Toekomst van PGDrachten 2
De Algemene Kerkenraad heeft al lang regelmatig onderwerpen op de agenda staan die te maken hebben met de toekomst van de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld over het aantal predikanten, de kosten van kerkgebouwen, de toekomst van het pastorale werk, de ontwikkelingen in het ledenbestand, het aantal zondagse kerkgangers, de diaconale werkzaamheden etc. Een jaar geleden heeft de Algemene Kerkenraad uitgesproken, dat het in de toekomst voor de  PG  Drachten wellicht goed zou zijn om niet meer ingedeeld te zijn in vier wijkgemeenten met vier wijkkerkenraden maar dat het wenselijk zou zijn om  één bestuurlijk orgaan voor geheel PG Drachten te hebben. Wel zou er voor het pastorale-missionaire-diaconale werk een geografische indeling blijven bestaan. De AK heeft daar ook over geschreven in Geandewei.

Om te onderzoeken of die gedachte van de AK wenselijk en haalbaar is, is er een werkgroep gevormd. Ook mogen andere, door de werkgroep te bedenken, mogelijkheden die goed zijn voor de toekomst van de gemeente, mee-onderzocht worden. De AK wil weten wat er in de toekomst nodig is voor de organisatie van de gemeente. Hij denkt dat de huidige organisatie niet de enige mogelijkheid is.

De werkgroep heeft een plan gemaakt voor haar onderzoek. Zij knipt het in drieën.

Huidige situatie:
voorjaar 2015 bestudeert de werkgroep hoe de PGD momenteel georganiseerd is, welk kerkenwerk er gedaan wordt, hoe de bestuurlijke lijnen zijn. We beschrijven deze huidige situatie in een schriftelijk stuk. Dat stuk bespreken we in het najaar van 2015 uitvoerig met veel organen en mensen. Dit mondt uit in een definitief stuk, dat beschrijft hoe de huidige situatie van de PGD is. Duidelijk wordt dan welk kerkenwerk gedaan wordt, hoe alles georganiseerd is en hoe de toekomstverwachtingen zijn. Knelpunten en mogelijkheden, die moeten we op het spoor komen. Een eerste informatieve ronde met de wijkkerkenraden in het voorjaar van 2015 is ondertussen afgerond.

Wenselijke situatie:
In het voorjaar van 2016 bespreken we uitvoerig met veel organen en mensen de wensen voor de toekomst van de PGD. In de toekomst moet het kerkenwerk gedaan kunnen worden, moet de gemeente kunnen samenkomen, moeten haar financiën beheerd kunnen worden, moeten er besturen zijn. We houden ons niet bezig met het aantal kerkgebouwen. Een gesprek daarover kan pas goed gehouden worden wanneer de grote lijnen van de toekomst bekend zijn. Rond de zomer van 2016 hopen we in kaart gebracht te hebben welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst van de gemeente: haar structuur, haar organisatie, haar kerkenwerk, in de hoop en de verwachting dat daarmee de gemeente weer vele jaren vooruit kan.

Het rapport van de werkgroep ‘Toekomst PGD’  
In de tweede helft van 2016 wordt het rapport definitief.
Daarna is het aan de AK om, zeker samen met vele anderen, hierover te besluiten.
Zo nu en dan zullen we iets van ons laten horen via Geandewei.

Namens de werkgroep,
Marieke van Heeringen (secr.) en Piet Beintema (voorz.)

De werkgroep bestaat verder uit: Gert van Dam (wijkgemeente Noord), Fokke Wijngaarden (wijkgemeente Oost), Ties Zweers (wijkgemeente Zuid), Jelle Cnossen (wijkgemeente West), Jan Wesselius (CJD), Ale Groen (CDD), Henk Tiegelaar (CvK)

Toekomst van PGDrachten 3
De Algemene Kerkenraad heeft de Werkgroep ‘Toekomst PGD’ gevraagd om onderzoek te doen naar de organisatiemogelijkheden van de Protestantse Gemeente te Drachten in de toekomst. Het gehele onderzoek duurt tot eind 2016 en het bestaat uit drie delen:

a.Een beschrijving van de huidige situatie van de PGD
b.Formuleren en bespreken van organisatiemogelijkheden in de toekomst
c.Doen van aanbevelingen aan de Algemene Kerkenraad.

We zijn druk bezig met ‘de huidige situatie’, het eerste deel van het onderzoek. Voor de zomer hebben we met de moderamina van de wijkkerkenraden verkennende gesprekken gevoerd. Nu, na de zomer, spreken we met dezelfde partners opnieuw. Het gaat over zaken als: wat speelt zich af in uw wijkgemeente, welk kerkenwerk wordt gedaan, hoe vinden er veranderingen plaats en welke veranderingen, wat is de toekomst van het kerkenwerk, welke keuzes worden verwacht? Ook hebben we aandacht voor de organisatie van de gemeente: hoe is de interne samenwerking, hoe ervaart u de samenwerking binnen het geheel van Drachten, welke organisatiewijzigingen ziet u optreden en welke verwacht u?

