit de gehouden bijeenkomsten blijkt dat er voor deze verandering een groot draagvlak bestaat. De Kapelgemeente was al in een eerder stadium 'gehoord en gekend' en op grond daarvan aangegeven uit de PG Drachten te willen treden.

Nu aan alle formaliteiten is voldaan kan het 'voorgenomen besluit' worden omgezet in een ‘definitief besluit’ om per 1 juli 2020 verder te gaan als één PGD zonder wijkgemeenten en zonder Kapelgemeente.

De periode tot 1 juli 2020 wordt benut om maatregelen te treffen die het effectueren van het definitieve besluit mogelijk maken.

De classis wordt geïnformeerd over dit 'definitief besluit’.

Vastgesteld door de Algemene Kerkenraad van de PGD in zijn vergadering van 16 december 2019.

Bijlagen: Missie, visie en beleidselementen van de PGD en
Leeswijzer rapport Voortvarend Verder 2.0.2.0.


*) Bijlage 1: Missie, visie en beleidselementen van de PGD

Missie
De Protestantse Gemeente te Drachten is, geïnspireerd door Gods woord en geleid door de Geest, een liefdevolle en bewogen gemeente van Jezus Christus voor iedereen.

Visie
Wij zijn een gemeente, die:
• zich blijvend geïnspireerd weet door genoemde missie,
• ruimte laat voor theologische verschillen en verschillende vormen van geloofsbeleving, maar wel één gemeente van Christus vormt,
• bij zoveel mogelijk kerkelijke activiteiten vormen zoekt die inspelen op de verwachte ontwikkelingen uit de omgevingsanalyse,
• bijzondere aandacht heeft voor jongeren en inspeelt op hun belevingswereld,
• een stimulerend en inspirerend beleid voert t.a.v. Vorming en Verdieping waarbij vraag en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd,
• een heldere boodschap uitdraagt,
• missionair en diaconaal van wanten weet.

Beleids-items
• Erediensten: er is een rijke variatie aan erediensten, zowel naar inhoud als naar vorm.
• Pastoraat: gezocht wordt (en blijft worden) naar mogelijkheden om onderling contact binnen de gemeenten te houden en te blijven houden.
• Diaconaat: ontwikkeling van diaconaat ten behoeve van maatschappelijke ontwikkelingen is nuttig en nodig.
• Jeugd en jongeren: bijzondere aandacht voor jongeren is nodig, inspelend op hun belevingswereld.
• Beheer: de gemeente van Christus te Drachten doet haar kerkenwerk met gebruikmaking van een sluitende financiële begroting.

**) Bijlage 2: Leeswijzer rapport Voortvarend Verder 2.0.2.0.

Voorwoord
Deze leeswijzer vormt samen met de missie en de visie van de Protestantse Gemeente te Drachten (PGD) de toelichting bij het definitief besluit van de Algemene Kerkenraad (AK). Het rapport voortvarend verder 2.0.2.0. is in de AK uitvoerig besproken op 30 september 2019 en 7 oktober 2019. Dit leidde op 28 oktober 2019 tot de vaststelling van een 'voorgenomen besluit' voor één PG Drachten. De Kapelgemeente had al in een eerder stadium aangegeven uit te willen treden. Die situatie is ongewijzigd en daarom ook zo vastgelegd.
De leeswijzer is een samenvatting van dat rapport en bevat tevens de belangrijkste acties die moeten worden uitgevoerd na het definitieve besluit.

1. Inleiding

De commissie heeft van de Algemene Kerkenraad de opdracht gekregen de invoering van één Protestantse Gemeente te Drachten met één kerkenraad nader uit te werken.
Doelstelling van het organisatiemodel: één PGDrachten (zonder Kapelwijk) met één kerkenraad, één breed moderamen (kleine kerkenraad) met werkgroepen, een en ander met inachtneming van de ordinanties 4-1 en 4-9. Daarnaast is de opdracht om de Grote Kerk en de Schakel te positioneren binnen de nieuwe organisatiestructuur.
De opdracht van de AK aan de commissie, verwoord in het Plan van Aanpak, is door de commissie in afstemming met de AK samengevat in 17 kernpunten. Deze vormden de leidraad voor het advies.
Uitgangspunten: Het ontwikkelen van een organisatie, waarbij het individuele gemeentelid zich veilig en vertrouwd kan en mag voelen en geen onnodige last ondervindt van die nieuwe organisatie. De gemeenteleden mogen zich gezien en erkend weten.
Op 3 juni 2019 heeft de commissie het eindrapport gepresenteerd aan het moderamen van de AK en op 17 juni 2019 aan de AK. Op een aantal punten wijkt het 'definitief besluit' af van de aanbevelingen van de commissie. Die wijzigingen zijn zichtbaar gemaakt bij de publicatie van het 'voorgenomen besluit'.

2. Kerkordelijk deel

Ordinantie 2-1: Het gaat om mensen (de gemeenschap) die samenkomen rond de Bijbel (het Woord) en rond doop en avondmaal (de sacramenten).
In elke gemeente zijn drie bestuurlijke organen vereist: de kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Een predikant is ook vereist, voor minimaal 0,33 fte, onder andere voor de verkondiging van het Woord en de bediening van doop en avondmaal.

Ordinantie 4-6 gaat over de kerkenraad. Vanaf 1 juli 2020 is voor de PGD van belang:
• De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers die voordien in de vier wijken in het ambt bevestigd zijn en van wie de ambtstermijn (max. 12 jaar onafgebroken) niet verstreken is. Hun ambtstermijn loopt gewoon door tot de oorspronkelijke ambtstermijn verstreken is;
• In een kerkenraad zijn alle ambten aanwezig: naast de predikant(en) minimaal twee ouderlingen-niet kerkrentmeester, één ouderling-kerkrentmeester en twee diakenen.

Ordinantie 4-9 gaat over de kerkenraad, de kleine kerkenraad en de werkgroepen. Vanaf 1 juli 2020 is voor de PGD van belang:
• Er is in ieder geval een moderamen van de kerkenraad, bestaande uit ten minste een preses, een scriba en een assessor;
• Het instellen van een kleine kerkenraad, bestaande uit het moderamen en dertien ambtsdragers (zie hoofdstuk 5);
• De kleine kerkenraad stelt de werkgroepen in. In iedere werkgroep zitten één of meer ambtsdragers en een aantal andere leden van de gemeente.

Elke gemeente heeft een College van Kerkrentmeesters en een College van Diakenen. Ordinantie 11 gaat daarover. Sinds november 2018 kan de samenstelling anders zijn dan voorheen: de meerderheid hoeft niet meer te bestaan uit bevestigde ambtsdragers.

Voor de PGD is vanaf 1 juli 2020 van belang:
• Er is een College van Kerkrentmeesters, bestaande uit ten minste twee ouderlingen-kerkrentmeester en een aantal kerkrentmeesters;
• Er is een College van Diakenen, bestaande uit ten minste twee bevestigde diakenen en een aantal diaconale rentmeesters.

3. Organisatieschema’s

Bij het ontwerpen van de organisatieschema’s is uitgegaan van de 17 kernpunten (zie inleiding). Daarnaast is het basisprincipe gehanteerd dat het “besturen” van de PGD aangepast wordt, maar dat het werken, vieren en dienen in de kerk grotendeels hetzelfde kan blijven.

De PGD wordt bestuurd door het moderamen, de Kleine Kerkenraad en de Grote Kerkenraad. In hoofdstuk 5 is dit verder uitgewerkt.

