2018-09-17 Door de ogen van de voorzitter; Voorgenomen Besluit Gebouwen

Op 17 september 2018 nam de Algemene Kerkenraad (AK) het advies over van het College van Kerkrentmeesters (CvK). Dat advies is neergelegd in het rapport dd. 6 september 2018: 'Van bezit naar gebruik'. Wat houden dit advies en het besluit van de AK kort samengevat in?
Allereerst onderkennen beide partijen de noodzaak om de kosten die gepaard gaan met het bezit van zes (kerk)gebouwen en twee pastorieën terug te dringen. Tegelijkertijd vinden CvK en AK dat zoveel mogelijk herkenbare en vertrouwde plekken voor onze pluriforme Protestantse Gemeente te Drachten beschikbaar moeten blijven.
In zijn advies zocht het College van Kerkrentmeesters naar optimalisatie van inkomsten en uitgaven. En daarnaast formuleerde het College als strategisch uitgangspunt: met minimale kosten een maximaal gebruik van gebouwde faciliteiten realiseren.
De volgende (geografische) keuzemogelijkheden (scenario's) passeerden de revue:
1. een keuze voor de as Noord – Zuid (behoud van de Oase, de Grote Kerk en de Zuiderkerk)
2. een keuze voor de as Oost – West (behoud van de Menorah, de Grote Kerk en de Arke)
3. één nieuw kerkgebouw ter vervanging van alle wijkkerken.

Voor- en nadelen afwegende koos de Algemene Kerkenraad voor behoud van de as Noord – Zuid.
In deze gedachte ontstaat er ruimte om de Arke – waar concrete belangstelling voor is van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Gkv) Drachten Zuid-West - te verkopen. Bij een eventuele transactie met de Gkv zijn er mogelijkheden om afspraken te maken over medegebruik door de PG te Drachten. Ook ontstaat er ruimte om voor de Menorah alternatieven te onderzoeken. Bijvoorbeeld een verkenning naar een gezamenlijk gebruik van één kerk in oostelijk Drachten, samen met de Gkv Drachten Noord – Oost. Dat kán de Menorah zijn, dat kan ook een ander gebouw zijn. Dan komt de Menorah-locatie in aanmerking voor verkoop.

De Grote Kerk, de Schakel en de beide pastorieën blijven in alle opties in het bezit van de PG te Drachten.
Het besluit van 17 september 2018 is een voorgenomen besluit. Dit houdt in dat de Algemene Kerkenraad voornemens is om dit besluit in haar vergadering van 17 december 2018 te bekrachtigen, tenzij zij na het horen van de gemeente tot een andere zienswijze komt. Het horen van de gemeente vond plaats tijdens de gemeenteavond, gehouden op 31 oktober 2018 in de Oase. Tevens bestaat de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op het voorgenomen besluit. Schriftelijke reacties, die zijn binnengekomen voor 23 november 2018, maken onderdeel uit van het horen van de gemeente. 

De Algemene Kerkenraad van de PG te Drachten,
preses, Ties Zweers
scriba, Hans Bouma

