Door de ogen van de voorzitter
De Algemene Kerkenraad (AK) kwam op 21 januari 2019 bijeen in de Zuiderkerk. De eerste vergadering in het nieuwe jaar. De voorzitter opende deze vergadering met het lezen uit de brief van Petrus: 1 Petrus 5: 1-8. Boven dit Bijbelgedeelte staat 'Het gezag in de gemeente'. Ik citeer vers 2: “Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht -niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er beter van te worden maar met belangeloze toewijding.” In het gebed vroeg de voorzitter om een zegen over de vergadering.
Het belangrijkste punt deze avond was onmiskenbaar het nemen van een 'Definitief Besluit' over de gebouwen. Enkele later binnengekomen reacties van gemeenteleden werden toegevoegd aan dit agendastuk. Het moderamen had een 'concept-Definitief Besluit' voorbereid. De input daarvoor kwam uit de decembervergadering van de AK. Eerst volgde nog een gedachtewisseling over een ingebrachte notitie namens de vertegenwoordigers van de vier wijken, die pleitte voor meer onderzoek. De informatie uit die gedachtewisseling kon worden betrokken bij de bespreking van het voorgelegde concept-besluit. Tijdens de beraadslaging werd het concept op een aantal punten geamendeerd. Stemming over het voorstel bleek toen niet meer nodig, het definitieve besluit werd vastgesteld. Elders in Geandewei vindt u de tekst van het genomen besluit, inclusief de overwegingen. Ik volsta daarom hier met een verwijzing naar dat besluit.
Omdat het inmiddels laat was geworden werd de agenda teruggebracht tot enkele noodzakelijk te bespreken punten.
De AK ging akkoord met één van de (bezuinigings)voorstellen van het College van Kerkrentmeesters. Volgens in het verleden geformuleerd beleid bestaat er een regel om bij het ontstaan van een vacature voor een predikant weer 'automatisch' tot invulling over te gaan. De financiële situatie laat dat niet langer toe. Dat 'automatisme' vervalt dus.
Verder besprak de AK een verzoek van de kerkenraad van West om vrijwilligers te werven voor de Vakantie Bijbel Week. Het is de bedoeling deze activiteit breder te trekken. Het werven van vrijwilligers uit andere wijken past bij die nieuwe opzet.
Tot zover de impressie van deze vergadering.
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 18 maart 2019.
De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

In de extra vergadering van de Algemene Kerkenraad op 17 december 2018 opende de voorzitter met het lezen Lucas 1, de verzen 68 t/m 79. Dit Bijbelgedeelte gaat over de profetie van Zacharias. “Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar.” En de slotzinnen van deze profetie:
“Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.” Daarna werd een zegen over de vergadering gevraagd.
Bij de mededelingen werd melding gemaakt van het aangepaste 'rooster van diensten' voor het 1e kwartaal 2019 voor de wijken Oost, Zuid en West. De AK stemde in met deze aanpassing.
Het belangrijkste agendapunt deze avond was de bespreking van de omzetting van het 'voorgenomen besluit' over de gebouwen in een 'definitief besluit'. Even ter herinnering. Er is over dit onderwerp een gemeenteavond gehouden op 31 oktober 2018 (de Oase), daarnaast twee spreekuren en er was gelegenheid om schriftelijk te reageren. Op deze manier gaf de AK invulling aan 'het horen en kennen' van de gemeente. Er kwamen 24 schriftelijke reacties binnen. Deze reacties en de mondelinge reacties tijdens de gemeenteavond maakten deel uit van de beraadslaging. Het moderamen had voor de bespreking van dit punt, gezorgd voor een discussieleidraad. Deze leidraad bevat de essentie van het 'voorgenomen besluit' en van het proces, dat tot nu toe was doorlopen. Verder beschreef de leidraad de hoofdlijnen van de binnengekomen reacties en voorzag die van een toelichting. Aan de hand daarvan werd informatie uitgewisseld en werden 'voors en tegens' uitvoerig en constructief bediscussieerd. Later op de avond mondde deze discussie uit in een aantal aanvullende uitgangspunten voor het te nemen 'definitieve besluit'. Het is nu aan het moderamen om de uitkomst van deze discussie in een voorstel uit te werken voor de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 21 januari 2019. Dan neemt de AK een 'definitief besluit', iets later dus dan aanvankelijk de bedoeling was. De herijking en weging van argumenten bij dit belangrijke onderwerp en de vereiste van een zorgvuldige besluitvorming, vormen daarvoor de verklaring. Ik hoop dat u daarvoor begrip heeft en bereid bent nog 'een maandje' op de uitslag te wachten.
Aan het einde van de vergadering werd afscheid genomen van Guus Bräuner, onze vicevoorzitter. Guus maakte 16 jaren deel uit van de AK en van het moderamen AK. Talloze vergaderingen en vrijwilligersuren verder stopt hij er mee. De voorzitter dankte Guus voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij het wel en wee van de PG Drachten. Altijd rustig en evenwichtig, zoekend naar oplossingen voor problemen. Deze inbreng gaan we missen. Hopelijk genieten Guus (en Akke) van de wijn, die hij als afscheidscadeau ontving.
Wijk Oost verzorgde de sluiting van de avond.
De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad vindt plaats op 21 januari 2019, om 19.30 uur in de Zuiderkerk.
Vanaf deze plaats wens ik iedereen een goed en gezegend nieuw jaar 2019!
De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

Door de ogen van de voorzitter
Op maandag 19 november 2018 vergaderde de Algemene Kerkenraad (AK). De voorzitter opende deze vergadering met het lezen van Psalm 90. Een Psalm die vroeger bij hem thuis steevast op oudejaarsdag werd gelezen. Dat was ook de dag, waarop binnen de kerk, de 'namen werden afgelezen' van hen, die dat jaar aan de gemeente waren ontvallen. Anders dan toen doen we dat nu op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de gedachteniszondag. Enkele verzen uit Psalm 90: “Al onze dagen gaan door uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht. Zeventig jaren duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed, het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.” Daarna ging de voorzitter voor in gebed.
Dan nu enkele hoofdpunten uit deze vergadering.
1. Jaarrekening 2017. Deze jaarrekening is door de accountants gecontroleerd en in orde bevonden. De AK verleende het College van Kerkrentmeesters (CvK) -onder dankzegging voor het verrichte werk- decharge.
2. Brieven 'meegeregistreerden'. Daarover schreef ik ook in het vorige verslag. Er lag een brief, die naar leden, die als 'meegeregistreerd' te boek staan, was uitgegaan. En er lag een concrete suggestie vanuit 'Noord' om voor de toekomst, als ook andere leden worden benaderd, enkele aanpassingen te plegen. Het Cvk zal graag gebruik maken van de gegevens en nog te ontvangen suggesties voor aanpassing van de brief.
3. Concept-begroting 2019 'PG Drachten'. Na beantwoording van een aantal vragen, stelde de AK deze begroting vast. De voorzitter van het CvK wees er nog nadrukkelijk op dat deze begroting sluit met een tekort van ruim € 153.000,- en de verwachting (en tevens zijn zorg) dat dit tekort in de toekomst verder zal stijgen. Alleen een wezenlijke verandering aan de inkomsten- en/of uitgavenkant kan daarin verandering brengen. Dit vraagt dus om een extra inspanning!
4. Collecterooster 2019. De Centrale Diaconie Drachten (CDD) en het CvK maakten samen het 'concept-collecterooster 2019' voor alle wijkkerken en de Grote Kerk. Vanuit de Centrale Jeugdraad Drachten (CJD) werd geïnformeerd naar reductie van het aantal 'jeugdcollecten' en de gevolgen daarvan voor het jeugdwerk. Daarvoor in de plaats komen enkele collecten voor het 'seniorenpastoraat'. De AK en CvK dragen het jeugdwerk een warm hart toe en er kwam dan ook de verzekering dat vermindering van het aantal collecten 'niet ten koste zou gaan van het jeugdwerk'.
5. .Er werd kennis genomen van gemaakte verslagen (gemeenteavond en van de gehouden spreekuren) met betrekking tot 'het horen van de gemeente' over het rapport van 'bezit naar gebruik' van kerkgebouwen en pastorieën. In een bijdrage van de ZAM-predikanten en kerkelijk werkers werd aandacht gevraagd voor andere opties. Deze reactie zal worden betrokken bij de bespreking van alle reacties (mondeling op de gemeenteavond en tijdens de spreekuren en binnengekomen schriftelijke reacties) in een extra AK-vergadering op 17 december 2018
6. Rapportages. Speciaal voor dit onderdeel waren uitgenodigd de voorzitter van de 'Stuurgroep Grote Kerk', Kees Boutsma en kerkelijk werker, Aafke Stegeman, eveneens Grote Kerk. Een scala aan activiteiten is op touw gezet. Driemaandelijks wordt het programma voor 'Vorming en Verdieping' geactualiseerd. De 'Grote Kerk' als open kerk naar de samenleving krijgt in de praktijk steeds meer vorm. De stuurgroep is bezig met het maken van een beleidsplan. Ook de wijken en het CvK rapporteerden. Enkele punten daar uit; Oost, Zuid en West 'evalueren' in januari 2019 de gehouden ZAM-diensten, ook in het licht van gemaakte afspraken daarover voor 2019, de AK nam verheugd kennis van invulling van het voorzitterschap van de kerkenraad van wijk West door Karla Marinus. Het CvK rapporteerde met voorstellen te komen over aanpassing van tarieven voor inzet van predikanten/kerkelijk werkers en gebruik van gebouwen voor rouw- en trouwdiensten.
De volgende (extra) vergadering van de AK vindt plaats op maandag 17 december 2018 in de Zuiderkerk.
Ties Zweers, 'preses Algemene Kerkenraad

2018-09-17 Door de ogen van de voorzitter; Voorgenomen Besluit Gebouwen

Op 17 september 2018 nam de Algemene Kerkenraad (AK) het advies over van het College van Kerkrentmeesters (CvK). Dat advies is neergelegd in het rapport dd. 6 september 2018: 'Van bezit naar gebruik'. Wat houden dit advies en het besluit van de AK kort samengevat in?
Allereerst onderkennen beide partijen de noodzaak om de kosten die gepaard gaan met het bezit van zes (kerk)gebouwen en twee pastorieën terug te dringen. Tegelijkertijd vinden CvK en AK dat zoveel mogelijk herkenbare en vertrouwde plekken voor onze pluriforme Protestantse Gemeente te Drachten beschikbaar moeten blijven.
In zijn advies zocht het College van Kerkrentmeesters naar optimalisatie van inkomsten en uitgaven. En daarnaast formuleerde het College als strategisch uitgangspunt: met minimale kosten een maximaal gebruik van gebouwde faciliteiten realiseren.
De volgende (geografische) keuzemogelijkheden (scenario's) passeerden de revue:
1. een keuze voor de as Noord – Zuid (behoud van de Oase, de Grote Kerk en de Zuiderkerk)
2. een keuze voor de as Oost – West (behoud van de Menorah, de Grote Kerk en de Arke)
3. één nieuw kerkgebouw ter vervanging van alle wijkkerken.

Voor- en nadelen afwegende koos de Algemene Kerkenraad voor behoud van de as Noord – Zuid.
In deze gedachte ontstaat er ruimte om de Arke – waar concrete belangstelling voor is van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Gkv) Drachten Zuid-West - te verkopen. Bij een eventuele transactie met de Gkv zijn er mogelijkheden om afspraken te maken over medegebruik door de PG te Drachten. Ook ontstaat er ruimte om voor de Menorah alternatieven te onderzoeken. Bijvoorbeeld een verkenning naar een gezamenlijk gebruik van één kerk in oostelijk Drachten, samen met de Gkv Drachten Noord – Oost. Dat kán de Menorah zijn, dat kan ook een ander gebouw zijn. Dan komt de Menorah-locatie in aanmerking voor verkoop.

De Grote Kerk, de Schakel en de beide pastorieën blijven in alle opties in het bezit van de PG te Drachten.
Het besluit van 17 september 2018 is een voorgenomen besluit. Dit houdt in dat de Algemene Kerkenraad voornemens is om dit besluit in haar vergadering van 17 december 2018 te bekrachtigen, tenzij zij na het horen van de gemeente tot een andere zienswijze komt. Het horen van de gemeente vond plaats tijdens de gemeenteavond, gehouden op 31 oktober 2018 in de Oase. Tevens bestaat de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op het voorgenomen besluit. Schriftelijke reacties, die zijn binnengekomen voor 23 november 2018, maken onderdeel uit van het horen van de gemeente. 

