Op 22 januari 2018 vergaderde de Algemene Kerkenraad. Het was de eerste vergadering in dit nieuwe jaar.
De voorzitter begon met het lezen uit Exodus 18: 13-27. Boven dit hoofdstuk staat: “Jetro geeft Mozes raad”. Mozes dreigde te bezwijken onder de zware last, die op zijn schouders drukte. Zijn schoonvader gaf hem enkele tips. Je moet je agenda anders indelen, Mozes, je moet meer delegeren en zelf beschikbaar blijven voor de meer complexe zaken. En Mozes volgde deze wijze raad op. Na deze Bijbellezing en toelichting  ging de voorzitter voor in gebed.

Het belangrijkste agendapunt deze avond was de rapportage door de stuurgroep Grote Kerk. Het was tevens een kennismaking met kerkelijk werker Grote Kerk, Aafke Stegeman. Zij vergezelde de voorzitter van de stuurgroep, Cees Boutsma. Uit de schriftelijke verslaglegging van Inloophuis 't Centrum, de taakgroep Erediensten en de taakgroep Kunst en Cultuur, bleek een grote verscheidenheid aan activiteiten in en rond de Grote Kerk in 2017. Daarvoor was breed waardering. De stuurgroep vroeg aandacht voor de positionering van de Grote Kerk en de aldaar gegroeide geloofsgemeenschap. Bepleit werd om daar aandacht aan te besteden bij het verder ontwikkelen van “Voortvarend Verder”. Dat zal gebeuren. Heel bijzonder was de ervaring met de openstelling van de kerk voor iedereen die een geliefde met het aansteken van een kaarsje wilde gedenken. In de vorm van verschillende projecten hoopt de stuurgroep met haar vrijwilligers de ambities voor 2018 waar te maken.

Naast dit agendapunt werd ook informatie uitgewisseld over hoe de wijken om gaan met de voorliggende vraag over de vervolgstap “Voortvarend Verder”, waarover de AK op 19 februari 2018 een besluit zal nemen. Er kwam een antwoord van de Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen Friesland op een vraag vanuit wijk Noord hoe de Plaatselijke Regeling zich op het punt van het wijzigen van het aantal wijkgemeenten verhoudt tot de kerkorde. Zijn antwoord is terug te vinden in bepaling 4-4-2 van de kerkorde: “Bepalingen in regelingen van kerkelijke lichamen die in strijd zijn met hetgeen in de kerkorde, de ordinanties en de generale regelingen is bepaald, hebben geen kracht. Bepalingen die in strijd komen met hetgeen in de kerkorde of de ordinanties wordt bepaald, verliezen op dat moment hun kracht.” Onze Plaatselijke Regeling is op een aantal punten achterhaald door de kerkorde en dat geldt ook voor de bepaling inzake wijziging van het aantal wijkgemeenten. Een constatering die al eerder werd gedaan. Aanpassing van de Plaatselijke Regeling zal daarom een plaats moeten krijgen bij de uitwerking van een ander organisatorisch model.

Vervolgens rapporteerden de wijken Noord, Oost, Zuid, West, de Kapelgemeente en het College van Kerkrentmeesters hun bevindingen van de afgelopen periode over uitgevoerde activiteiten en melden zij de activiteiten die op korte termijn plaatsvinden.

Wijk Zuid verzorgde de sluiting met een Franciscaanse zegenbede uit het boekje kerk in actie.
De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad vindt plaats op maandag 19 februari 2018 in de Zuiderkerk.

Tenslotte nog iets over deze rubriek. Deze is ontstaan om u zo snel mogelijk te informeren over wat er is besproken. Voorheen had een samenvatting van de door de AK geaccordeerde notulen deze functie. Soms verscheen die in Geandewei 2 maanden nadat de vergadering was gehouden. Dat is niet echt actueel meer te noemen. In overleg met de AK is toen besloten tot de rubriek “door de ogen van de voorzitter”. Zoals de titel al aangeeft is het een persoonlijke waarneming, wel een zo objectief mogelijk weergave van wat er in de AK besproken is. Voor de geschiedschrijving blijven de notulen van de AK de aangewezen bron.

Ties Zweers,
voorzitter Algemene Kerkenraad

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com