Algemene Kerkenraad en privacybeleid mei 2018
Rondom deze Europese wetgeving is nog veel onduidelijk. Dat blijkt ook uit antwoorden op veel gestelde vragen binnen de PKN. Duidelijk is dat privacy een gedeelde verantwoordelijkheid is voor iedereen binnen de kerk. Zodra informatie direct of indirect herleidbaar is tot een of meer personen (telefoonnummers, postcodes, of bepaalde persoonskenmerken) is de privacy in het geding. Dat geldt ook voor beeldmateriaal. Foto's met daarop herkenbare personen kunnen niet zonder toestemming op de website worden geplaatst. Als de informatie alleen beschikbaar is voor leden (bijvoorbeeld nieuwsbrieven, Geandewei) kan informatie over personen worden gedeeld. Het verdient wel aanbeveling die informatie niet te laten liggen in de kerkzaal of in de hal! Persoonlijke informatie op de (voor iedereen toegankelijke) website vraagt grote terughoudendheid. Voor meer informatie kunt u de website van de PKN raadplegen (www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/privacy). Daar vindt u ook een model-privacystatement.
Bespreking van de privacyregelgeving in het moderamen en Algemene Kerkenraad maken duidelijk dat deze nieuwe wetgeving zich nog uit moet kristalliseren. Het moderamen vindt het nog te vroeg om nu al over te gaan tot ontwikkeling van beleid. Duidelijk is dat deze wetgeving van iedereen binnen de kerk, die zich bezighoudt met het publiceren van informatie over personen, de nodige alertheid en zorgvuldigheid vraagt. De Algemene Kerkenraad besloot op voorstel van het moderamen om het hier in eerste instantie bij te laten. Door “ontwikkeling privacybeleid” als actiepunt op te nemen zal dit punt eind 2018/begin 2019 worden omgezet in nieuw beleid.
Ties Zweers,
preses Algemene Kerkenraad

Op 19 februari 2018 vergaderde de Algemene Kerkenraad in de Zuiderkerk.
Aan het begin van de vergadering stond de voorzitter stil bij de woorden van Psalm 15, een Psalm van David. Het woord “trouw” komt in dit Bijbelgedeelte niet voor. En toch kun je zeggen dat die waarde hier centraal staat. Trouw heeft iets van vastheid, iets waarop je kunt bouwen. Op iemand kunnen rekenen. Waarden die stand houden. Ook binnen de kerk is trouw zijn aan iets of iemand van onschatbare waarde. De voorzitter refereert ook aan het 75-jarig jubileum van het dagblad “Trouw”. De mensen van toen verzetten zich tegen de Duitse overheersing. Zij waren trouw aan hun beginselen, zij toonden moed om dat ook in moeilijke omstandigheden te blijven doen. Daarna vroeg de voorzitter een zegen over deze vergadering.

Bij het punt “mededelingen” gaf de vertegenwoordiger van de Kapelgemeente aan in gesprek te zijn met een zustergemeente over nauwe samenwerking. Die gesprekken verkeren in een vergevorderd stadium en zijn hoopvol.