De Algemene Kerkenraad van de PG te Drachten,
preses, Ties Zweers
scriba, Hans Bouma

Door de ogen van de voorzitter
De laatste vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) was op maandag 15 oktober 2018 in de Zuiderkerk. Van de belangrijkste punten doe ik hieronder verslag.
De avond werd geopend met het lezen van Samuel 12: 1-15. In dit Bijbelgedeelte gaat het over de overspelige Koning David. Hij vertoont in deze episode bepaald geen voorbeeldgedrag. Gelukkig kwam hij tot inkeer en toonde hij berouw. Verkeerd voorbeeldgedrag komt tot op de dag van vandaag voor, het leidt tot slachtoffers, het geeft wrevel, verdriet en teleurstelling. Inkeer en berouw zijn soms ver te zoeken. En dat geeft te denken! Daarna ging de voorzitter voor in gebed.
Aan de orde kwam een brief van het College van Kerkrentmeesters aan personen die als “meegeregistreerd” te boek staan. De nieuwe privacywet zet aan tot het schrijven van deze brief. Sommigen vonden de toonzetting in deze brief te zakelijk, te weinig pastoraal. Zij pleitten voor een aangepaste brief, als in de toekomst andere personen over hun registratie worden benaderd. Omdat niet iedereen de inhoud van de CvK-brief kent, zal deze alsnog onder de AK-leden worden verspreid. Dat geldt ook voor het voorstel tot verbetering. Volgende keer mogelijk meer.
De begroting 2019 van de Centrale Diaconie Drachten (CDD) werd door de AK zonder wijzigingen vastgesteld. Met dank aan de CDD voor het opstellen van deze begroting en het aanbieden daarvan ruimschoots voor het nieuwe jaar.
Al eerder nam de AK een voorgenomen besluit ten aanzien van gebouwen. Daarover zal de gemeente worden 'gehoord en gekend', zoals dat in officiële termen heet. Over de procedure worden afspraken gemaakt (zie daarvoor elders in Geandewei en op de website; startpagina en "Proces Toekomst van PGD).
In de rapportages kwamen de diaconie en het jeugdwerk aan het woord. Van hun opmerkingen en voornemens nam de AK kennis.
Vanuit 'Noord' is een reactie gestuurd naar de redactie van Geandewei met het verzoek ook de erediensten op de 1e zondag na het verschijnen van het blad op te nemen.
'Noord' opent ook de mogelijkheid voor jonge ouders uit andere wijken om aan te sluiten bij een werkgroep 'Geloof en opvoeding'.
Aan het slot van de vergadering las de heer Zuiderveen de Joodse zegenbede voor.
De volgende vergadering van de AK vindt plaats op 19 november 2018.
Ties Zweers,
preses Algemene Kerkenraad

Door de ogen van de voorzitter
Op maandag 17 september kwam de AK bijeen voor haar eerste vergadering van dit seizoen. Een speciaal welkom gold voor Maaike Posthuma als nieuwe secretaresse, ds. Peter Smilde als nieuwe predikant van wijk Zuid en Marieke van Heeringen als afgevaardigde van het CvK.
Na de gebruikelijke agendapunten werd de jaarrekening 2017 van de Centrale Diaconie goedgekeurd.
Wijk West vroeg aandacht voor de BHV/EHBO organisatie. Vanuit de AK kwam het voorstel om vanuit de evaluatie van een calamiteit leerpunten te formuleren die ook voor de andere kerkenraden van belang kunnen zijn.
Met betrekking tot het vakantierooster in de zomermaanden, werd gepleit voor een goede afstemming tussen de predikanten en kerkelijk werkers i.v.m. aanwezigheid en beschikbaarheid.
De AK had het CvK gevraagd om een gebouwenadvies op te stellen. In deze vergadering werd het gebouwenadvies “Van bezit naar gebruik” gepresenteerd en zeer uitgebreid besproken.
Het gaat in dit rapport om het creëren van mogelijkheden in de toekomst, flexibiliteit in middelen en gebouwen.
Na uitvoerige bespreking wordt voorgesteld om als voorgenomen besluit van de AK achter dit rapport van het CvK te staan, waarna aldus werd besloten.
Er komt eind oktober een centrale presentatie van dit rapport op een PGDrachten brede gemeenteavond, waarin de gemeente wordt gehoord. Elders in deze Geandewei wordt u hiervoor uitgenodigd.
Bij de rapportages van de wijken en het CvK sprong de Startzondag eruit. Er werd met groot enthousiasme deelgenomen aan de georganiseerde activiteiten. Dat geeft ons allen moed, vertrouwen en inspiratie om het nieuwe seizoen met elkaar te beleven.
Nadat bij de rondvraag de “privacyregelgeving” nog even aan de orde kwam en waar de komende tijd regelmatig aandacht voor is, bedankt de voorzitter Fokje Hofstra voor haar inzet en het secretariële werk voor de AK in de afgelopen jaren en wenst haar een goede tijd toe in haar nieuwe betrekking, hetgeen door de AK-leden met applaus werd ondersteund.
Guus Bräuner


Uitnodiging aan de gemeenteleden van de PG te Drachten voor een bijzondere gemeenteavond

Onderwerp:
Het advies van het College van Kerkrentmeesters van de PG te Drachten over de toekomst van het in bezit zijnde onroerend goed.

Geacht gemeentelid,
In februari 2018 heeft de Algemene Kerkenraad de definitieve besluitvorming om over te gaan tot één Protestantse Gemeente te Drachten zonder wijkgemeenten opgeschort tot 1 januari 2020. In de tussentijd is een commissie aan het werk om het plan van aanpak uit te voeren dat het voorgenomen besluit verder uitwerkt. U bent van deze besluitvorming op de hoogte gehouden via publicatie in de Geandewei. Wilt u één en ander nog eens teruglezen dan kan dat op de website van de PG te Drachten, W: www.pgdrachten.nl , onder het kopje ‘nieuws van’.

Daarnaast is het College van Kerkrentmeesters door de Algemene Kerkenraad gevraagd om een voorstel te ontwikkelen voor het in beheer houden, dan wel het vervreemden of op andere wijze in gebruik geven van onroerend goed. Het College heeft op 17 september 2018 in de Algemene Kerkenraad haar advies gepresenteerd in een rapport met als titel ‘Van bezit naar gebruik’.
De Algemene Kerkenraad heeft in die vergadering besloten om dit advies over te nemen. Voordat dit besluit definitief kan worden, moet eerst de gemeente hierin gekend en gehoord worden. Dit willen we doen op woensdagavond 31 oktober 2018. U ontvangt dan een toelichting op het advies van het College van Kerkrentmeesters en u kunt tevens een exemplaar van het rapport ontvangen.

U wordt hierbij van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van woensdag 31 oktober.
De locatie is de Oase. We beginnen om 20.00 uur, er is inloop met koffie vanaf 19.30 uur.
Namens de Algemene Kerkenraad,
Hans Bouma, scriba

Door de ogen van de voorzitter
De Algemene Kerkenraad kwam op maandag 18 juni voor de laatste keer van dit seizoen bijeen.
Omdat de voorzitter, Ties Zweers, graag aanwezig wou zijn bij de eerste vergadering van Commissie van Aanpak werd de vergadering van de AK geleid door de vicevoorzitter.
Bij het punt mededelingen meldt de voorzitter van de wijkkerkenraad Zuid dat de nieuwe predikant ds. P. Smilde op 9 september om 16 uur zijn intrededienst hoopt te houden.
Op verzoek van ZWO Drachten wordt op 3 februari 2019 de themadienst Werelddiaconaat gehouden.
De voorliggende personeelscontracten van de PGD worden geaccordeerd en het preekdienstenrooster voor 2019, dat elk jaar door dhr. Schoonhoven zo keurig wordt gemaakt, wordt behoudens een kleine wijziging vastgesteld.
Over Vorming en Verdieping valt te melden dat mevr. Aafke Stegeman de leiding neemt om in samenwerking met de ad hoc-commissie en de wijken een 3 maandelijks programma op te stellen en dit via Geandewei te publiceren.
De inmiddels aangeschoven voorzitter Zweers doet kort versloeg van het eerste gedeelte van de vergadering van de commissie Plan van Aanpak Voortvarend Verder. De commissie is compleet en vanavond geïnstalleerd. Waarschijnlijk komt de commissie in september met een eerste rapportage.
Wijk West gaat met de Stichting, die de "De Lanen" (woonvorm voor dementerende ouderen)beheert, overleggen over het verzoek van de Stichting om per jaar een aantal bijzondere diensten te verzorgen.
Wijk Zuid informeert naar de voorwaarden voor bevestiging van pastoraal bezoekers.
Ds. Jurgen v.d. Herik en ds. Hans de Jong doen kort verslag van hun deelname aan de informatieve bijeenkomst in Enschede over de samenvoeging van de wijkgemeenten aldaar. Men is vanuit Enschede graag bereid om hun ervaringen met ons te delen.
Wij hebben afscheid genomen van dhr. Visser (Kapelkerk) als lid van de AK. Hij benadrukte de goede verstandhouding tussen de Kapelgemeente en de AK en wenste de AK alle goeds toe.
De voorzitter bedankte dhr. Visser voor zijn trouwe aanwezigheid en constructieve inbreng tijdens de vergaderingen.
Helaas zal mevr. Hofstra, die het secretariaat van de AK uitvoert, waarschijnlijk met ingang van september haar functie beëindigen. Zij krijgt een nieuwe volledige baan bij haar huidige werkgever.
De voorzitter bedankt haar voor haar gewaardeerde inzet en invulling van het secretariaat gedurende al deze jaren.
Na de sluiting door dhr. Jansen wenst de voorzitter allen een goede zomerperiode toe en sluit de vergadering.
Guus Bräuner, vicevoorzitter

Door de ogen van de voorzitter 22 mei 2018
Na een gezamenlijke vergadering met de wijkkerkenraad van wijk Zuid (waarover elders meer in Geandewei), begon de Algemene Kerkenraad om 20.45 uur aan zijn eigen vergadering in de Zuiderkerk.
In deze vergadering kwamen de volgende punten aan de orde:
1. Pioniersplek Yours (Oase)
Janneke Plantinga was aanwezig om een toelichting te geven en om vragen te beantwoorden. Ze deed dat met verve. Het voornemen bestaat om dit plan uit te rollen op het Liudger. Hoe precies is nog onderwerp van overleg. Voor het Liudger is het daarbij van belang dat er vanuit kerkelijk Smallingerland brede ondersteuning is voor dit project. Het blijft een project van de wijk Oase. De Algemene Kerkenraad verleende de gevraagde ondersteuning.
2. Jaarrekening 2017
Het College van Kerkrentmeesters bood de Jaarrekening 2017 ter vaststelling aan. En die zag er goed en verzorgd uit. Het CvK informeert u over de inhoud van de Jaarrekening. Na een korte toelichting en beantwoording van enkele vragen stelde de Algemene Kerkenraad de Jaarrekening 2017 ongewijzigd vast.
3. Nieuwe privacywetgeving
Ook binnen de kerk zullen we de Europese spelregels op het gebied van de privacy in acht moeten nemen. Elders in Geandewei vindt u daarover een kort artikel. Ik verwijs u daar graag naar. Van iedereen die zich bezighoudt met het publiceren van persoonsgegevens wordt alertheid en zorgvuldigheid gevraagd. In Geandewei en bijvoorbeeld nieuwsbrieven kan informatie over personen worden gedeeld. Voor informatie over personen op de website ligt dat anders. Dat vraagt zorgvuldigheid en terughoudendheid. Het mag wel, maar dan moet daarvoor wel uitdrukkelijk toestemming zijn gegeven. In de toekomst gaan we binnen de PG Drachten hier nader beleid voor formuleren.
4. Rectificatie AK-besluit 19 februari 2018 in het kader van Voortvarend Verder
U vindt het gerectificeerde besluit op de website. Voor alle vertegenwoordigers geldt dat zij zich maximaal zullen inspannen binnen hun wijk om het beoogde doel één PG Drachten met één kerkenraad te bereiken. Dat was steeds de bedoeling, het stond er niet zo, dat wordt nu alsnog gecorrigeerd. In het scenario-overzicht was punt 2d (scenario 3) (starten onderzoek naar en verkoop van één of meer kerkgebouwen) weggevallen. Ook dit wordt aangepast.
5. Het Plan van Aanpak voor uitwerking van het AK-besluit van 19 februari 2018
(zie hiervoor punt 4). In de vorige vergadering waren enkele wijzigingen aangebracht. Die wijzigingen zijn nu in de tekst verwerkt. U vindt dit Plan van Aanpak op de website. De commissie kan nu aan de slag. Op 18 juni 2018 vindt de startbijeenkomst plaats.
6. Rapportages
Daarna volgden de rapportages vanuit de wijken, de Kapelgemeente en het CvK
7. Tenslotte
Er werd met waarderende woorden afscheid genomen van Chris de Haan, die de voorzittershamer van de wijkkerkenraad van wijk Oost inmiddels heeft overgedragen aan Jan van der Leij.
De volgende vergadering van de AK vindt plaats op 18 juni 2018.
Ties Zweers,
preses Algemene Kerkenraad