Belangrijkste kenmerken van de nieuwe PGD organisatie:
• We zijn één PGD die voor de vieringen gebruikt maakt van drie vierplekken;
• De drie vierplekken van de PGD zijn: De Oase, de Zuiderkerk en een 3e door de AK vast te stellen (wisselende) vierplek;
• De vijf predikanten van de PGD rouleren gelijkmatig over de diensten in de vierplekken.

Het “werken, vieren en dienen” wordt uitgevoerd in de werkgroepen en in de daaraan gekoppelde commissies. De volgende elf werkgroepen worden ingesteld:

• Pastoraat
De werkgroep pastoraat blijft opgedeeld in de huidige deelgebieden (Noord – Westzijde, Noord – Oostzijde, Oost, Zuid en West) met hun eigen predikant / kerkelijk werker. Het seniorenpastoraat wordt, met uitzondering van de senioren in de zorgcentra, ook binnen deze werkgroepen uitgevoerd;

• College van Diakenen
De werkgroep blijft functioneren zoals nu al het geval is: een deel Drachten breed en een deel is gekoppeld aan het diaconaat van de deelgebieden;

• Vieren
Deze PGD werkgroep wordt zowel centraal als per vierplek ingevuld, waarbij de decentrale commissies alle activiteiten rondom de eredienst op de vierplek coördineren;

• PR en Communicatie
Deze werkgroep wordt bijna helemaal Drachten breed opgezet, waar nodig gekoppeld aan activiteiten in de deelgebieden of in de vierplekken;

• Jeugd
De werkgroep Jeugd werkt Drachten breed. Alleen de kindernevendiensten en de oppas bij de vierplekken blijven gekoppeld aan de decentrale commissies viere;

• College van Kerkrentmeesters
Dit College van Kerkrentmeesters (CvK) functioneert Drachten breed. De kerkrentmeesters en de kosters werken vierplek gebonden. De in de deelgebieden actieve activiteiten-commissies blijven actief binnen hun deelgebieden. Financieel rapporteren deze activiteitencommissies aan het CvK, maar inhoudelijk bemoeit het CvK hier zich niet mee;

• Kerk naar Buiten
Deze werkgroep zal nog vorm moeten krijgen. De pioniersgroep “Yours” valt onder de werkgroep;

• Inspiratie en Bezinning
De huidige activiteiten op het gebied van vorming en toerusting worden ondergebracht in de werkgroep;

• Grote Kerk
De werkgroep Grote Kerk werkt Drachten breed. Voor de PGD is de Grote Kerk een vierplek, die door de AK kan worden meegenomen als 3e (wisselende) vierplek. Een vertegenwoordiger van de werkgroep heeft zitting in de Kleine Kerkenraad;

• Zorgcentra
De werkgroep Zorgcentra wordt vormgegeven conform het rapport “Evaluatie van het seniorenpastoraat” van november 2016;

• De Schakel
De Schakel bedient niet alleen een groep binnen de PGD, maar heeft een bovenregionale functie, waarbij een laagdrempelige aanpak een bijzondere aantrekkingskracht heeft. De werkgroep De Schakel blijft functioneren zoals nu het geval is.

4. De werkgroepen verder uitgewerkt

De commissie heeft een inventarisatie gemaakt van de activiteiten in de verschillende wijken:
• Activiteiten die Drachten breed plaatsvinden
• Activiteiten die in alle wijken plaatsvinden
• Activiteiten die niet in alle wijken plaatsvinden

Vervolgens zijn al deze activiteiten ondergebracht bij de nieuwe werkgroepen in het organisatieschema. Tijdens de implementatie van de nieuwe structuur is het de bedoeling dat elke werkgroep de mensen uitnodigt van de activiteiten die onder die werkgroep vallen. Gezamenlijk wordt dan bekeken hoe ze in de nieuwe organisatie de commissies een plek willen geven onder de werkgroep en of en hoe een bepaalde commissie vertegenwoordigd moet worden in de werkgroep.

5. De kerkenraad

De PGD heeft, conform Ordinantie 4, Artikel 9 (versie november 2018) een (grote) kerkenraad, een kleine kerkenraad en werkgroepen.

5.1 Moderamen

De Grote Kerkenraad (GKR) kiest uit zijn midden een moderamen bestaande uit:
• Een voorzitter
• Een scriba
• Een predikant
• Een lid van het College van Kerkrentmeesters
• Een lid van het College van Diakenen
Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de grote en kleine kerkenraad.

5.2 Grote kerkenraad

De Grote Kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers binnen de PGD deel uitmaken, komt ten minste vier keer per jaar bijeen ter vaststelling van het algemene beleid van de PGD. Streven is een GKR met een evenredige vertegenwoordiging van ambtsdragers uit de huidige vier wijken.
Enkele belangrijke taken van de Grote Kerkenraad:
• De algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
• De zorg voor de dienst van het Woord en sacramenten;
• Het vaststellen van het vierjarige beleidsplan van de PGD;
• Het beroepen van predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing.

5.3 Kleine Kerkenraad

De Kleine Kerkenraad wordt gevormd door het moderamen van de kerkenraad en een aantal ambtsdragers vanuit de werkgroepen. De Kleine Kerkenraad komt ten minste zes maal per jaar bijeen en bestaat uit ambtsdragers die goed kunnen besturen en leidinggeven.

De kleine kerkenraad bestaat uit achttien leden en wordt gevormd door:
• De vijf leden van het moderamen van de kerkenraad
• Een lid van het College van Kerkrentmeesters
• Twee leden van de werkgroep Pastoraat uit verschillende deelgebieden
• Twee leden van het College van Diakenen uit verschillende deelgebieden
• Twee leden van de werkgroep Vieren uit verschillende vierplekken
• Een lid van de werkgroep Jeugd
• Een lid van de werkgroep PR en Communicatie
• Een lid van de werkgroep Kerk naar Buiten
• Een lid van de werkgroep Grote Kerk
• Een lid van de werkgroep Zorgcentra
• Een tweede predikant

Enkele belangrijke taken van de kleine kerkenraad:
• De instelling van de werkgroepen en de benoeming van de leden daarvan;
• De werkgroepen van instructies voorzien en het werk van de werkgroepen toetsen aan het beleidsplan van de PGD;
• Het leidinggeven aan de verkiezing van de ouderlingen en diakenen en de benoeming van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn en van de diaconale rentmeesters;
• De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de PGD;
• Het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente.

5.4 De werkgroepen

De werkgroepen verrichten een belangrijke rol in de opbouw en de uitvoering van het kerkenwerk. De werkgroepen bestaan uit zowel een aantal ambtsdragers als uit een aantal andere leden van de gemeente.

6. Overige adviezen

6.1 Diaconaal rentmeester

In de plaatselijke regeling van de PGD wordt de “diaconaal rentmeester” opgenomen. De diaconaal rentmeester is geen ambtsdrager en verricht alle niet ambtelijke diaconale taken.

6.2 Afstemmingsorgaan in de deelgebieden

De werkzaamheden van de werkgroepen Pastoraat, Diaconaat en Vieren vinden hoofdzakelijk plaats in de deelgebieden Noord (2x), Oost, Zuid en West. Datzelfde geldt ook voor een aantal activiteiten binnen de Drachten brede werkgroepen. Het is noodzakelijk dat de activiteiten binnen het deelgebied op elkaar afgestemd worden. Daarom kan per deelgebied een afstemmingsorgaan worden opgezet. Om te voorkomen dat het afstemmingsorgaan zich ontwikkelt tot een soort wijkkerkenraad, zijn er door de commissie een viertal randvoorwaarden geformuleerd waarbinnen de deelgebieden zelf de ruimte krijgen om het afstemmingsorgaan in te richten.