Na deze mededeling kwamen we aan bij het punt “Voortvarend Verder”, dat vanavond opnieuw op de agenda stond. In deze vergadering moest duidelijk worden hoe we verder gaan. Het moderamen had een voorstel voor het te nemen besluit op tafel gelegd. Dat (concept)besluit vormde een weergave van de processtappen vanaf juli 2017, inclusief de besluiten, die de AK sindsdien nam. En het was geënt op scenario 3, waarover in de AK van 18 december 2017 was gesproken. Dit scenario vormde het ultieme compromis. Dat zou aan de wijken worden voorgelegd en verdedigd. Een belangrijk element van dit compromis was de vorming van één PG Drachten, zonder wijken en met één centrale kerkenraad. Voordat hierover inhoudelijk werd gesproken moest er eerst meer duidelijkheid komen over iets anders. In de Leeuwarder Courant had namelijk een artikel gestaan over samenvoeging of splitsing van de 4 wijkgemeenten van onze protestantse gemeente. Het artikel vermeldde onder andere dat de wijk Oase “een eigen gemeente wil blijven met een eigen kerkenraad”. In de voorlaatste Geandewei (2 februari) sprak de Oase “de intentie uit om verbonden te blijven met de PGD; toch blijft het onze wens ook om te kijken of (binnen scenario 3) de komende 2 jaar onderzocht kan worden of 2 wijken/zones (Noord en Zuid) ook nog tot de mogelijkheden behoort”. In de discussie die daarop volgde werd duidelijk dat vanavond bij het nemen van een besluit en ook de komende 2 jaar bij de uitwerking van dat besluit het alleen nog maar gaat over één PG Drachten met een centrale kerkenraad en zonder wijken. Daarna kwam aan de orde een schriftelijke reactie van de Grote Kerkenraad van de Oase, waarin hij aangaf “te worstelen” met het feit dat (een meerderheid van) de AK niet bereid is als tussenstap 2 wijken te overwegen. Welke argumenten gelden daar voor? Deze argumenten werden in de vergadering gewisseld. Op zich geen nieuwe argumenten. Ik doe een greep uit deze argumenten: de stroperigheid van de besluitvorming, een groot deel van de gemeente kiest hier voor, de wens van minder vergader- en regeldruk, de afnemende bereidheid om ambtsdrager te worden, mensen “vrijspelen” (of de hoop daar op) voor pastorale en diaconale zorg (zoals dat in de zorg heet: “meer handen aan het bed”). Toen ook hierover duidelijkheid was gecreëerd, kon worden overgegaan tot bespreking en vaststelling van het voorliggende besluit. De wijken schetsten de uitkomst van de gehouden ruggespraak over scenario 3 en vertelden hoe dat proces in hun wijk was verlopen. Daaruit volgde een positief oordeel over de uitgangspunten van scenario 3. Met eenparigheid van stemmen kon de Algemene Kerkenraad overgaan tot vaststelling van het besluit. Dat stemt tot tevredenheid en vertrouwen voor de toekomst. Dat laatste werd ook nadrukkelijk door alle leden benoemd en onderschreven. Hopelijk komt daarmee een eind aan een lange periode van onzekerheid en onduidelijkheid. Wat gaat er nu gebeuren. Er moet voor 1 mei 2018 een Plan van Aanpak zijn, vastgesteld door de AK. In dat Plan van Aanpak worden de wensen en ideeën vanuit de wijken meegenomen. Drie wijken hadden al eerder hun wensen kenbaar gemaakt, de Oase leverde tijdens deze vergadering haar wensenpakket in. En na vaststelling van het Plan van Aanpak kan de commissie aan de slag. Elke wijk mag 2 vertegenwoordigers leveren. De meeste namen zijn inmiddels bekend.

Bij de rapportages werd aandacht geschonken aan ervaringen van de redactie Geandewei. Bij de redactie heerst een grote tevredenheid over het aanbod. Binnenkort zal het ook mogelijk zijn een digitaal abonnement te nemen. Ook liggen er extra faciliteiten in het verschiet om met smartphone artikelen te ontsluieren.

Als toegevoegd agendapunt volgde de vaststelling van het Preekrooster 2019(!) en werd kennis genomen van een aantal kerkdiensten in 2018, waarvoor nog geen voorganger kon worden gevonden. Hiervoor gaan de wijken naar een oplossing zoeken. Het was weer een hele puzzel om het rooster rond te krijgen en om voor de plotseling opengevallen plaatsen een oplossing te vinden. Ere wie ere toekomt. Dank Jan Schoonhoven voor het vele werk dat je in dit verband verricht.

Bij de rondvraag werd aandacht gevraagd om vanuit de AK medeleven te betuigen naar de moslimgemeenschap in Drachten. Aanleiding daarvoor was de brandstichting van de moskee in Drachten-Oost. Dat zal gebeuren via een brief.

De vertegenwoordiger van de Kapelgemeente beëindigde de vergadering met het lezen van een gedicht.

De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad vindt plaats op maandag 19 maart 2018 in de Zuiderkerk.

Ties Zweers, voorzitter AK

NB. Wilt u het besluit dat de Algemene Kerkenraad nam op 19 februari 2018 lezen, dan kan dat. Het zal op 1 maart 2018 of kort daarna op de website (www.pgdrachten.nl) worden geplaatst. De tekst is wat formeel en niet alledaags. Door even door te bijten moet het lukken deze tekst tot je te nemen.