Algemene Kerkenraad en privacybeleid mei 2018
Rondom deze Europese wetgeving is nog veel onduidelijk. Dat blijkt ook uit antwoorden op veel gestelde vragen binnen de PKN. Duidelijk is dat privacy een gedeelde verantwoordelijkheid is voor iedereen binnen de kerk. Zodra informatie direct of indirect herleidbaar is tot een of meer personen (telefoonnummers, postcodes, of bepaalde persoonskenmerken) is de privacy in het geding. Dat geldt ook voor beeldmateriaal. Foto's met daarop herkenbare personen kunnen niet zonder toestemming op de website worden geplaatst. Als de informatie alleen beschikbaar is voor leden (bijvoorbeeld nieuwsbrieven, Geandewei) kan informatie over personen worden gedeeld. Het verdient wel aanbeveling die informatie niet te laten liggen in de kerkzaal of in de hal! Persoonlijke informatie op de (voor iedereen toegankelijke) website vraagt grote terughoudendheid. Voor meer informatie kunt u de website van de PKN raadplegen (www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/privacy). Daar vindt u ook een model-privacystatement.
Bespreking van de privacyregelgeving in het moderamen en Algemene Kerkenraad maken duidelijk dat deze nieuwe wetgeving zich nog uit moet kristalliseren. Het moderamen vindt het nog te vroeg om nu al over te gaan tot ontwikkeling van beleid. Duidelijk is dat deze wetgeving van iedereen binnen de kerk, die zich bezighoudt met het publiceren van informatie over personen, de nodige alertheid en zorgvuldigheid vraagt. De Algemene Kerkenraad besloot op voorstel van het moderamen om het hier in eerste instantie bij te laten. Door “ontwikkeling privacybeleid” als actiepunt op te nemen zal dit punt eind 2018/begin 2019 worden omgezet in nieuw beleid.
Ties Zweers,
preses Algemene Kerkenraad

Door de ogen van de voorzitter
Op maandagavond 23 april 2018 vergaderde de Algemene Kerkenraad. De voorzitter begon deze vergadering met het lezen van Psalm 127, een pelgrimslied van Salomo. Niet David maar Salomo was uitverkoren om de tempel te bouwen. God ontwierp mee en Hij bouwde mee: “Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers”. Vergeefs is ons werk, ja ook al is dat van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, als we ons daarbij niet overgeven aan Gods leiding. Daarna ging de voorzitter voor in gebed.
Een aantal reguliere punten (notulen, ingekomen stukken) kon vlot worden afgewerkt. Het belangrijkste vanavond was de bespreking van het Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak formuleert de opdracht aan de commissie tot uitwerking van het besluit van de AK van 19 februari 2018. Doel van dat besluit: één PG Drachten met één kerkenraad. Het Plan van Aanpak beschrijft de achtergrond van de opdracht – zeg maar de voorgeschiedenis – formuleert de doelstelling en redigeert de concrete opdracht aan de commissie. Ook vraagt het PvA aan de commissie handreikingen te doen voor gemeenteopbouw nu en in de toekomst. We zijn een pluriforme gemeente en we beogen dat die pluriforme gemeente – ondanks haar omvang - voor mensen overzichtelijk en herkenbaar blijft, waarin zij zich gekend en geborgen weten en waarin aandacht hebben voor elkaar een belangrijke plaats inneemt. Volgens de opdracht rapporteert de commissie periodiek over de voortgang. Ze zal de opdracht in fasen uitwerken. Over de fasering gaat de commissie nog nadenken. Iedere fase wordt afgerond met een advies aan de Algemene Kerkenraad. Die spreekt daarover en nadat de AK akkoord is gegaan, kan een volgende fase worden ingegaan. Als de onderwerpen daarom vragen zal ook de gemeente worden geraadpleegd. Omdat het oogmerk is één PG Drachten zal de communicatie als regel gemeentebreed vanuit de Algemene Kerkenraad gebeuren. Dat kan zijn via Geandewei, dat kan ook door bijvoorbeeld een gemeenteavond voor alle wijken tezamen te beleggen. De eerste uitdaging aan de commissie is om aan te geven hoe zij de opdracht wil gaan aanpakken. De commissie zal haar werkzaamheden afgerond moeten hebben op 1 juni 2019. Daarna is het woord aan de Algemene Kerkenraad en aan de wijken (de wijkkerkenraden en de wijkgemeenteleden) om tot een definitief oordeel te komen. Meegaan in deze transformatie of kiezen voor een zelfstandige gemeente. De Algemene Kerkenraad stemde met inachtneming van enkele wijzigingen/aanvullingen in met dit Plan van Aanpak.
Nog iets over de commissie. Deze komt onder leiding te staan van de heer Louis Bakker. Hij volgde na een economische opleiding een theologieopleiding. Als voormalig gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk biedt hij nu als zelfstandige zijn diensten aan in Noord-Nederland. Hij heeft inmiddels veel ervaring in dit type processen. Verder bestaat de commissie uit 2 leden uit iedere wijk, ook het College van Kerkrentmeesters heeft een vaste vertegenwoordiger. De Centrale Diaconie, de Centrale Jeugdraad, de stuurgroep Grote Kerk en stuurgroep De Schakel worden betrokken waar nodig of gewenst.
De Centrale Jeugdraad rapporteerde haar bevindingen in de afgelopen maanden. Een aantal evenementen is in voorbereiding, zoals de gezamenlijke start van het jeugdwerk in de wijken Oost, Zuid en West, een avond voor jeugdvrijwilligers en een bezoek aan de EO-jongerendag. Ook werd de zorg uitgesproken over krimp in jeugd en leiding.
Met een gedicht van Gerrit Achterberg uit het boek “God in gedichten” werd de vergadering afgesloten.
De volgende vergadering van de AK vindt plaats op dinsdag 22 mei 2018.
Ties Zweers,
preses Algemene Kerkenraad

Door de ogen van de voorzitter 2018-03-19
De Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente Drachten (PGD) kwam bijeen voor haar maandelijkse vergadering.

Door afwezigheid van de voorzitter werd de vergadering geleid door de vicevoorzitter Guus Bräuner.
Deze opende de vergadering met het lezen van Lucas 23 vers 13 t/m 25 met daarbij een korte toelichting en ging vervolgens voor in gebed.
Na het vaststellen van de agenda en de inventarisatie van de rondvraag kwamen een aantal met de stukken meegestuurde mededelingen betreffende persberichten, over de beoogde organisatiestructuur van de PGD, ter kennisname aan de orde. Daarbij werd nog de afspraak gememoreerd dat de contacten met de pers daarover lopen via de voorzitter van de AK.
Er werd gemeld dat ds. H. Wijnja, die van 1958 tot 1966 predikant was in Drachten, was overleden. Namens de AK wordt een condoleancekaart gestuurd.
De notulen van 19 februari worden vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen komen nog een aantal punten aan de orde. Zoals de samenstelling van de Commissie Voortvarend Verder, dat er door de scriba van Noord een oplossing is gevonden voor het geval dat er geen predikant zou komen opdagen en dat er nog een paar redactionele onjuistheden zouden staan in het besluit van 19-3-2018, deze worden nog doorgemaild naar de notulist. De scriba van de AK merkt op dat de aangepaste tekst van het besluit is gecommuniceerd met de leden van de AK met het verzoek aan te geven of men hiermee akkoord gaat. Het besluit is daarna op de website geplaatst.
De wijken en de Kapelkerk doen een mondeling verslag van een aantal zaken die bij hen aan de orde zijn en het College van Kerkrentmeesters rapporteert over de Eindejaarscollecte en Kerkbalans.
Bij de rondvraag kwam een vraag over uitvaartdiensten, dit zal verder worden besproken in het overleg van predikanten en kerkelijk werkers.
Er wordt nog aandacht gevraagd voor de bijlagen van West en Noord bij het genomen besluit van 19 februari 2018.
Douwe de Boer(Noord) leest een gedicht ter afsluiting.
De voorzitter dankt allen voor hun inbreng en wenst allen wel thuis.
Guus Bräuner, vicevoorzitter

Op 19 februari 2018 vergaderde de Algemene Kerkenraad in de Zuiderkerk.
Aan het begin van de vergadering stond de voorzitter stil bij de woorden van Psalm 15, een Psalm van David. Het woord “trouw” komt in dit Bijbelgedeelte niet voor. En toch kun je zeggen dat die waarde hier centraal staat. Trouw heeft iets van vastheid, iets waarop je kunt bouwen. Op iemand kunnen rekenen. Waarden die stand houden. Ook binnen de kerk is trouw zijn aan iets of iemand van onschatbare waarde. De voorzitter refereert ook aan het 75-jarig jubileum van het dagblad “Trouw”. De mensen van toen verzetten zich tegen de Duitse overheersing. Zij waren trouw aan hun beginselen, zij toonden moed om dat ook in moeilijke omstandigheden te blijven doen. Daarna vroeg de voorzitter een zegen over deze vergadering.

Bij het punt “mededelingen” gaf de vertegenwoordiger van de Kapelgemeente aan in gesprek te zijn met een zustergemeente over nauwe samenwerking. Die gesprekken verkeren in een vergevorderd stadium en zijn hoopvol.

Na deze mededeling kwamen we aan bij het punt “Voortvarend Verder”, dat vanavond opnieuw op de agenda stond. In deze vergadering moest duidelijk worden hoe we verder gaan. Het moderamen had een voorstel voor het te nemen besluit op tafel gelegd. Dat (concept)besluit vormde een weergave van de processtappen vanaf juli 2017, inclusief de besluiten, die de AK sindsdien nam. En het was geënt op scenario 3, waarover in de AK van 18 december 2017 was gesproken. Dit scenario vormde het ultieme compromis. Dat zou aan de wijken worden voorgelegd en verdedigd. Een belangrijk element van dit compromis was de vorming van één PG Drachten, zonder wijken en met één centrale kerkenraad. Voordat hierover inhoudelijk werd gesproken moest er eerst meer duidelijkheid komen over iets anders. In de Leeuwarder Courant had namelijk een artikel gestaan over samenvoeging of splitsing van de 4 wijkgemeenten van onze protestantse gemeente. Het artikel vermeldde onder andere dat de wijk Oase “een eigen gemeente wil blijven met een eigen kerkenraad”. In de voorlaatste Geandewei (2 februari) sprak de Oase “de intentie uit om verbonden te blijven met de PGD; toch blijft het onze wens ook om te kijken of (binnen scenario 3) de komende 2 jaar onderzocht kan worden of 2 wijken/zones (Noord en Zuid) ook nog tot de mogelijkheden behoort”. In de discussie die daarop volgde werd duidelijk dat vanavond bij het nemen van een besluit en ook de komende 2 jaar bij de uitwerking van dat besluit het alleen nog maar gaat over één PG Drachten met een centrale kerkenraad en zonder wijken. Daarna kwam aan de orde een schriftelijke reactie van de Grote Kerkenraad van de Oase, waarin hij aangaf “te worstelen” met het feit dat (een meerderheid van) de AK niet bereid is als tussenstap 2 wijken te overwegen. Welke argumenten gelden daar voor? Deze argumenten werden in de vergadering gewisseld. Op zich geen nieuwe argumenten. Ik doe een greep uit deze argumenten: de stroperigheid van de besluitvorming, een groot deel van de gemeente kiest hier voor, de wens van minder vergader- en regeldruk, de afnemende bereidheid om ambtsdrager te worden, mensen “vrijspelen” (of de hoop daar op) voor pastorale en diaconale zorg (zoals dat in de zorg heet: “meer handen aan het bed”). Toen ook hierover duidelijkheid was gecreëerd, kon worden overgegaan tot bespreking en vaststelling van het voorliggende besluit. De wijken schetsten de uitkomst van de gehouden ruggespraak over scenario 3 en vertelden hoe dat proces in hun wijk was verlopen. Daaruit volgde een positief oordeel over de uitgangspunten van scenario 3. Met eenparigheid van stemmen kon de Algemene Kerkenraad overgaan tot vaststelling van het besluit. Dat stemt tot tevredenheid en vertrouwen voor de toekomst. Dat laatste werd ook nadrukkelijk door alle leden benoemd en onderschreven. Hopelijk komt daarmee een eind aan een lange periode van onzekerheid en onduidelijkheid. Wat gaat er nu gebeuren. Er moet voor 1 mei 2018 een Plan van Aanpak zijn, vastgesteld door de AK. In dat Plan van Aanpak worden de wensen en ideeën vanuit de wijken meegenomen. Drie wijken hadden al eerder hun wensen kenbaar gemaakt, de Oase leverde tijdens deze vergadering haar wensenpakket in. En na vaststelling van het Plan van Aanpak kan de commissie aan de slag. Elke wijk mag 2 vertegenwoordigers leveren. De meeste namen zijn inmiddels bekend.