6.3 Predikanten en kerkelijk werkers

Om frequenter en meer structureel te kunnen overleggen, wordt een ministerie van predikanten en kerkelijk werkers ingesteld met een vertegenwoordiging in de kleine kerkenraad. Zij kunnen voor kerkelijke activiteiten worden ingezet op basis van hun verschillende kwaliteiten. Vooralsnog worden de predikanten en kerkelijk werkers voor het grootste deel van hun taken gekoppeld aan hun huidige gebiedsdeel. Bij vertrek van predikanten zal de indeling opnieuw aangepast en vastgesteld worden.

7. Vervolg en implementatie

De implementatie is opgenomen in hoofdstuk 8.

8. Kerkordelijke stappen

8.1 Formeel

Uiterlijk 31 december 2019 besluit de AK dat het aantal wijkgemeenten per 1 juli 2020 ‘nul’ is. De vier huidige wijkkerkenraden zijn gehoord en de gemeenteleden hebben gelegenheid gehad hun mening kenbaar te maken. Van de wijkbijeenkomsten staan voor de wijken 'Zuid' en 'West' de verslagen in Geandewei van 15 november 2019. De Geandewei van 29 november 2019 vermeldt de verslagen van de wijkbijeenkomsten van 'Noord' en 'Oost'. De Kapelgemeente had al eerder aangegeven uit de PG Drachten te willen treden.

8.2 Informeel

Als opmars naar één kerkenraad per 1 juli 2020 vergaderen de vier wijkkerkenraden in het eerste halfjaar van 2020 enkele keren gezamenlijk. De AK en de wijkkerkenraden nemen geen besluiten meer, die gevolgen kunnen hebben voor de periode na 1 januari 2020, zonder met elkaar te overleggen.

Het te volgen tijdpad:
Voorjaar 2020 Voorbereiding Plaatselijke Regeling, visiedocument en termijnagenda
Invulling van moderamen, kleine kerkenraad en grote kerkenraad
Bijeenkomsten van de vier wijkkerkenraden, (voor een deel) de nieuwe grote kerkenraad en de kleine kerkenraad
April 2020 Voorgenomen besluit Plaatselijke Regeling en visiedocument
Mei 2020 Horen van de gemeente over beide documenten
Juni 2020 Definitief besluit Plaatselijke Regeling en visiedocument

 

Door de ogen van de voorzitter
Op 18 november 2019 vergaderde de Algemene Kerkenraad (AK). De voorzitter opende deze vergadering met het lezen van 1 Korintiërs 13. Een heel bekend Bijbelgedeelte, dat gaat over de liefde. De kracht die ze biedt om problemen te overwinnen. In liefde kun je anderen helpen, in liefde kun je zelf geholpen worden. In het gebed werd om een zegen over de vergadering gevraagd.
Bij de mededelingen werd gerefereerd aan het gesprek van het moderamen met een delegatie van de Stuurgroep Grote Kerk. Over de ambities van de Stuurgroep. Het door de Stuurgroep overhandigde organogram was ter toelichting voor de AK bij de stukken gevoegd.
Kort stond de AK stil bij de taakverdeling over de verschillende wijkkerkenraden voor het benaderen van de verschillende groepen binnen onze protestantse gemeente. Voor hen verandert ook veel als gevolg van invoering ‘Voortvarend Verder’ en reductie van het aantal vierplekken. West organiseert een bijeenkomst voor de beamerteams, Zuid gaat in gesprek met de lectoren, Oost doet dat met de organisten (deze bijeenkomsten vinden in december 2019 plaats) en Noord ontfermt zich over de de kindernevendienstcommissies en oppasdiensten (januari 2020). De ZAM-werkgroep Erediensten neemt het initiatief voor de Eredienstcommissies.
Maaike Posthuma kondigde haar vertrek aan per 1 februari 2020. Dit tot grote teleurstelling van de AK om deze aderlating. Daardoor ontstaat er een vacature voor het secretariaat AK. Door het opstarten van een coachingspraktijk op Bijbelse grondslag naast alle andere dingen die zij doet, werd Maaike gedwongen keuzes te maken.
Een aantal punten vanuit het College van Kerkrentmeesters (CvK);
1. De AK nam met graagte het advies over om voor maximaal 10 uren per maand een externe kracht in te kunnen huren voor ondersteuning van All4One; overeenkomstig het verzoek van de Centrale Jeugdraad
2. Een verzoek van een gemeentelid om eenmalig de bestemming van een deurcollecte te kunnen wijzigen door de dienstdoende kerkenraad kreeg geen bijval, hoe sympathiek het voorstel ook klinkt. Het collecterooster blijft leidend, evenals de mogelijkheid om daarvan af te wijken ingeval bijvoorbeeld van een calamiteit of daarmee te vergelijken situatie. Vooraf moet daarvoor toestemming zijn gegeven door de voorzitters van respectievelijk Centrale Diaconie (CDD), CvK en AK, de enige 'ontsnappingsclausule'.
Vervolgens behandelde de AK de begroting voor het jaar 2020, waarvoor het CvK het concept had aangeleverd. Helaas kon ook dit keer geen sluitende begroting worden gepresenteerd. En dat baart de AK zorgen en zal in 2020 regelmatige aandacht vragen. Met een (begroot) tekort van € 92.170,- stelde de AK de begroting 2020 vast.
De CDD en CvK dienden samen een voorstel voor het collecterooster 2020 in. Een duidelijk verschil ten opzichte van vorige roosters vormt de toename van het aantal eerste collectes voor de diaconie en een daarmee gepaard gaande halvering van het aantal eerste collectes voor de eigen protestantse gemeente. Schrappen van collectes voor eigen ‘parochie’ was gezien de financiële situatie een brug te ver.
Een belangrijk stuk vormde het document dat de predikanten hadden gemaakt voor het houden van de erediensten in 2020. Met verschillende aanvangstijdstippen vinden er diensten plaats in de Oase (9.30 uur) en in de Zuiderkerk (10.00 uur). De derde viering elke zondag begint om 10.30 uur. Deze diensten krijgen een bijzonder karakter. Het eerste halfjaar vinden deze diensten plaats in de Menorah. Voor het 2e halfjaar sprak de AK een voorkeur voor het houden van deze diensten in de Oase. Dit alles naast de '11.00 uurs-diensten' in de Grote Kerk.
Bij de invoering van ‘Voortvarend Verder’ (ervan uitgaande dat de AK in december daartoe een definitief besluit neemt) zullen de vier voorzitters van de wijkkerkenraden en het moderamen als stuurgroep dit proces begeleiden. Het organiseren van dit proces hoopt de AK in december gelijktijdig met de vaststelling van het definitief besluit vast te stellen. Dan ook zal de AK de ad hoc werkgroep Grote Kerk (twee leden van de AK samen met een aantal leden van de Stuurgroep) opheffen, omdat de AK constateerde dat deze opdracht (die stagneert in verband met ziekte van dominee Van den Herik) evengoed kan worden geïntegreerd in de uitwerking van ‘de werkgroep Grote kerk’.
West vroeg aandacht voor de communicatie, dat door de verkoop van de Arke voor die wijk in een ander licht komt te staan. Tot de instelling van de werkgroep PR en Communicatie per 1 juli 2020 is er sprake van een overgangssituatie. Algemeen nieuws wordt verspreid via Geandewei en de website. Pastoraal nieuws kan per pastoraal werkgebied bekend worden gemaakt via bijvoorbeeld nieuwsbrieven.
Er volgden nog rapportages door de wijkkerkenraden en het CvK.
De voorzitter van wijk Oost eindigde de vergadering met dankgebed.
Hierna sloot de voorzitter AK de vergadering en wenste iedereen wel thuis.
De voorzitter AK,
Ties Zweers

NB; ik wijs nog op de volgende besluiten van 28 oktober 2019:
1. een (nieuw) voorgenomen besluit Voortvarend Verder (uitvoerig over gecommuniceerd in Geandewei, op de website en in wijkgemeentebijeenkomsten
2. de vaststelling van de begroting 2020 voor de Centrale Diaconie Drachten van de PG Drachten
3. de vaststelling van het preekrooster 2020
4. de constatering van het ontbreken van financiële ruimte voor het invullen van de vacature ‘kerkelijk werker tehuizen’ (vacature Tineke Bosma)

Deze keer een iets andere opzet en waarom zal u snel duidelijk worden.
Maandag 28 oktober 2019 zette de Algemene Kerkenraad een belangrijke stap in het proces 'Voortvarend Verder' door een nieuw voorgenomen besluit te formuleren en voor te leggen aan de wijkgemeenten. 

