Door de ogen van de voorzitter
Op 16 september 2019 ontmoetten de leden van de Algemene Kerkenraad elkaar voor de eerste AK-vergadering na de zomervakantie. De voorzitter opende deze vergadering met het lezen van Psalm 22: 20-32. Het eerste deel van deze Psalm beschrijft de eenzaamheid en angst van de mens die zich door God en anderen verlaten voelen. In het tweede deel van deze Psalm slaat die angst om in overtuiging in eigen kracht en Godsvertrouwen. In het gebed vroeg de voorzitter om een zegen over de vergadering.
Een hartelijk welkom was er voor de heer De Boer van de Kapelgemeente en ds. Pierik, die sinds augustus 2019 als predikant aan de Kapelgemeente (en de gemeente Een) is verbonden.
Ook ds. Jan Jurjens heette de voorzitter van harte welkom. Met de kennis vanuit de 'commissie Bakker' en de kennis van de protestantse gemeente van Drachten, zal hij gedurende één jaar op verzoek van de AK als adviseur de AK bijstaan in het geven van een vervolg aan 'Voortvarend Verder'.
Mevrouw Marinus informeerde ons over de gezondheidssituatie van ds. Van den Herik.
De AK nam kennis voor de doorgevoerde formele scheiding van ICT-zaken (e-mailboxen en dataopslag) tussen enerzijds de protestantse gemeente Drachten en anderzijds de KKA (deze afkorting staat voor 'Kantoor Kerkelijke Administraties' =landelijke organisatie, die ook lokaal werkt voor onze pg). Ook ging de AK akkoord met het voorstel om het programma dat daarvoor werd gebruikt verder 'uit te rollen'.
Voor de PGDrachten geldt één collecterooster, dat is vastgesteld door de AK. De stuurgroep Grote Kerk had daarover een vraag neergelegd bij de AK. Zij zijn gewend om de eerste collecte voor de diaconie te bestemmen en dat loopt niet altijd parallel met het bestemmingsdoel volgens het collecterooster. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft in een overleg met de stuurgroep de achtergronden van het collecterooster belicht. De Grote Kerk zal het collecterooster gaan volgen. Later dit jaar volgt de vaststelling van het 'collecterooster 2020'. Dan kan dit punt opnieuw aan de orde komen.
Het moderamen van de wijkkerkenraad Oost maakte zich zorgen over behoud van de bouwkundige kwaliteit van de Menorah, als dit gebouw minder frequent wordt gebruikt. In reactie daar op bepaalde de AK dat zolang de verkoop geen feit is, de Menorah als 'kerkelijk steunpunt' in gebruik blijft bij de protestantse gemeente. De AK neemt later dit jaar een besluit waar vanaf 1 januari 2020 de zondagse erediensten worden gehouden.
Kanttekeningen en ideeën voor het nog uit te werken 'preekrooster 2020' zullen later verder worden besproken.
Aan het einde van deze vergadering werd afscheid genomen van Hans Bouma. Hij vervulde accuraat en met toewijding het scribaat van de AK, gedurende de laatste acht jaar. Een periode waarin er veel gebeurde binnen onze protestantse gemeente en waarvan een aantal processen nog loopt. Dat vraagt veel van iedereen, zeker voor een scriba is het bepaald geen sinecure. De dankwoorden aan het adres van Hans (inclusief mijn waardering voor onze persoonlijke intensieve samenwerking in de afgelopen vier jaar), onderstreepten de aanwezigen met een hartelijk applaus. De functie van scriba blijft vooralsnog vacant.
Na de rapportages vanuit de wijken Noord, Oost, Zuid, West, de Kapelgemeente en het CvK, verzorgde wijk Noord de sluiting.

Op 18 september 2019 kwam de AK opnieuw bijeen. Dit keer om een begin te maken met de bespreking van het rapport van de 'commissie Bakker'. En om een aantal mogelijke uitvoeringsconsequenties met elkaar door te nemen. Dit deed de AK in het bijzijn van de classispredikant ds. Wim Beekman. Deze vergadering werd voorafgegaan met een gezamenlijke broodmaaltijd. We begonnen de vergadering met het lezen van Psalm 42. In het gebed werd gevraagd om in vertrouwen mogelijkheden voor de toekomst met elkaar te verkennen en zorgen over die toekomst met elkaar te delen. Daarna vond er een open gedachtewisseling plaats over verschillende onderwerpen. Dit om te komen tot een gedeelde richting en uitlijning van standpunten. Voor dit moment lijkt het mij goed om het bij deze korte terugblik te houden. In de volgende vergadering hoopt de AK wat wij besproken hebben en overige aspecten uit het rapport van de 'commissie Bakker', om te zetten in een nieuw 'voorgenomen besluit'. Dit 'voorgenomen besluit' zal vervolgens aan de wijkgemeenten worden voorgelegd. De vergadering werd beëindigd met het voorlezen van gezang 313 uit het Liedboek; Een rijke schat van wijsheid. Van de gelegenheid om in de nazit informeel met elkaar verder te praten, maakten veel van de aanwezigen gebruik.
De volgende vergadering van de AK zal zijn op maandag 30 september 2019, in de Zuiderkerk.
De voorzitter Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers

Door de ogen van de voorzitter
De vorige keer berichtte ik dat de Algemene Kerkenraad in een extra vergadering op 1 juli 2019 in voorbereidende zin zou spreken over het eindrapport van de 'Commissie Bakker'. Wat ik de vorige keer ook meldde was dat de Algemene Kerkenraad in zijn vergadering van 16 september a.s. hoopt te komen tot een 'nieuw voorgenomen besluit'. Daarna volgt het overleg – het 'horen en kennen' – in de wijken en krijgen de gemeenteleden gelegenheid hun reacties kenbaar te maken. 16 september 2019 zal dus moeten uitwijzen hoe de Algemene Kerkenraad de volgende stap zet in de richting van 'één pg-drachten zonder wijkgemeenten'. Daarom volsta ik nu met het herhalen van deze mededeling.
Ik wens iedereen een goede vakantie. Na gedane arbeid is het goed om te ontspannen, om wat afstand te nemen van de dagelijkse bezigheden. Om het gewone ritme aangenaam te onderbreken door in een andere omgeving te verblijven, elders cultuur op te snuiven, het avontuur op te zoeken of te genieten van de natuur, te lezen, te wandelen et cetera. Ik wens u daarbij Gods zegen. Ook voor hen die thuis blijven hoop ik dat ook zij kunnen genieten van de rust.......en van het 'eventjes niks'. Om weer energie en inspiratie op doen voor een nieuw kerkelijk seizoen.
De voorzitter van de Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers

Door de ogen van de voorzitter
Op 17 juni 2019 vond de reguliere maandelijkse vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) plaats. De voorzitter opende deze vergadering met het lezen van Prediker 11:1-10; Gedenk de schepper in je jeugd. Aan de slag, doen, niet wachten tot alle onzekerheden zekerheden zijn geworden, want dan gebeurt er niks. Accepteer risico's en stuur bij als de omstandigheden daar om vragen. In grote lijnen is dit de strekking van dit Bijbelgedeelte. Na deze lezing ging de voorzitter voor in gebed om een zegen over de vergadering te vragen.
Bij de 'ingekomen stukken' besprak de AK een verzoek van de stuurgroep Grote Kerk om de eerste collecte te bestemmen voor het diaconaat. Voor dit jaar houdt de AK vast aan het vastgestelde collecterooster. Bij de opstelling van het collecterooster voor 2020 zal het verzoek van de Grote Kerk worden betrokken.
Een belangrijk punt deze avond vormde de aanbieding van het rapport 'Voortvarend Verder 2.0.2.0' . Daarin geeft de 'commissie Bakker' (genoemd naar Louis Bakker, de voorzitter van de commissie) haar advies over de organisatie inrichting voor het beoogde doel; één PG Drachten met één kerkenraad, een kleine kerkenraad en met werkgroepen per 1 juli 2020. De commissie zag terug op een intensief en boeiend traject. Binnen de commissie telde de inhoud van argumenten. Door scherp de kaders van het Plan van Aanpak te bewaken, wist men elkaar telkens te vinden. Het is mooi het enthousiasme te proeven. En ook om te zien dat dit rapport door alle leden van de commissie gedragen wordt. Over het rapport stelden leden van de AK informatieve vragen om eventuele onduidelijkheden of omissies weg te nemen. Nadat alle vragen en opmerkingen waren beantwoord, werd de commissie 'ontheven van haar opdracht'. Alle leden van de commissie kregen als dank waarderende woorden en een boeket bloemen. Voor de volledigheid noem ik nog de namen van de commissieleden, die aan de totstandkoming van dit rapport hebben meegewerkt;
Louis Bakker (voorzitter), Inge Coes en Aize Veger (wijk Noord), Linda van der Veen en Aalzen Adema (wijk Oost), Tjitske de Jager en Willy Hooijenga (wijk West), Jan Jurjens en Hero van der Veen (wijk Zuid) en Cor Staal (namens het College van Kerkrentmeesters). De AK zal volgens plan in een extra vergadering op 1 juli 2019 de inhoud van het rapport bediscussiëren. Dat moet input opleveren voor een 'nieuw voorgenomen besluit', te nemen in de vergadering van 16 september 2019. Dit voorgenomen besluit bespreken de wijken in het najaar. Deze procedure eindigt in een 'definitief besluit', gehoord en gekend de wijkgemeenten, door de AK op 16 december 2019.
Een ander belangrijk punt deze avond was een brief van ds. Olwage uit Gobabis, Namibië. In die brief vraagt deze predikant de banden met de protestantse gemeente Drachten aan te halen en te versterken. De banden met 'kerkelijk Smallingerland' (dus breder dan de PGD) zijn wat verwaterd. Vanuit onze PG (in het bijzonder vanuit de Arke) zijn er over en weer nog wel enkele contacten. Het verzoek van ds. Olwage kreeg na een gedachtewisseling daarover brede steun binnen de Algemene Kerkenraad. Het uitdrukking geven aan onderlinge verbondenheid werkt inspirerend. Een voorwaarde is wel dat het verstevigen van de band breed wordt gedragen. Wellicht biedt het ook mogelijkheden om de jeugd van beide kerkelijke gemeenten met elkaar in contact te brengen. Aan de hand van een nadere uitwerking -de voorzet daarvoor geeft ds. Van den Herik- van dit idee, hoopt de AK in september deze gedachte handen en voeten te geven. Aanvullend vermeld ik nog dat ds. Olwage veel werk verricht in Epaco, de sloppenwijk van Gobabis. Het centrum van de activiteiten daar is: Light for the Children! Bij de bespreking in september kijkt de AK ook naar mogelijkheden van financiële steun voor projecten. In de achter ons liggende jaren heeft de Centrale Diaconie Drachten (CDD) financiële steun gegeven aan projecten in Gobabis. De CDD behandelt op dit moment een nieuw verzoek om financiële steun. Bij de beoordeling van dat verzoek betrekt de CDD de resultaten van eerder gegeven financiële steun. De ervaringen van de CDD komen ook in september in de AK aan de orde.
Er is nog geen groen licht voor het preekrooster voor het jaar 2020. Achter de schermen puzzelen de ZAM-gemeenten daar nog aan. De AK kan hiervoor een voorstel tegemoet zien voor zijn vergadering op 16 september 2019.
Wijk Zuid sloot deze vergadering met het lezen van enkele verzen uit lied 689; Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest.
De volgende (extra) vergadering van de Algemene Kerkenraad zal zijn op 1 juli 2019.
De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

Door de ogen van de voorzitter
Maandag 20 mei 2019 was de vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK). Locatie Zuiderkerk. De voorzitter opende deze vergadering met het lezen uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs (II.1 : 12-24). Nadat een eerder bezoek op een mislukking uitliep, doet Paulus in deze tweede brief pogingen om de onderlinge band te herstellen. Elkaar niet begrijpen, niet vertrouwen zelfs, weer toenadering zoeken, aspecten die in dit Bijbelgedeelte centraal staan. Je kunt wel spreken van een gewoon menselijk tafereel. Daarna vroeg de voorzitter een zegen over de vergadering en over het werk binnen de Protestantse Gemeente Drachten (PGD).
Bij de ingekomen stukken bevond zich ook het 'Werkplan 2019' van de Schakelcommissie. Naar aanleiding daarvan werd gemeld dat het moderamen met een delegatie van de Schakelcommissie heeft gesproken over het werk binnen de Schakel. In dat overleg werd waardering uitgesproken voor het scala aan activiteiten in en rondom de Schakel.
Ook zat bij de ingekomen stukken een brief van dominee Olwage, Gobabis, met het verzoek om de banden met Gobabis te versterken en financieel betrokken te blijven bij de kerk aldaar. In de junivergadering zal de AK de brief inhoudelijk bespreken, nadat de Centrale Diaconie Drachten (CDD) en het College van Kerkrentmeesters (CvK) hun zienswijze hebben gegeven.
Ook werd verder gesproken over het tijdplan en de procedure voor behandeling van het eindrapport van de 'Commissie Bakker'. Deze commissie komt binnenkort met voorstellen om 'Eén PGDrachten' te concretiseren. Volgens het door de AK vastgestelde schema neemt de AK in september 2019 een principebesluit, dat wordt voorgelegd aan de wijkkerkenraden. Die 'horen en kennen' daarover de leden van de wijkgemeenten. In december 2019 neemt de AK een definitief besluit, waarbij vanzelfsprekend de reacties op het principebesluit worden betrokken. Een spannende tijd dus.
Karla Marinus (voorzitter wijkkerkenraad wijk West) stelde zich beschikbaar als vicevoorzitter van de AK. Een voorzet voor open doel, die de AK – onder dankzegging naar Karla - van harte inkopte.
We slaagden er niet in de functie van scriba AK in te vullen. De zoektocht naar invulling van deze vacature per 1 oktober 2019 gaat dus gewoon door.
Over het Preekrooster 2020 hebben de ZAM-gemeenten informatie aangeleverd bij de preekdienstenroosteraar, de heer Jan Schoonhoven.
Over inpassing van de Grote Kerk in de nieuwe (toekomstige) organisatiestructuur, het tot uitdrukking brengen van de verbondenheid van de Grote Kerk met de PGD en over de positie van de Grote Kerk op het gebied van pastoraat, nam de AK na discussie de voorstellen over van een werkgroepje, dat de AK hiervoor had samengesteld. Die voorstellen gaan nu naar de 'Commissie Bakker', die eerder aan de AK had gevraagd hierover zijn licht te laten schijnen. Binnenkort zullen stuurgroep Grote Kerk en een werkgroep van de AK om tafel om de verschillende facetten van het werk van de Grote Kerk voor de toekomst in kaart te brengen. Het vertrek van kerkelijk werker Aafke Stegeman nopen daartoe.
Het CvK had het 'Financieel Verslag 2018' klaar en bood dat ter vaststelling aan aan de AK. Elders in dit blad publiceert het CvK een samenvatting van dit verslag. Onder voorbehoud van het accountantsrapport, stelde de AK 'het Financieel Verslag 2018' vast, met daarbij waarderende woorden voor het werk van de CvK.
Na de rapportages door de verschillende wijken en het CvK, verzorgde wijk Oost de sluiting door het voorlezen van een gedeelte uit het boekje 'Door de sluier heen' van Sytze de Vries.
De volgende vergadering van de AK vindt plaats op maandag 17 juni 2019 in de Zuiderkerk.
De voorzitter van de Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers

Door de ogen van de voorzitter
Dinsdag 23 april 2019 kwam de Algemene Kerkenraad PGDrachten (PGD) voor de reguliere maandelijkse vergadering bijeen in de Zuiderkerk. De vergadering werd begonnen met het lezen van Johannes 10: 1-18. Een bekend Bijbelverhaal over 'De goede Herder', de goede herder, die zijn leven geeft voor de schapen (vers 11). Daarna werd een zegen gevraagd over de vergadering.
Bij de mededelingen werd onder andere aandacht geschonken aan de uitnodiging voor het afscheid van Aafke Stegeman, kerkelijk werker Grote Kerk.
Enkele belangrijke opmerkingen naar aanleiding van de notulen/gemaakte afspraken wil ik graag melden. Allereerst een vraag van een lid wat de mogelijkheden van een wijkgemeente zijn om een principebesluit, om te komen tot één PGD, te kunnen amenderen. Een goede vraag en ook goed om daar vooraf duidelijkheid over te scheppen. In de eerstvolgende AK-vergadering hoopt de AK die duidelijkheid te geven.
Ten tweede: Het ontwikkelen van een visie op 'kerk zijn' op middellange termijn zal worden opgestart in de loop van 2020, dus nadat er duidelijkheid bestaat over de te vormen organisatiestructuur.
Dan nu de bespreking van andere agendapunten.
Vanaf 1 januari 2019 is de functie van vicevoorzitter van de AK vacant. Het voorgenomen vertrek van Hans Bouma als scriba van de AK per 1 oktober 2019 zorgt voor een nieuwe vacature. Voorgesteld wordt om daarvoor een praktische oplossing te zoeken door iemand 'aan te wijzen' uit de zittende voorzitters van de wijkkerkenraden of door middel van een rouleerschema. Hetzelfde voorstel wordt gedaan voor de 'vacature scriba AK', maar dan met 'aanwijzing' van een scriba uit één van de wijkkerkenraden. Een overgangsregeling voor de periode tot medio 2020. Dit idee wordt voor nader beraad meegenomen naar de wijkkerkenraden.
Het preekrooster 2020 vraagt door allerlei veranderingen om een nadere verkenning en bespreking in het bijzonder voor de wijken Oost, Zuid en West. In ZAM-verband zal dit punt op 9 mei 2019 worden besproken. Daarna volgt een voorstel aan de AK.
De Stuurgroep Grote Kerk verzocht om financiële middelen vrij te maken voor professionele ondersteuning van enkele in 2019 geplande activiteiten. De organisatie daarvan (bijvoorbeeld de zomerexpositie) staat onder druk door het vertrek van Aafke Stegeman. De AK zag kansen om met aanwezige expertise binnen de PGD-gelederen voor een groot deel aan het verzoek van de stuurgroep tegemoet te komen. Zonder dat dit extra geld kost. In overleg met de stuurgroep zullen die mogelijkheden verder worden uitgewerkt. Over de positie van de Grote Kerk op langere termijn in het geheel van de PGD zal een antwoord moeten komen in het traject 'Uitwerking Voortvarend Verder'. Het heeft daarom ook nu al de aandacht van de AK. Er wordt een werkgroepje geformeerd, die voor de AK een advies gaat voorbereiden. In een open overleg met de Stuurgroep Grote Kerk zullen de wensen en mogelijkheden in kaart worden gebracht.
Het vertrek van Aafke Stegeman maakt een andere werkwijze noodzakelijk voor het thema 'Vorming en Verdieping'. Meer dan tot nu toe komt de verantwoordelijkheid daarvoor te liggen bij de wijkkerkenraden.
De Algemene Kerkenraad stelt een vergaderschema vast voor het seizoen 2019-2020.
Ook besluit de AK tot vaststelling van de 'Jaarrekening 2019' van de Centrale Diaconie Drachten (CDD), onder voorbehoud dat de accountant ook kan instemmen met de gepresenteerde cijfers.
De vertegenwoordiger van de CDD rapporteerde over in de diaconie besproken onderwerpen:
• waar gaan we met de diaconie naar toe?
• presentatie over relatie diaconie en WMO
• presentatie over de werken van barmhartigheid uit de RK-traditie.
De vertegenwoordiger van de Centrale Jeugdraad Drachten (CJD) rapporteerde:
• de all4one (samenwerking TND Drachten breed)
• een jeugdwerkersavond (februari 2019) met een spreekster vanuit Youth for Christ
• het voornemen om in september een inspiratie-avond te organiseren voor (toekomstige) jeugdwerkers
• over een gesprek met de Commissie Uitvoering Voortvarend Verder
• over ontwikkelingen in het jeugdwerk die zorgen baren (de verschuiving van meer jeugdwerk van 'zuid' naar 'noord', vacatures binnen het jeugdwerk)
• een te plannen overleg in mei met voorzitters wijkkerkenraden.
In de rondvraag vroeg 'West” nogmaals om ondersteuning door andere wijken van de 'Vakantie Bijbelweek 2019'.
De sluiting vond plaats door Karla Marinus (West) met het voorlezen van lied 916: Je kunt niet dieper vallen.
De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad zal zijn op 20 mei 2019.
De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

Door de ogen van de voorzitter
18 maart 2019 vergaderde de Algemene Kerkenraad (AK). Een volle agenda, het werd dan ook een 'latertje'.
De voorzitter begon deze vergadering met het lezen van Matteüs 4: 1-11. Dit Bijbelverhaal gaat over Jezus in de woestijn. Een bekend verhaal over de beproevingen door Satan. Die daarvoor een 'uitgelezen moment' koos, namelijk toen Jezus grote honger had, nadat hij veertig dagen en nachten had gevast. Vasten! De voorzitter belichtte enkele achtergronden van het vasten. Daarna ging hij voor in gebed. Helaas kon ds. Peter Smilde de vergadering niet bijwonen door het overlijden van zijn vader. In het gebed werd om steun en kracht gevraagd voor Peter en zijn familie.
De AK stemde in met de voorstellen om de opengevallen plaatsen binnen de stuurgroep Grote Kerk weer in te vullen. Ale Groen vervangt de vertrekkende voorzitter Cees Boutsma en Aukje Boersma treedt toe als lid van de stuurgroep. De AK nam kennis van het overlijden van Jannes Nederhoed, eerder werkzaam op het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente te Drachten (PGD). Karla Marinus keek terug op de discussie in de vorige vergadering over het 'gebouwenbesluit'. Sommige aspecten over het verloop zaten haar dwars en daar sprak ze haar teleurstelling over uit.
Binnen de PGD is een aantal mensen -buiten de predikanten/kerkelijk werkers- dat ingezet kan worden voor uitvaarten. De praktijk in de wijken blijkt verschillend te zijn. Er zitten ook meerdere kanten aan. Afgesproken werd dat de wijkkerkenraden zich hier nog eens over buigen. De bestaande praktijk blijft voorlopig gehandhaafd.
Voor volgend jaar is voor onze PGD zondag 2 februari 2020 aangewezen als 'werelddiaconaatszondag', dit op voorstel van de ZWO 's van de vier wijken. Heel goed om in ieder geval één keer per jaar dit thema centraal te stellen.
Vervolgens kwam aan de orde een 'tussenrapportage' door de 'Commissie Uitvoering Voortvarend Verder'. Deze commissie, onder voorzitterschap van Louis Bakker en verder samengesteld met vanuit elke wijk twee vertegenwoordigers en een vertegenwoordiging vanuit het College van Kerkrentmeesters (CvK), werkt aan uitwerking van de door de AK gegeven opdracht om te komen tot 'Eén PGD zonder wijken'. De commissie was vanavond met 7 personen aanwezig om de toelichting te verzorgen en om te luisteren naar de reacties vanuit de AK. Het werk is nog niet af en de commissie kreeg en krijgt nog input vanuit de AK over nog niet uitgekristalliseerde onderwerpen. Op 3 juni 2019 hoopt de Commissie het resultaat van onderzoek en studie aan te bieden aan het moderamen. Presentatie in de AK volgt op 17 juni 2019. Het voorstel van het moderamen was om nog voor de zomervakantie tot een principebesluit te komen. Dat leek de AK geen goed idee. Er komt een extra vergadering op 1 juli 2019 om gedachten uit te wisselen. In september 2019 neemt de AK een principebesluit, waarna de wijkgemeenten aan zet zijn om te bepalen óf zij instemmen met het principebesluit óf om als zelfstandige gemeente verder te gaan. Volgens de eerder vastgestelde planning neemt de AK in december 2019 een definitief besluit.
De zorgelijke financiële situatie van onze PGD leidde tot de vaststelling van een besluit om kosten in rekening te brengen voor rouw- en trouwdiensten. Dat kan zijn voor gebruik van een ons toebehorend kerkgebouw en/of voor inschakeling van één van onze predikanten/kerkelijk werkers/uitvaartbegeleiders. Voor trouwdiensten gebeurt dat al. Het CvK komt daarover later met meer informatie. Ook meldde het CvK de opbrengst van de eindejaarscollecte (€ 17.830,-) en die van de actie Kerkbalans (€ 908.000,-). Ik ga er van uit dat het CvK u daarover elders in dit blad nader informeert.
Helaas kon het tijdelijk dienstverband van Aafke Stegeman, kerkelijk werker Grote Kerk, niet worden omgezet in een vast contract. Ook hier liggen puur financiële redenen aan ten grondslag. In de AK werd teruggekeken op het proces en de afstemming tussen CvK en AK. Over de korte-termijn-zaken die nu dreigen te blijven liggen, vindt afstemming plaats met de stuurgroep Grote Kerk om hiervoor naar een oplossing te zoeken. Voor de lange termijn zal in samenhang met taken elders binnen de PGD naar de activiteiten Grote Kerk worden gekeken.
Tenslotte stemde de AK in met de wijziging van het 'Preekrooster 2019' voor te houden diensten in de ZAM-wijkgemeenten.
In verband met het late tijdstip werd een aantal punten doorgeschoven naar de volgende vergadering.

