Op 18 september kwam de Algemene Kerkenraad in de Zuiderkerk bijeen.
De eerste vergadering na de zomervakantie. De voorzitter begon met het lezen uit de brief aan de Filippenzen (2 : 1-11). Een aansporing van Paulus aan de gemeente van Fillippi tot volharding en eensgezindheid. Wat betekenen die woorden in onze tijd? Daar werd kort bij stil gestaan, waarna de voorzitter voorging in gebed om een zegen over de vergadering te vragen.

In deze vergadering stond opnieuw de toekomst van de PG Drachten centraal. In de vergadering van 3 juli 2017 was het voorstel van het moderamen om de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” in een “Definitief Besluit” op te schorten aangehouden. Tijdens die vergadering kwam het idee voor een “Noorder-Drachten” en een “Zuider-Drachten” aan de orde. Een gedachte die een kans verdiende om nader te verkennen en te bespreken.

De gedachtewisseling die daarover begin september in het moderamen plaatsvond, leidde daar tot de conclusie dat het integreren van beide voorstellen de beste optie zou zijn. Opnieuw een Algemene Kerkenraad zou een stap terug betekenen ten opzichte van het advies van de werkgroep. Ook wijkt dat af van het oordeel van een groot deel van de gemeente en van 4 (wijk)kerkenraden. Slagvaardigheid blijft voor de toekomst geboden. Die slagkracht is beduidend groter bij de vorming van één PG Drachten. Nieuw in het voorstel is het maken van een onderscheid tussen Noord enerzijds (zeg maar de huidige wijk Noord) en Zuid anderzijds (de wijken West, Zuid en Oost). Niet in de vorm van aparte wijken met eigen wijkkerkenraden, maar als geografische eenheden. Voor Noord geldt dat in het verleden een aantal kerkgebouwen werd afgestoten. Een nieuw kerkgebouw – de Oase – kwam daarvoor in de plaats. Rondom dat kerkgebouw met een geloofsgemeenschap van rond 2500 mensen en 2 nieuwe predikanten kan het “kerk–zijn” in volle breedte tot wasdom komen. Voor Zuid -met een omvang van 4500 mensen- gelden andere prioriteiten. Door de samenvoeging ontstaat er een aantrekkelijke mix van oudere en jongere gemeenteleden. Nieuwe en betere kansen voor het ouderenpastoraat, een betere voedingsbodem voor het gezamenlijke jeugdwerk en een gezonde en kansrijke positie voor de Grote Kerk. Door deze krachten in Zuid te bundelen komt het verkrijgen van overeenstemming over het oplossen van de gebouwenproblematiek in een ander perspectief te staan.

Een vertegenwoordiger van wijk Noord noemde dat het niet meer hebben van een eigen wijkkerkenraad gemeenteleden in Noord zorgen baart. In reactie daarop kwam het volgende naar voren. Al eerder werd uitgesproken dat er ruimte moet blijven om een eigen identiteit binnen een bestaande geloofsgemeenschap in stand te houden en te ontwikkelen. Een centrale kerkenraad moet dat niet “willen ontregelen”. Er zal –ook volgens landelijke adviezen– een duidelijke keuze moeten worden gemaakt óf centraal óf volledig decentraal. Hinken op twee gedachten is niet goed. In de lijn van de destijds uitgesproken intentie van alle wijken om te komen tot één PG Drachten, is nu ook het voorstel om dat in praktijk te brengen.

Zuid vreest dat we door een tussenstap te maken twee trajecten in gaan. Over en weer werden vervolgens verschillende gedachten gewisseld. Dat we elkaar in de toekomst nodig zullen hebben was daarin een belangrijk aspect.

Unaniem besloot de Algemene Kerkenraad:
1.de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” van 22 mei 2017 in een “Definitief Besluit” op te schorten tot uiterlijk 1 januari 2019

2.de wijkkerkenraden uit te nodigen om – eventueel gehoord de wijkgemeente - voor 15 november 2017 met suggesties te komen voor uit te werken onderwerpen

3.om voor 1 januari 2018 een Plan van Aanpak vast te stellen, met daarin in ieder geval opgenomen de uit te werken onderwerpen, een tijdsschema en fasering, een procesbeschrijving (inclusief de wijze waarop de gemeente haar inbreng kan geven), de communicatie en de besluitvormingsprocedure

4.een commissie in te stellen, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle wijken, het College van Kerkrentmeesters en die verder wordt aangevuld met professionele ondersteuning door een externe vertegenwoordiger; de wijkkerkenraden en het CvK worden uitgenodigd voorstellen te doen voor een vertegenwoordiger in de commissie en een plaatsvervanger (tevens klankbord voor de 1e vertegenwoordiger); deze commissie krijgt de opdracht – zo mogelijk voor of uiterlijk op 1 oktober 2018 – voorstellen te doen voor uitwerking van het Plan van Aanpak, zoals dat door de Algemene Kerkenraad is vastgesteld; waar nodig of gewenst worden de Centrale Diaconie Drachten en de Centrale Jeugdraad Drachten bij de nadere uitwerking betrokken.

Tot zover – in ieder geval voorlopig – de stand van zaken over de toekomst van onze Protestantse Gemeente.

Naar aanleiding van het accountantsrapport over de Jaarrekening 2016 besloot de AK het College van Kerkrentmeesters decharge te verlenen.

Tenslotte werd de afspraak gemaakt dat de moderamina van de wijken West, Zuid en Oost de gezamenlijke diensten tijdens de zomervakantieperiode binnenkort zullen evalueren.

De vertegenwoordigers van de aanwezige wijkkerkenraden en het CvK rapporteerden aan het slot van de vergadering een aantal memorabele zaken.

De voorzitter besloot de vergadering met het lezen van lied 973 uit het Liedboek: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor.

De volgende AK-vergadering vindt plaats op maandag 16 oktober 2017 in de Zuiderkerk.

De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com