Daarom twee pdf-documenten namelijk: 

  1. het nieuwe, voorgenomen besluit t.a.v. Voortvarend Verder zoals dat gisteravond unaniem is vastgesteld in de AK-vergadering. Daarin o.a. een formulering van de visie en missie van de PGD en een leeswijzer t.a.v. onderstaand document 2, met daarin cursief aangegeven waar de AK afwijkt van de aanbevelingen als gedaan in het betreffende eindrapport. 
  2. het eindrapport van de commissie uitvoering voortvarend verder 2.0.2.0. d.d. 31 mei 2019

Leest u dit vooral door voor de wijkbijeenkomst in uw wijk

Als eerste het nieuwe voorgenomen besluit

Als tweede het verslag van de Commissie Uitvoering Voort Varend Verder.

 

 

Door de ogen van de voorzitter
Later dan gepland, hoopt de Algemene Kerkenraad (AK) op 28 oktober 2019 een '(nieuw) voorgenomen besluit' te nemen. Het rapport van de commissie Bakker over uitvoering 'Voortvarend Verder' heeft toch iets meer voeten in de aarde. Het zijn niet zozeer de aanbevelingen uit het rapport zelf die ter discussie staan. Wel de vraag hoe je bepaalde zaken in de (uitvoerings)praktijk handen en voeten geeft. Dus op dit moment nog geen groen licht, wel zicht daar op! Twee werkgroepen uit de AK werken elk een onderdeel uit voor de vergadering van 28 oktober. Vanuit het vertrouwen dat de AK dan een '(nieuw) voorgenomen besluit' neemt, kunnen de wijkkerkenraden alvast hun wijkgemeentebijeenkomst in november plannen. En in december 2019 volgt dan het nemen van een 'definitief besluit'. En lukt dat laatste, dan liggen we weer helemaal op schema. U allen groetend,
Voorzitter AK,
Ties Zweers

Door de ogen van de voorzitter
Op 16 september 2019 ontmoetten de leden van de Algemene Kerkenraad elkaar voor de eerste AK-vergadering na de zomervakantie. De voorzitter opende deze vergadering met het lezen van Psalm 22: 20-32. Het eerste deel van deze Psalm beschrijft de eenzaamheid en angst van de mens die zich door God en anderen verlaten voelen. In het tweede deel van deze Psalm slaat die angst om in overtuiging in eigen kracht en Godsvertrouwen. In het gebed vroeg de voorzitter om een zegen over de vergadering.
Een hartelijk welkom was er voor de heer De Boer van de Kapelgemeente en ds. Pierik, die sinds augustus 2019 als predikant aan de Kapelgemeente (en de gemeente Een) is verbonden.
Ook ds. Jan Jurjens heette de voorzitter van harte welkom. Met de kennis vanuit de 'commissie Bakker' en de kennis van de protestantse gemeente van Drachten, zal hij gedurende één jaar op verzoek van de AK als adviseur de AK bijstaan in het geven van een vervolg aan 'Voortvarend Verder'.
Mevrouw Marinus informeerde ons over de gezondheidssituatie van ds. Van den Herik.
De AK nam kennis voor de doorgevoerde formele scheiding van ICT-zaken (e-mailboxen en dataopslag) tussen enerzijds de protestantse gemeente Drachten en anderzijds de KKA (deze afkorting staat voor 'Kantoor Kerkelijke Administraties' =landelijke organisatie, die ook lokaal werkt voor onze pg). Ook ging de AK akkoord met het voorstel om het programma dat daarvoor werd gebruikt verder 'uit te rollen'.
Voor de PGDrachten geldt één collecterooster, dat is vastgesteld door de AK. De stuurgroep Grote Kerk had daarover een vraag neergelegd bij de AK. Zij zijn gewend om de eerste collecte voor de diaconie te bestemmen en dat loopt niet altijd parallel met het bestemmingsdoel volgens het collecterooster. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft in een overleg met de stuurgroep de achtergronden van het collecterooster belicht. De Grote Kerk zal het collecterooster gaan volgen. Later dit jaar volgt de vaststelling van het 'collecterooster 2020'. Dan kan dit punt opnieuw aan de orde komen.
Het moderamen van de wijkkerkenraad Oost maakte zich zorgen over behoud van de bouwkundige kwaliteit van de Menorah, als dit gebouw minder frequent wordt gebruikt. In reactie daar op bepaalde de AK dat zolang de verkoop geen feit is, de Menorah als 'kerkelijk steunpunt' in gebruik blijft bij de protestantse gemeente. De AK neemt later dit jaar een besluit waar vanaf 1 januari 2020 de zondagse erediensten worden gehouden.
Kanttekeningen en ideeën voor het nog uit te werken 'preekrooster 2020' zullen later verder worden besproken.
Aan het einde van deze vergadering werd afscheid genomen van Hans Bouma. Hij vervulde accuraat en met toewijding het scribaat van de AK, gedurende de laatste acht jaar. Een periode waarin er veel gebeurde binnen onze protestantse gemeente en waarvan een aantal processen nog loopt. Dat vraagt veel van iedereen, zeker voor een scriba is het bepaald geen sinecure. De dankwoorden aan het adres van Hans (inclusief mijn waardering voor onze persoonlijke intensieve samenwerking in de afgelopen vier jaar), onderstreepten de aanwezigen met een hartelijk applaus. De functie van scriba blijft vooralsnog vacant.
Na de rapportages vanuit de wijken Noord, Oost, Zuid, West, de Kapelgemeente en het CvK, verzorgde wijk Noord de sluiting.

Op 18 september 2019 kwam de AK opnieuw bijeen. Dit keer om een begin te maken met de bespreking van het rapport van de 'commissie Bakker'. En om een aantal mogelijke uitvoeringsconsequenties met elkaar door te nemen. Dit deed de AK in het bijzijn van de classispredikant ds. Wim Beekman. Deze vergadering werd voorafgegaan met een gezamenlijke broodmaaltijd. We begonnen de vergadering met het lezen van Psalm 42. In het gebed werd gevraagd om in vertrouwen mogelijkheden voor de toekomst met elkaar te verkennen en zorgen over die toekomst met elkaar te delen. Daarna vond er een open gedachtewisseling plaats over verschillende onderwerpen. Dit om te komen tot een gedeelde richting en uitlijning van standpunten. Voor dit moment lijkt het mij goed om het bij deze korte terugblik te houden. In de volgende vergadering hoopt de AK wat wij besproken hebben en overige aspecten uit het rapport van de 'commissie Bakker', om te zetten in een nieuw 'voorgenomen besluit'. Dit 'voorgenomen besluit' zal vervolgens aan de wijkgemeenten worden voorgelegd. De vergadering werd beëindigd met het voorlezen van gezang 313 uit het Liedboek; Een rijke schat van wijsheid. Van de gelegenheid om in de nazit informeel met elkaar verder te praten, maakten veel van de aanwezigen gebruik.
De volgende vergadering van de AK zal zijn op maandag 30 september 2019, in de Zuiderkerk.
De voorzitter Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers

Door de ogen van de voorzitter
De vorige keer berichtte ik dat de Algemene Kerkenraad in een extra vergadering op 1 juli 2019 in voorbereidende zin zou spreken over het eindrapport van de 'Commissie Bakker'. Wat ik de vorige keer ook meldde was dat de Algemene Kerkenraad in zijn vergadering van 16 september a.s. hoopt te komen tot een 'nieuw voorgenomen besluit'. Daarna volgt het overleg – het 'horen en kennen' – in de wijken en krijgen de gemeenteleden gelegenheid hun reacties kenbaar te maken. 16 september 2019 zal dus moeten uitwijzen hoe de Algemene Kerkenraad de volgende stap zet in de richting van 'één pg-drachten zonder wijkgemeenten'. Daarom volsta ik nu met het herhalen van deze mededeling.
Ik wens iedereen een goede vakantie. Na gedane arbeid is het goed om te ontspannen, om wat afstand te nemen van de dagelijkse bezigheden. Om het gewone ritme aangenaam te onderbreken door in een andere omgeving te verblijven, elders cultuur op te snuiven, het avontuur op te zoeken of te genieten van de natuur, te lezen, te wandelen et cetera. Ik wens u daarbij Gods zegen. Ook voor hen die thuis blijven hoop ik dat ook zij kunnen genieten van de rust.......en van het 'eventjes niks'. Om weer energie en inspiratie op doen voor een nieuw kerkelijk seizoen.
De voorzitter van de Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers

Door de ogen van de voorzitter
Op 17 juni 2019 vond de reguliere maandelijkse vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) plaats. De voorzitter opende deze vergadering met het lezen van Prediker 11:1-10; Gedenk de schepper in je jeugd. Aan de slag, doen, niet wachten tot alle onzekerheden zekerheden zijn geworden, want dan gebeurt er niks. Accepteer risico's en stuur bij als de omstandigheden daar om vragen. In grote lijnen is dit de strekking van dit Bijbelgedeelte. Na deze lezing ging de voorzitter voor in gebed om een zegen over de vergadering te vragen.
Bij de 'ingekomen stukken' besprak de AK een verzoek van de stuurgroep Grote Kerk om de eerste collecte te bestemmen voor het diaconaat. Voor dit jaar houdt de AK vast aan het vastgestelde collecterooster. Bij de opstelling van het collecterooster voor 2020 zal het verzoek van de Grote Kerk worden betrokken.
Een belangrijk punt deze avond vormde de aanbieding van het rapport 'Voortvarend Verder 2.0.2.0' . Daarin geeft de 'commissie Bakker' (genoemd naar Louis Bakker, de voorzitter van de commissie) haar advies over de organisatie inrichting voor het beoogde doel; één PG Drachten met één kerkenraad, een kleine kerkenraad en met werkgroepen per 1 juli 2020. De commissie zag terug op een intensief en boeiend traject. Binnen de commissie telde de inhoud van argumenten. Door scherp de kaders van het Plan van Aanpak te bewaken, wist men elkaar telkens te vinden. Het is mooi het enthousiasme te proeven. En ook om te zien dat dit rapport door alle leden van de commissie gedragen wordt. Over het rapport stelden leden van de AK informatieve vragen om eventuele onduidelijkheden of omissies weg te nemen. Nadat alle vragen en opmerkingen waren beantwoord, werd de commissie 'ontheven van haar opdracht'. Alle leden van de commissie kregen als dank waarderende woorden en een boeket bloemen. Voor de volledigheid noem ik nog de namen van de commissieleden, die aan de totstandkoming van dit rapport hebben meegewerkt;
Louis Bakker (voorzitter), Inge Coes en Aize Veger (wijk Noord), Linda van der Veen en Aalzen Adema (wijk Oost), Tjitske de Jager en Willy Hooijenga (wijk West), Jan Jurjens en Hero van der Veen (wijk Zuid) en Cor Staal (namens het College van Kerkrentmeesters). De AK zal volgens plan in een extra vergadering op 1 juli 2019 de inhoud van het rapport bediscussiëren. Dat moet input opleveren voor een 'nieuw voorgenomen besluit', te nemen in de vergadering van 16 september 2019. Dit voorgenomen besluit bespreken de wijken in het najaar. Deze procedure eindigt in een 'definitief besluit', gehoord en gekend de wijkgemeenten, door de AK op 16 december 2019.
Een ander belangrijk punt deze avond was een brief van ds. Olwage uit Gobabis, Namibië. In die brief vraagt deze predikant de banden met de protestantse gemeente Drachten aan te halen en te versterken. De banden met 'kerkelijk Smallingerland' (dus breder dan de PGD) zijn wat verwaterd. Vanuit onze PG (in het bijzonder vanuit de Arke) zijn er over en weer nog wel enkele contacten. Het verzoek van ds. Olwage kreeg na een gedachtewisseling daarover brede steun binnen de Algemene Kerkenraad. Het uitdrukking geven aan onderlinge verbondenheid werkt inspirerend. Een voorwaarde is wel dat het verstevigen van de band breed wordt gedragen. Wellicht biedt het ook mogelijkheden om de jeugd van beide kerkelijke gemeenten met elkaar in contact te brengen. Aan de hand van een nadere uitwerking -de voorzet daarvoor geeft ds. Van den Herik- van dit idee, hoopt de AK in september deze gedachte handen en voeten te geven. Aanvullend vermeld ik nog dat ds. Olwage veel werk verricht in Epaco, de sloppenwijk van Gobabis. Het centrum van de activiteiten daar is: Light for the Children! Bij de bespreking in september kijkt de AK ook naar mogelijkheden van financiële steun voor projecten. In de achter ons liggende jaren heeft de Centrale Diaconie Drachten (CDD) financiële steun gegeven aan projecten in Gobabis. De CDD behandelt op dit moment een nieuw verzoek om financiële steun. Bij de beoordeling van dat verzoek betrekt de CDD de resultaten van eerder gegeven financiële steun. De ervaringen van de CDD komen ook in september in de AK aan de orde.
Er is nog geen groen licht voor het preekrooster voor het jaar 2020. Achter de schermen puzzelen de ZAM-gemeenten daar nog aan. De AK kan hiervoor een voorstel tegemoet zien voor zijn vergadering op 16 september 2019.
Wijk Zuid sloot deze vergadering met het lezen van enkele verzen uit lied 689; Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest.
De volgende (extra) vergadering van de Algemene Kerkenraad zal zijn op 1 juli 2019.
De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