De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

Door de ogen van de voorzitter
De Algemene Kerkenraad (AK) kwam op 21 januari 2019 bijeen in de Zuiderkerk. De eerste vergadering in het nieuwe jaar. De voorzitter opende deze vergadering met het lezen uit de brief van Petrus: 1 Petrus 5: 1-8. Boven dit Bijbelgedeelte staat 'Het gezag in de gemeente'. Ik citeer vers 2: “Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht -niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er beter van te worden maar met belangeloze toewijding.” In het gebed vroeg de voorzitter om een zegen over de vergadering.
Het belangrijkste punt deze avond was onmiskenbaar het nemen van een 'Definitief Besluit' over de gebouwen. Enkele later binnengekomen reacties van gemeenteleden werden toegevoegd aan dit agendastuk. Het moderamen had een 'concept-Definitief Besluit' voorbereid. De input daarvoor kwam uit de decembervergadering van de AK. Eerst volgde nog een gedachtewisseling over een ingebrachte notitie namens de vertegenwoordigers van de vier wijken, die pleitte voor meer onderzoek. De informatie uit die gedachtewisseling kon worden betrokken bij de bespreking van het voorgelegde concept-besluit. Tijdens de beraadslaging werd het concept op een aantal punten geamendeerd. Stemming over het voorstel bleek toen niet meer nodig, het definitieve besluit werd vastgesteld. Elders in Geandewei vindt u de tekst van het genomen besluit, inclusief de overwegingen. Ik volsta daarom hier met een verwijzing naar dat besluit.
Omdat het inmiddels laat was geworden werd de agenda teruggebracht tot enkele noodzakelijk te bespreken punten.
De AK ging akkoord met één van de (bezuinigings)voorstellen van het College van Kerkrentmeesters. Volgens in het verleden geformuleerd beleid bestaat er een regel om bij het ontstaan van een vacature voor een predikant weer 'automatisch' tot invulling over te gaan. De financiële situatie laat dat niet langer toe. Dat 'automatisme' vervalt dus.
Verder besprak de AK een verzoek van de kerkenraad van West om vrijwilligers te werven voor de Vakantie Bijbel Week. Het is de bedoeling deze activiteit breder te trekken. Het werven van vrijwilligers uit andere wijken past bij die nieuwe opzet.
Tot zover de impressie van deze vergadering.
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 18 maart 2019.
De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

In de extra vergadering van de Algemene Kerkenraad op 17 december 2018 opende de voorzitter met het lezen Lucas 1, de verzen 68 t/m 79. Dit Bijbelgedeelte gaat over de profetie van Zacharias. “Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar.” En de slotzinnen van deze profetie:
“Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.” Daarna werd een zegen over de vergadering gevraagd.
Bij de mededelingen werd melding gemaakt van het aangepaste 'rooster van diensten' voor het 1e kwartaal 2019 voor de wijken Oost, Zuid en West. De AK stemde in met deze aanpassing.
Het belangrijkste agendapunt deze avond was de bespreking van de omzetting van het 'voorgenomen besluit' over de gebouwen in een 'definitief besluit'. Even ter herinnering. Er is over dit onderwerp een gemeenteavond gehouden op 31 oktober 2018 (de Oase), daarnaast twee spreekuren en er was gelegenheid om schriftelijk te reageren. Op deze manier gaf de AK invulling aan 'het horen en kennen' van de gemeente. Er kwamen 24 schriftelijke reacties binnen. Deze reacties en de mondelinge reacties tijdens de gemeenteavond maakten deel uit van de beraadslaging. Het moderamen had voor de bespreking van dit punt, gezorgd voor een discussieleidraad. Deze leidraad bevat de essentie van het 'voorgenomen besluit' en van het proces, dat tot nu toe was doorlopen. Verder beschreef de leidraad de hoofdlijnen van de binnengekomen reacties en voorzag die van een toelichting. Aan de hand daarvan werd informatie uitgewisseld en werden 'voors en tegens' uitvoerig en constructief bediscussieerd. Later op de avond mondde deze discussie uit in een aantal aanvullende uitgangspunten voor het te nemen 'definitieve besluit'. Het is nu aan het moderamen om de uitkomst van deze discussie in een voorstel uit te werken voor de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 21 januari 2019. Dan neemt de AK een 'definitief besluit', iets later dus dan aanvankelijk de bedoeling was. De herijking en weging van argumenten bij dit belangrijke onderwerp en de vereiste van een zorgvuldige besluitvorming, vormen daarvoor de verklaring. Ik hoop dat u daarvoor begrip heeft en bereid bent nog 'een maandje' op de uitslag te wachten.
Aan het einde van de vergadering werd afscheid genomen van Guus Bräuner, onze vicevoorzitter. Guus maakte 16 jaren deel uit van de AK en van het moderamen AK. Talloze vergaderingen en vrijwilligersuren verder stopt hij er mee. De voorzitter dankte Guus voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij het wel en wee van de PG Drachten. Altijd rustig en evenwichtig, zoekend naar oplossingen voor problemen. Deze inbreng gaan we missen. Hopelijk genieten Guus (en Akke) van de wijn, die hij als afscheidscadeau ontving.
Wijk Oost verzorgde de sluiting van de avond.
De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad vindt plaats op 21 januari 2019, om 19.30 uur in de Zuiderkerk.
Vanaf deze plaats wens ik iedereen een goed en gezegend nieuw jaar 2019!
De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