Op 22 januari 2018 vergaderde de Algemene Kerkenraad. Het was de eerste vergadering in dit nieuwe jaar.
De voorzitter begon met het lezen uit Exodus 18: 13-27. Boven dit hoofdstuk staat: “Jetro geeft Mozes raad”. Mozes dreigde te bezwijken onder de zware last, die op zijn schouders drukte. Zijn schoonvader gaf hem enkele tips. Je moet je agenda anders indelen, Mozes, je moet meer delegeren en zelf beschikbaar blijven voor de meer complexe zaken. En Mozes volgde deze wijze raad op. Na deze Bijbellezing en toelichting  ging de voorzitter voor in gebed.

Het belangrijkste agendapunt deze avond was de rapportage door de stuurgroep Grote Kerk. Het was tevens een kennismaking met kerkelijk werker Grote Kerk, Aafke Stegeman. Zij vergezelde de voorzitter van de stuurgroep, Cees Boutsma. Uit de schriftelijke verslaglegging van Inloophuis 't Centrum, de taakgroep Erediensten en de taakgroep Kunst en Cultuur, bleek een grote verscheidenheid aan activiteiten in en rond de Grote Kerk in 2017. Daarvoor was breed waardering. De stuurgroep vroeg aandacht voor de positionering van de Grote Kerk en de aldaar gegroeide geloofsgemeenschap. Bepleit werd om daar aandacht aan te besteden bij het verder ontwikkelen van “Voortvarend Verder”. Dat zal gebeuren. Heel bijzonder was de ervaring met de openstelling van de kerk voor iedereen die een geliefde met het aansteken van een kaarsje wilde gedenken. In de vorm van verschillende projecten hoopt de stuurgroep met haar vrijwilligers de ambities voor 2018 waar te maken.

Naast dit agendapunt werd ook informatie uitgewisseld over hoe de wijken om gaan met de voorliggende vraag over de vervolgstap “Voortvarend Verder”, waarover de AK op 19 februari 2018 een besluit zal nemen. Er kwam een antwoord van de Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen Friesland op een vraag vanuit wijk Noord hoe de Plaatselijke Regeling zich op het punt van het wijzigen van het aantal wijkgemeenten verhoudt tot de kerkorde. Zijn antwoord is terug te vinden in bepaling 4-4-2 van de kerkorde: “Bepalingen in regelingen van kerkelijke lichamen die in strijd zijn met hetgeen in de kerkorde, de ordinanties en de generale regelingen is bepaald, hebben geen kracht. Bepalingen die in strijd komen met hetgeen in de kerkorde of de ordinanties wordt bepaald, verliezen op dat moment hun kracht.” Onze Plaatselijke Regeling is op een aantal punten achterhaald door de kerkorde en dat geldt ook voor de bepaling inzake wijziging van het aantal wijkgemeenten. Een constatering die al eerder werd gedaan. Aanpassing van de Plaatselijke Regeling zal daarom een plaats moeten krijgen bij de uitwerking van een ander organisatorisch model.

Vervolgens rapporteerden de wijken Noord, Oost, Zuid, West, de Kapelgemeente en het College van Kerkrentmeesters hun bevindingen van de afgelopen periode over uitgevoerde activiteiten en melden zij de activiteiten die op korte termijn plaatsvinden.

Wijk Zuid verzorgde de sluiting met een Franciscaanse zegenbede uit het boekje kerk in actie.
De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad vindt plaats op maandag 19 februari 2018 in de Zuiderkerk.

Tenslotte nog iets over deze rubriek. Deze is ontstaan om u zo snel mogelijk te informeren over wat er is besproken. Voorheen had een samenvatting van de door de AK geaccordeerde notulen deze functie. Soms verscheen die in Geandewei 2 maanden nadat de vergadering was gehouden. Dat is niet echt actueel meer te noemen. In overleg met de AK is toen besloten tot de rubriek “door de ogen van de voorzitter”. Zoals de titel al aangeeft is het een persoonlijke waarneming, wel een zo objectief mogelijk weergave van wat er in de AK besproken is. Voor de geschiedschrijving blijven de notulen van de AK de aangewezen bron.