Bij de rapportages werd aandacht geschonken aan ervaringen van de redactie Geandewei. Bij de redactie heerst een grote tevredenheid over het aanbod. Binnenkort zal het ook mogelijk zijn een digitaal abonnement te nemen. Ook liggen er extra faciliteiten in het verschiet om met smartphone artikelen te ontsluieren.

Als toegevoegd agendapunt volgde de vaststelling van het Preekrooster 2019(!) en werd kennis genomen van een aantal kerkdiensten in 2018, waarvoor nog geen voorganger kon worden gevonden. Hiervoor gaan de wijken naar een oplossing zoeken. Het was weer een hele puzzel om het rooster rond te krijgen en om voor de plotseling opengevallen plaatsen een oplossing te vinden. Ere wie ere toekomt. Dank Jan Schoonhoven voor het vele werk dat je in dit verband verricht.

Bij de rondvraag werd aandacht gevraagd om vanuit de AK medeleven te betuigen naar de moslimgemeenschap in Drachten. Aanleiding daarvoor was de brandstichting van de moskee in Drachten-Oost. Dat zal gebeuren via een brief.

De vertegenwoordiger van de Kapelgemeente beëindigde de vergadering met het lezen van een gedicht.

De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad vindt plaats op maandag 19 maart 2018 in de Zuiderkerk.

Ties Zweers, voorzitter AK

NB. Wilt u het besluit dat de Algemene Kerkenraad nam op 19 februari 2018 lezen, dan kan dat. Het zal op 1 maart 2018 of kort daarna op de website (www.pgdrachten.nl) worden geplaatst. De tekst is wat formeel en niet alledaags. Door even door te bijten moet het lukken deze tekst tot je te nemen.

Op 22 januari 2018 vergaderde de Algemene Kerkenraad. Het was de eerste vergadering in dit nieuwe jaar.
De voorzitter begon met het lezen uit Exodus 18: 13-27. Boven dit hoofdstuk staat: “Jetro geeft Mozes raad”. Mozes dreigde te bezwijken onder de zware last, die op zijn schouders drukte. Zijn schoonvader gaf hem enkele tips. Je moet je agenda anders indelen, Mozes, je moet meer delegeren en zelf beschikbaar blijven voor de meer complexe zaken. En Mozes volgde deze wijze raad op. Na deze Bijbellezing en toelichting  ging de voorzitter voor in gebed.

Het belangrijkste agendapunt deze avond was de rapportage door de stuurgroep Grote Kerk. Het was tevens een kennismaking met kerkelijk werker Grote Kerk, Aafke Stegeman. Zij vergezelde de voorzitter van de stuurgroep, Cees Boutsma. Uit de schriftelijke verslaglegging van Inloophuis 't Centrum, de taakgroep Erediensten en de taakgroep Kunst en Cultuur, bleek een grote verscheidenheid aan activiteiten in en rond de Grote Kerk in 2017. Daarvoor was breed waardering. De stuurgroep vroeg aandacht voor de positionering van de Grote Kerk en de aldaar gegroeide geloofsgemeenschap. Bepleit werd om daar aandacht aan te besteden bij het verder ontwikkelen van “Voortvarend Verder”. Dat zal gebeuren. Heel bijzonder was de ervaring met de openstelling van de kerk voor iedereen die een geliefde met het aansteken van een kaarsje wilde gedenken. In de vorm van verschillende projecten hoopt de stuurgroep met haar vrijwilligers de ambities voor 2018 waar te maken.

Naast dit agendapunt werd ook informatie uitgewisseld over hoe de wijken om gaan met de voorliggende vraag over de vervolgstap “Voortvarend Verder”, waarover de AK op 19 februari 2018 een besluit zal nemen. Er kwam een antwoord van de Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen Friesland op een vraag vanuit wijk Noord hoe de Plaatselijke Regeling zich op het punt van het wijzigen van het aantal wijkgemeenten verhoudt tot de kerkorde. Zijn antwoord is terug te vinden in bepaling 4-4-2 van de kerkorde: “Bepalingen in regelingen van kerkelijke lichamen die in strijd zijn met hetgeen in de kerkorde, de ordinanties en de generale regelingen is bepaald, hebben geen kracht. Bepalingen die in strijd komen met hetgeen in de kerkorde of de ordinanties wordt bepaald, verliezen op dat moment hun kracht.” Onze Plaatselijke Regeling is op een aantal punten achterhaald door de kerkorde en dat geldt ook voor de bepaling inzake wijziging van het aantal wijkgemeenten. Een constatering die al eerder werd gedaan. Aanpassing van de Plaatselijke Regeling zal daarom een plaats moeten krijgen bij de uitwerking van een ander organisatorisch model.

Vervolgens rapporteerden de wijken Noord, Oost, Zuid, West, de Kapelgemeente en het College van Kerkrentmeesters hun bevindingen van de afgelopen periode over uitgevoerde activiteiten en melden zij de activiteiten die op korte termijn plaatsvinden.

Wijk Zuid verzorgde de sluiting met een Franciscaanse zegenbede uit het boekje kerk in actie.
De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad vindt plaats op maandag 19 februari 2018 in de Zuiderkerk.

Tenslotte nog iets over deze rubriek. Deze is ontstaan om u zo snel mogelijk te informeren over wat er is besproken. Voorheen had een samenvatting van de door de AK geaccordeerde notulen deze functie. Soms verscheen die in Geandewei 2 maanden nadat de vergadering was gehouden. Dat is niet echt actueel meer te noemen. In overleg met de AK is toen besloten tot de rubriek “door de ogen van de voorzitter”. Zoals de titel al aangeeft is het een persoonlijke waarneming, wel een zo objectief mogelijk weergave van wat er in de AK besproken is. Voor de geschiedschrijving blijven de notulen van de AK de aangewezen bron.

Ties Zweers,
voorzitter Algemene Kerkenraad

2017, 16 oktober
Het was een korte vergadering van de Algemene Kerkenraad op 16 oktober 2017 in de Zuiderkerk. De voorzitter begon de avond met het lezen uit de brief van Matteüs, hoofdstuk 7, de verzen 15-29. Pas op voor valse profeten, niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, een verstandig mens bouwt zijn huis op een rots, een onnadenkend mens bouwt zijn huis op zand. Ook binnen de kerk moeten we zorgen voor een stevig fundament, waar mensen veiligheid, beschutting, rust en vrede, solidariteit en vertrouwen vinden. Na het gebed volgde de bespreking van de volgende punten.

1.Douwe de Boer meldt dat de wijk Oase met dankbaarheid terugziet op de bevestiging en intrede van dominee Gera den Dikken; na 3 jaar zijn de vacatures van predikant binnen de wijk vervuld en daar is de wijk blij mee

2.Hans Dorsman sprak van een gezamenlijk overleg van de moderamina van West, Zuid en Oost, waarin de gezamenlijke diensten in de zomerperiode werden geëvalueerd; een goed overleg; de planning van gezamenlijke diensten (Oost/Zuid) voor 2018 is klaar, West gaat bekijken hoe ze hierop kan aansluiten; voor 2019 kan ook gekeken worden naar een andere roulatie van gebouwen

3.Kerkdienstenrooster 2018; met dank aan onze samensteller van het rooster, de heer Jan Schoonhoven, werd het kerkdienstenrooster 2018 vastgesteld; toch altijd weer een puzzel, niet alleen om een nieuw jaar in te plannen ook tijdens het jaar als er mutaties zijn; in 2017 waren er veel mutaties en het mag ook hier wel eens vermeld worden dat Jan er telkens in is geslaagd om een voorganger te vinden

4.De heer Yke Visser (Kapelwijk) deelde mee dat nog een oplossing wordt gezocht voor de vacature die is ontstaan na het vertrek van dominee Noordam; op 21 oktober 2017 zal 500 jaar reformatie centraal staan in een jubileumdienst

5.De Centrale Diaconie Drachten (CDD), Jaap Bruintjes, informeerde de AK over een presentatie door kerkelijk werker Anna van der Meer over een scala aan diaconale activiteiten; ook is de diaconie betrokken bij het monitoren van de (over)belasting van mantelzorgers in het kader van de “zorgbuurtsuper”; hij spreekt zijn zorg uit over de diaconale inbreng van wijk West; de slechts 4 overgebleven diakenen in die wijk oriënteren zich op dit vraagstuk

6.De Centrale Jeugdraad Drachten (CJD) meldde bij monde van Kerst Ruiter dat er een avond komt voor alle vrijwilligers in het jeugdwerk Drachtenbreed; helaas constateert hij een afname van het aantal vrijwilligers

7.Cor Staal (College van Kerkrentmeesters) deelde mee dat de kostersvacature “De Schakel” is ingevuld, dat Rudie Koetje vanaf 1 januari 2018 tor 31 augustus 2018 is aangesteld als (tijdelijk) kerkelijk werker voor wijk West en dat met kerkelijk werker Tineke Bosma (Zuid) afspraken worden gemaakt over omzetting van het tijdelijke contract in een vast contract en over tijdelijke uitbreiding van haar uren

8.De AK verleent van harte toestemming aan het verzoek van het ZWO om in de komende kerstnachtdiensten (naast de ochtenddiensten die dag) een deurcollecte te houden; de opbrengst van deze collecte gaat naar het Kerk-in-Actie-doel “geef hoop aan een kind op de vlucht”; de communicatie van dit bestemmingsdoel krijgt later dit jaar nog extra aandacht

De heer Zuiderveen (wijk Noord) verzorgde de sluiting van de vergadering met het lezen van Psalm 8, Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
Om 20.30 uur kon iedereen weer naar huis. De volgende AK-vergadering zal zijn op maandag 20 november 2017.

De voorzitter van de Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers

50-jarig ambtsjubileum
Het is 50 jaar geleden dat dominee C.W. Kempenaar in het ambt van predikant werd bevestigd. Een deel van zijn ambtstermijn vervulde dominee Kempenaar in Drachten voor de Gereformeerde Kerk. Hij was verbonden aan de toenmalige Fonteinwijk. Namens de Algemene Kerkenraad werd de heer Kempenaar gefeliciteerd met zijn ambtsjubileum en vanzelfsprekend kreeg hij daarvoor ook een mooi boeket bloemen.

Ties Zweers

De Algemene Kerkenraad vergaderde op 20 november 2017. Plaats van handeling: de Zuiderkerk.
Een agenda die spanning op zou kunnen roepen. “Voortvarend Verder” stond weer op het programma. Voordat ik mijn indruk daarvan weergeef, allereerst iets over Numeri 13. Met het lezen van enkele Bijbelteksten uit dit boek en dit hoofdstuk werd begonnen. Er staat boven “Verkenning van Kanaän”. De 12 verspieders die op pad gingen kwamen ieder met hun eigen indruk terug. Over één ding waren ze het eens: Kanaän, het land dat overvloeit van melk en honing”. Maar oh, zeiden de tien verspieders, ze zijn zo sterk daar, de mensen zo groot en lang: “We kunnen dat volk niet aanvallen”, we komen Kanaän niet in. Nee, zeiden Kaleb en Jozua: “Als de Heer ons goedgezind is, zal Hij ons er heen brengen en ons het land geven.” Al met al duurde het nog 40 jaar, voordat het volk Israël het beloofde land in trok. Maar ze bereikten uiteindelijk wel samen hun einddoel! Was er binnen de 12 verspieders verschil van inzicht, we zien het ook binnen onze PG Drachten als het gaat om herinrichting van de organisatie.

Dan nu de belangrijkste agendapunten deze avond.