Door de ogen van de voorzitter
Maandag 20 mei 2019 was de vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK). Locatie Zuiderkerk. De voorzitter opende deze vergadering met het lezen uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs (II.1 : 12-24). Nadat een eerder bezoek op een mislukking uitliep, doet Paulus in deze tweede brief pogingen om de onderlinge band te herstellen. Elkaar niet begrijpen, niet vertrouwen zelfs, weer toenadering zoeken, aspecten die in dit Bijbelgedeelte centraal staan. Je kunt wel spreken van een gewoon menselijk tafereel. Daarna vroeg de voorzitter een zegen over de vergadering en over het werk binnen de Protestantse Gemeente Drachten (PGD).
Bij de ingekomen stukken bevond zich ook het 'Werkplan 2019' van de Schakelcommissie. Naar aanleiding daarvan werd gemeld dat het moderamen met een delegatie van de Schakelcommissie heeft gesproken over het werk binnen de Schakel. In dat overleg werd waardering uitgesproken voor het scala aan activiteiten in en rondom de Schakel.
Ook zat bij de ingekomen stukken een brief van dominee Olwage, Gobabis, met het verzoek om de banden met Gobabis te versterken en financieel betrokken te blijven bij de kerk aldaar. In de junivergadering zal de AK de brief inhoudelijk bespreken, nadat de Centrale Diaconie Drachten (CDD) en het College van Kerkrentmeesters (CvK) hun zienswijze hebben gegeven.
Ook werd verder gesproken over het tijdplan en de procedure voor behandeling van het eindrapport van de 'Commissie Bakker'. Deze commissie komt binnenkort met voorstellen om 'Eén PGDrachten' te concretiseren. Volgens het door de AK vastgestelde schema neemt de AK in september 2019 een principebesluit, dat wordt voorgelegd aan de wijkkerkenraden. Die 'horen en kennen' daarover de leden van de wijkgemeenten. In december 2019 neemt de AK een definitief besluit, waarbij vanzelfsprekend de reacties op het principebesluit worden betrokken. Een spannende tijd dus.
Karla Marinus (voorzitter wijkkerkenraad wijk West) stelde zich beschikbaar als vicevoorzitter van de AK. Een voorzet voor open doel, die de AK – onder dankzegging naar Karla - van harte inkopte.
We slaagden er niet in de functie van scriba AK in te vullen. De zoektocht naar invulling van deze vacature per 1 oktober 2019 gaat dus gewoon door.
Over het Preekrooster 2020 hebben de ZAM-gemeenten informatie aangeleverd bij de preekdienstenroosteraar, de heer Jan Schoonhoven.
Over inpassing van de Grote Kerk in de nieuwe (toekomstige) organisatiestructuur, het tot uitdrukking brengen van de verbondenheid van de Grote Kerk met de PGD en over de positie van de Grote Kerk op het gebied van pastoraat, nam de AK na discussie de voorstellen over van een werkgroepje, dat de AK hiervoor had samengesteld. Die voorstellen gaan nu naar de 'Commissie Bakker', die eerder aan de AK had gevraagd hierover zijn licht te laten schijnen. Binnenkort zullen stuurgroep Grote Kerk en een werkgroep van de AK om tafel om de verschillende facetten van het werk van de Grote Kerk voor de toekomst in kaart te brengen. Het vertrek van kerkelijk werker Aafke Stegeman nopen daartoe.
Het CvK had het 'Financieel Verslag 2018' klaar en bood dat ter vaststelling aan aan de AK. Elders in dit blad publiceert het CvK een samenvatting van dit verslag. Onder voorbehoud van het accountantsrapport, stelde de AK 'het Financieel Verslag 2018' vast, met daarbij waarderende woorden voor het werk van de CvK.
Na de rapportages door de verschillende wijken en het CvK, verzorgde wijk Oost de sluiting door het voorlezen van een gedeelte uit het boekje 'Door de sluier heen' van Sytze de Vries.
De volgende vergadering van de AK vindt plaats op maandag 17 juni 2019 in de Zuiderkerk.
De voorzitter van de Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers

Door de ogen van de voorzitter
Dinsdag 23 april 2019 kwam de Algemene Kerkenraad PGDrachten (PGD) voor de reguliere maandelijkse vergadering bijeen in de Zuiderkerk. De vergadering werd begonnen met het lezen van Johannes 10: 1-18. Een bekend Bijbelverhaal over 'De goede Herder', de goede herder, die zijn leven geeft voor de schapen (vers 11). Daarna werd een zegen gevraagd over de vergadering.
Bij de mededelingen werd onder andere aandacht geschonken aan de uitnodiging voor het afscheid van Aafke Stegeman, kerkelijk werker Grote Kerk.
Enkele belangrijke opmerkingen naar aanleiding van de notulen/gemaakte afspraken wil ik graag melden. Allereerst een vraag van een lid wat de mogelijkheden van een wijkgemeente zijn om een principebesluit, om te komen tot één PGD, te kunnen amenderen. Een goede vraag en ook goed om daar vooraf duidelijkheid over te scheppen. In de eerstvolgende AK-vergadering hoopt de AK die duidelijkheid te geven.
Ten tweede: Het ontwikkelen van een visie op 'kerk zijn' op middellange termijn zal worden opgestart in de loop van 2020, dus nadat er duidelijkheid bestaat over de te vormen organisatiestructuur.
Dan nu de bespreking van andere agendapunten.
Vanaf 1 januari 2019 is de functie van vicevoorzitter van de AK vacant. Het voorgenomen vertrek van Hans Bouma als scriba van de AK per 1 oktober 2019 zorgt voor een nieuwe vacature. Voorgesteld wordt om daarvoor een praktische oplossing te zoeken door iemand 'aan te wijzen' uit de zittende voorzitters van de wijkkerkenraden of door middel van een rouleerschema. Hetzelfde voorstel wordt gedaan voor de 'vacature scriba AK', maar dan met 'aanwijzing' van een scriba uit één van de wijkkerkenraden. Een overgangsregeling voor de periode tot medio 2020. Dit idee wordt voor nader beraad meegenomen naar de wijkkerkenraden.
Het preekrooster 2020 vraagt door allerlei veranderingen om een nadere verkenning en bespreking in het bijzonder voor de wijken Oost, Zuid en West. In ZAM-verband zal dit punt op 9 mei 2019 worden besproken. Daarna volgt een voorstel aan de AK.
De Stuurgroep Grote Kerk verzocht om financiële middelen vrij te maken voor professionele ondersteuning van enkele in 2019 geplande activiteiten. De organisatie daarvan (bijvoorbeeld de zomerexpositie) staat onder druk door het vertrek van Aafke Stegeman. De AK zag kansen om met aanwezige expertise binnen de PGD-gelederen voor een groot deel aan het verzoek van de stuurgroep tegemoet te komen. Zonder dat dit extra geld kost. In overleg met de stuurgroep zullen die mogelijkheden verder worden uitgewerkt. Over de positie van de Grote Kerk op langere termijn in het geheel van de PGD zal een antwoord moeten komen in het traject 'Uitwerking Voortvarend Verder'. Het heeft daarom ook nu al de aandacht van de AK. Er wordt een werkgroepje geformeerd, die voor de AK een advies gaat voorbereiden. In een open overleg met de Stuurgroep Grote Kerk zullen de wensen en mogelijkheden in kaart worden gebracht.
Het vertrek van Aafke Stegeman maakt een andere werkwijze noodzakelijk voor het thema 'Vorming en Verdieping'. Meer dan tot nu toe komt de verantwoordelijkheid daarvoor te liggen bij de wijkkerkenraden.
De Algemene Kerkenraad stelt een vergaderschema vast voor het seizoen 2019-2020.
Ook besluit de AK tot vaststelling van de 'Jaarrekening 2019' van de Centrale Diaconie Drachten (CDD), onder voorbehoud dat de accountant ook kan instemmen met de gepresenteerde cijfers.
De vertegenwoordiger van de CDD rapporteerde over in de diaconie besproken onderwerpen:
• waar gaan we met de diaconie naar toe?
• presentatie over relatie diaconie en WMO
• presentatie over de werken van barmhartigheid uit de RK-traditie.
De vertegenwoordiger van de Centrale Jeugdraad Drachten (CJD) rapporteerde:
• de all4one (samenwerking TND Drachten breed)
• een jeugdwerkersavond (februari 2019) met een spreekster vanuit Youth for Christ
• het voornemen om in september een inspiratie-avond te organiseren voor (toekomstige) jeugdwerkers
• over een gesprek met de Commissie Uitvoering Voortvarend Verder
• over ontwikkelingen in het jeugdwerk die zorgen baren (de verschuiving van meer jeugdwerk van 'zuid' naar 'noord', vacatures binnen het jeugdwerk)
• een te plannen overleg in mei met voorzitters wijkkerkenraden.
In de rondvraag vroeg 'West” nogmaals om ondersteuning door andere wijken van de 'Vakantie Bijbelweek 2019'.
De sluiting vond plaats door Karla Marinus (West) met het voorlezen van lied 916: Je kunt niet dieper vallen.
De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad zal zijn op 20 mei 2019.
De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