Door de ogen van de voorzitter
Op maandag 19 november 2018 vergaderde de Algemene Kerkenraad (AK). De voorzitter opende deze vergadering met het lezen van Psalm 90. Een Psalm die vroeger bij hem thuis steevast op oudejaarsdag werd gelezen. Dat was ook de dag, waarop binnen de kerk, de 'namen werden afgelezen' van hen, die dat jaar aan de gemeente waren ontvallen. Anders dan toen doen we dat nu op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de gedachteniszondag. Enkele verzen uit Psalm 90: “Al onze dagen gaan door uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht. Zeventig jaren duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed, het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.” Daarna ging de voorzitter voor in gebed.
Dan nu enkele hoofdpunten uit deze vergadering.
1. Jaarrekening 2017. Deze jaarrekening is door de accountants gecontroleerd en in orde bevonden. De AK verleende het College van Kerkrentmeesters (CvK) -onder dankzegging voor het verrichte werk- decharge.
2. Brieven 'meegeregistreerden'. Daarover schreef ik ook in het vorige verslag. Er lag een brief, die naar leden, die als 'meegeregistreerd' te boek staan, was uitgegaan. En er lag een concrete suggestie vanuit 'Noord' om voor de toekomst, als ook andere leden worden benaderd, enkele aanpassingen te plegen. Het Cvk zal graag gebruik maken van de gegevens en nog te ontvangen suggesties voor aanpassing van de brief.
3. Concept-begroting 2019 'PG Drachten'. Na beantwoording van een aantal vragen, stelde de AK deze begroting vast. De voorzitter van het CvK wees er nog nadrukkelijk op dat deze begroting sluit met een tekort van ruim € 153.000,- en de verwachting (en tevens zijn zorg) dat dit tekort in de toekomst verder zal stijgen. Alleen een wezenlijke verandering aan de inkomsten- en/of uitgavenkant kan daarin verandering brengen. Dit vraagt dus om een extra inspanning!
4. Collecterooster 2019. De Centrale Diaconie Drachten (CDD) en het CvK maakten samen het 'concept-collecterooster 2019' voor alle wijkkerken en de Grote Kerk. Vanuit de Centrale Jeugdraad Drachten (CJD) werd geïnformeerd naar reductie van het aantal 'jeugdcollecten' en de gevolgen daarvan voor het jeugdwerk. Daarvoor in de plaats komen enkele collecten voor het 'seniorenpastoraat'. De AK en CvK dragen het jeugdwerk een warm hart toe en er kwam dan ook de verzekering dat vermindering van het aantal collecten 'niet ten koste zou gaan van het jeugdwerk'.
5. .Er werd kennis genomen van gemaakte verslagen (gemeenteavond en van de gehouden spreekuren) met betrekking tot 'het horen van de gemeente' over het rapport van 'bezit naar gebruik' van kerkgebouwen en pastorieën. In een bijdrage van de ZAM-predikanten en kerkelijk werkers werd aandacht gevraagd voor andere opties. Deze reactie zal worden betrokken bij de bespreking van alle reacties (mondeling op de gemeenteavond en tijdens de spreekuren en binnengekomen schriftelijke reacties) in een extra AK-vergadering op 17 december 2018
6. Rapportages. Speciaal voor dit onderdeel waren uitgenodigd de voorzitter van de 'Stuurgroep Grote Kerk', Kees Boutsma en kerkelijk werker, Aafke Stegeman, eveneens Grote Kerk. Een scala aan activiteiten is op touw gezet. Driemaandelijks wordt het programma voor 'Vorming en Verdieping' geactualiseerd. De 'Grote Kerk' als open kerk naar de samenleving krijgt in de praktijk steeds meer vorm. De stuurgroep is bezig met het maken van een beleidsplan. Ook de wijken en het CvK rapporteerden. Enkele punten daar uit; Oost, Zuid en West 'evalueren' in januari 2019 de gehouden ZAM-diensten, ook in het licht van gemaakte afspraken daarover voor 2019, de AK nam verheugd kennis van invulling van het voorzitterschap van de kerkenraad van wijk West door Karla Marinus. Het CvK rapporteerde met voorstellen te komen over aanpassing van tarieven voor inzet van predikanten/kerkelijk werkers en gebruik van gebouwen voor rouw- en trouwdiensten.
De volgende (extra) vergadering van de AK vindt plaats op maandag 17 december 2018 in de Zuiderkerk.
Ties Zweers, 'preses Algemene Kerkenraad

2018-09-17 Door de ogen van de voorzitter; Voorgenomen Besluit Gebouwen

Op 17 september 2018 nam de Algemene Kerkenraad (AK) het advies over van het College van Kerkrentmeesters (CvK). Dat advies is neergelegd in het rapport dd. 6 september 2018: 'Van bezit naar gebruik'. Wat houden dit advies en het besluit van de AK kort samengevat in?
Allereerst onderkennen beide partijen de noodzaak om de kosten die gepaard gaan met het bezit van zes (kerk)gebouwen en twee pastorieën terug te dringen. Tegelijkertijd vinden CvK en AK dat zoveel mogelijk herkenbare en vertrouwde plekken voor onze pluriforme Protestantse Gemeente te Drachten beschikbaar moeten blijven.
In zijn advies zocht het College van Kerkrentmeesters naar optimalisatie van inkomsten en uitgaven. En daarnaast formuleerde het College als strategisch uitgangspunt: met minimale kosten een maximaal gebruik van gebouwde faciliteiten realiseren.
De volgende (geografische) keuzemogelijkheden (scenario's) passeerden de revue:
1. een keuze voor de as Noord – Zuid (behoud van de Oase, de Grote Kerk en de Zuiderkerk)
2. een keuze voor de as Oost – West (behoud van de Menorah, de Grote Kerk en de Arke)
3. één nieuw kerkgebouw ter vervanging van alle wijkkerken.

Voor- en nadelen afwegende koos de Algemene Kerkenraad voor behoud van de as Noord – Zuid.
In deze gedachte ontstaat er ruimte om de Arke – waar concrete belangstelling voor is van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Gkv) Drachten Zuid-West - te verkopen. Bij een eventuele transactie met de Gkv zijn er mogelijkheden om afspraken te maken over medegebruik door de PG te Drachten. Ook ontstaat er ruimte om voor de Menorah alternatieven te onderzoeken. Bijvoorbeeld een verkenning naar een gezamenlijk gebruik van één kerk in oostelijk Drachten, samen met de Gkv Drachten Noord – Oost. Dat kán de Menorah zijn, dat kan ook een ander gebouw zijn. Dan komt de Menorah-locatie in aanmerking voor verkoop.

De Grote Kerk, de Schakel en de beide pastorieën blijven in alle opties in het bezit van de PG te Drachten.
Het besluit van 17 september 2018 is een voorgenomen besluit. Dit houdt in dat de Algemene Kerkenraad voornemens is om dit besluit in haar vergadering van 17 december 2018 te bekrachtigen, tenzij zij na het horen van de gemeente tot een andere zienswijze komt. Het horen van de gemeente vond plaats tijdens de gemeenteavond, gehouden op 31 oktober 2018 in de Oase. Tevens bestaat de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op het voorgenomen besluit. Schriftelijke reacties, die zijn binnengekomen voor 23 november 2018, maken onderdeel uit van het horen van de gemeente. 

De Algemene Kerkenraad van de PG te Drachten,
preses, Ties Zweers
scriba, Hans Bouma

Algemene Kerkenraad en privacybeleid mei 2018
Rondom deze Europese wetgeving is nog veel onduidelijk. Dat blijkt ook uit antwoorden op veel gestelde vragen binnen de PKN. Duidelijk is dat privacy een gedeelde verantwoordelijkheid is voor iedereen binnen de kerk. Zodra informatie direct of indirect herleidbaar is tot een of meer personen (telefoonnummers, postcodes, of bepaalde persoonskenmerken) is de privacy in het geding. Dat geldt ook voor beeldmateriaal. Foto's met daarop herkenbare personen kunnen niet zonder toestemming op de website worden geplaatst. Als de informatie alleen beschikbaar is voor leden (bijvoorbeeld nieuwsbrieven, Geandewei) kan informatie over personen worden gedeeld. Het verdient wel aanbeveling die informatie niet te laten liggen in de kerkzaal of in de hal! Persoonlijke informatie op de (voor iedereen toegankelijke) website vraagt grote terughoudendheid. Voor meer informatie kunt u de website van de PKN raadplegen (www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/privacy). Daar vindt u ook een model-privacystatement.
Bespreking van de privacyregelgeving in het moderamen en Algemene Kerkenraad maken duidelijk dat deze nieuwe wetgeving zich nog uit moet kristalliseren. Het moderamen vindt het nog te vroeg om nu al over te gaan tot ontwikkeling van beleid. Duidelijk is dat deze wetgeving van iedereen binnen de kerk, die zich bezighoudt met het publiceren van informatie over personen, de nodige alertheid en zorgvuldigheid vraagt. De Algemene Kerkenraad besloot op voorstel van het moderamen om het hier in eerste instantie bij te laten. Door “ontwikkeling privacybeleid” als actiepunt op te nemen zal dit punt eind 2018/begin 2019 worden omgezet in nieuw beleid.
Ties Zweers,
preses Algemene Kerkenraad

Op 19 februari 2018 vergaderde de Algemene Kerkenraad in de Zuiderkerk.
Aan het begin van de vergadering stond de voorzitter stil bij de woorden van Psalm 15, een Psalm van David. Het woord “trouw” komt in dit Bijbelgedeelte niet voor. En toch kun je zeggen dat die waarde hier centraal staat. Trouw heeft iets van vastheid, iets waarop je kunt bouwen. Op iemand kunnen rekenen. Waarden die stand houden. Ook binnen de kerk is trouw zijn aan iets of iemand van onschatbare waarde. De voorzitter refereert ook aan het 75-jarig jubileum van het dagblad “Trouw”. De mensen van toen verzetten zich tegen de Duitse overheersing. Zij waren trouw aan hun beginselen, zij toonden moed om dat ook in moeilijke omstandigheden te blijven doen. Daarna vroeg de voorzitter een zegen over deze vergadering.

