Op 19 februari 2018 vergaderde de Algemene Kerkenraad in de Zuiderkerk.
Aan het begin van de vergadering stond de voorzitter stil bij de woorden van Psalm 15, een Psalm van David. Het woord “trouw” komt in dit Bijbelgedeelte niet voor. En toch kun je zeggen dat die waarde hier centraal staat. Trouw heeft iets van vastheid, iets waarop je kunt bouwen. Op iemand kunnen rekenen. Waarden die stand houden. Ook binnen de kerk is trouw zijn aan iets of iemand van onschatbare waarde. De voorzitter refereert ook aan het 75-jarig jubileum van het dagblad “Trouw”. De mensen van toen verzetten zich tegen de Duitse overheersing. Zij waren trouw aan hun beginselen, zij toonden moed om dat ook in moeilijke omstandigheden te blijven doen. Daarna vroeg de voorzitter een zegen over deze vergadering.

Bij het punt “mededelingen” gaf de vertegenwoordiger van de Kapelgemeente aan in gesprek te zijn met een zustergemeente over nauwe samenwerking. Die gesprekken verkeren in een vergevorderd stadium en zijn hoopvol.

Na deze mededeling kwamen we aan bij het punt “Voortvarend Verder”, dat vanavond opnieuw op de agenda stond. In deze vergadering moest duidelijk worden hoe we verder gaan. Het moderamen had een voorstel voor het te nemen besluit op tafel gelegd. Dat (concept)besluit vormde een weergave van de processtappen vanaf juli 2017, inclusief de besluiten, die de AK sindsdien nam. En het was geënt op scenario 3, waarover in de AK van 18 december 2017 was gesproken. Dit scenario vormde het ultieme compromis. Dat zou aan de wijken worden voorgelegd en verdedigd. Een belangrijk element van dit compromis was de vorming van één PG Drachten, zonder wijken en met één centrale kerkenraad. Voordat hierover inhoudelijk werd gesproken moest er eerst meer duidelijkheid komen over iets anders. In de Leeuwarder Courant had namelijk een artikel gestaan over samenvoeging of splitsing van de 4 wijkgemeenten van onze protestantse gemeente. Het artikel vermeldde onder andere dat de wijk Oase “een eigen gemeente wil blijven met een eigen kerkenraad”. In de voorlaatste Geandewei (2 februari) sprak de Oase “de intentie uit om verbonden te blijven met de PGD; toch blijft het onze wens ook om te kijken of (binnen scenario 3) de komende 2 jaar onderzocht kan worden of 2 wijken/zones (Noord en Zuid) ook nog tot de mogelijkheden behoort”. In de discussie die daarop volgde werd duidelijk dat vanavond bij het nemen van een besluit en ook de komende 2 jaar bij de uitwerking van dat besluit het alleen nog maar gaat over één PG Drachten met een centrale kerkenraad en zonder wijken. Daarna kwam aan de orde een schriftelijke reactie van de Grote Kerkenraad van de Oase, waarin hij aangaf “te worstelen” met het feit dat (een meerderheid van) de AK niet bereid is als tussenstap 2 wijken te overwegen. Welke argumenten gelden daar voor? Deze argumenten werden in de vergadering gewisseld. Op zich geen nieuwe argumenten. Ik doe een greep uit deze argumenten: de stroperigheid van de besluitvorming, een groot deel van de gemeente kiest hier voor, de wens van minder vergader- en regeldruk, de afnemende bereidheid om ambtsdrager te worden, mensen “vrijspelen” (of de hoop daar op) voor pastorale en diaconale zorg (zoals dat in de zorg heet: “meer handen aan het bed”). Toen ook hierover duidelijkheid was gecreëerd, kon worden overgegaan tot bespreking en vaststelling van het voorliggende besluit. De wijken schetsten de uitkomst van de gehouden ruggespraak over scenario 3 en vertelden hoe dat proces in hun wijk was verlopen. Daaruit volgde een positief oordeel over de uitgangspunten van scenario 3. Met eenparigheid van stemmen kon de Algemene Kerkenraad overgaan tot vaststelling van het besluit. Dat stemt tot tevredenheid en vertrouwen voor de toekomst. Dat laatste werd ook nadrukkelijk door alle leden benoemd en onderschreven. Hopelijk komt daarmee een eind aan een lange periode van onzekerheid en onduidelijkheid. Wat gaat er nu gebeuren. Er moet voor 1 mei 2018 een Plan van Aanpak zijn, vastgesteld door de AK. In dat Plan van Aanpak worden de wensen en ideeën vanuit de wijken meegenomen. Drie wijken hadden al eerder hun wensen kenbaar gemaakt, de Oase leverde tijdens deze vergadering haar wensenpakket in. En na vaststelling van het Plan van Aanpak kan de commissie aan de slag. Elke wijk mag 2 vertegenwoordigers leveren. De meeste namen zijn inmiddels bekend.

Bij de rapportages werd aandacht geschonken aan ervaringen van de redactie Geandewei. Bij de redactie heerst een grote tevredenheid over het aanbod. Binnenkort zal het ook mogelijk zijn een digitaal abonnement te nemen. Ook liggen er extra faciliteiten in het verschiet om met smartphone artikelen te ontsluieren.

Als toegevoegd agendapunt volgde de vaststelling van het Preekrooster 2019(!) en werd kennis genomen van een aantal kerkdiensten in 2018, waarvoor nog geen voorganger kon worden gevonden. Hiervoor gaan de wijken naar een oplossing zoeken. Het was weer een hele puzzel om het rooster rond te krijgen en om voor de plotseling opengevallen plaatsen een oplossing te vinden. Ere wie ere toekomt. Dank Jan Schoonhoven voor het vele werk dat je in dit verband verricht.

Bij de rondvraag werd aandacht gevraagd om vanuit de AK medeleven te betuigen naar de moslimgemeenschap in Drachten. Aanleiding daarvoor was de brandstichting van de moskee in Drachten-Oost. Dat zal gebeuren via een brief.

De vertegenwoordiger van de Kapelgemeente beëindigde de vergadering met het lezen van een gedicht.

De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad vindt plaats op maandag 19 maart 2018 in de Zuiderkerk.

Ties Zweers, voorzitter AK

NB. Wilt u het besluit dat de Algemene Kerkenraad nam op 19 februari 2018 lezen, dan kan dat. Het zal op 1 maart 2018 of kort daarna op de website (www.pgdrachten.nl) worden geplaatst. De tekst is wat formeel en niet alledaags. Door even door te bijten moet het lukken deze tekst tot je te nemen.

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com