Ties Zweers,
voorzitter Algemene Kerkenraad

2017, 16 oktober
Het was een korte vergadering van de Algemene Kerkenraad op 16 oktober 2017 in de Zuiderkerk. De voorzitter begon de avond met het lezen uit de brief van Matteüs, hoofdstuk 7, de verzen 15-29. Pas op voor valse profeten, niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, een verstandig mens bouwt zijn huis op een rots, een onnadenkend mens bouwt zijn huis op zand. Ook binnen de kerk moeten we zorgen voor een stevig fundament, waar mensen veiligheid, beschutting, rust en vrede, solidariteit en vertrouwen vinden. Na het gebed volgde de bespreking van de volgende punten.

1.Douwe de Boer meldt dat de wijk Oase met dankbaarheid terugziet op de bevestiging en intrede van dominee Gera den Dikken; na 3 jaar zijn de vacatures van predikant binnen de wijk vervuld en daar is de wijk blij mee

2.Hans Dorsman sprak van een gezamenlijk overleg van de moderamina van West, Zuid en Oost, waarin de gezamenlijke diensten in de zomerperiode werden geëvalueerd; een goed overleg; de planning van gezamenlijke diensten (Oost/Zuid) voor 2018 is klaar, West gaat bekijken hoe ze hierop kan aansluiten; voor 2019 kan ook gekeken worden naar een andere roulatie van gebouwen

3.Kerkdienstenrooster 2018; met dank aan onze samensteller van het rooster, de heer Jan Schoonhoven, werd het kerkdienstenrooster 2018 vastgesteld; toch altijd weer een puzzel, niet alleen om een nieuw jaar in te plannen ook tijdens het jaar als er mutaties zijn; in 2017 waren er veel mutaties en het mag ook hier wel eens vermeld worden dat Jan er telkens in is geslaagd om een voorganger te vinden

4.De heer Yke Visser (Kapelwijk) deelde mee dat nog een oplossing wordt gezocht voor de vacature die is ontstaan na het vertrek van dominee Noordam; op 21 oktober 2017 zal 500 jaar reformatie centraal staan in een jubileumdienst

5.De Centrale Diaconie Drachten (CDD), Jaap Bruintjes, informeerde de AK over een presentatie door kerkelijk werker Anna van der Meer over een scala aan diaconale activiteiten; ook is de diaconie betrokken bij het monitoren van de (over)belasting van mantelzorgers in het kader van de “zorgbuurtsuper”; hij spreekt zijn zorg uit over de diaconale inbreng van wijk West; de slechts 4 overgebleven diakenen in die wijk oriënteren zich op dit vraagstuk

6.De Centrale Jeugdraad Drachten (CJD) meldde bij monde van Kerst Ruiter dat er een avond komt voor alle vrijwilligers in het jeugdwerk Drachtenbreed; helaas constateert hij een afname van het aantal vrijwilligers

7.Cor Staal (College van Kerkrentmeesters) deelde mee dat de kostersvacature “De Schakel” is ingevuld, dat Rudie Koetje vanaf 1 januari 2018 tor 31 augustus 2018 is aangesteld als (tijdelijk) kerkelijk werker voor wijk West en dat met kerkelijk werker Tineke Bosma (Zuid) afspraken worden gemaakt over omzetting van het tijdelijke contract in een vast contract en over tijdelijke uitbreiding van haar uren

8.De AK verleent van harte toestemming aan het verzoek van het ZWO om in de komende kerstnachtdiensten (naast de ochtenddiensten die dag) een deurcollecte te houden; de opbrengst van deze collecte gaat naar het Kerk-in-Actie-doel “geef hoop aan een kind op de vlucht”; de communicatie van dit bestemmingsdoel krijgt later dit jaar nog extra aandacht

De heer Zuiderveen (wijk Noord) verzorgde de sluiting van de vergadering met het lezen van Psalm 8, Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
Om 20.30 uur kon iedereen weer naar huis. De volgende AK-vergadering zal zijn op maandag 20 november 2017.