Door de ogen van de voorzitter
18 maart 2019 vergaderde de Algemene Kerkenraad (AK). Een volle agenda, het werd dan ook een 'latertje'.
De voorzitter begon deze vergadering met het lezen van Matteüs 4: 1-11. Dit Bijbelverhaal gaat over Jezus in de woestijn. Een bekend verhaal over de beproevingen door Satan. Die daarvoor een 'uitgelezen moment' koos, namelijk toen Jezus grote honger had, nadat hij veertig dagen en nachten had gevast. Vasten! De voorzitter belichtte enkele achtergronden van het vasten. Daarna ging hij voor in gebed. Helaas kon ds. Peter Smilde de vergadering niet bijwonen door het overlijden van zijn vader. In het gebed werd om steun en kracht gevraagd voor Peter en zijn familie.
De AK stemde in met de voorstellen om de opengevallen plaatsen binnen de stuurgroep Grote Kerk weer in te vullen. Ale Groen vervangt de vertrekkende voorzitter Cees Boutsma en Aukje Boersma treedt toe als lid van de stuurgroep. De AK nam kennis van het overlijden van Jannes Nederhoed, eerder werkzaam op het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente te Drachten (PGD). Karla Marinus keek terug op de discussie in de vorige vergadering over het 'gebouwenbesluit'. Sommige aspecten over het verloop zaten haar dwars en daar sprak ze haar teleurstelling over uit.
Binnen de PGD is een aantal mensen -buiten de predikanten/kerkelijk werkers- dat ingezet kan worden voor uitvaarten. De praktijk in de wijken blijkt verschillend te zijn. Er zitten ook meerdere kanten aan. Afgesproken werd dat de wijkkerkenraden zich hier nog eens over buigen. De bestaande praktijk blijft voorlopig gehandhaafd.
Voor volgend jaar is voor onze PGD zondag 2 februari 2020 aangewezen als 'werelddiaconaatszondag', dit op voorstel van de ZWO 's van de vier wijken. Heel goed om in ieder geval één keer per jaar dit thema centraal te stellen.
Vervolgens kwam aan de orde een 'tussenrapportage' door de 'Commissie Uitvoering Voortvarend Verder'. Deze commissie, onder voorzitterschap van Louis Bakker en verder samengesteld met vanuit elke wijk twee vertegenwoordigers en een vertegenwoordiging vanuit het College van Kerkrentmeesters (CvK), werkt aan uitwerking van de door de AK gegeven opdracht om te komen tot 'Eén PGD zonder wijken'. De commissie was vanavond met 7 personen aanwezig om de toelichting te verzorgen en om te luisteren naar de reacties vanuit de AK. Het werk is nog niet af en de commissie kreeg en krijgt nog input vanuit de AK over nog niet uitgekristalliseerde onderwerpen. Op 3 juni 2019 hoopt de Commissie het resultaat van onderzoek en studie aan te bieden aan het moderamen. Presentatie in de AK volgt op 17 juni 2019. Het voorstel van het moderamen was om nog voor de zomervakantie tot een principebesluit te komen. Dat leek de AK geen goed idee. Er komt een extra vergadering op 1 juli 2019 om gedachten uit te wisselen. In september 2019 neemt de AK een principebesluit, waarna de wijkgemeenten aan zet zijn om te bepalen óf zij instemmen met het principebesluit óf om als zelfstandige gemeente verder te gaan. Volgens de eerder vastgestelde planning neemt de AK in december 2019 een definitief besluit.
De zorgelijke financiële situatie van onze PGD leidde tot de vaststelling van een besluit om kosten in rekening te brengen voor rouw- en trouwdiensten. Dat kan zijn voor gebruik van een ons toebehorend kerkgebouw en/of voor inschakeling van één van onze predikanten/kerkelijk werkers/uitvaartbegeleiders. Voor trouwdiensten gebeurt dat al. Het CvK komt daarover later met meer informatie. Ook meldde het CvK de opbrengst van de eindejaarscollecte (€ 17.830,-) en die van de actie Kerkbalans (€ 908.000,-). Ik ga er van uit dat het CvK u daarover elders in dit blad nader informeert.
Helaas kon het tijdelijk dienstverband van Aafke Stegeman, kerkelijk werker Grote Kerk, niet worden omgezet in een vast contract. Ook hier liggen puur financiële redenen aan ten grondslag. In de AK werd teruggekeken op het proces en de afstemming tussen CvK en AK. Over de korte-termijn-zaken die nu dreigen te blijven liggen, vindt afstemming plaats met de stuurgroep Grote Kerk om hiervoor naar een oplossing te zoeken. Voor de lange termijn zal in samenhang met taken elders binnen de PGD naar de activiteiten Grote Kerk worden gekeken.
Tenslotte stemde de AK in met de wijziging van het 'Preekrooster 2019' voor te houden diensten in de ZAM-wijkgemeenten.
In verband met het late tijdstip werd een aantal punten doorgeschoven naar de volgende vergadering.

De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

Door de ogen van de voorzitter
De Algemene Kerkenraad (AK) kwam op 21 januari 2019 bijeen in de Zuiderkerk. De eerste vergadering in het nieuwe jaar. De voorzitter opende deze vergadering met het lezen uit de brief van Petrus: 1 Petrus 5: 1-8. Boven dit Bijbelgedeelte staat 'Het gezag in de gemeente'. Ik citeer vers 2: “Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht -niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er beter van te worden maar met belangeloze toewijding.” In het gebed vroeg de voorzitter om een zegen over de vergadering.
Het belangrijkste punt deze avond was onmiskenbaar het nemen van een 'Definitief Besluit' over de gebouwen. Enkele later binnengekomen reacties van gemeenteleden werden toegevoegd aan dit agendastuk. Het moderamen had een 'concept-Definitief Besluit' voorbereid. De input daarvoor kwam uit de decembervergadering van de AK. Eerst volgde nog een gedachtewisseling over een ingebrachte notitie namens de vertegenwoordigers van de vier wijken, die pleitte voor meer onderzoek. De informatie uit die gedachtewisseling kon worden betrokken bij de bespreking van het voorgelegde concept-besluit. Tijdens de beraadslaging werd het concept op een aantal punten geamendeerd. Stemming over het voorstel bleek toen niet meer nodig, het definitieve besluit werd vastgesteld. Elders in Geandewei vindt u de tekst van het genomen besluit, inclusief de overwegingen. Ik volsta daarom hier met een verwijzing naar dat besluit.
Omdat het inmiddels laat was geworden werd de agenda teruggebracht tot enkele noodzakelijk te bespreken punten.
De AK ging akkoord met één van de (bezuinigings)voorstellen van het College van Kerkrentmeesters. Volgens in het verleden geformuleerd beleid bestaat er een regel om bij het ontstaan van een vacature voor een predikant weer 'automatisch' tot invulling over te gaan. De financiële situatie laat dat niet langer toe. Dat 'automatisme' vervalt dus.
Verder besprak de AK een verzoek van de kerkenraad van West om vrijwilligers te werven voor de Vakantie Bijbel Week. Het is de bedoeling deze activiteit breder te trekken. Het werven van vrijwilligers uit andere wijken past bij die nieuwe opzet.
Tot zover de impressie van deze vergadering.
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 18 maart 2019.
De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