Bij het punt “mededelingen” gaf de vertegenwoordiger van de Kapelgemeente aan in gesprek te zijn met een zustergemeente over nauwe samenwerking. Die gesprekken verkeren in een vergevorderd stadium en zijn hoopvol.

Na deze mededeling kwamen we aan bij het punt “Voortvarend Verder”, dat vanavond opnieuw op de agenda stond. In deze vergadering moest duidelijk worden hoe we verder gaan. Het moderamen had een voorstel voor het te nemen besluit op tafel gelegd. Dat (concept)besluit vormde een weergave van de processtappen vanaf juli 2017, inclusief de besluiten, die de AK sindsdien nam. En het was geënt op scenario 3, waarover in de AK van 18 december 2017 was gesproken. Dit scenario vormde het ultieme compromis. Dat zou aan de wijken worden voorgelegd en verdedigd. Een belangrijk element van dit compromis was de vorming van één PG Drachten, zonder wijken en met één centrale kerkenraad. Voordat hierover inhoudelijk werd gesproken moest er eerst meer duidelijkheid komen over iets anders. In de Leeuwarder Courant had namelijk een artikel gestaan over samenvoeging of splitsing van de 4 wijkgemeenten van onze protestantse gemeente. Het artikel vermeldde onder andere dat de wijk Oase “een eigen gemeente wil blijven met een eigen kerkenraad”. In de voorlaatste Geandewei (2 februari) sprak de Oase “de intentie uit om verbonden te blijven met de PGD; toch blijft het onze wens ook om te kijken of (binnen scenario 3) de komende 2 jaar onderzocht kan worden of 2 wijken/zones (Noord en Zuid) ook nog tot de mogelijkheden behoort”. In de discussie die daarop volgde werd duidelijk dat vanavond bij het nemen van een besluit en ook de komende 2 jaar bij de uitwerking van dat besluit het alleen nog maar gaat over één PG Drachten met een centrale kerkenraad en zonder wijken. Daarna kwam aan de orde een schriftelijke reactie van de Grote Kerkenraad van de Oase, waarin hij aangaf “te worstelen” met het feit dat (een meerderheid van) de AK niet bereid is als tussenstap 2 wijken te overwegen. Welke argumenten gelden daar voor? Deze argumenten werden in de vergadering gewisseld. Op zich geen nieuwe argumenten. Ik doe een greep uit deze argumenten: de stroperigheid van de besluitvorming, een groot deel van de gemeente kiest hier voor, de wens van minder vergader- en regeldruk, de afnemende bereidheid om ambtsdrager te worden, mensen “vrijspelen” (of de hoop daar op) voor pastorale en diaconale zorg (zoals dat in de zorg heet: “meer handen aan het bed”). Toen ook hierover duidelijkheid was gecreëerd, kon worden overgegaan tot bespreking en vaststelling van het voorliggende besluit. De wijken schetsten de uitkomst van de gehouden ruggespraak over scenario 3 en vertelden hoe dat proces in hun wijk was verlopen. Daaruit volgde een positief oordeel over de uitgangspunten van scenario 3. Met eenparigheid van stemmen kon de Algemene Kerkenraad overgaan tot vaststelling van het besluit. Dat stemt tot tevredenheid en vertrouwen voor de toekomst. Dat laatste werd ook nadrukkelijk door alle leden benoemd en onderschreven. Hopelijk komt daarmee een eind aan een lange periode van onzekerheid en onduidelijkheid. Wat gaat er nu gebeuren. Er moet voor 1 mei 2018 een Plan van Aanpak zijn, vastgesteld door de AK. In dat Plan van Aanpak worden de wensen en ideeën vanuit de wijken meegenomen. Drie wijken hadden al eerder hun wensen kenbaar gemaakt, de Oase leverde tijdens deze vergadering haar wensenpakket in. En na vaststelling van het Plan van Aanpak kan de commissie aan de slag. Elke wijk mag 2 vertegenwoordigers leveren. De meeste namen zijn inmiddels bekend.

Bij de rapportages werd aandacht geschonken aan ervaringen van de redactie Geandewei. Bij de redactie heerst een grote tevredenheid over het aanbod. Binnenkort zal het ook mogelijk zijn een digitaal abonnement te nemen. Ook liggen er extra faciliteiten in het verschiet om met smartphone artikelen te ontsluieren.

Als toegevoegd agendapunt volgde de vaststelling van het Preekrooster 2019(!) en werd kennis genomen van een aantal kerkdiensten in 2018, waarvoor nog geen voorganger kon worden gevonden. Hiervoor gaan de wijken naar een oplossing zoeken. Het was weer een hele puzzel om het rooster rond te krijgen en om voor de plotseling opengevallen plaatsen een oplossing te vinden. Ere wie ere toekomt. Dank Jan Schoonhoven voor het vele werk dat je in dit verband verricht.

Bij de rondvraag werd aandacht gevraagd om vanuit de AK medeleven te betuigen naar de moslimgemeenschap in Drachten. Aanleiding daarvoor was de brandstichting van de moskee in Drachten-Oost. Dat zal gebeuren via een brief.

De vertegenwoordiger van de Kapelgemeente beëindigde de vergadering met het lezen van een gedicht.

De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad vindt plaats op maandag 19 maart 2018 in de Zuiderkerk.

Ties Zweers, voorzitter AK

NB. Wilt u het besluit dat de Algemene Kerkenraad nam op 19 februari 2018 lezen, dan kan dat. Het zal op 1 maart 2018 of kort daarna op de website (www.pgdrachten.nl) worden geplaatst. De tekst is wat formeel en niet alledaags. Door even door te bijten moet het lukken deze tekst tot je te nemen.

Op 22 januari 2018 vergaderde de Algemene Kerkenraad. Het was de eerste vergadering in dit nieuwe jaar.
De voorzitter begon met het lezen uit Exodus 18: 13-27. Boven dit hoofdstuk staat: “Jetro geeft Mozes raad”. Mozes dreigde te bezwijken onder de zware last, die op zijn schouders drukte. Zijn schoonvader gaf hem enkele tips. Je moet je agenda anders indelen, Mozes, je moet meer delegeren en zelf beschikbaar blijven voor de meer complexe zaken. En Mozes volgde deze wijze raad op. Na deze Bijbellezing en toelichting  ging de voorzitter voor in gebed.

Het belangrijkste agendapunt deze avond was de rapportage door de stuurgroep Grote Kerk. Het was tevens een kennismaking met kerkelijk werker Grote Kerk, Aafke Stegeman. Zij vergezelde de voorzitter van de stuurgroep, Cees Boutsma. Uit de schriftelijke verslaglegging van Inloophuis 't Centrum, de taakgroep Erediensten en de taakgroep Kunst en Cultuur, bleek een grote verscheidenheid aan activiteiten in en rond de Grote Kerk in 2017. Daarvoor was breed waardering. De stuurgroep vroeg aandacht voor de positionering van de Grote Kerk en de aldaar gegroeide geloofsgemeenschap. Bepleit werd om daar aandacht aan te besteden bij het verder ontwikkelen van “Voortvarend Verder”. Dat zal gebeuren. Heel bijzonder was de ervaring met de openstelling van de kerk voor iedereen die een geliefde met het aansteken van een kaarsje wilde gedenken. In de vorm van verschillende projecten hoopt de stuurgroep met haar vrijwilligers de ambities voor 2018 waar te maken.

Naast dit agendapunt werd ook informatie uitgewisseld over hoe de wijken om gaan met de voorliggende vraag over de vervolgstap “Voortvarend Verder”, waarover de AK op 19 februari 2018 een besluit zal nemen. Er kwam een antwoord van de Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen Friesland op een vraag vanuit wijk Noord hoe de Plaatselijke Regeling zich op het punt van het wijzigen van het aantal wijkgemeenten verhoudt tot de kerkorde. Zijn antwoord is terug te vinden in bepaling 4-4-2 van de kerkorde: “Bepalingen in regelingen van kerkelijke lichamen die in strijd zijn met hetgeen in de kerkorde, de ordinanties en de generale regelingen is bepaald, hebben geen kracht. Bepalingen die in strijd komen met hetgeen in de kerkorde of de ordinanties wordt bepaald, verliezen op dat moment hun kracht.” Onze Plaatselijke Regeling is op een aantal punten achterhaald door de kerkorde en dat geldt ook voor de bepaling inzake wijziging van het aantal wijkgemeenten. Een constatering die al eerder werd gedaan. Aanpassing van de Plaatselijke Regeling zal daarom een plaats moeten krijgen bij de uitwerking van een ander organisatorisch model.