De voorzitter van de Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers

50-jarig ambtsjubileum
Het is 50 jaar geleden dat dominee C.W. Kempenaar in het ambt van predikant werd bevestigd. Een deel van zijn ambtstermijn vervulde dominee Kempenaar in Drachten voor de Gereformeerde Kerk. Hij was verbonden aan de toenmalige Fonteinwijk. Namens de Algemene Kerkenraad werd de heer Kempenaar gefeliciteerd met zijn ambtsjubileum en vanzelfsprekend kreeg hij daarvoor ook een mooi boeket bloemen.

Ties Zweers

De Algemene Kerkenraad vergaderde op 20 november 2017. Plaats van handeling: de Zuiderkerk.
Een agenda die spanning op zou kunnen roepen. “Voortvarend Verder” stond weer op het programma. Voordat ik mijn indruk daarvan weergeef, allereerst iets over Numeri 13. Met het lezen van enkele Bijbelteksten uit dit boek en dit hoofdstuk werd begonnen. Er staat boven “Verkenning van Kanaän”. De 12 verspieders die op pad gingen kwamen ieder met hun eigen indruk terug. Over één ding waren ze het eens: Kanaän, het land dat overvloeit van melk en honing”. Maar oh, zeiden de tien verspieders, ze zijn zo sterk daar, de mensen zo groot en lang: “We kunnen dat volk niet aanvallen”, we komen Kanaän niet in. Nee, zeiden Kaleb en Jozua: “Als de Heer ons goedgezind is, zal Hij ons er heen brengen en ons het land geven.” Al met al duurde het nog 40 jaar, voordat het volk Israël het beloofde land in trok. Maar ze bereikten uiteindelijk wel samen hun einddoel! Was er binnen de 12 verspieders verschil van inzicht, we zien het ook binnen onze PG Drachten als het gaat om herinrichting van de organisatie.

Dan nu de belangrijkste agendapunten deze avond.

Toekomst PG Drachten
Op 18 september 2017 besloot de AK tot één PG Drachten met een gebiedsdeel Noord en een gebiedsdeel Zuid (samenvoeging van West, Oost en Zuid) met als invoeringsdatum 1 januari 2019. De wijkkerkenraden werden gevraagd onderwerpen te noemen voor opneming in een Plan van Aanpak. En om vertegenwoordigers aan te wijzen voor de commissie die dit Plan van Aanpak gaat uitwerken. Op basis van die uitwerking kunnen alle wijken in de toekomst definitief besluiten om wel of niet mee te doen aan die ene PGDrachten, maar dan beter gedocumenteerd en beargumenteerd dan in de oorspronkelijke opzet. Van de wijken Zuid, Oost en Noord kwam een reactie. Zuid en Oost gingen in op de vraagstelling. De reactie van Noord ging in op het genomen besluit van 18 september 2017. Zij  vond – ook gehoord de wijkgemeente – die ene PG Drachten zonder wijkgemeenten (nog) een stap te ver. Er was in de wijk een zekere euforie ontstaan over het idee (let wel: het was geen besluit!), gelanceerd op 3 juli in de AK, om als tussenstap twee wijkgemeenten te vormen en een kleinere Algemene Kerkenraad. Wijk Noord kan zich in zo'n organisatiemodel helemaal vinden, ze behoudt haar eigen regie, iets waar ze aan hecht, ziet dat ook als een mogelijke toekomstige opstap naar het AK – besluit van september. En ze stapt daarmee af van haar aanvankelijke keuze voor model 2 (zelfstandige gemeente met samenwerking). U begrijpt dat deze reactie naar aanleiding van een unaniem genomen besluit vroeg om een nadere toelichting, zowel op inhoud van dit standpunt als op het proces dat daartoe heeft geleid. De discussie bij dit agendapunt werd vooral daarop toegespitst, een toelichting door Noord en beantwoording van vragen vanuit de AK. In de discussie kwam ook nadrukkelijk de status van het genomen 18/9-besluit aan de orde, de afgelegde weg er naar toe, de ruimte die voor Noord is gecreëerd. Daar is het deze vergadering op dit punt bij gebleven. Dat was ook aan het begin van de bespreking van dit punt zo afgesproken, mede ook omdat de stukken op een laat moment de leden hadden bereikt en een afgewogen zorgvuldig oordeel op zo'n cruciaal moment daardoor moeilijk is . In een extra vergadering in december 2017 zal de Algemene Kerkenraad een besluit nemen óf doorgaan volgens  het besluit van 18 september 2017 óf met een eventuele tussenstap. We wachten deze vergadering af, dat het geen “gelopen race” moge duidelijk zijn. Hopelijk komen we er alsnog samen uit.