Toekomst PG Drachten
Op 18 september 2017 besloot de AK tot één PG Drachten met een gebiedsdeel Noord en een gebiedsdeel Zuid (samenvoeging van West, Oost en Zuid) met als invoeringsdatum 1 januari 2019. De wijkkerkenraden werden gevraagd onderwerpen te noemen voor opneming in een Plan van Aanpak. En om vertegenwoordigers aan te wijzen voor de commissie die dit Plan van Aanpak gaat uitwerken. Op basis van die uitwerking kunnen alle wijken in de toekomst definitief besluiten om wel of niet mee te doen aan die ene PGDrachten, maar dan beter gedocumenteerd en beargumenteerd dan in de oorspronkelijke opzet. Van de wijken Zuid, Oost en Noord kwam een reactie. Zuid en Oost gingen in op de vraagstelling. De reactie van Noord ging in op het genomen besluit van 18 september 2017. Zij  vond – ook gehoord de wijkgemeente – die ene PG Drachten zonder wijkgemeenten (nog) een stap te ver. Er was in de wijk een zekere euforie ontstaan over het idee (let wel: het was geen besluit!), gelanceerd op 3 juli in de AK, om als tussenstap twee wijkgemeenten te vormen en een kleinere Algemene Kerkenraad. Wijk Noord kan zich in zo'n organisatiemodel helemaal vinden, ze behoudt haar eigen regie, iets waar ze aan hecht, ziet dat ook als een mogelijke toekomstige opstap naar het AK – besluit van september. En ze stapt daarmee af van haar aanvankelijke keuze voor model 2 (zelfstandige gemeente met samenwerking). U begrijpt dat deze reactie naar aanleiding van een unaniem genomen besluit vroeg om een nadere toelichting, zowel op inhoud van dit standpunt als op het proces dat daartoe heeft geleid. De discussie bij dit agendapunt werd vooral daarop toegespitst, een toelichting door Noord en beantwoording van vragen vanuit de AK. In de discussie kwam ook nadrukkelijk de status van het genomen 18/9-besluit aan de orde, de afgelegde weg er naar toe, de ruimte die voor Noord is gecreëerd. Daar is het deze vergadering op dit punt bij gebleven. Dat was ook aan het begin van de bespreking van dit punt zo afgesproken, mede ook omdat de stukken op een laat moment de leden hadden bereikt en een afgewogen zorgvuldig oordeel op zo'n cruciaal moment daardoor moeilijk is . In een extra vergadering in december 2017 zal de Algemene Kerkenraad een besluit nemen óf doorgaan volgens  het besluit van 18 september 2017 óf met een eventuele tussenstap. We wachten deze vergadering af, dat het geen “gelopen race” moge duidelijk zijn. Hopelijk komen we er alsnog samen uit.

Begroting 2018
Een ander agendapunt betrof het vaststellen van de begroting 2018. Hier en daar werden enkele vragen gesteld, die de aanwezige leden van het College van Kerkrentmeesters passend konden beantwoorden. Met de complimenten voor de samenstellers van dit stuk, werd de begroting vastgesteld.

Collecterooster 2018
Ook stemde de AK in met het voorgestelde collecterooster 2018, een coproductie van de Centrale Diaconie en het College van Kerkrentmeesters, tot stand gekomen na veel voorwerk door Tett Vaatstra.

Rapportages
Hierna volgde nog de rapportages vanuit de verschillende wijken en het CvK.

De volgende (extra) vergadering vindt plaats op maandag 18 december 2017, opnieuw in de Zuiderkerk.

Ties Zweers,
voorzitter Algemene Kerkenraad

Op 18 september kwam de Algemene Kerkenraad in de Zuiderkerk bijeen.
De eerste vergadering na de zomervakantie. De voorzitter begon met het lezen uit de brief aan de Filippenzen (2 : 1-11). Een aansporing van Paulus aan de gemeente van Fillippi tot volharding en eensgezindheid. Wat betekenen die woorden in onze tijd? Daar werd kort bij stil gestaan, waarna de voorzitter voorging in gebed om een zegen over de vergadering te vragen.

In deze vergadering stond opnieuw de toekomst van de PG Drachten centraal. In de vergadering van 3 juli 2017 was het voorstel van het moderamen om de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” in een “Definitief Besluit” op te schorten aangehouden. Tijdens die vergadering kwam het idee voor een “Noorder-Drachten” en een “Zuider-Drachten” aan de orde. Een gedachte die een kans verdiende om nader te verkennen en te bespreken.

De gedachtewisseling die daarover begin september in het moderamen plaatsvond, leidde daar tot de conclusie dat het integreren van beide voorstellen de beste optie zou zijn. Opnieuw een Algemene Kerkenraad zou een stap terug betekenen ten opzichte van het advies van de werkgroep. Ook wijkt dat af van het oordeel van een groot deel van de gemeente en van 4 (wijk)kerkenraden. Slagvaardigheid blijft voor de toekomst geboden. Die slagkracht is beduidend groter bij de vorming van één PG Drachten. Nieuw in het voorstel is het maken van een onderscheid tussen Noord enerzijds (zeg maar de huidige wijk Noord) en Zuid anderzijds (de wijken West, Zuid en Oost). Niet in de vorm van aparte wijken met eigen wijkkerkenraden, maar als geografische eenheden. Voor Noord geldt dat in het verleden een aantal kerkgebouwen werd afgestoten. Een nieuw kerkgebouw – de Oase – kwam daarvoor in de plaats. Rondom dat kerkgebouw met een geloofsgemeenschap van rond 2500 mensen en 2 nieuwe predikanten kan het “kerk–zijn” in volle breedte tot wasdom komen. Voor Zuid -met een omvang van 4500 mensen- gelden andere prioriteiten. Door de samenvoeging ontstaat er een aantrekkelijke mix van oudere en jongere gemeenteleden. Nieuwe en betere kansen voor het ouderenpastoraat, een betere voedingsbodem voor het gezamenlijke jeugdwerk en een gezonde en kansrijke positie voor de Grote Kerk. Door deze krachten in Zuid te bundelen komt het verkrijgen van overeenstemming over het oplossen van de gebouwenproblematiek in een ander perspectief te staan.

Een vertegenwoordiger van wijk Noord noemde dat het niet meer hebben van een eigen wijkkerkenraad gemeenteleden in Noord zorgen baart. In reactie daarop kwam het volgende naar voren. Al eerder werd uitgesproken dat er ruimte moet blijven om een eigen identiteit binnen een bestaande geloofsgemeenschap in stand te houden en te ontwikkelen. Een centrale kerkenraad moet dat niet “willen ontregelen”. Er zal –ook volgens landelijke adviezen– een duidelijke keuze moeten worden gemaakt óf centraal óf volledig decentraal. Hinken op twee gedachten is niet goed. In de lijn van de destijds uitgesproken intentie van alle wijken om te komen tot één PG Drachten, is nu ook het voorstel om dat in praktijk te brengen.

Zuid vreest dat we door een tussenstap te maken twee trajecten in gaan. Over en weer werden vervolgens verschillende gedachten gewisseld. Dat we elkaar in de toekomst nodig zullen hebben was daarin een belangrijk aspect.

Unaniem besloot de Algemene Kerkenraad:
1.de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” van 22 mei 2017 in een “Definitief Besluit” op te schorten tot uiterlijk 1 januari 2019

2.de wijkkerkenraden uit te nodigen om – eventueel gehoord de wijkgemeente - voor 15 november 2017 met suggesties te komen voor uit te werken onderwerpen

3.om voor 1 januari 2018 een Plan van Aanpak vast te stellen, met daarin in ieder geval opgenomen de uit te werken onderwerpen, een tijdsschema en fasering, een procesbeschrijving (inclusief de wijze waarop de gemeente haar inbreng kan geven), de communicatie en de besluitvormingsprocedure

4.een commissie in te stellen, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle wijken, het College van Kerkrentmeesters en die verder wordt aangevuld met professionele ondersteuning door een externe vertegenwoordiger; de wijkkerkenraden en het CvK worden uitgenodigd voorstellen te doen voor een vertegenwoordiger in de commissie en een plaatsvervanger (tevens klankbord voor de 1e vertegenwoordiger); deze commissie krijgt de opdracht – zo mogelijk voor of uiterlijk op 1 oktober 2018 – voorstellen te doen voor uitwerking van het Plan van Aanpak, zoals dat door de Algemene Kerkenraad is vastgesteld; waar nodig of gewenst worden de Centrale Diaconie Drachten en de Centrale Jeugdraad Drachten bij de nadere uitwerking betrokken.

Tot zover – in ieder geval voorlopig – de stand van zaken over de toekomst van onze Protestantse Gemeente.

Naar aanleiding van het accountantsrapport over de Jaarrekening 2016 besloot de AK het College van Kerkrentmeesters decharge te verlenen.

Tenslotte werd de afspraak gemaakt dat de moderamina van de wijken West, Zuid en Oost de gezamenlijke diensten tijdens de zomervakantieperiode binnenkort zullen evalueren.

De vertegenwoordigers van de aanwezige wijkkerkenraden en het CvK rapporteerden aan het slot van de vergadering een aantal memorabele zaken.

De voorzitter besloot de vergadering met het lezen van lied 973 uit het Liedboek: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor.

De volgende AK-vergadering vindt plaats op maandag 16 oktober 2017 in de Zuiderkerk.

De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

De voorzitter opende deze extra vergadering van de Algemene Kerkenraad, gehouden op 3 juli 2017 in De Oase
Gelezen werd Johannes 13: 1-16: Jezus wast de voeten van de leerlingen. Een overbekend Bijbelgedeelte. Jezus voelt zich niet te groot om de voeten van de discipelen te wassen. Eigenlijk werk voor slaven. Een boeiend voorbeeld van dienend leiderschap. De voorzitter trekt een vergelijking met de rol voor bijvoorbeeld een kerkenraad. Ook die geeft leiding. Leidinggeven...leiden...is voorop lopen. Als je anderen leidt, loop jezelf voorop! Als leidinggevende loop je dezelfde route als de gemeente, alleen je loopt voor haar uit met het doel om haar mee te nemen op weg. Daarna vroeg de voorzitter in het gebed een zegen over het gezamenlijke overleg en over het werk in dienst van de gemeente.

Dan nu een verslag van de besproken punten.
Allereerst enkele mededelingen:
1.de heer De Haan (wijk Oost) informeert ons over de gezondheidssituatie van ds. Anne Henk Boschma; iedereen is geschrokken van het zware hartinfarct dat ds. Boschma trof; hij is gereanimeerd en gedotterd; gelukkig gaat het nu weer de goede kant op; onderzoeken zullen moeten uitwijzen of er restschade overblijft
2.het jubileum van Mieneke Bult (12,5 jaar koster) wordt in verband met de ziekte van ds. Boschma uitgesteld
3.Noord maakt bekend dat ds. Mevrouw Gera den Dikken het op haar uitgebrachte beroep heeft aanvaard.

Dan nu het verslag van de bespreking over het vervolg van het “Voorgenomen Besluit” (zie Geandewei van 26 mei en 9 juni 2017) over de toekomst van onze Protestantse Gemeente te Drachten. In de maand juni zijn hoorzittingen gehouden in de 4 wijken en in de Kapelgemeente. Ook zijn er verschillende schriftelijke reacties gekomen uit de gemeente, overwegend uit wijk Noord. De verslagen van de hoorzittingen en de ingekomen reacties maakten deel uit van de beraadslaging en discussie.

Het moderamen had een voorstel op papier gezet. Kort samengevat kende dat voorstel een keuze uit twee geschetste mogelijkheden. Gegeven de standpunten van de wijken en gelet op de getalsmatige verhoudingen, zou een keuze voor het omzetten van het “Voorgenomen Besluit” in een definitief besluit voor de hand liggen (mogelijkheid 1). Daarmee zou echter voorbijgegaan worden aan de reacties uit in het bijzonder wijk Noord. Uit veel van die reacties bleek de verbondenheid en betrokkenheid met de PG Drachten als geheel en de behoefte om die verbondenheid en betrokkenheid voor de toekomst vast te houden. Enkele reacties spreken over twijfel of een geheel zelfstandige wijk Noord toekomstbestendig zou zijn. Voor een aantal gemeenteleden in wijk Noord, dat schriftelijk reageerde, geldt de overtuiging dat een (meer) zelfstandige wijk Noord de beste optie is. Ook bleek uit veel reacties dat een keuze voor model 2 in wijk Noord vooral ingegeven was door onduidelijkheid over hoe zo'n nieuwe PG Drachten (volgens model 4) er uit zou zien en wat dat zou kunnen betekenen voor de geloofsgemeenschappen, die nu samen vallen met de wijken. De vraagt rijst dan ook of het niet verstandiger is eerst een aantal zaken te gaan uitwerken en om daarna een definitief besluit te nemen (mogelijkheid 2). In één van de overwegingen in het “Voorgenomen Besluit” sprak de Algemene Kerkenraad uit dat een splitsing in één of meer zelfstandige gemeenten wordt betreurd, omdat daarmee een einde zou komen aan de verbondenheid, die jarenlang de PG Drachten kenmerkte. Deze overweging – en de daaruit voortvloeiende onderlinge solidariteit - bracht naar de mening van het moderamen mee, dat ook van de AK een maximale inspanning mag worden verwacht om serieus de mogelijkheden te verkennen om de eenheid binnen de protestantse gemeente te bewaren. Omdat het moderamen daarvoor tijd en ruimte zag, stelde zij voor de omzetting van het ”Voorgenomen Besluit” in een definitief besluit op te schorten tot 1 juli 2018. En verder om een commissie in te stellen die een voorstel voor een Plan van Aanpak zou gaan maken, waarin de onderwerpen zijn beschreven die nader moeten worden uitgewerkt en waarin het proces is beschreven om tot die uitwerkingen te komen. Na akkoord door de AK zou die commissie de verschillende onderdelen kunnen gaan uitwerken. Afgeronde onderwerpen gaan voor een deelbeslissing naar de AK en alle aldus geformaliseerde documenten tezamen maken daarna deel uit van het (al of niet aangepaste) “Voorgenomen Besluit”. Door zo te werken zouden onduidelijkheden kunnen worden weggenomen en zou worden bijgedragen aan een beter inzicht en overzicht. Elke wijk zou vervolgens kunnen komen tot een afgewogen eindoordeel. De Kapelwijk krijgt de tijd om uit te zoeken hoe zij “haar toekomst” wil vormgeven. Gedurende dit proces zou het afstoten van vastgoed buiten beschouwing blijven. Dit voorstel werd breed omarmd door alle leden van de AK, hier en daar werd zelfs gesproken van opluchting. Over de financiële consequenties van dit besluit zou het CvK om advies worden gevraagd.