Vervolgens rapporteerden de wijken Noord, Oost, Zuid, West, de Kapelgemeente en het College van Kerkrentmeesters hun bevindingen van de afgelopen periode over uitgevoerde activiteiten en melden zij de activiteiten die op korte termijn plaatsvinden.

Wijk Zuid verzorgde de sluiting met een Franciscaanse zegenbede uit het boekje kerk in actie.
De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad vindt plaats op maandag 19 februari 2018 in de Zuiderkerk.

Tenslotte nog iets over deze rubriek. Deze is ontstaan om u zo snel mogelijk te informeren over wat er is besproken. Voorheen had een samenvatting van de door de AK geaccordeerde notulen deze functie. Soms verscheen die in Geandewei 2 maanden nadat de vergadering was gehouden. Dat is niet echt actueel meer te noemen. In overleg met de AK is toen besloten tot de rubriek “door de ogen van de voorzitter”. Zoals de titel al aangeeft is het een persoonlijke waarneming, wel een zo objectief mogelijk weergave van wat er in de AK besproken is. Voor de geschiedschrijving blijven de notulen van de AK de aangewezen bron.

Ties Zweers,
voorzitter Algemene Kerkenraad

2017, 16 oktober
Het was een korte vergadering van de Algemene Kerkenraad op 16 oktober 2017 in de Zuiderkerk. De voorzitter begon de avond met het lezen uit de brief van Matteüs, hoofdstuk 7, de verzen 15-29. Pas op voor valse profeten, niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, een verstandig mens bouwt zijn huis op een rots, een onnadenkend mens bouwt zijn huis op zand. Ook binnen de kerk moeten we zorgen voor een stevig fundament, waar mensen veiligheid, beschutting, rust en vrede, solidariteit en vertrouwen vinden. Na het gebed volgde de bespreking van de volgende punten.

1.Douwe de Boer meldt dat de wijk Oase met dankbaarheid terugziet op de bevestiging en intrede van dominee Gera den Dikken; na 3 jaar zijn de vacatures van predikant binnen de wijk vervuld en daar is de wijk blij mee

2.Hans Dorsman sprak van een gezamenlijk overleg van de moderamina van West, Zuid en Oost, waarin de gezamenlijke diensten in de zomerperiode werden geëvalueerd; een goed overleg; de planning van gezamenlijke diensten (Oost/Zuid) voor 2018 is klaar, West gaat bekijken hoe ze hierop kan aansluiten; voor 2019 kan ook gekeken worden naar een andere roulatie van gebouwen

3.Kerkdienstenrooster 2018; met dank aan onze samensteller van het rooster, de heer Jan Schoonhoven, werd het kerkdienstenrooster 2018 vastgesteld; toch altijd weer een puzzel, niet alleen om een nieuw jaar in te plannen ook tijdens het jaar als er mutaties zijn; in 2017 waren er veel mutaties en het mag ook hier wel eens vermeld worden dat Jan er telkens in is geslaagd om een voorganger te vinden

4.De heer Yke Visser (Kapelwijk) deelde mee dat nog een oplossing wordt gezocht voor de vacature die is ontstaan na het vertrek van dominee Noordam; op 21 oktober 2017 zal 500 jaar reformatie centraal staan in een jubileumdienst

5.De Centrale Diaconie Drachten (CDD), Jaap Bruintjes, informeerde de AK over een presentatie door kerkelijk werker Anna van der Meer over een scala aan diaconale activiteiten; ook is de diaconie betrokken bij het monitoren van de (over)belasting van mantelzorgers in het kader van de “zorgbuurtsuper”; hij spreekt zijn zorg uit over de diaconale inbreng van wijk West; de slechts 4 overgebleven diakenen in die wijk oriënteren zich op dit vraagstuk

6.De Centrale Jeugdraad Drachten (CJD) meldde bij monde van Kerst Ruiter dat er een avond komt voor alle vrijwilligers in het jeugdwerk Drachtenbreed; helaas constateert hij een afname van het aantal vrijwilligers

7.Cor Staal (College van Kerkrentmeesters) deelde mee dat de kostersvacature “De Schakel” is ingevuld, dat Rudie Koetje vanaf 1 januari 2018 tor 31 augustus 2018 is aangesteld als (tijdelijk) kerkelijk werker voor wijk West en dat met kerkelijk werker Tineke Bosma (Zuid) afspraken worden gemaakt over omzetting van het tijdelijke contract in een vast contract en over tijdelijke uitbreiding van haar uren

8.De AK verleent van harte toestemming aan het verzoek van het ZWO om in de komende kerstnachtdiensten (naast de ochtenddiensten die dag) een deurcollecte te houden; de opbrengst van deze collecte gaat naar het Kerk-in-Actie-doel “geef hoop aan een kind op de vlucht”; de communicatie van dit bestemmingsdoel krijgt later dit jaar nog extra aandacht

De heer Zuiderveen (wijk Noord) verzorgde de sluiting van de vergadering met het lezen van Psalm 8, Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
Om 20.30 uur kon iedereen weer naar huis. De volgende AK-vergadering zal zijn op maandag 20 november 2017.

De voorzitter van de Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers

50-jarig ambtsjubileum
Het is 50 jaar geleden dat dominee C.W. Kempenaar in het ambt van predikant werd bevestigd. Een deel van zijn ambtstermijn vervulde dominee Kempenaar in Drachten voor de Gereformeerde Kerk. Hij was verbonden aan de toenmalige Fonteinwijk. Namens de Algemene Kerkenraad werd de heer Kempenaar gefeliciteerd met zijn ambtsjubileum en vanzelfsprekend kreeg hij daarvoor ook een mooi boeket bloemen.

Ties Zweers

De Algemene Kerkenraad vergaderde op 20 november 2017. Plaats van handeling: de Zuiderkerk.
Een agenda die spanning op zou kunnen roepen. “Voortvarend Verder” stond weer op het programma. Voordat ik mijn indruk daarvan weergeef, allereerst iets over Numeri 13. Met het lezen van enkele Bijbelteksten uit dit boek en dit hoofdstuk werd begonnen. Er staat boven “Verkenning van Kanaän”. De 12 verspieders die op pad gingen kwamen ieder met hun eigen indruk terug. Over één ding waren ze het eens: Kanaän, het land dat overvloeit van melk en honing”. Maar oh, zeiden de tien verspieders, ze zijn zo sterk daar, de mensen zo groot en lang: “We kunnen dat volk niet aanvallen”, we komen Kanaän niet in. Nee, zeiden Kaleb en Jozua: “Als de Heer ons goedgezind is, zal Hij ons er heen brengen en ons het land geven.” Al met al duurde het nog 40 jaar, voordat het volk Israël het beloofde land in trok. Maar ze bereikten uiteindelijk wel samen hun einddoel! Was er binnen de 12 verspieders verschil van inzicht, we zien het ook binnen onze PG Drachten als het gaat om herinrichting van de organisatie.

Dan nu de belangrijkste agendapunten deze avond.