Begroting 2018
Een ander agendapunt betrof het vaststellen van de begroting 2018. Hier en daar werden enkele vragen gesteld, die de aanwezige leden van het College van Kerkrentmeesters passend konden beantwoorden. Met de complimenten voor de samenstellers van dit stuk, werd de begroting vastgesteld.

Collecterooster 2018
Ook stemde de AK in met het voorgestelde collecterooster 2018, een coproductie van de Centrale Diaconie en het College van Kerkrentmeesters, tot stand gekomen na veel voorwerk door Tett Vaatstra.

Rapportages
Hierna volgde nog de rapportages vanuit de verschillende wijken en het CvK.

De volgende (extra) vergadering vindt plaats op maandag 18 december 2017, opnieuw in de Zuiderkerk.

Ties Zweers,
voorzitter Algemene Kerkenraad

Op 18 september kwam de Algemene Kerkenraad in de Zuiderkerk bijeen.
De eerste vergadering na de zomervakantie. De voorzitter begon met het lezen uit de brief aan de Filippenzen (2 : 1-11). Een aansporing van Paulus aan de gemeente van Fillippi tot volharding en eensgezindheid. Wat betekenen die woorden in onze tijd? Daar werd kort bij stil gestaan, waarna de voorzitter voorging in gebed om een zegen over de vergadering te vragen.

In deze vergadering stond opnieuw de toekomst van de PG Drachten centraal. In de vergadering van 3 juli 2017 was het voorstel van het moderamen om de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” in een “Definitief Besluit” op te schorten aangehouden. Tijdens die vergadering kwam het idee voor een “Noorder-Drachten” en een “Zuider-Drachten” aan de orde. Een gedachte die een kans verdiende om nader te verkennen en te bespreken.

De gedachtewisseling die daarover begin september in het moderamen plaatsvond, leidde daar tot de conclusie dat het integreren van beide voorstellen de beste optie zou zijn. Opnieuw een Algemene Kerkenraad zou een stap terug betekenen ten opzichte van het advies van de werkgroep. Ook wijkt dat af van het oordeel van een groot deel van de gemeente en van 4 (wijk)kerkenraden. Slagvaardigheid blijft voor de toekomst geboden. Die slagkracht is beduidend groter bij de vorming van één PG Drachten. Nieuw in het voorstel is het maken van een onderscheid tussen Noord enerzijds (zeg maar de huidige wijk Noord) en Zuid anderzijds (de wijken West, Zuid en Oost). Niet in de vorm van aparte wijken met eigen wijkkerkenraden, maar als geografische eenheden. Voor Noord geldt dat in het verleden een aantal kerkgebouwen werd afgestoten. Een nieuw kerkgebouw – de Oase – kwam daarvoor in de plaats. Rondom dat kerkgebouw met een geloofsgemeenschap van rond 2500 mensen en 2 nieuwe predikanten kan het “kerk–zijn” in volle breedte tot wasdom komen. Voor Zuid -met een omvang van 4500 mensen- gelden andere prioriteiten. Door de samenvoeging ontstaat er een aantrekkelijke mix van oudere en jongere gemeenteleden. Nieuwe en betere kansen voor het ouderenpastoraat, een betere voedingsbodem voor het gezamenlijke jeugdwerk en een gezonde en kansrijke positie voor de Grote Kerk. Door deze krachten in Zuid te bundelen komt het verkrijgen van overeenstemming over het oplossen van de gebouwenproblematiek in een ander perspectief te staan.