Staande de vergadering bracht een lid van de AK een ander idee met verve naar voren. Ook in deze gedachte bleef de focus voor de toekomst gericht op één PG Drachten, alleen zou dat doel later bereikt worden. De contouren van deze gedachte zijn de volgende. Er komt een wijk “Noorder-Drachten”, die óf samenvalt met de huidige grenzen van wijk Noord óf iets wordt uitgebreid, en een wijk “Zuider-Drachten”, een samenvoeging van de wijken Oost, Zuid en West. Het idee haakt zo aan bij hoe het ooit in het verleden is geweest. In die tussenstap blijft er een Algemene Kerkenraad, kleiner dan nu, met meer bestuurskracht en daardoor slagvaardiger. De AK blijft de regie behouden. Het maakt de weg vrij voor oplossingen op het terrein van het seniorenpastoraat, het jeugd- en jongerenwerk en in die constellatie kunnen ook besluiten worden genomen over het afstoten van vastgoed. Een rondje langs de in de AK vertegenwoordigde “velden” leerde dat men deze gedachte een interessante optie vond, zeker niet iets om zomaar op zij te schuiven. Het idee verdiende een kans om nader te bespreken en om voor te leggen aan de wijkkerkenraden, de wijkgemeenten en de Kapelgemeente. Afgesproken werd om in september op basis van een uitgewerkt voorstel over dit idee verder te spreken. In een korte slag daarna zouden de wijkkerkenraden en de wijkgemeenten kunnen worden geconsulteerd om in de maand november 2017 tot besluitvorming over deze tussenstap te komen in de Algemene Kerkenraad.

Het verkennen van de haalbaarheid van deze tussenstap zal nu eerst plaatsvinden. Blijkt dit een begaanbare weg, dan zal die afslag worden genomen, blijkt dit een onbegaanbare weg, dan zal de draad weer worden opgepakt bij het voorstel van het moderamen, zoals hiervoor aangegeven. Het overleg vond plaats in een sfeer van “er samen uit willen komen”. Ik hoop dat u deze geest ook terugvindt in deze samenvatting.

In de rondvraag werden afspraken gemaakt over de procedure “bloemen voor gemeenteleden” voor de wijken die gedurende de zomermaanden samen de eredienst houden.

De voorzitter van wijk West sprak haar zorgen uit over de vacatures, die voor het komende seizoen in de kerkenraad optreden, waaronder die van preses en scriba.

De voorzitter sloot de vergadering met een gedicht van Huub Oosterhuis, geïnspireerd door de woorden uit Psalm 34:

Luister naar mij, mensen, gij allen:
als jullie goed willen leven – wie niet –
volle dagen, zo gelukkig als maar kan:
spreek dan behoedzaam,
lal niet een eind weg, en lieg niet,
voorkom hooglopende ruzie.
Want dan vertrekt zijn gezicht van woede,
zo'n wereld wil Hij niet meer.

(overgenomen uit “de verwondering”, nummer 2, juli 2017)

De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad zal zijn op 18 september 2017 in de Zuiderkerk.

Ik wens iedereen een fijne zomerperiode. Bij uitstek de tijd om wat gas terug te nemen en om de batterij weer op te laden voor hopelijk een mooi nieuw inspirerend kerkelijk seizoen 2017 – 2018 en  van “samen de schouders er onder”.

De voorzitter van de Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers

Algemene Kerkenraad (AK) maandag 19 juni 2017
Het was warm toen wij, ) in de Oase vergaderden maar net als in de woestijn was het in deze Oase gelukkig ook koeler dan er buiten.

Een delegatie van het moderamen van de AK heeft n.a.v. “Voortvarend verder” bij de wijkkerkenraden en de kerkenraad van de Kapelkerk hoorzittingen gehouden. De verslagen daarvan worden op de AK van 3 juli  geagendeerd, zo ook de reacties van individuele gemeenteleden die, n.a.v. het voorgenomen besluit, zijn binnengekomen.

Kerst Ruiter neemt de functie van voorzitter van de CJD over van Jan Wesselius, die met enthousiasme en grote inzet, de belangen van de Jeugd Drachten-breed heeft gediend. Ook met Kerst heeft de CJD gelukkig weer een bevlogen voorzitter.

Een verzoek van ds. H. Klein Ikkink, namens de groepen voor hulp aan asielzoekers zonder opvang, aan de Gemeente Smallingerland om toch een basale opvang open te houden wordt door de AK ondersteund.

Zo ook de deurcollecte op 24 december op verzoek van de ZWO te bestemmen voor “Kinderen in perspectief” of gehandicapte kinderen in Pakistan.

Met de voorzitter van de Stuurgroep Grote Kerk, dhr. Cees Boutsma, werden de verslagen over 2016 van de taakgroepen: Cultuur, Erediensten en Inloophuis besproken.

Er wordt vastgesteld, dat de drie taakgroepen met groot enthousiasme bezig zijn. De werkzaamheden van mw. Aukje de Bildt worden overgenomen door mw. Aafke Stegeman.

In de AK vergadering van 3 juli wordt, volgens de gezamenlijk afgesproken procedure, gesproken over het inmiddels bekende voorgenomen besluit m.b.t. het rapport “Voortvarend verder”. In solidariteit, gezamenlijke verantwoordelijkheid en afweging van aller inbreng zal er een besluit worden genomen m.b.t. de “Toekomst van de PGD”.

De kerkdiensten in de zomerperiode blijven zo als is gepland en afgesproken. Voor volgend jaar worden daarover nieuwe afspraken gemaakt.

Arie Jansen(Zuid) besluit de vergadering met het lezen van een tekst uit: ”Geloof, Hoop en Liefde”, met als titel “Optimisme en hoop”.

Guus Bräuner, vicevoorzitter

De vergadering van de Algemene Kerkenraad op 22 mei 2017
De opening werd gedaan met het lezen van Kolossenzen 3, 16-17. De beginregel daarvan luidt: “Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen”. En uit het liedboek werd lied 721 gelezen: “Houd ons bijeen, God, rond uw woord”.

Na deze inleiding kon met de bespreking van de punten op de agenda worden begonnen.

Het meest in het oog springende punt was het nemen van een Voorgenomen Besluit over de toekomstige organisatie van de PG Drachten. Dit besluit vindt u hieronder in extenso weergegeven. Een goede zaak lijkt mij. De voorgeschiedenis ziet u beknopt weergegeven in de vorm van een feitelijke verslaglegging van het verloop van het proces, de reacties van de 4 wijkkerkenraden en van de Kapelgemeente op het rapport “Voortvarend Verder” daaronder begrepen, de overwegingen die tot het Voorgenomen Besluit hebben geleid, de uitgesproken intenties en tenslotte het Voorgenomen Besluit zelf.

Voordat een definitief besluit kan worden genomen, krijgen eerst de wijkkerkenraden en de kerkenraad van de Kapelgemeente nog de gelegenheid hun oordeel over dit Voorgenomen Besluit kenbaar te maken aan de Algemene Kerkenraad. Hoe dat gaat leest u verderop. De kern van het Voorgenomen Besluit komt samengevat hierop neer dat de Protestantse Gemeente van Drachten kiest voor één PG Drachten, zonder wijkkerkenraden en ook zonder de Hervormde gemeente van bijzondere aard, de Kapelgemeente. Omdat Noord als enige voor een ander model koos, krijgt deze wijk de mogelijkheid van een heroverweging van haar aanvankelijke oordeel. Hoe dat precies zit, leest u in het Voorgenomen Besluit. Ik stel voor dat u er is even rustig voor gaat zitten om de inhoud van het Voorgenomen Besluit tot u te nemen. Dit Voorgenomen Besluit werd door de Algemene Kerkenraad na een uitvoerige gedachtewisseling daarover, nadere uitleg over sommige onderdelen, hier en daar een tekstuele aanpassing, unaniem aangenomen.

Hierna volgden nog de rapportages door het College van Kerkrentmeesters, de wijkkerkenraden en de Kapelgemeente. U leest daarover meer in deze of de volgende editie van Geandewei en/of in de nieuwsbrieven en/of via de beamer. In verband met de deadline voor het aanleveren van kopij volsta ik dit keer met alleen het vermelden van dit agendapunt.

Dit waren de belangrijkste zaken uit deze vergadering. De volgende vergadering van de AK is op 19 juni 2017.

De voorzitter van de Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers

Het Voorgenomen Besluit

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten (hierna PG Drachten), in vergadering bijeen op 22 mei 2017,

STELT VAST:

1.Dat in de vergadering op 16 juni 2014 de Algemene Kerkenraad besloot tot het vaststellen van de volgende intentie; “Er is grote voorkeur voor één gemeente (met opheffing van wijkgemeenten en met minder gebouwen) met één bestuur, maar wel met pastorale/diaconale steunpunten in de verschillende gebieden”

2.Dat voor het onderzoeken van deze intentie een werkgroep is ingesteld, de “Werkgroep Toekomst PG Drachten”, hierna te noemen “de werkgroep” , die werd samengesteld met een vertegenwoordiger uit de wijkgemeenten Noord, Oost, Zuid en West, een vertegenwoordiger van het College van Kerkrentmeesters, een vertegenwoordiger van de Centrale Diaconie Drachten, een vertegenwoordiger van de Centrale Jeugdraad Drachten, een onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk secretaris

3.Dat de werkgroep in januari 2016 het eerste deel van het rapport heeft opgeleverd, waarin de “huidige situatie” is beschreven, dat dit deel in de Algemene Kerkenraad is besproken op 15 februari 2016 en vervolgens ter kennisneming is aangeboden aan de wijkkerkenraden en de kerkenraad van de Hervormde gemeente van bijzondere aard (Kapelgemeente) en ter inzage is gelegd op het Kerkelijk Bureau, zodat iedereen binnen de PG Drachten van deze beschrijving kennis heeft kunnen nemen en met opmerkingen en suggesties de werkgroep kon voeden

4.Dat deze beschrijving de basis vormt voor het vervolgonderzoek door de werkgroep “om de wenselijkheid en daarna de haalbaarheid aan te geven van de in de intentie uitgesproken voorkeur”, met dien verstande dat als meerdere modellen denkbaar zouden zijn, die meerdere modellen in het onderzoek zouden worden betrokken

5.Dat de werkgroep het tweede en tevens laatste deel van het onderzoek heeft neergelegd in het rapport “Voortvarend Verder” en dat deel op 9 februari 2017 officieel overhandigde aan de Algemene Kerkenraad

6.Dat op verzoek van de Algemene Kerkenraad de werkgroep dit rapport heeft gepresenteerd en nader heeft toegelicht in de bijeenkomst op 9 februari 2017 voor alle ambtsdragers van de PG Drachten, op 16 februari 2017 voor alle gemeenteleden van de PG Drachten en op 2 maart 2017 opnieuw voor alle gemeenteleden van de PG Drachten, nadat zij in de gelegenheid waren gesteld kennis te nemen van de inhoud van het rapport en op basis daarvan vragen aan de werkgroep konden voorleggen voor het verkrijgen van een beter inzicht in de achtergrond en beweegredenen van het in het rapport vervatte advies; de vragen en antwoorden heeft de werkgroep vastgelegd in het document “Vragen en Antwoorden Voortvarend Verder”

7.Dat de werkgroep in het rapport een viertal organisatiemodellen benoemt en uitwerkt, te weten:
a. Model 1: “Zelfstandiger” wijkgemeenten binnen de PG Drachten
b. Model 2: Zelfstandige gemeenten, die een samenwerkingsverband aan gaan
c. Model 3: Volledig zelfstandige gemeenten
d. Model 4: Eén PG Drachten, zonder wijkgemeenten met één kerkenraad

8.Dat de werkgroep deze modellen heeft getoetst op haalbaarheid aan de hand van vier onderdelen te weten:
a.  Invloed op de huidige situatie
b. Kerkordelijke ontwikkelingen
c. Uitvoering en
d. Financiën

9.Dat de werkgroep op basis van een door haar uitgevoerde analyse concludeert dat de modellen 1 en 2 in het geheel niet voldoen, model 3 enigszins voldoet en vervolgens het advies geeft:

a. Kies voor de PG Drachten voor dit (model 4) organisatiemodel: één gemeente met één kerkenraad
b. Maak gebruik van Ordinantie 4-10: een kerkenraad met werkgroepen
c. Maak haast met de invoering van het organisatiemodel, zodat de verwachte ingrijpende beslissingen niet (lang) vooruit geschoven worden. Eén van de ingrijpende beslissingen heeft betrekking op het aantal te gebruiken gebouwen

10.Dat de Algemene Kerkenraad in zijn vergadering van 23 januari 2017 een “Procedurevoorstel voor de behandeling van het rapport van de werkgroep Toekomst PG Drachten” heeft vastgesteld, dat voorstel op een onderdeel heeft aangepast in zijn vergadering van 9 februari 2017, nadat over dit voorstel de Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen Friesland en Groningen-Drenthe was geconsulteerd.