In de extra vergadering van de Algemene Kerkenraad op 17 december 2018 opende de voorzitter met het lezen Lucas 1, de verzen 68 t/m 79. Dit Bijbelgedeelte gaat over de profetie van Zacharias. “Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar.” En de slotzinnen van deze profetie:
“Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.” Daarna werd een zegen over de vergadering gevraagd.
Bij de mededelingen werd melding gemaakt van het aangepaste 'rooster van diensten' voor het 1e kwartaal 2019 voor de wijken Oost, Zuid en West. De AK stemde in met deze aanpassing.
Het belangrijkste agendapunt deze avond was de bespreking van de omzetting van het 'voorgenomen besluit' over de gebouwen in een 'definitief besluit'. Even ter herinnering. Er is over dit onderwerp een gemeenteavond gehouden op 31 oktober 2018 (de Oase), daarnaast twee spreekuren en er was gelegenheid om schriftelijk te reageren. Op deze manier gaf de AK invulling aan 'het horen en kennen' van de gemeente. Er kwamen 24 schriftelijke reacties binnen. Deze reacties en de mondelinge reacties tijdens de gemeenteavond maakten deel uit van de beraadslaging. Het moderamen had voor de bespreking van dit punt, gezorgd voor een discussieleidraad. Deze leidraad bevat de essentie van het 'voorgenomen besluit' en van het proces, dat tot nu toe was doorlopen. Verder beschreef de leidraad de hoofdlijnen van de binnengekomen reacties en voorzag die van een toelichting. Aan de hand daarvan werd informatie uitgewisseld en werden 'voors en tegens' uitvoerig en constructief bediscussieerd. Later op de avond mondde deze discussie uit in een aantal aanvullende uitgangspunten voor het te nemen 'definitieve besluit'. Het is nu aan het moderamen om de uitkomst van deze discussie in een voorstel uit te werken voor de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 21 januari 2019. Dan neemt de AK een 'definitief besluit', iets later dus dan aanvankelijk de bedoeling was. De herijking en weging van argumenten bij dit belangrijke onderwerp en de vereiste van een zorgvuldige besluitvorming, vormen daarvoor de verklaring. Ik hoop dat u daarvoor begrip heeft en bereid bent nog 'een maandje' op de uitslag te wachten.
Aan het einde van de vergadering werd afscheid genomen van Guus Bräuner, onze vicevoorzitter. Guus maakte 16 jaren deel uit van de AK en van het moderamen AK. Talloze vergaderingen en vrijwilligersuren verder stopt hij er mee. De voorzitter dankte Guus voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij het wel en wee van de PG Drachten. Altijd rustig en evenwichtig, zoekend naar oplossingen voor problemen. Deze inbreng gaan we missen. Hopelijk genieten Guus (en Akke) van de wijn, die hij als afscheidscadeau ontving.
Wijk Oost verzorgde de sluiting van de avond.
De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad vindt plaats op 21 januari 2019, om 19.30 uur in de Zuiderkerk.
Vanaf deze plaats wens ik iedereen een goed en gezegend nieuw jaar 2019!
De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

Door de ogen van de voorzitter
Op maandag 19 november 2018 vergaderde de Algemene Kerkenraad (AK). De voorzitter opende deze vergadering met het lezen van Psalm 90. Een Psalm die vroeger bij hem thuis steevast op oudejaarsdag werd gelezen. Dat was ook de dag, waarop binnen de kerk, de 'namen werden afgelezen' van hen, die dat jaar aan de gemeente waren ontvallen. Anders dan toen doen we dat nu op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de gedachteniszondag. Enkele verzen uit Psalm 90: “Al onze dagen gaan door uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht. Zeventig jaren duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed, het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.” Daarna ging de voorzitter voor in gebed.
Dan nu enkele hoofdpunten uit deze vergadering.
1. Jaarrekening 2017. Deze jaarrekening is door de accountants gecontroleerd en in orde bevonden. De AK verleende het College van Kerkrentmeesters (CvK) -onder dankzegging voor het verrichte werk- decharge.
2. Brieven 'meegeregistreerden'. Daarover schreef ik ook in het vorige verslag. Er lag een brief, die naar leden, die als 'meegeregistreerd' te boek staan, was uitgegaan. En er lag een concrete suggestie vanuit 'Noord' om voor de toekomst, als ook andere leden worden benaderd, enkele aanpassingen te plegen. Het Cvk zal graag gebruik maken van de gegevens en nog te ontvangen suggesties voor aanpassing van de brief.
3. Concept-begroting 2019 'PG Drachten'. Na beantwoording van een aantal vragen, stelde de AK deze begroting vast. De voorzitter van het CvK wees er nog nadrukkelijk op dat deze begroting sluit met een tekort van ruim € 153.000,- en de verwachting (en tevens zijn zorg) dat dit tekort in de toekomst verder zal stijgen. Alleen een wezenlijke verandering aan de inkomsten- en/of uitgavenkant kan daarin verandering brengen. Dit vraagt dus om een extra inspanning!
4. Collecterooster 2019. De Centrale Diaconie Drachten (CDD) en het CvK maakten samen het 'concept-collecterooster 2019' voor alle wijkkerken en de Grote Kerk. Vanuit de Centrale Jeugdraad Drachten (CJD) werd geïnformeerd naar reductie van het aantal 'jeugdcollecten' en de gevolgen daarvan voor het jeugdwerk. Daarvoor in de plaats komen enkele collecten voor het 'seniorenpastoraat'. De AK en CvK dragen het jeugdwerk een warm hart toe en er kwam dan ook de verzekering dat vermindering van het aantal collecten 'niet ten koste zou gaan van het jeugdwerk'.
5. .Er werd kennis genomen van gemaakte verslagen (gemeenteavond en van de gehouden spreekuren) met betrekking tot 'het horen van de gemeente' over het rapport van 'bezit naar gebruik' van kerkgebouwen en pastorieën. In een bijdrage van de ZAM-predikanten en kerkelijk werkers werd aandacht gevraagd voor andere opties. Deze reactie zal worden betrokken bij de bespreking van alle reacties (mondeling op de gemeenteavond en tijdens de spreekuren en binnengekomen schriftelijke reacties) in een extra AK-vergadering op 17 december 2018
6. Rapportages. Speciaal voor dit onderdeel waren uitgenodigd de voorzitter van de 'Stuurgroep Grote Kerk', Kees Boutsma en kerkelijk werker, Aafke Stegeman, eveneens Grote Kerk. Een scala aan activiteiten is op touw gezet. Driemaandelijks wordt het programma voor 'Vorming en Verdieping' geactualiseerd. De 'Grote Kerk' als open kerk naar de samenleving krijgt in de praktijk steeds meer vorm. De stuurgroep is bezig met het maken van een beleidsplan. Ook de wijken en het CvK rapporteerden. Enkele punten daar uit; Oost, Zuid en West 'evalueren' in januari 2019 de gehouden ZAM-diensten, ook in het licht van gemaakte afspraken daarover voor 2019, de AK nam verheugd kennis van invulling van het voorzitterschap van de kerkenraad van wijk West door Karla Marinus. Het CvK rapporteerde met voorstellen te komen over aanpassing van tarieven voor inzet van predikanten/kerkelijk werkers en gebruik van gebouwen voor rouw- en trouwdiensten.
De volgende (extra) vergadering van de AK vindt plaats op maandag 17 december 2018 in de Zuiderkerk.
Ties Zweers, 'preses Algemene Kerkenraad

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com