Een vertegenwoordiger van wijk Noord noemde dat het niet meer hebben van een eigen wijkkerkenraad gemeenteleden in Noord zorgen baart. In reactie daarop kwam het volgende naar voren. Al eerder werd uitgesproken dat er ruimte moet blijven om een eigen identiteit binnen een bestaande geloofsgemeenschap in stand te houden en te ontwikkelen. Een centrale kerkenraad moet dat niet “willen ontregelen”. Er zal –ook volgens landelijke adviezen– een duidelijke keuze moeten worden gemaakt óf centraal óf volledig decentraal. Hinken op twee gedachten is niet goed. In de lijn van de destijds uitgesproken intentie van alle wijken om te komen tot één PG Drachten, is nu ook het voorstel om dat in praktijk te brengen.

Zuid vreest dat we door een tussenstap te maken twee trajecten in gaan. Over en weer werden vervolgens verschillende gedachten gewisseld. Dat we elkaar in de toekomst nodig zullen hebben was daarin een belangrijk aspect.

Unaniem besloot de Algemene Kerkenraad:
1.de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” van 22 mei 2017 in een “Definitief Besluit” op te schorten tot uiterlijk 1 januari 2019

2.de wijkkerkenraden uit te nodigen om – eventueel gehoord de wijkgemeente - voor 15 november 2017 met suggesties te komen voor uit te werken onderwerpen

3.om voor 1 januari 2018 een Plan van Aanpak vast te stellen, met daarin in ieder geval opgenomen de uit te werken onderwerpen, een tijdsschema en fasering, een procesbeschrijving (inclusief de wijze waarop de gemeente haar inbreng kan geven), de communicatie en de besluitvormingsprocedure

4.een commissie in te stellen, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle wijken, het College van Kerkrentmeesters en die verder wordt aangevuld met professionele ondersteuning door een externe vertegenwoordiger; de wijkkerkenraden en het CvK worden uitgenodigd voorstellen te doen voor een vertegenwoordiger in de commissie en een plaatsvervanger (tevens klankbord voor de 1e vertegenwoordiger); deze commissie krijgt de opdracht – zo mogelijk voor of uiterlijk op 1 oktober 2018 – voorstellen te doen voor uitwerking van het Plan van Aanpak, zoals dat door de Algemene Kerkenraad is vastgesteld; waar nodig of gewenst worden de Centrale Diaconie Drachten en de Centrale Jeugdraad Drachten bij de nadere uitwerking betrokken.

Tot zover – in ieder geval voorlopig – de stand van zaken over de toekomst van onze Protestantse Gemeente.

Naar aanleiding van het accountantsrapport over de Jaarrekening 2016 besloot de AK het College van Kerkrentmeesters decharge te verlenen.

Tenslotte werd de afspraak gemaakt dat de moderamina van de wijken West, Zuid en Oost de gezamenlijke diensten tijdens de zomervakantieperiode binnenkort zullen evalueren.

De vertegenwoordigers van de aanwezige wijkkerkenraden en het CvK rapporteerden aan het slot van de vergadering een aantal memorabele zaken.

De voorzitter besloot de vergadering met het lezen van lied 973 uit het Liedboek: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor.

De volgende AK-vergadering vindt plaats op maandag 16 oktober 2017 in de Zuiderkerk.

De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com