2017, 16 oktober
Het was een korte vergadering van de Algemene Kerkenraad op 16 oktober 2017 in de Zuiderkerk. De voorzitter begon de avond met het lezen uit de brief van Matteüs, hoofdstuk 7, de verzen 15-29. Pas op voor valse profeten, niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, een verstandig mens bouwt zijn huis op een rots, een onnadenkend mens bouwt zijn huis op zand. Ook binnen de kerk moeten we zorgen voor een stevig fundament, waar mensen veiligheid, beschutting, rust en vrede, solidariteit en vertrouwen vinden. Na het gebed volgde de bespreking van de volgende punten.

1.Douwe de Boer meldt dat de wijk Oase met dankbaarheid terugziet op de bevestiging en intrede van dominee Gera den Dikken; na 3 jaar zijn de vacatures van predikant binnen de wijk vervuld en daar is de wijk blij mee

2.Hans Dorsman sprak van een gezamenlijk overleg van de moderamina van West, Zuid en Oost, waarin de gezamenlijke diensten in de zomerperiode werden geëvalueerd; een goed overleg; de planning van gezamenlijke diensten (Oost/Zuid) voor 2018 is klaar, West gaat bekijken hoe ze hierop kan aansluiten; voor 2019 kan ook gekeken worden naar een andere roulatie van gebouwen

3.Kerkdienstenrooster 2018; met dank aan onze samensteller van het rooster, de heer Jan Schoonhoven, werd het kerkdienstenrooster 2018 vastgesteld; toch altijd weer een puzzel, niet alleen om een nieuw jaar in te plannen ook tijdens het jaar als er mutaties zijn; in 2017 waren er veel mutaties en het mag ook hier wel eens vermeld worden dat Jan er telkens in is geslaagd om een voorganger te vinden

4.De heer Yke Visser (Kapelwijk) deelde mee dat nog een oplossing wordt gezocht voor de vacature die is ontstaan na het vertrek van dominee Noordam; op 21 oktober 2017 zal 500 jaar reformatie centraal staan in een jubileumdienst

5.De Centrale Diaconie Drachten (CDD), Jaap Bruintjes, informeerde de AK over een presentatie door kerkelijk werker Anna van der Meer over een scala aan diaconale activiteiten; ook is de diaconie betrokken bij het monitoren van de (over)belasting van mantelzorgers in het kader van de “zorgbuurtsuper”; hij spreekt zijn zorg uit over de diaconale inbreng van wijk West; de slechts 4 overgebleven diakenen in die wijk oriënteren zich op dit vraagstuk

6.De Centrale Jeugdraad Drachten (CJD) meldde bij monde van Kerst Ruiter dat er een avond komt voor alle vrijwilligers in het jeugdwerk Drachtenbreed; helaas constateert hij een afname van het aantal vrijwilligers

7.Cor Staal (College van Kerkrentmeesters) deelde mee dat de kostersvacature “De Schakel” is ingevuld, dat Rudie Koetje vanaf 1 januari 2018 tor 31 augustus 2018 is aangesteld als (tijdelijk) kerkelijk werker voor wijk West en dat met kerkelijk werker Tineke Bosma (Zuid) afspraken worden gemaakt over omzetting van het tijdelijke contract in een vast contract en over tijdelijke uitbreiding van haar uren

8.De AK verleent van harte toestemming aan het verzoek van het ZWO om in de komende kerstnachtdiensten (naast de ochtenddiensten die dag) een deurcollecte te houden; de opbrengst van deze collecte gaat naar het Kerk-in-Actie-doel “geef hoop aan een kind op de vlucht”; de communicatie van dit bestemmingsdoel krijgt later dit jaar nog extra aandacht

De heer Zuiderveen (wijk Noord) verzorgde de sluiting van de vergadering met het lezen van Psalm 8, Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
Om 20.30 uur kon iedereen weer naar huis. De volgende AK-vergadering zal zijn op maandag 20 november 2017.

De voorzitter van de Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers

50-jarig ambtsjubileum
Het is 50 jaar geleden dat dominee C.W. Kempenaar in het ambt van predikant werd bevestigd. Een deel van zijn ambtstermijn vervulde dominee Kempenaar in Drachten voor de Gereformeerde Kerk. Hij was verbonden aan de toenmalige Fonteinwijk. Namens de Algemene Kerkenraad werd de heer Kempenaar gefeliciteerd met zijn ambtsjubileum en vanzelfsprekend kreeg hij daarvoor ook een mooi boeket bloemen.

Ties Zweers

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com