11.Dat dit “Procedurevoorstel” een drietal elementen bevat, te weten:
a. de informatieronde, zoals beschreven in punt 6 van dit (voorgenomen) besluit
b. de stappen van de besluitvormingsronde inclusief het tijdschema om te komen tot een correct en zorgvuldig tot stand gekomen voorgenomen besluit en daarna definitief besluit
c. de interne en externe communicatie over en naar aanleiding van het rapport van de werkgroep

12.Dat de Algemene Kerkenraad op 9 februari 2017 besloot het rapport/advies van de werkgroep vrij te geven voor beraadslaging en besluitvorming binnen de PG Drachten

13.Dat op basis van de eerste stap van de “besluitvormingsronde” de 4 wijkkerkenraden en de kerkenraad van de Hervormde (Kapel)gemeente, als gemeente van bijzondere aard, zijn gevraagd om, gekend en gehoord de leden van hun wijk, hun oordeel te vormen over het rapport/advies van de werkgroep en hun bevindingen vóór 1 mei 2017 schriftelijk te rapporteren aan de Algemene Kerkenraad

14.Dat de Grote Kerkenraad van wijk Oost op 6 april 2017 in unanimiteit besloot te kiezen voor invoering van model 4, nadat de wijkgemeente op een op 30 maart 2017 gehouden Gemeenteavond, in unanimiteit voor model 4 koos; De Grote Kerkenraad gaf daarbij aanvullend het advies de werkgroep of een nieuwe te vormen werkgroep met kennis van zaken en ervaring met het begeleiden van dit soort processen te vragen, om geen tijd voor uitwerking verloren te laten gaan

15.Dat de kerkenraad van de Hervormde Gemeente van bijzondere aard, de Kapelgemeente, per brief van 12 april 2017, zijn voorkeur uitspreekt voor model 4, nadat hij daarover de gemeente heeft gekend en gehoord in het besef dat de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard niet past in deze structuur en dat voor die gemeente een andere weg moet worden gevonden

16.Dat de wijkkerkenraad van wijk Zuid op 11 april 2017 in unanimiteit besloot te kiezen voor invoering van model 4, nadat de wijkgemeente op een op 29 maart 2017 gehouden Gemeenteavond zich nagenoeg unaniem uitsprak voor model 4

17.Dat de wijkkerkenraad van wijk West  – in navolging van de uitkomst op de Gemeenteavond van 8 maart 2017 – zich kan vinden in model 4 als de meest aangewezen optie met daarbij de kanttekening dat een eventuele implementatiewerkgroep zeer zorgvuldig te werk zal moeten gaan en niet te grote stappen en maatregelen zal moeten doorvoeren; verder doet de kerkenraad een pleidooi om rekening te blijven houden met het aspect van verbondenheid en het onderlinge contact, het omzien naar elkaar, binnen één PG Drachten; daarnaast vraagt de wijkkerkenraad aandacht voor de in zijn ogen bijzondere positie van De Arke als het enige kerkgebouw in heel Drachten-West, het gekozen missionaire profiel van De Arke rondom jeugd en jongeren met een diaconale inslag, de inzet op het willen zijn van een Open Kerk en voor behoud van een aantal succesvolle activiteiten; op de op 20 april 2017 gehouden Gemeenteavond heeft de wijkkerkenraad de inhoud van zijn mening, vervat in een concept-reactie, gedeeld met de wijkgemeente West

18.Dat de wijkkerkenraad van wijk Noord – mede op basis van 2 gehouden gemeenteavonden en verrichte peilingen – zich uitspreekt voor model 2, dat wil zeggen kiest voor een zelfstandig opererende gemeente met een samenwerkingsverband met de overige wijk(en)/gemeente(s) van de PGD; de Grote Kerkenraad gaf aanvullend het advies meer duidelijkheid te creëren over de “gebouwensituatie, financiële wijzigingen en de invulling en implementatie van model 4, inclusief een tijdspad”; in de brief van 3 mei 2017, waarin dit standpunt is verwoord, geeft de wijkkerkenraad ook aan dat een aantal “motiverende redenen” de keuze voor model 2 hebben beïnvloed; deze motiverende redenen zijn:
a. behoud van predikant per wijk
b. angst voor massaliteit
c. onwetendheid gebouwensituering en aantal gebouwen
d. bestemming opbrengsten activiteiten
e. behoud van eigen identiteit
f. onduidelijkheid over toekomstbeeld bij model 4
g. de vraag of model 4 bestuurlijk in de hand is te houden

19.Dat de discussie binnen wijk Noord over de vraag of de hele gemeente, dan wel – zoals in het “Procedurevoorstel” is neergelegd en vastgesteld – alleen de wijkkerkenraden over een voorgenomen besluit zou/zouden moeten worden gehoord, heeft geleid tot het opnieuw consulteren van de Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen; dat die concludeert dat een aparte bijeenkomst voor de hele gemeente wel mag, maar kerkordelijk niet verplicht is; hij adviseert om de procedure op één onderdeel aan te passen, te weten dat de wijkkerkenraden, voordat zij worden gehoord over het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad, de leden van de gemeente de gelegenheid bieden hun oordeel kenbaar te maken; aanvullend wijst de Regionaal Adviseur op de noodzaak om instemming te verkrijgen van de predikanten en kerkelijk werkers bij wijziging van hun rechtspositie

OVERWEEGT:

1.Dat de huidige organisatiestructuur door haar complexiteit en onduidelijkheid (bijvoorbeeld wie is wanneer en waarover bevoegd) knelpunten kent, soms wrijving veroorzaakt tussen de verschillende geledingen, de samenwerking op bepaalde terreinen belemmert en een slagvaardig en doelmatig inspelen op kansen en bedreigingen in de weg staat

2.Dat de ervaring leert dat het steeds lastiger wordt voldoende ambtsdragers bereid te vinden om samen met anderen in het verband van een (wijk)kerkenraad leiding te geven aan het leven en werken van de (wijk)gemeenten en dat niet te verwachten is dat die ontwikkeling op korte termijn zal gaan veranderen

3.Dat deze problematiek niet alleen voor de PG Drachten geldt, maar gebaseerd is op een landelijke tendens, zowel binnen de PKN als in andere kerkgenootschappen

4.Dat het om deze redenen aanbeveling verdient te komen tot een eenvoudiger organisatiestructuur, met kortere lijnen voor een slagvaardig, helder en krachtig bestuur, dat zich in dienst stelt van de hele gemeente en voorwaardenscheppend de gemeente in staat stelt haar missionaire opdracht en haar pastorale en diaconale taken te vervullen

5.Dat de vermindering van organisatie- en regeldruk de mogelijkheid vergroot om de inzet van mensen in de kerk ten goede te laten komen aan wat de eigenlijke roeping van de kerk is

6.Dat dit alles ten diepste de notie was, die leidde tot de in 2014 uitgesproken intentie en die de basis vormde voor de opdracht voor nader onderzoek, een onderzoeksopdracht die destijds in unanimiteit in de Algemene Kerkenraad werd vastgesteld

7.Dat de werkgroep zich op een zorgvuldige en passende manier heeft gekweten van haar taak, de uitkomst van haar onderzoek degelijk onderbouwt en het uitgebrachte rapport/advies “Voortvarend Verder” voldoende informatie bevat om tot een verantwoorde keuze uit de gepresenteerde modellen te komen

8.Dat het advies van de werkgroep om te kiezen voor model 4 is tot stand gekomen na een zorgvuldige afweging met toepassing van verschillende criteria, mede op basis van verkenning van ontwikkelingen binnen de PKN landelijk

9.Dat de wijkkerkenraden van Oost, Zuid en West en de kerkenraad van de Hervormde gemeente van bijzondere aard (de Kapelgemeente), samen een (ruime) meerderheid vertegenwoordigend binnen de PG Drachten, gekend en gehoord de gemeente, in navolging van het advies van de werkgroep, duidelijk kiezen voor model 4: Eén PG Drachten zonder wijkgemeenten met één kerkenraad

10.Dat de wijkkerkenraad van wijk Noord, een (grote) minderheid vertegenwoordigend binnen de PG Drachten, gekend en gehoord de gemeente, kiest voor model 2, zijnde het model van een zelfstandige gemeente met een samenwerkingsverband met één of meer andere gemeenten

11.Dat deze uitkomst op zich een bevestiging is van signalen in de afgelopen jaren die duiden op de behoefte van wijk Noord aan een grotere autonomie

12.Dat deze keuze mede is ingegeven door zorg, die in de wijk leeft over de nadere uitwerking van de modelkeuze en de effecten daarvan voor wijk Noord

13.Dat andere wijken ook hun zorgen en aandachtspunten hebben kenbaar gemaakt, maar ondanks dat, zonder voorbehoud, volledig instemmen met model 4, in het kennelijke vertrouwen dat bij de nadere uitwerking van het model die zorgen bij de inrichting van de organisatie een wezenlijke plaats krijgen en waar mogelijk worden weggenomen

14.Dat de Algemene Kerkenraad een splitsing van de PG Drachten in één of meer zelfstandige gemeenten zou betreuren, omdat daardoor een einde komt aan de verbondenheid, die jarenlang de Protestantse Gemeente van Drachten heeft gekenmerkt

15.Dat anderzijds een keuze voor een zelfstandige gemeente legitiem is en daarom ten volle zal worden gerespecteerd; aan een daartoe strekkend verzoek zal op gepaste wijze en in alle redelijkheid medewerking worden verleend

16.Dat wijk Noord in haar reactie heeft gekozen voor model 2

17.Dat voor de Hervormde gemeente van bijzondere aard (de Kapelgemeente) geldt, dat wanneer zij nu of later een beroep doet op de PG Drachten om ook haar binnen de gelederen van een nieuwe gemeente op te nemen, deze wens zal worden beoordeeld op haalbaarheid en (juridische) uitvoerbaarheid; de PG Doetinchem – waar zich een soortgelijke situatie voordoet – kan daarbij mogelijk als voorbeeld dienen; op dit moment wordt er van uitgegaan dat de Kapelgemeente een oplossing zoekt buiten de PG Drachten

18.Dat de wijkkerkenraden overeenkomstig het "Procedurevoorstel" over dit "voorgenomen besluit" zullen worden gehoord, dat daarvoor per wijk datum, plaats en tijdstip zijn vastgelegd en dat - overeenkomstig ordinantie 2-16-6 - de leden van de gemeente de gelegenheid moeten hebben hun oordeel over het "voorgenomen besluit" kenbaar te maken aan de Algemene Kerkenraad; dat het meest praktisch is daarvoor de gelegenheid te bieden bij de geplande hoorzittingen van de wijkkerkenraden door de aanwezigheid van (een vertegenwoordiging van) de Algemene Kerkenraad; de leden zullen op deze mogelijkheid worden gewezen via Geandewei en verder op de in de wijkgemeente gebruikelijke wijze (nieuwsbrief, website, via de beamer tijdens de eredienst(en); daarnaast blijft voor leden de mogelijkheid om rechtstreeks hun oordeel schriftelijk aan de Algemene Kerkenraad kenbaar te maken; deze reactie(s) moeten vóór of uiterlijk op 15 juni 2017 zijn ingediend