Toekomst PG Drachten
Op 18 september 2017 besloot de AK tot één PG Drachten met een gebiedsdeel Noord en een gebiedsdeel Zuid (samenvoeging van West, Oost en Zuid) met als invoeringsdatum 1 januari 2019. De wijkkerkenraden werden gevraagd onderwerpen te noemen voor opneming in een Plan van Aanpak. En om vertegenwoordigers aan te wijzen voor de commissie die dit Plan van Aanpak gaat uitwerken. Op basis van die uitwerking kunnen alle wijken in de toekomst definitief besluiten om wel of niet mee te doen aan die ene PGDrachten, maar dan beter gedocumenteerd en beargumenteerd dan in de oorspronkelijke opzet. Van de wijken Zuid, Oost en Noord kwam een reactie. Zuid en Oost gingen in op de vraagstelling. De reactie van Noord ging in op het genomen besluit van 18 september 2017. Zij  vond – ook gehoord de wijkgemeente – die ene PG Drachten zonder wijkgemeenten (nog) een stap te ver. Er was in de wijk een zekere euforie ontstaan over het idee (let wel: het was geen besluit!), gelanceerd op 3 juli in de AK, om als tussenstap twee wijkgemeenten te vormen en een kleinere Algemene Kerkenraad. Wijk Noord kan zich in zo'n organisatiemodel helemaal vinden, ze behoudt haar eigen regie, iets waar ze aan hecht, ziet dat ook als een mogelijke toekomstige opstap naar het AK – besluit van september. En ze stapt daarmee af van haar aanvankelijke keuze voor model 2 (zelfstandige gemeente met samenwerking). U begrijpt dat deze reactie naar aanleiding van een unaniem genomen besluit vroeg om een nadere toelichting, zowel op inhoud van dit standpunt als op het proces dat daartoe heeft geleid. De discussie bij dit agendapunt werd vooral daarop toegespitst, een toelichting door Noord en beantwoording van vragen vanuit de AK. In de discussie kwam ook nadrukkelijk de status van het genomen 18/9-besluit aan de orde, de afgelegde weg er naar toe, de ruimte die voor Noord is gecreëerd. Daar is het deze vergadering op dit punt bij gebleven. Dat was ook aan het begin van de bespreking van dit punt zo afgesproken, mede ook omdat de stukken op een laat moment de leden hadden bereikt en een afgewogen zorgvuldig oordeel op zo'n cruciaal moment daardoor moeilijk is . In een extra vergadering in december 2017 zal de Algemene Kerkenraad een besluit nemen óf doorgaan volgens  het besluit van 18 september 2017 óf met een eventuele tussenstap. We wachten deze vergadering af, dat het geen “gelopen race” moge duidelijk zijn. Hopelijk komen we er alsnog samen uit.

Begroting 2018
Een ander agendapunt betrof het vaststellen van de begroting 2018. Hier en daar werden enkele vragen gesteld, die de aanwezige leden van het College van Kerkrentmeesters passend konden beantwoorden. Met de complimenten voor de samenstellers van dit stuk, werd de begroting vastgesteld.

Collecterooster 2018
Ook stemde de AK in met het voorgestelde collecterooster 2018, een coproductie van de Centrale Diaconie en het College van Kerkrentmeesters, tot stand gekomen na veel voorwerk door Tett Vaatstra.

Rapportages
Hierna volgde nog de rapportages vanuit de verschillende wijken en het CvK.

De volgende (extra) vergadering vindt plaats op maandag 18 december 2017, opnieuw in de Zuiderkerk.

Ties Zweers,
voorzitter Algemene Kerkenraad

Op 18 september kwam de Algemene Kerkenraad in de Zuiderkerk bijeen.
De eerste vergadering na de zomervakantie. De voorzitter begon met het lezen uit de brief aan de Filippenzen (2 : 1-11). Een aansporing van Paulus aan de gemeente van Fillippi tot volharding en eensgezindheid. Wat betekenen die woorden in onze tijd? Daar werd kort bij stil gestaan, waarna de voorzitter voorging in gebed om een zegen over de vergadering te vragen.

In deze vergadering stond opnieuw de toekomst van de PG Drachten centraal. In de vergadering van 3 juli 2017 was het voorstel van het moderamen om de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” in een “Definitief Besluit” op te schorten aangehouden. Tijdens die vergadering kwam het idee voor een “Noorder-Drachten” en een “Zuider-Drachten” aan de orde. Een gedachte die een kans verdiende om nader te verkennen en te bespreken.

De gedachtewisseling die daarover begin september in het moderamen plaatsvond, leidde daar tot de conclusie dat het integreren van beide voorstellen de beste optie zou zijn. Opnieuw een Algemene Kerkenraad zou een stap terug betekenen ten opzichte van het advies van de werkgroep. Ook wijkt dat af van het oordeel van een groot deel van de gemeente en van 4 (wijk)kerkenraden. Slagvaardigheid blijft voor de toekomst geboden. Die slagkracht is beduidend groter bij de vorming van één PG Drachten. Nieuw in het voorstel is het maken van een onderscheid tussen Noord enerzijds (zeg maar de huidige wijk Noord) en Zuid anderzijds (de wijken West, Zuid en Oost). Niet in de vorm van aparte wijken met eigen wijkkerkenraden, maar als geografische eenheden. Voor Noord geldt dat in het verleden een aantal kerkgebouwen werd afgestoten. Een nieuw kerkgebouw – de Oase – kwam daarvoor in de plaats. Rondom dat kerkgebouw met een geloofsgemeenschap van rond 2500 mensen en 2 nieuwe predikanten kan het “kerk–zijn” in volle breedte tot wasdom komen. Voor Zuid -met een omvang van 4500 mensen- gelden andere prioriteiten. Door de samenvoeging ontstaat er een aantrekkelijke mix van oudere en jongere gemeenteleden. Nieuwe en betere kansen voor het ouderenpastoraat, een betere voedingsbodem voor het gezamenlijke jeugdwerk en een gezonde en kansrijke positie voor de Grote Kerk. Door deze krachten in Zuid te bundelen komt het verkrijgen van overeenstemming over het oplossen van de gebouwenproblematiek in een ander perspectief te staan.

Een vertegenwoordiger van wijk Noord noemde dat het niet meer hebben van een eigen wijkkerkenraad gemeenteleden in Noord zorgen baart. In reactie daarop kwam het volgende naar voren. Al eerder werd uitgesproken dat er ruimte moet blijven om een eigen identiteit binnen een bestaande geloofsgemeenschap in stand te houden en te ontwikkelen. Een centrale kerkenraad moet dat niet “willen ontregelen”. Er zal –ook volgens landelijke adviezen– een duidelijke keuze moeten worden gemaakt óf centraal óf volledig decentraal. Hinken op twee gedachten is niet goed. In de lijn van de destijds uitgesproken intentie van alle wijken om te komen tot één PG Drachten, is nu ook het voorstel om dat in praktijk te brengen.

Zuid vreest dat we door een tussenstap te maken twee trajecten in gaan. Over en weer werden vervolgens verschillende gedachten gewisseld. Dat we elkaar in de toekomst nodig zullen hebben was daarin een belangrijk aspect.

Unaniem besloot de Algemene Kerkenraad:
1.de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” van 22 mei 2017 in een “Definitief Besluit” op te schorten tot uiterlijk 1 januari 2019

2.de wijkkerkenraden uit te nodigen om – eventueel gehoord de wijkgemeente - voor 15 november 2017 met suggesties te komen voor uit te werken onderwerpen

3.om voor 1 januari 2018 een Plan van Aanpak vast te stellen, met daarin in ieder geval opgenomen de uit te werken onderwerpen, een tijdsschema en fasering, een procesbeschrijving (inclusief de wijze waarop de gemeente haar inbreng kan geven), de communicatie en de besluitvormingsprocedure

4.een commissie in te stellen, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle wijken, het College van Kerkrentmeesters en die verder wordt aangevuld met professionele ondersteuning door een externe vertegenwoordiger; de wijkkerkenraden en het CvK worden uitgenodigd voorstellen te doen voor een vertegenwoordiger in de commissie en een plaatsvervanger (tevens klankbord voor de 1e vertegenwoordiger); deze commissie krijgt de opdracht – zo mogelijk voor of uiterlijk op 1 oktober 2018 – voorstellen te doen voor uitwerking van het Plan van Aanpak, zoals dat door de Algemene Kerkenraad is vastgesteld; waar nodig of gewenst worden de Centrale Diaconie Drachten en de Centrale Jeugdraad Drachten bij de nadere uitwerking betrokken.

Tot zover – in ieder geval voorlopig – de stand van zaken over de toekomst van onze Protestantse Gemeente.

Naar aanleiding van het accountantsrapport over de Jaarrekening 2016 besloot de AK het College van Kerkrentmeesters decharge te verlenen.

Tenslotte werd de afspraak gemaakt dat de moderamina van de wijken West, Zuid en Oost de gezamenlijke diensten tijdens de zomervakantieperiode binnenkort zullen evalueren.

De vertegenwoordigers van de aanwezige wijkkerkenraden en het CvK rapporteerden aan het slot van de vergadering een aantal memorabele zaken.

De voorzitter besloot de vergadering met het lezen van lied 973 uit het Liedboek: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor.

De volgende AK-vergadering vindt plaats op maandag 16 oktober 2017 in de Zuiderkerk.

De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com