Ook met de kerkenraad van de Kapelgemeente, de Schakelcommissie, de Stuurgroep Grote kerk, het College van Kerkrentmeesters, de CJD (jeugd en jongeren centraal),  de CDD (centrale diaconie) spreken we. Ook dan gaat het over het werk dat gedaan wordt binnen de gemeente en haar onderdelen, en over de organisatiemogelijkheden die er nu zijn en die verwacht worden.

Eind 2015 moeten al deze gesprekken informatie hebben opgeleverd waarmee de werkgroep goed kan beschrijven hoe de Protestantse Gemeente te Drachten in elkaar steekt, welk werk gedaan wordt en hoe op dit moment rekening wordt gehouden met de toekomst.

Daarna (voorjaar 2016) zal uitgediept worden welk kerkenwerk de PGD nodig heeft en welke eisen dat stelt aan de organisatie van de gehele gemeente. We overleggen nog hoe we in de loop van het gehele onderzoek ook met gemeenteleden kunnen spreken.

Namens de Werkgroep Toekomst PGD,
Ds. Piet Beintema (voorz.)

Werkgroep Toekomst PGDrachten 4
De Algemene kerkenraad heeft een werkgroep ‘Toekomst PGD’. Deze werkgroep gaat voorstellen uitwerken voor de toekomst van de Protestantse gemeente te Drachten. Maar eerst heeft zij de huidige situatie van de gemeente in kaart gebracht en opgeschreven. De Algemene kerkenraad heeft dit deel van het rapport inmiddels gekregen. Hieronder vertellen we u in grote lijnen wat er in dit rapport staat.

Algemeen
In de hele gemeente wordt ernst gemaakt met de opdracht: “gemeente van Christus te zijn”. Lastig is het dat de gemeente rekening moet houden met: minder leden, die ook op andere wijze bij de gemeente betrokken zijn dan voorheen. Bovendien ‘vergrijst’ de gemeente: meer en meer oudere leden.

Kerkenwerk
Er wordt veel werk gemaakt van het pastoraat. Hier en daar zijn nieuwe vormen: bijvoorbeeld teams, centrale aanspreekpunten.
Erediensten zijn er in alle gebouwen en ze zijn gevarieerd van opzet en inhoud.
Het onderwerp ‘jeugd en jongeren’ trekt overal de aandacht.
Vrijwilligers zijn er vele, maar meer en meer mensen binden zich niet meer voor lange tijd aan een taak.

Organisatie
Er zijn vier wijkgemeenten en er is één wijkgemeente van bijzondere aard. Verder is er de Grote Kerk met haar activiteiten en er is ook de Schakel. Al deze spelers staan voor een eigen taak, voor een eigen deel van het kerkenwerk. Weliswaar binnen een groter geheel. Overleg en afstemming is geboden, maar verloopt soms moeizaam.

Bestuurlijk
Het besturen van de PGD (met haar vele geledingen) is een complexe zaak. Er zijn veel spelers: AK, wijkkerkenraden, college van diakenen, college van kerkrentmeesters, stuurgroep Grote Kerk, Commissie De Schakel, Centrale Jeugdraad Drachten. Overal spelen eigen belangen en afwegingen een rol, terwijl het besturen van een grote gemeente als in Drachten juist een zaak is van onderlinge afstemming.

Beleidsmatig
Op veel verschillende manieren is beleid ontwikkeld en vastgesteld. De uitvoering ervan is niet altijd eenvoudig.

Statistisch
De ontwikkeling van het ledental baart zorgen. De leden ouder dan 65jaar vormen één derde van de gemeente. Het totale ledenaantal daalt gestaag. Dat laatste geldt ook voor het aantal kerkgangers. Tegelijk dalen de inkomsten van de gemeente. De gemeente zal er in de toekomst anders uitzien dan nu het geval is.

Belangrijke aandachtspunten
Veel zaken spelen nu een rol. Zie daarvoor hierboven. Dat zal in de toekomst ook het geval zijn. Er zijn lichtpunten en zorgpunten, vermeldt de werkgroep. Lichtpunten zijn: grote inzet van veel mensen, sterke onderlinge band, niet bang voor veranderingen, fraaie kerkgebouwen, duidelijke visies op de gemeente met bijbehorende plannen.

Zorgpunten zijn: minder ambtsdragers, minder leden, grotere werkdruk op predikanten en kerkelijk werkers, moeizame uitvoering van beleidsafspraken, weinig aantrekkingskracht op jongeren en op mensen van tussen de 25 en 65jaar, emoties bij veranderingen, wens om één gemeente te zijn tegenover meer zelfstandigheid voor wijkgemeentes.

Tenslotte
In het eerste deel van het rapport is het bovenstaande uitvoeriger beschreven en ook toegelicht. De scriba’s van de wijkkerkenraden kunnen u – indien gewenst – de uitgebreide tekst leveren. De werkgroep gaat nu verder met het tweede deel van haar opdracht: voorstellen doen voor mogelijke organisatievormen van de PGD in de toekomst. Welke vorm ook zal worden voorgesteld daarin moet altijd sprake zijn van kerkenwerk. En hoe dat er momenteel uit ziet is nu opgeschreven. Het tweede deel van het rapport met de voorstellen is voorzien voor het eind van dit jaar.

Namens de Werkgroep Toekomst PGD,
Piet Beintema, voorzitter

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com