19.Verder geldt dat voor de modelkeuze een tijdschema is vastgelegd dat voorziet in een strakke planning, mede in verband met de urgentie die geboden is om de PG Drachten in financieel opzicht gezond te houden; deze urgentie geldt nog onverkort en daarom blijft druk op het proces en snelheid in de besluitvorming geboden;

20.Dat het besluitvormingstraject niet ten koste mag gaan van de zorgvuldigheid; nu duidelijk is hoe de verschillende wijkgemeenten het rapport/advies van de werkgroep beoordelen en zij  – met uitzondering van wijk Noord – in (grote) meerderheid het advies van de werkgroep volgen, zou dat voor wijk Noord aanleiding kunnen zijn om met die kennis tot een ander oordeel te komen; daarom biedt de Algemene Kerkenraad wijk Noord de mogelijkheid haar keuze te heroverwegen

21.Keuzes over het in bezit houden, dan wel afstoten van vastgoed blijven tot het moment waarop duidelijk is óf wijk Noord gaat voor zelfstandigheid óf dat zij kiest voor één PG Drachten buiten beschouwing, tenzij de omstandigheden veranderen en dwingen tot het eerder maken van een keuzes

SPREEKT ALS INTENTIE UIT:

1.Dat gestreefd wordt naar een pluriforme gemeente, die – ondanks haar omvang – voor mensen overzichtelijk en herkenbaar blijft, waarin zij zich gekend en geborgen weten met aandacht voor elkaar; daarom geldt voor de nadere uitwerking “centraal wat moet en decentraal wat kan” als uitgangspunt

2.Dat in de uitwerking van het model de gemeente als broedplaats voor bezinning en bezieling, voor vorming en verdieping, nadrukkelijk de aandacht krijgt, zowel voor de gemeente als geheel als voor geografisch georiënteerde gebiedsdelen

3.Dat de gemeente een duidelijke plaats moet hebben bij de uitwerking van de modelkeuze, om te beginnen bij het opstellen van het Plan van Aanpak om de invoering van de modelkeuze te implementeren

VOORGENOMEN BESLUIT

1.Onder voorbehoud van medewerking en goedvinden van het Breed Moderamen van de classis Drachten de wijkgemeenten op te heffen en over te gaan tot de vorming van één PG Drachten zonder wijkgemeenten en zonder de Hervormde gemeente van bijzondere aard (de Kapelgemeente)

2.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2017, tenzij de wijkkerkenraad van wijk Noord vóór of uiterlijk op deze datum schriftelijk aan de Algemene Kerkenraad mededeelt in beginsel te kiezen voor de vorming van een zelfstandige gemeente en afsplitsing van de PG Drachten; in dat geval treedt dit besluit in werking op 1 januari 2018, tenzij de wijkkerkenraad van wijk Noord vóór deze datum een verzoek om de vorming van een zelfstandige gemeente en afsplitsing van de PG Drachten heeft ingediend bij het Breed Moderamen van de Classis Drachten

3.Een commissie in te stellen, die de opdracht krijgt een Plan van Aanpak te maken om te komen tot implementatie van één PG Drachten; de werkzaamheden van de commissie starten niet eerder, dan nadat duidelijk is óf dat is voor een PG Drachten inclusief wijk Noord of exclusief deze wijk

Drachten, 22 mei 2017
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten,

Hoe nu verder

De wijkkerkenraden en de kerkenraad van de Kapelgemeente hebben nu de gelegenheid hun oordeel over dit Voorgenomen Besluit kenbaar te maken aan de Algemene Kerkenraad. Zij zullen daarover worden gehoord door (een delegatie van) de Algemene Kerkenraad volgens onderstaan schema. Ook de gemeenteleden mogen hun oordeel kenbaar maken. Het meest praktisch is als zij dat doen via hun wijkkerkenraad of de kerkenraad van de Kapelgemeente. De wijkkerkenraden en de kerkenraad van de Kapelgemeente bepalen zelf hoe zij dat regelen in hun (wijk)gemeente. Wel is de afspraak gemaakt dat alle schriftelijke reacties van gemeenteleden, die bij de (wijk)kerkenraad worden ingediend, ook 1-op-1 doorgaan naar de Algemene Kerkenraad. Kiest u er voor om uw oordeel rechtstreeks kenbaar te maken aan de AK, dan kan dat ook. Dat moet dan schriftelijk gebeuren vóór of uiterlijk op 15 juni 2017. U kunt uw reactie in dat geval richten aan de scriba van de AK, per adres Kerkelijk Bureau, De Drift 46, 9203 GH Drachten. De Algemene Kerkenraad hoopt op 3 juli 2017 een definitief besluit te nemen over de organisatie van de PG Drachten.

Schema van de hoorzittingen:
Wijk Noord13 juni 2017, om 19.30 uur in De Oase
Wijk Zuid13 juni 2017. om 21.00 uur in De Zuiderkerk
Kapelgemeente14 juni 2017, om 19.30 uur in De Kapelkerk
Wijk West14 juni 2017, om 21.00 uur in De Arke
Wijk Oost 15 juni 2017, om 19.30 uur in De Menorah

Bezoekersteam Neibertilla van de PGDrachten
De Algemene Kerkenraad heeft d.d. 17 maart 2014 een besluit genomen om voor Neibertilla een Bezoekersteam vanuit de Protestantse Gemeente van Drachten in het leven te roepen, dat opereert onder verantwoordelijkheid van de Protestantse wijkgemeente Zuid. In dat besluit is vastgesteld dat de gemeenteleden in Neibertilla, die uit de verschillende wijken van Drachten komen, onder de pastorale verantwoordelijkheid van de predikant en/ of kerkelijk werker van die betreffende wijk blijven. Zij die vanuit regio komen vallen onder pastorale verantwoordelijkheid van wijk Zuid (= Kerkelijk werker mevr. Tineke Bosma).

Sinds begin 2015 is dit team operationeel. Het bestaat momenteel uit 7 bezoekers en als ouderling maakt mevrouw Aukje Boersma hiervan deel uit.
Geografisch valt Neibertilla onder wijk Zuid en daarom rapporteert Aukje voor wat betreft Neibertilla aan de wijkkerkenraad van Zuid.
Er is afgesproken dat het team het bezoekwerk van alle gemeenteleden van de PGD in Neibertilla verzorgt. De samenstelling van het team is bovenwijks.
De pastorale verantwoordelijkheid van de wijken Noord, West, Oost en Zuid voor hun eigen gemeenteleden in Neibertilla betreft dan in de praktijk alleen de predikant en / of kerkelijk werker. Dus contactpersonen en de ambtsdragers van een wijk hoeven zich niet verplicht te voelen om mensen uit hun sectie in Bertilla te bezoeken.

De coördinatie van het bezoekersteam berustte tot nu toe bij Aukje de Bildt en door haar vertrek dreigde hier een lacune te ontstaan. We zijn verheugd u te kunnen melden dat dit niet het geval is en dat mevrouw Aukje Boersma heeft aangegeven de coördinatie op zich te willen nemen. Tijdens de ziekteperiode van Aukje de Bildt heeft Aukje Boersma deze taak op zich genomen en ze deed dat naar volle tevredenheid. In een gesprek met voorzitter Ties Zweers en scriba Hans Bouma gaf Aukje Boersma aan zeer gemotiveerd te zijn om als vrijwilliger de coördinatie te verzorgen.

Namens de Algemene Kerkenraad,
Hans Bouma, scriba

Op 18 april 2017 kwam de Algemene Kerkenraad bijeen. Dit keer was de vergaderlocatie De Menorah.
De voorzitter begon met het lezen van Romeinen 12: 1-8. We moeten ons niet aanpassen aan de wereld. Veranderen is nodig. Dat doe je door de gezindheid te vernieuwen. Dit Bijbelgedeelte beschrijft verschillende talenten, die mensen kunnen bezitten en ook zo mogen inzetten. Leidinggeven is één van die talenten. Van leidinggevenden wordt gevraagd dat vol ijver te doen. We zijn verschillend en hebben daarom elkaars talenten nodig. Daarbij is het geloof in Christus de maatstaf. Daarna ging de voorzitter voor in gebed en vroeg een zegen over de vergadering.

1.de AK kreeg ter kennisneming enkele bepalingen uit de Plaatselijke Regeling over samenstelling en taken van de AK; uit de samenstelling kan worden afgeleid wie bevoegd zijn om te stemmen, als het op stemmen aan komt; er werd een afspraak gemaakt over eventuele vervanging van een stemgerechtigd lid door een andere aangewezen ambtsdrager
2.van de Commissie Eredienst wijk Oost kwam het verzoek om diensten voor mensen met verstandelijke beperkingen te laten rouleren binnen de PG Drachten; ook andere kerkgenootschappen doen hier aan mee; voor de PG Drachten gaat het om één dienst per jaar; afgesproken is dat in 2017 wijk West de dienst verzorgt, in 2018 wijk Zuid en in 2019 wijk Noord
3.een ingekomen brief van Dr. René de Reuver, scriba PKN, om in de (wijk)gemeente in gesprek te gaan over het avondmaal, werd nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van de wijkkerkenraden
4.dan was er een verzoek Professor Dr. H. de Roest van de Protestants Theologische Universiteit (vestiging Groningen) om deel te nemen aan en financieel bij te dragen in een promotieonderzoek over iconische monumentale kerken, in het bijzonder over de vraag wie door deze kerken worden bereikt en welke betekenissen buiten- of randkerkelijke mensen toekennen aan het aanbod dat door deze kerken wordt gegenereerd; binnen onze PG hebben wij geen afspraken gemaakt óf en zo ja op basis van welke criteria wij bereid zijn financieel te participeren in dergelijke onderzoeken; het ging de AK te ver om ad hoc in deze concrete situatie een positief besluit te nemen
5.het College van Kerkrentmeesters presenteerde de Jaarrekening 2016; daarover leest u elders in deze Geandewei meer; met waardering voor het CvK voor samenstelling en presentatie, stelde de AK de Jaarrekening 2016 vast
6.de Centrale Jeugdraad Drachten heeft de laatste maanden samen met de wijkkerkenraden intensief gewerkt aan een voorstel voor samenwerking over het jeugdwerk; het voorstel beoogt bestaande activiteiten binnen een wijk open te stellen voor jeugd uit ander wijken, Drachten brede evenementen met een eenmalig karakter (barbecue, film, bezoek Passion) aan te bieden; jeugdouderlingen zullen via passende kanalen (sociale media) de doelgroep informeren over activiteiten; dit alles gaat in goed overleg met de huidige jeugdwerkers, om te voorkomen dat zij te zwaar worden belast; het accent ligt nu op de leeftijdsgroep 0-25 jaar; na één seizoen zal er worden geëvalueerd; heel fijn dat CJD en alle wijkkerkenraden dit voorstel dragen; de AK stemde van harte met dit voorstel in
7.wijk Zuid kwam met het verzoek om groen licht te verkrijgen voor het beroepen van een predikant (1 fte) en het verzoek om toestemming voor het aantrekken van een waarnemer gedurende de periode dat de predikantsplaats vacant is; het eerste verzoek week af van het aanvankelijke voorstel van de wijken Zuid en Oost; dat voorstel was gesneuveld op een gehouden gemeenteavond wijk Zuid; de verzoeken van wijk Zuid passen in het bestaande beleid en daarom ging de AK met beide voorstellen akkoord
8.De AK gaf 0,15 fte vrij voor de tijdelijke professionele invulling voor de redactiecommissie Geandewei en coördinatie Vorming & Verdieping; de beschikbare ruimte voor coördinatie seniorenpastoraat Drachten breed (0,25 fte) wordt voorlopig aangehouden in afwachting van de afronding van de discussie over de toekomst van de PG Drachten
9.De Centrale Diaconie rapporteerde over de “€ 5,- actie” door onze jeugd voor de jeugd van Colombia om hen betere onderwijskansen te bieden,  over mogelijkheden het “werkcafé West” te ondersteunen en over een voorgenomen schenking aan het AZC voor het scheppen van een speelplek voor kinderen
De CJD benadrukte dat veel van haar energie is gaan zitten in het voorstel voor een gezamenlijk jeugd- en jongerenwerk
10.tenslotte werd met waarderende woorden voor haar verbindende en vernieuwende eigenschappen, haar loyaliteit, flexibele opstelling afscheid genomen van Aafke Nicolai, die na bijna 14 jaar trouwe dienst een nieuwe uitdaging heeft gevonden in de PG gemeenten Hindeloopen en Stavoren; haar officiële afscheid is op zondag 23 april 2017 in de eredienst in de Zuiderkerk

De volgende vergadering van de AK zal zijn op maandag 22 mei 2017 in De Oase.

De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com